Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trizivir (abacavir (as sulfate) / lamivudine /...) – Pakningsvedlegg - J05AR04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTrizivir
ATC-kodeJ05AR04
Stoffabacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine
ProdusentViiV Healthcare UK Limited  

Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg filmdrasjerte tabletter abakavir/lamivudin/zidovudin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som likner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

VIKTIG – Overfølsomhetsreaksjoner

Trizivir inneholder abakavir (som også er virkestoffet i legemidler som Kivexa, Triumeq og

Ziagen). Noen pasienter som tar Trizivir kan utvikle en overfølsomhetsreaksjon (en alvorlig allergisk reaksjon) som kan være livstruende hvis de fortsetter å ta legemidler som inneholder abakavir.

Det er viktig at du leser all informasjonen under ”Overfølsomhetsreaksjoner” i avsnitt 4.

Trizivir-pakningen inneholder et pasientkort for å minne deg og helsepersonell på overfølsomhetsreaksjoner i forbindelse med abacavir. Ta kortet ut av pakningen og ta det med deg til alle tider.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Trizivir er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Trizivir

3.Hvordan du bruker Trizivir

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Trizivir

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Trizivir er og hva det brukes mot

Trizivir brukes til behandling av HIV (humant immunsviktvirus)-infeksjon hos voksne.

Trizivir inneholder tre virkestoff som brukes til behandling av HIV-infeksjon: abakavir, lamivudin og zidovudin. Alle disse tilhører en gruppe antiretrovirale legemidler som kalles nukleosidanaloge reverstranskriptasehemmere (NRTIer).

Trizivir hjelper med å kontrollere sykdommen din. Trizivir kan ikke kurere HIV-infeksjon, men det reduserer mengden virus i kroppen og holder det på et lavt nivå. Dette hjelper kroppen din til å øke antallet CD4-celler i blodet. CD4-celler er en type hvit blodcelle som spiller en viktig rolle for å hjelpe kroppen med å bekjempe infeksjoner.

Ikke alle reagerer likt på behandling med Trizivir. Legen din vil vurdere effekten av behandlingen for deg.

2. Hva du må vite før du bruker Trizivir

Bruk ikke Trizivir

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor abakavir (eller andre legemidler som inneholder abakavir – Kivexa, Triumeq eller Ziagen), lamivudin eller zidovudin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

Les all informasjon om overfølsomhetsreaksjoner i avsnitt 4 nøye.

dersom du har alvorlig nyreproblemer

dersom du har veldig lavt antall røde blodceller (anemi) eller veldig lavt antall hvite blodceller (nøytropeni)

Ta kontakt med legen din hvis du tror at noe av dette gjelder deg.

Vis forsiktighet ved bruk av Trizivir

Noen personer som bruker Trizivir er mer utsatt for å få alvorlige bivirkninger. Du må være klar over tilleggsrisikoen:

hvis du har moderat eller alvorlig leversykdom

hvis du noen gang har hatt leversykdom, inkludert hepatitt B eller C (ikke stopp behandlingen med Trizivir uten legens anbefaling hvis du har hepatitt B, da din hepatitt kan komme tilbake)

hvis du er veldig overvektig (spesielt hvis du er en kvinne)

Snakk med legen din dersom noe av dette gjelder deg før du bruker Trizivir. Du kan trenge ekstra oppfølging, inkludert blodprøver, mens du tar medisinen. Se avsnitt 4 for mer informasjon.

Overfølsomhetsreaksjoner overfor abakavir

Selv pasienter som ikke har HLA-B*5701 genet kan utvikle en overfølsomhetsreaksjon (en alvorlig allergisk reaksjon).

Les all informasjon om overfølsomhetsreaksjoner i avsnitt 4 nøye.

Risiko for hjerteinfarkt

Det kan ikke utelukkes at abakavir kan gi en liten økning i risiko for hjerteinfarkt.

Fortell legen din om du har hjerteproblemer, om du røyker, eller har andre sykdommer som kan øke risikoen for hjertesykdom slik som høyt blodtrykk eller diabetes. Du må ikke slutte å ta Trizivir uten legens anbefaling.

Vær oppmerksom på viktige symptomer

Noen personer som tar Trizivir utvikler andre tilstander som kan bli alvorlige. Du trenger å vite om hvilke viktige tegn og symptomer du skal være oppmerksom på mens du tar Trizivir.

Les informasjonen ”Andre mulige bivirkninger av Trizivir” i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget.

Beskytt andre personer

HIV-infeksjon smitter ved seksuell kontakt med noen som har infeksjonen eller ved overføring av infisert blod (for eksempel ved å dele nåler). Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.

Andre legemidler og Trizivir

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også naturlegemidler og reseptfrie legemidler.

Husk å fortelle det til legen din eller et apotek dersom du begynner å ta et nytt legemiddel mens du tar Trizivir.

Disse legemidlene bør ikke brukes sammen med Trizivir:

stavudin eller emtricitabin, for behandling av HIV-infeksjon

andre legemidler inneholdende lamivudin brukt i behandling av HIV-infeksjon eller hepatitt

B-infeksjon

ribavirin eller injeksjoner med ganciklovir for behandling av virusinfeksjoner

høye doser av kotrimoksazol, et antibiotikum

kladribin til behandling av hårcelleleukemi

Snakk med legen din dersom du behandles med noen av disse.

Noen legemidler øker sannsynligheten for at du får bivirkninger eller gjør bivirkningene verre

Disse inkluderer:

natriumvalproat, for behandling av epilepsi

interferon, for behandling av virusinfeksjoner

pyrimetamin, for behandling av malaria og andre parasittinfeksjoner

dapson, for å forhindre lungebetennelse og behandle hudinfeksjoner

flukonazol eller flucytosin, for behandling av soppinfeksjoner slik som candida

pentamidin eller atovakvon, for behandling av parasittinfeksjoner slik som PCP (en lungesykdom)

amfotericin eller ko-trimoksazol, for behandling av sopp- og bakterielle infeksjoner

probenecid, for behandling av gikt og liknende tilstander, og gitt sammen med noen typer antibiotika for å forbedre effekten

metadon, brukt som heroinsubstitutt

vinkristin, vinblastin eller doksorubicin, for behandling av kreft. Snakk med legen din hvis du bruker noen av disse

Noen legemidler interagerer med Trizivir

Disse inkluderer:

klaritromycin, et antibiotikum

Hvis du bruker klaritromycin, ta klaritromycin-dosen minst 2 timer før eller etter at du tar Trizivir.

fenytoin, for behandling av epilepsi

Kontakt lege hvis du bruker fenytoin. Det kan være nødvendig at legen følger deg opp mens du tar Trizivir.

Metadon og Trizivir

Abakavir øker hastigheten for utskilling av metadon fra kroppen. Hvis du tar metadon kommer du til å kontrolleres for abstinenssymptomer. Det kan være nødvendig å endre metadondosen.

Graviditet

Rådfør deg med legen din om risikoer og fordeler med å ta Trizivir under svangerskapet for deg og barnet ditt hvis du er gravid, hvis du blir gravid eller hvis du planlegger å bli gravid.

Trizivir og liknende legemidler kan forårsake bivirkninger hos fosteret.

Hvis du har tatt Trizivir i løpet av svangerskapet, vil legen din be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge ditt barns utvikling. Hos barn av mødre som har tatt NRTIer i løpet av svangerskapet, oppveide fordelene ved beskyttelse mot HIV risikoen for bivirkninger.

Amming

HIV-positive kvinner må ikke amme fordi HIV-smitte kan overføres til babyen via morsmelk. En liten del av innholdsstoffene i Trizivir kan også skilles ut i morsmelk.

Hvis du ammer eller vurderer å amme:

Snakk med legen din umiddelbart.

Kjøring og bruk av maskiner

Trizivir kan gjøre deg svimmel og ha andre bivirkninger som gjør deg mindre årvåken.

Ikke kjør bil eller bruk maskiner med mindre du føler deg bra.

3.Hvordan du bruker Trizivir

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Ha kontakt med legen din og ikke stopp å ta Trizivir uten at legen din har fortalt deg det.

Hvor mye du skal ta

Vanlig dosering av Trizivir til voksne er en tablett to ganger daglig.

Ta tablettene til regelmessige tider. Tablettene bør tas med omtrent 12 timers mellomrom.

Svelg tablettene hele med litt vann. Trizivir kan tas med eller uten mat.

Dersom du tar for mye av Trizivir

Hvis du utilsiktet har tatt for mye av Trizivir bør du kontakte lege, apotek eller nærmeste akuttmottak på sykehus for å få rådgivning.

Dersom du har glemt å ta Trizivir

Hvis du har glemt å ta en dose må du ta den så snart du husker det. Fortsett deretter som før. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Det er viktig at du tar Trizivir regelmessig. Dersom du tar Trizivir i uregelmessige intervaller vil det kanskje ikke fortsette å virke mot HIV-infeksjonen, og det kan være større sannsynlighet for at du får en overfølsomhetsreaksjon.

Dersom du avbryter behandling med Trizivir

Dersom du har sluttet å ta Trizivir av en eller annen grunn – spesielt hvis du tror du har fått bivirkninger eller fordi du har en annen sykdom:

Snakk med legen din før du starter å ta legemidlet igjen. Legen vil undersøke om symptomene dine kan relateres til en overfølsomhetsreaksjon. Dersom legen tror det kan være en sammenheng vil du bli fortalt at du aldri skal ta Trizivir eller noe annet legemiddel som inneholder abakavir (f.eks Kivexa, Triumeq eller Ziagen). Det er viktig at du følger dette rådet.

Hvis legen anbefaler deg å starte behandlingen med Trizivir igjen, kan du bli bedt om å ta de første dosene et sted hvor du har tilgang til medisinsk behandling dersom du trenger det.

4.Mulige bivirkninger

Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.

Behandling med Trizivir kan ofte føre til tap av fett fra ben, armer og ansikt (lipoatrofi). Det er vist at dette tapet av kroppsfett ikke snus fullstendig etter at behandlingen med zidovudin avsluttes. Legen din vil jevnlig undersøke om du har tegn på lipoatrofi. Hvis du oppdager tap av fett fra bena, armene eller ansiktet så fortell det til legen. Hvis slike tegn oppstår, skal zidovudin behandlingen stoppes og HIV behandlingen endres.

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Når du behandles for HIV kan det være vanskelig å se om et symptom er en bivirkning som skyldes Trizivir eller andre legemidler du tar eller om det skyldes HIV-infeksjonen i seg selv. Det er derfor veldig viktig at du snakker med legen din om enhver forandring i helsen din.

Selv pasienter som ikke har HLA-B*5701 genet kan utvikle en overfølsomhetsreaksjon (en alvorlig allergisk reaksjon).

Det er veldig viktig at du leser og forstår informasjonen om denne alvorlige reaksjonen.

I tillegg til bivirkningene oppgitt nedenfor for Trizivir kan andre tilstander utvikles under behandlingen.

Det er viktig å lese informasjonen på andre siden av pakningsvedlegget under ”Andre mulige bivirkninger av Trizivir”.

Overfølsomhetsreaksjoner

Trizivir inneholder abakavir (som også er et virkestoff i Kivexa, Triumeq og Ziagen). Abakavir kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner kjent som en overfølsomhetsreaksjon. Disse overfølsomhetsreaksjonene er sett oftere hos pasienter som tar legemidler som inneholder abakavir.

Hvem får disse reaksjonene?

Enhver som tar Trizivir kan utvikle en overfølsomhetsreaksjon mot abakavir som kan bli livstruende hvis man fortsetter å ta Trizivir.

Det er større sannsynlighet for å utvikle en slik reaksjon hvis du har et gen som kalles HLA-B*5701 (men du kan få en reaksjon selv om du ikke har dette genet). Du bør ha blitt testet for dette genet før Trizivir ble forskrevet til deg. Dersom du vet at du har dette genet, må du informere legen din om dette før du tar Trizivir.

Omtrent 3 til 4 av 100 pasienter behandlet med abakavir i en klinisk studie som ikke hadde HLA- B*5701 genet, utviklet en overfølsomhetsreaksjon (alvorlig allergisk reaksjon).

Hva er symptomene?

De vanligste symptomene er:

feber og hudutslett

Andre vanlige symptomer er:

kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, uttalt tretthet

Andre symptomer inkluderer:

Smerter i ledd eller muskler, hevelse i halsen, kortpustethet, sår hals, hoste, sporadisk hodepine, i sjeldne tilfeller øyebetennelse (konjunktivitt), munnsår, lavt blodtrykk, kribling eller nummenhet i hender eller føtter.

Når oppstår disse reaksjonene?

Overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen med Trizivir, men det er størst sannsynlighet i løpet av de 6 første ukene av behandlingen.

Kontakt legen din umiddelbart:

1)Hvis du får hudutslett ELLER

2)Hvis du får symptomer fra minst 2 av følgende grupper:

-feber

-åndenød, sår hals eller hoste

-kvalme eller oppkast, diaré eller magesmerter

-uttalt tretthet eller smerte eller generell sykdomsfølelse

Legen din kan råde deg til å avbryte behandlingen med Trizivir

Dersom du har avbrutt behandlingen med Trizivir

Dersom du har avbrutt behandlingen med Trizivir som følge av en overfølsomhetsreaksjon, må du

ALDRI MER ta Trizivir eller andre medisiner som inneholder abakavir (Kivexa, Triumeq eller Ziagen). Dersom du gjør det kan du i løpet av timer oppleve et farlig blodtrykksfall som kan resultere i død.

Hvis du har sluttet å ta Trizivir av en eller annen grunn – spesielt hvis du tror du har fått bivirkninger eller fordi du har en annen sykdom:

Snakk med legen din før du begynner behandlingen igjen. Legen vil undersøke om symptomene dine kan relateres til en overfølsomhetsreaksjon. Dersom legen tror det kan være en sammenheng vil du bli fortalt at du aldri skal ta Trizivir eller noe annet legemiddel som inneholder abakavir (Kivexa, Triumeq eller Ziagen) igjen. Det er viktig at du følger dette rådet.

I sjeldne tilfeller har reaksjonene utviklet seg hos personer etter å ha startet opp igjen behandling med abakavir selv om de bare hadde ett symptom på pasientkortet før de stoppet å ta det.

I svært sjeldne tilfeller har pasienter som tidligere har brukt legemidler som inneholder abakavir uten symptomer på overfølsomhetsreaksjoner, utviklet overfølsomhetsreaksjoner når de starter opp igjen behandling med abakavir.

Hvis legen råder deg til å starte behandlingen med Trizivir igjen kan du bli bedt om å ta de første dosene et sted hvor du har tilgang til medisinsk behandling dersom du trenger det.

Dersom du er overfølsom overfor Trizivir bør du returnere all ubrukt Trizivir til apoteket for destruksjon. Kontakt lege eller apotek for råd.

I Trizivirpakningen er det et pasientkort for å minne deg og helsepersonell på overfølsomhetsreaksjoner overfor abakavir. Ta kortet av pakningen, og ha det med deg til enhver tid.

Svært vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer:

Hodepine

Kvalme

Vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer:

Overfølsomhetsreaksjon

Oppkast

Diaré

Magesmerter

Nedsatt appetitt

Svimmelhet

Tretthet, mangel på energi

Feber (høy temperatur)

Generell sykdomsfølelse

Søvnproblemer (insomnia)

Muskelsmerter og ubehag

Leddsmerter

Hoste

Irritert eller rennende nese

Hudutslett

Hårtap

Vanlige bivirkninger som kan sees ved blodprøver er:

Lavt antall røde blodceller (anemi) eller lavt antall hvite blodceller (nøytropeni eller leukopeni)

Økt nivå av leverenzymer

Økt nivå av bilirubin i blodet (en substans som produseres i leveren) som kan få huden din til å

se gul ut.

Mindre vanlige bivirkninger

Disse kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer:

Følelse av å være andpusten

Luft i magen (flatulens)

Kløe

Muskelsvakhet

Mindre vanlige bivirkninger som kan vises ved blodprøver er:

Reduksjon i antall celler involvert i blodkoagulering (trombocytopeni) eller i alle typer blodceller (pancytopeni)

Sjeldne bivirkninger

Disse kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer:

Leversykdom slik som gulsott, forstørret lever eller fettlever, betennelse (hepatitt)

Melkesyreacidose (for mye melkesyre i blodet, se neste avsnitt ”Andre mulige bivirkninger av Trizivir ”)

Bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt)

Brystsmerter, sykdom i hjertemuskelen (kardiomyopati)

Anfall (kramper)

Følelse av depresjon eller angst, manglende konsentrasjon, søvnighet

Fordøyelsesproblemer, smaksforstyrrelser

Fargeforandring på negler, hud eller huden på innsiden av munnen

Influensaliknende symptomer – frysninger og svetting

Prikkende følelse i huden (som nålestikk)

Svakhetsfølelse i armer og ben

Nedbrytning av muskelvev

Nummenhet

Økt vannlatingsbehov

Forstørrelse av bryster hos menn

Sjeldne bivirkninger som kan vises ved blodprøver er:

Økning av et enzym som heter amylase

Svikt i beinmargens produksjon av nye røde blodceller (erytroaplasi)

Svært sjeldne bivirkninger

Disse kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 peroner:

Utslett som kan danne blemmer og se ut som små skyteskiver (sentrale mørke flekker omgitt av et lysere område med en mørk ring rundt kanten (erythema multiforme)

Utbredt utslett med blemmer og avskallende hud, spesielt rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer (Stevens-Johnson syndrom), og en mer alvorlig form som forårsaker hudavskalling på mer enn 30 % av kroppsoverflaten (toksisk epidermal nekrolyse)

Kontakt lege umiddelbart hvis du merker noen av disse symptomene.

En svært sjelden bivirkning som kan vises ved blodprøver er:

Svikt i beinmargens produksjon av nye røde og hvite blodceller (aplastisk anemi)

Hvis du får bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Andre mulige bivirkninger av Trizivir

Trizivir kan forårsake at andre tilstander utvikes under HIV-behandlingen.

Symptomer på infeksjon og betennelse

Gamle infeksjoner kan blusse opp

Personer med fremskreden HIV-infeksjon (AIDS) har svake immunsystemer og er mer utsatt for å utvikle alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner). Ved oppstart av behandlingen hos disse personene kan det forekomme at gamle, skjulte infeksjoner blusser opp og forårsaker tegn og symptomer på betennelse. Disse symptomene forårsakes sannsynligvis av at kroppens immunsystem blir sterkere slik at kroppen kan begynne og bekjempe disse infeksjonene. Et av symptomene er vanligvis feber, pluss noen av disse:

hodepine

magesmerter

vanskeligheter med å puste

Når immunsystemet blir sterkere kan det i sjeldne tilfeller også angripe friskt kroppsvev (autoimmune sykdommer). Symptomene på autoimmune sykdommer kan utvikle seg mange måneder etter at du begynte å bruke legemidler til behandling av din HIV infeksjon. Symptomene kan være:

palpitasjoner (raske eller uregelmessige hjerteslag) eller skjelving

hyperaktivitet (overdreven rastløshet og bevegelse)

svakhet som begynner i hendene og føttene og beveger seg mot sentrum av kroppen

Hvis du får symptomer på infeksjon mens du bruker Trizivir:

Snakk med legen din umiddelbart. Ikke ta andre legemidler mot infeksjonene uten at legen har anbefalt det.

Melkesyreacidose er en sjelden, men alvorlig bivirkning

Noen personer som bruker Trizivir utvikler en tilstand som kalles melkesyreacidose samtidig med forstørret lever.

Melkesyreacidose forårsakes av opphopning av melkesyre i kroppen. Det er sjeldent, og hvis det oppstår utvikler det seg vanligvis etter noen måneders behandling. Tilstanden forårsaker svikt i indre organer og kan være livstruende.

Det er mer sannsynlig at melkesyreacidose utvikles hos personer som har en leversykdom eller er svært overvektige, spesielt kvinner.

Tegn på melkesyreacidose inkluderer:

kvalme, oppkast

magesmerter

generelt utilpass

manglende appetitt, vekttap

pustevansker med dype og hurtige drag

nummenhet eller svakhet i armer og ben

I løpet av behandlingen vil legen følge nøye med for å se om du har noen tegn på utvikling av melkesyreacidose. Hvis du har noen av symptomene ovenfor eller andre symptomer som bekymrer deg:

Kontakt lege så snart som mulig.

Du kan få problemer med skjelettet

Noen pasienter som tar kombinasjonsbehandling mot HIV utvikler en skjelettsykdom som kalles osteonekrose. Ved denne tilstanden dør deler av benvev på grunn av manglende blodforsyning til skjelett. Sannsynligheten for å få denne tilstanden øker:

Hvis man har fått kombinasjonsbehandling i lang tid

Hvis man samtidig tar betennelsesdempende legemidler som kalles kortikosteroider

Hvis man drikker alkohol

Hvis man har svekket immunsystem

Hvis man er overvektig

Tegn på osteonekrose inkluderer:

Stivhet i leddene

Verk og smerter (spesielt i hofte, kne eller skulder)

Bevegelsesproblemer

Hvis du merker noen av disse symptomene:

Snakk med legen din.

Andre bivirkninger kan ses ved blodprøver

Trizivir kan også forårsake:

Økt nivå av melkesyre i blodet som i sjeldne tilfeller kan føre til melkesyreacidose

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Trizivir

Oppbevar utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Trizivir

Virkestoffene i hver Trizivir filmdrasjert tablett er 300 mg abakavir (som sulfat), 150 mg lamivudin og 300 mg zidovudin.

Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat og magnesiumstearat i tablettkjernen. Filmdrasjeringen inneholder hypromellose, titandioksid, polyetylenglykol, indigokarmin, gult jernoksid.

Hvordan Trizivir ser ut og innholdet i pakningen

Trizivir filmdrasjerte tabletter er preget med ”GX LL1” på den ene siden. De er blå/grønne og kapselformede og er pakket i blisterpakninger med 60 tabletter, eller i bokser med 60 tabletter med barnesikret lokk.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannia

Tilvirker

Glaxo Operations UK Ltd (på markedet som Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, Storbritannia.

eller

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen.

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. Tel: + 34 902 051 260 es-ci@viivhealthcare.com

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01 viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími:+ 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter