Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Temomedac (temozolomide) – Pakningsvedlegg - L01AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTemomedac
ATC-kodeL01AX03
Stofftemozolomide
Produsentmedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Temomedac 5 mg harde kapsler

Temomedac 20 mg harde kapsler

Temomedac 100 mg harde kapsler

Temomedac 140 mg harde kapsler

Temomedac 180 mg harde kapsler

Temomedac 250 mg harde kapsler

temozolomid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Temomedac er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Temomedac

3.Hvordan du bruker Temomedac

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Temomedac

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Temomedac er og hva det brukes mot

Temomedac inneholder et virkestoff som heter temozolomid. Dette er et legemiddel mot svulster.

Temomedac kapsler er indisert til behandling av spesielle former for hjernesvulster:

hos voksne med nydiagnostisert glioblastoma multiforme. Temomedac brukes først sammen med strålebehandling (samtidig fase av behandlingen) og etter det alene (monoterapifase av behandlingen).

hos barn som er 3 år eller eldre og voksne pasienter med ondartede gliomer, som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytomer. Temomedac blir brukt mot disse svulstene dersom de vender tilbake eller blir verre etter standardbehandling.

2.Hva du må vite før du bruker Temomedac

Bruk ikke Temomedac

dersom du er allergisk overfor temozolomid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom du har hatt en allergisk reaksjon på dakarbazin (et legemiddel mot kreft kalt DTIC). Tegn på en allergisk reaksjon inkluderer kløe, kortpustethet eller piping i brystet, hevelse i ansiktet, leppene, tungen eller halsen.

dersom nivået av visse blodceller er kraftig redusert (myelosuppresjon), som antall hvite blodceller og antall blodplater. Disse blodcellene er viktig for å bekjempe infeksjoner og for at blodet skal størkne (koagulere). Legen din vil ta blodprøver for å forsikre seg om at du har nok av disse blodcellene før du starter opp behandlingen.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Temomedac

siden du skal følges tett opp for en eventuell utvikling av en alvorlig form for lungebetennelse kalt Pneumocystis jirovecii pneumoni (PCP). Hvis du er en nydiagnostisert pasient (glioblastoma multiforme) kan du få Temomedac i 42 dager sammen med strålebehandling. I slike tilfeller vil legen din også forskrive et legemiddel som hjelper det å forebygge denne formen for lungebetennelse (PCP).

dersom du har hatt eller har hepatitt B infeksjon. Dette fordi Temomedac kan gjøre at hepatitt B blir aktiv igjen, som i noen tilfeller kan være dødelig. Pasientene vil bli nøye sjekket av legen sin for symptomer på en slik infeksjon før behandlingen starter.

dersom du har lavt antall røde blodceller (anemi), hvite blodceller og antall blodplater eller blødningsforstyrrelser før behandlingen starter, eller utvikler dette under behandling. Det kan bli nødvendig for legen din å redusere dosen, avbryte behandlingen eller endre behandlingen din. Du kan også ha behov for andre behandlinger. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å avbryte behandlingen med Temomedac. Blodet ditt vil bli testet regelmessig under behandlingen for å overvåke bivirkningene av Temomedac på blodcellene dine.

siden du kan ha en liten risiko for andre endringer i blodceller, inkludert leukemi.

dersom du er kvalm og/eller kaster opp som er svært vanlig bivirkninger for Temomedac (se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”). Legen din kan forskrive et legemiddel (kvalmestillende) som forebygger oppkast.

dersom du ofte kaster opp før eller under behandlingen, spør legen din om når det er best å ta Temomedac, inntil brekningene er under kontroll. Hvis du kaster opp etter å ha tatt dosen skal det ikke tas en ny dose samme dag.

dersom du får feber eller symptomer på en infeksjon, kontakt legen din med en gang.

dersom du er eldre enn 70 år kan du være mer utsatt for infeksjoner, blåmerker eller blødninger.

dersom du har lever- eller nyreproblemer kan det hende at dosen din med Temomedac må justeres.

Barn og ungdom

Dette legemidlet er ikke undersøkt hos barn under 3 år, og skal derfor ikke gis til disse. Det er begrenset informasjon med pasienter eldre enn 3 år som har brukt Temomedac.

Andre legemidler og Temomedac

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Dette er fordi du ikke bør behandles med Temomedac under graviditet hvis ikke legen din entydig har bestemt at du skal det.

Sikre prevendjonsmidler må brukes av både mannlige og kvinnelige pasienter under behandling med Temomedac (se også ”Mannlig fertilitet” under).

Du bør avslutte amming under behandling med Temomedac.

Mannlig fertilitet

Temomedac kan medføre permanent infertilitet (ufruktbarhet). Menn skal bruke sikre prevensjonsmidler og må ikke gjøre en kvinne gravid opptil 6 måneder etter avsluttet behandling. Det anbefales å søke råd om oppbevaring (nedfrysing) av sæd før behandlingen starter.

Kjøring og bruk av maskiner

Når du bruker Temomedac kan du føle deg trøtt eller søvnig. Hvis så er tilfellet, må du ikke kjøre bil eller betjene maskiner eller sykle før du ser hvordan dette legemidlet påvirker deg (se avsnitt 4).

Temomedac inneholder laktose

Temomedac inneholder laktose (en type sukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, kontakt legen din før du tar dette legemidlet.

Ytterligere informasjon for Temomedac 20 mg harde kapsler

Hjelpestoffet paraoransje (E 110) som finnes i kapselskallet kan forårsake allergiske reaksjoner.

3.Hvordan du bruker Temomedac

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering og varighet av behandlingen

Dosen av Temomedac bestemmes av legen din. Dette er basert på kroppsstørrelsen din (høyde og vekt) og avhengig av om det er en svulst som har kommet tilbake og om du tidligere har gjennomgått kjemoterapi. Du kan også få forskrevet annen medisin (antiemetika) til å ta før og/eller etter Temomedac for å forhindre eller kontrollere kvalme og oppkast.

Pasienter med nydiagnostisert glioblastoma multiforme

Hvis du er en nydiagnostisert pasient vil behandlingen være delt i to faser:

først behandling sammen med strålebehandling (samtidig fase)

deretter behandling kun med Temomedac (monoterapifase).

Under den samtidige fasen vil legen din starte med en dose på 75 mg/m2 av Temomedac (vanlig dose). Du vil ta denne dosen hver dag i 42 dager (opp til 49 dager) sammen med strålebehandling. Avhengig av dine blodverdier og hvordan du tolererer medisinen i løpet av den samtidige fasen, kan behandlingen med Temomedac få et opphold eller bli avsluttet.

Når strålebehandlingen er ferdig, vil du få et opphold i behandlingen på 4 uker for at kroppen din skal få en sjanse til å hente seg inn igjen.

Deretter vil du begynne på monoterapifasen.

Dosen og måten du tar Temomedac på i monoterapifasen vil være forskjellig. Legen din vil beregne den eksakte dosen din. Det er opp til 6 behandlingssykluser som hver varer i 28 dager. Du vil ta din nye dose med Temomedac en gang daglig i de 5 første dagene (”doseringsdager”) av hver syklus. Den første dosen vil være på 150 mg/m2. Deretter følger 23 dager uten Temomedac. Dette blir tilsammen en 28 dagers behandlingssyklus.

Etter Dag 28 begynner neste syklus hvor du vil ta Temomedac en gang daglig i 5 dager etterfulgt av 23 dager uten Temomedac. Avhengig av dine blodverdier og hvordan du tolererer medisinen i løpet av hver behandlingssyklus, kan behandlingen med Temomedac bli justert, utsatt eller avsluttet.

Pasienter med svulster som vender tilbake eller forverres (maligne gliomer, som glioblastoma multiforme eller anaplastisk astrocytomer) som kun tar Temomedac

En behandlingssyklus med Temomedac varer i 28 dager.

De første fem dagene skal du ta Temomedac alene. Den daglige dosen avhenger av om du tidligere har fått kjemoterapi eller ikke.

Hvis du ikke er blitt behandlet med kjemoterapi tidligere, vil din første dose med Temomedac være 200 mg/m2 en gang daglig de første 5 dagene. Hvis du tidligere er blitt behandlet med kjemoterapi, vil din første dose med Temomedac være 150 mg/m2 en gang daglig de første 5 dagene.

Deretter vil det være 23 dager uten Temomedac. Dette blir tilsammen en 28 dagers behandlingssyklus.

Etter Dag 28 begynner neste syklus. Du vil igjen ta Temomedac en gang daglig i 5 dager etterfulgt av 23 dager uten Temomedac.

Før hver nye syklus vil blodet ditt bli testet for å se om dosen med Temomedac din trenger å justeres. På bakgrunn av resultatene fra blodprøvene dine kan legen tilpasse dosen din for neste syklus.

Hvordan ta Temomedac

Ta den forskrevne dosen med Temomedac én gang daglig, helst til samme tid hver dag.

Ta kapslene på tom mage, dette kan f.eks. være minst én time før du har tenkt å spise frokost. Svelg kapslen(-e) hele med et glass vann. Kapslene skal ikke åpne, knuses eller tygges. Hvis en kapsel skades, la ikke pulveret innholdet komme i kontakt med hud, øyne eller nese. Hvis du får noe i øynene eller nesen ved et uhell, skyll det berørte området med vann.

Avhengig av den forskrevne dosen, kan det være du må ta flere kapsler samtidig, eventuelt med forskjellige styrker (innholdet av virkestoffet i mg). Farge og merking av kapselen er forskjellig for hver styrke (se tabellen nedenfor).

Styrke

Farge/merking

Temomedac 5 mg

to striper i grønt blekk på toppen og ”T 5 mg” i

 

grønt blekk på hoveddelen

Temomedac 20 mg

to striper i oransje blekk på toppen og ”T 20 mg” i

 

oransje blekk på hoveddelen

Temomedac 100 mg

to striper i rosa blekk på toppen og ”T 100 mg” i

 

rosa blekk på hoveddelen

Temomedac 140 mg

to striper i blått blekk på toppen og ”T 140 mg” i

 

blått blekk på hoveddelen

Temomedac 180 mg

to striper i rødt blekk på toppen og ”T 180 mg” i

 

rødt blekk på hoveddelen

Temomedac 250 mg

to striper i svart blekk på toppen og ”T 250 mg” i

 

svart blekk på hoveddelen

Du bør forsikre deg om at du fullstendig forstår og husker følgende:

hvor mange kapsler du trenger å ta hver doseringsdag. Spør legen eller apoteket om de kan notere dette for deg (inkludert farge).

hvilke dager som er dine doseringsdager.

Vurder dosen sammen med legen din hver gang du starter en ny syklus, særlig fordi den kan være forskjellig fra forrige syklus.

Bruk alltid Temomedac slik legen din har fortalt deg. Det er veldig viktig at du snakker med legen din eller apotek dersom du er usikker. Feilbruk av denne medisinen kan få alvorlige helsekonsekvenser.

Dersom du tar for mye av Temomedac

Om du ved et uhell tar flere Temomedac kapsler enn du er blitt fortalt, ta øyeblikkelig kontakt med legen din, apoteket eller en sykepleier.

Dersom du har glemt å ta Temomedac

Ta den glemte dosen så snart som mulig samme dag. Hvis det allerede har gått et døgn, kontakt legen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose, hvis ikke legen har bestemt det.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt legen umiddelbart dersom du opplever følgende:

får en alvorlig allergisk (overfølsomhets) reaksjon (elveblest, pipende pust eller andre pustevansker),

ukontrollert blødning,

krampeanfall,

feber,

eller alvorlig hodepine som ikke går over.

Behandling med Temomedac kan medføre en reduksjon av visse blodceller. Dette kan forårsake at du lettere får blåmerker eller blødninger, anemi (mangel på røde blodceller), feber og redusert motstandskraft mot infeksjoner. Denne reduksjonen av blodceller er vanligvis forbigående, men kan i enkelte tilfeller vedvare og føre til en svært alvorlig form for anemi (aplastisk anemi). Legen din kommer til å måle blodverdiene dine regelmessig for å kunne oppdage eventuelle forandringer og avgjøre om noen spesiell behandling kreves. I visse tilfeller vil Temomedac dosen bli redusert eller behandlingen avbrutt.

Bivirkninger fra kliniske studier:

Temomedac sammen med strålebehandling ved nydiagnostisert glioblastoma

Pasienter som tar Temomedac sammen med strålebehandling kan få andre bivirkninger enn pasienter som tar Temomedac alene. Følgende bivirkninger kan forekomme og kan trenge medisinsk behandling.

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): nedsatt appetitt, hodepine, forstoppelse (treg avføring), kvalme (uvel i magen), oppkast, utslett, hårtap, kronisk tretthet.

Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): Infeksjoner i munnhulen, sårinfeksjon, redusert antall blodceller (nøytropeni, trombocytopeni, lymfopeni, leukopeni), økt blodsukker, vekttap, forandringer i mental status eller våkenhet, angst/depresjon, søvnighet, talevansker, svekket balanse, svimmelhet, forvirring, glemsomhet, konsentrasjonsvansker, vanskeligheter med å sovne eller å forbli sovende, prikkende følelse, blåmerker, skjelvinger, unormalt syn eller tåkesyn, dobbeltsyn, svekket hørsel, kortpustethet, hoste, blodpropp i bena, væskeopphopning, hovne ben, diaré, mage- eller buksmerter, halsbrann, urolig mage, svelgevansker, tørr munn, hudirritasjon eller rødhet, tørr hud, kløe, muskelsvakhet, smerte i ledd, verk og smerte i muskler, hyppig vannlating, vanskelig å holde på urinen, allergisk reaksjon, feber, stråleskade, oppsvulmet ansikt, smerter, smaksforandring, unormale leverfunksjonstester.

Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): Influensalignende symptomer, røde prikker under huden, lavt kaliumnivå i blodet, vektøkning, humørsvingninger, hallusinasjoner og nedsatt hukommelse, delvis lammelse, svekket koordinasjon, sanseforstyrrelse, delvis synstap, tørrhet eller smerte i øyne, døvhet, infeksjon i mellomøret, ringing i ørene, øreverk, hjertebank, blodpropp i lungene, høyt blodtrykk, lungebetennelse, bihulebetennelse, bronkitt, forkjølelse eller influensa, oppblåst mage, vanskelig å kontrollere tarmbevegelser, hemoroider, flassing av huden, økt hudfølsomhet for sollys, forandringer i hudfarge, økt svetting, muskelskade, ryggsmerter, vanskelig for å urinere, vaginalblødning, impotens, fraværende eller kraftige menstruasjonsperioder, vaginal irritasjon, smerte i brystene, hetetokter, skjelving, misfarging av tunge, forandring i luktesansen, tørste, tannforstyrrelser.

Temomedac alene (monoterapi) ved tilbakefall eller forverring av gliomer

Følgende bivirkninger kan forekomme og medisinsk tilsyn kan være nødvendig.

Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer): Redusert antall blodceller (nøytropeni eller lymfopeni, trombocytopeni), nedsatt appetitt, hodepine, oppkast, kvalme, forstoppelse (treg avføring), kronisk tretthet.

Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): Vekttap, kronisk tretthet, svimmelhet, prikkende følelse, kortpustethet, diaré, buksmerter, urolig mage, utslett, kløe, hårtap, feber, svakhet, skjelving, føle seg uvel, smerter, smaksforandring.

Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): Redusert antall blodceller

(pancytopeni, anemi, leukopeni).

Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): Hoste, infeksjoner inkludert lungebetennelse.

Svært sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 personer): Rødhet i huden, urtikaria (elveblest), utbrudd av utslett i huden, allergiske reaksjoner.

Andre bivirkninger

Tilfeller av forhøyede leverenzymer er rapportert vanlig. Tilfeller med økt bilirubin, problemer med galleutskillelsen (kolestase), hepatitt og leverskader, inkludert dødelig leversvikt er rapportert mindre vanlig.

Det er sett svært sjeldne tilfeller av utslett med hevelse i huden, inkludert håndflatene og fotsålene, eller smertefull rødme i huden og/eller blemmer på kroppen eller i munnen. Informer legen umiddelbart dersom dette forekommer.

Svært sjeldne tilfeller av lungebivirkninger er blitt sett med Temomedac. Pasientene opplever vanligvis dette som kortpustethet og hoste. Informer legen din dersom du merker noen av disse symptomene.

I svært sjeldne tilfeller kan pasienter som tar Temomedac og lignende legemidler ha en liten risiko for å utvikle sekundære krefttyper, inkludert leukemi.

Nye cytomegalovirusinfeksjoner, eller cytomegalovirusinfeksjoner og hepatitt B virusinfeksjoner som blir aktive igjen, er rapport mindre vanlig. Tilfeller av hjernehinnebetennelse forårsaket av herpesvirus (herpetisk meningoencefalitt), inkludert tilfeller med dødelig utfall, har blitt rapportert som mindre vanlig.

Tilfeller av diabetes insipidus er rapport mindre vanlig. Symptomer på abetesdi insipidus inkluderer utskilling av store mengder urin og sterk tørste.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Temomedac

Oppbevares utilgjengelig for barn, fortrinnsvis i et låst skap. Utilsiktet svelging kan være dødelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

Hold flasken tett lukket.

Informer apoteket hvis du oppdager forandringer i kapslenes utseende.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Temomedac

Virkestoff er temozolomid.

Temomedac 5 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 5 mg temozolomid. Temomedac 20 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 20 mg temozolomid. Temomedac 100 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 100 mg temozolomid. Temomedac 140 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 140 mg temozolomid. Temomedac 180 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 180 mg temozolomid. Temomedac 250 mg harde kapsler: Hver kapsel inneholder 250 mg temozolomid.

Andre innholdsstoffer er: Kapselinnhold:

Vannfri laktose, natriumstivelseglykolat (type A), vannfri kolloidal silika, vinsyre, stearinsyre (se avsnitt 2 "Temomedac inneholder laktose").

Kapselskall (inkludert trykkfarge):

Temomedac 5 mg harde kapsler:gelatin, titandioksid (E 171), skjellakk, propylenglykol, indigokarmin (E 132), gult jernoksid (E 172)

Temomedac 20 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), skjellakk, propylenglykol, paraoransje (E 110)

Temomedac 100 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), skjellakk, propylenglykol, rødt jernoksid (E 172), gult jernoksid (E 172)

Temomedac 140 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), skjellakk, propylenglykol, indigokarmin (E 132)

Temomedac 180 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), skjellakk, propylenglykol, rødt jernoksid (E 172)

Temomedac 250 mg harde kapsler: gelatin, titandioksid (E 171), skjellakk, propylenglykol, svart jernoksid (E 172).

Hvordan Temomedac ser ut og innholdet i pakningen

Temomedac 5 mg harde kapsler har en hvit, ugjennomsiktig hoveddel og topp. Toppen er merket med to striper i grønt blekk og hoveddelen er merket med ”T 5 mg” i grønt blekk.

Temomedac 20 mg harde kapsler har en hvit, ugjennomsiktig hoveddel og topp. Toppen er merket med to striper i oransje blekk og hoveddelen er merket med ”T 20 mg” i oransje blekk.

Temomedac 100 mg harde kapsler har en hvit, ugjennomsiktig hoveddel og topp. Toppen er merket med to striper i rosa blekk og hoveddelen er merket med ”T 100 mg” i rosa blekk.

Temomedac 140 mg harde kapsler har en hvit, ugjennomsiktig hoveddel og topp. Toppen er merket med to striper i blått blekk og hoveddelen er merket med ”T 140 mg” i blått blekk.

Temomedac 180 mg harde kapsler har en hvit, ugjennomsiktig hoveddel og topp. Toppen er merket med to striper i rødt blekk og hoveddelen er merket med ”T 180 mg” i rødt blekk.

Temomedac 250 mg harde kapsler har en hvit, ugjennomsiktig hoveddel og topp. Toppen er merket med to striper i svart blekk og hoveddelen er merket med ”T 250 mg” i svart blekk.

De harde kapslene til oral bruk utleveres i gyldenbrune glassflasker inneholdende 5 eller 20 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Tyskland

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter