Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Preparatomtale - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTrumenba
ATC-kodeJ07AH09
StoffNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
ProdusentPfizer Limited

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Trumenba injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot meningokokk gruppe B (rekombinant, adsorbert)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 dose (0,5 ml) inneholder:

 

Neisseria meningitidis serogruppe B fHbp, undergruppe A1,2,3

60 mikrogram

Neisseria meningitidis serogruppe B fHbp, undergruppe B1,2,3

60 mikrogram

1Rekombinant lipidert fHbp (faktor H-bindende protein)

2Produsert i Escherichia coli-celler ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi

3Adsorbert på aluminiumfosfat (0,25 milligram aluminium per dose)

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon

Hvit væske, suspensjon

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Trumenba er indisert til aktiv immunisering av personer fra 10 år og eldre for å forhindre invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis serogruppe B.

Se pkt. 5.1 for informasjon om immunrespons mot spesifikke serogruppe B-stammer.

Bruk av denne vaksinen skal være i overensstemmelse med offisielle anbefalinger.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Primærserier

2 doser, hver på 0,5 ml, administreres med 6 måneders mellomrom (se pkt. 5.1).

3 doser: 2 doser, hver på 0,5 ml, administrert med minst 1 måneds mellomrom etterfulgt av en tredje dose minst 4 måneder etter andre dose (se pkt. 5.1).

Boosterdose

For personer med vedvarende risiko for invasiv meningokokksykdom bør man vurdere å gi en boosterdose etter begge doseringsregimene (se pkt. 5.1).

Annen pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Trumenba hos barn under 10 år er ikke kjent. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Skal kun gis som intramuskulær injeksjon. Foretrukket injeksjonssted er deltamuskelen i overarmen.

For instruksjoner vedrørende håndtering av vaksinen før administrering, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

For å forbedre sporbarheten til biologiske legemidler skal handelsnavnet og batchnummeret til det administrerte produktet tydelig noteres (eller angis) i pasientjournalen.

Passende medisinsk behandling og tilsyn skal alltid være lett tilgjengelig i tilfelle det skulle oppstå en anafylaktisk reaksjon etter administrering av vaksinen.

Vaksinasjon bør utsettes hos personer som har akutt alvorlig sykdom med feber. En mindre alvorlig infeksjon, for eksempel en forkjølelse, er imidlertid ikke en grunn til utsettelse av vaksinasjon.

Vaksinen skal ikke injiseres intravenøst, intradermalt eller subkutant.

Trumenba skal ikke gis til personer med trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, med mindre den potensielle fordelen klart oppveier risikoen ved administrering.

Som med alle vaksiner er det mulig at vaksinasjon med Trumenba ikke beskytter alle som vaksineres.

Begrensninger ved kliniske studier

Det finnes ikke data på bruk av Trumenba hos immunsvekkede personer. Immunsvekkede personer, inkludert personer som får immunsupprimerende behandling, kan ha en redusert immunrespons på Trumenba.

Det finnes ikke data på bruk av Trumenba hos personer over 65 år.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Trumenba kan gis samtidig med følgende vaksiner: Tetanustoksoid, redusert difteritoksoid, acellulær kikhoste- og inaktivert poliovirusvaksine (TdaP-IPV), kvadrivalent human papillomavirus-vaksine (HPV4), konjugatvaksiner mot meningokokkserogrupper A, C, Y, W (MenACWY) og tetanustoksoid, redusert difteritoksoid, og adsorbert acellulær kikhostevaksine (Tdap).

Ved samtidig administrering med andre vaksiner skal Trumenba gis på et separat injeksjonssted.

Trumenba skal ikke blandes med andre vaksiner i samme sprøyte.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det finnes ingen data på bruk av Trumenba hos gravide kvinner. Den potensielle risikoen for gravide kvinner er ikke kjent. Vaksinasjon bør likevel ikke utelates dersom det er en tydelig risiko for eksponering for meningokokkinfeksjon.

Reproduksjonsstudier utført på hunnkaniner har ikke vist nedsatt fertilitet hos hunner eller fosterskader som skyldes Trumenba.

Amming

Det er ukjent om Trumenba går over i morsmelk hos mennesker. Trumenba bør bare brukes under amming dersom fordelen oppveier for potensiell risiko.

Fertilitet

Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på fertilitet hos hunner (se pkt. 5.3).

Trumenba har ikke blitt undersøkt med tanke på nedsatt fertilitet hos hanner.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Trumenba har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Noen av bivirkningene nevnt i pkt. 4.8 kan imidlertid gi en kortvarig innvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Sikkerhetsprofilen som presenteres er basert på en analyse av over 15 000 forsøkspersoner (fra 10 år og eldre) som har blitt vaksinert med minst én dose av Trumenba i 11 fullførte kliniske studier. De vanligste bivirkningene som ble observert var smerter på injeksjonsstedet, rødhet og hevelse på vaksinasjonsstedet, hodepine, tretthet, frysninger, diaré, muskelsmerter, leddsmerter og kvalme.

Bivirkningsliste

Bivirkninger rapportert i kliniske studier er oppført etter synkende hyppighet og alvorlighetsgrad i henhold til følgende frekvenskategorier:

Svært vanlige (≥ 1/10)

Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10)

Mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100)

Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000)

Svært sjeldne (< 1/10 000)

Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)

Forstyrrelser i immunsystemet

Ikke kjent: Allergiske reaksjoner*

Nevrologiske sykdommer

Svært vanlige:

Hodepine

Gastrointestinale sykdommer

Svært vanlige:

Diaré, kvalme

Vanlige:

Oppkast

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Svært vanlige:

Muskelsmerter (myalgi), leddsmerter (artralgi)

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Svært vanlige:

Frysninger, tretthet, rødhet (erytem), hevelse (indurasjon) og smerte på

 

injeksjonsstedet

Vanlige:

Feber ≥ 38 °C (pyreksi)

* Dette anses å være en reaksjon på Trumenba og ble rapportert etter markedsføring. Reaksjonen ble meldt via spontanrapporter. Hyppigheten kan derfor ikke fastslås, og anses som ikke kjent.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Erfaring med overdosering er begrenset. Ved overdosering anbefales overvåkning av vitale funksjoner og eventuelt symptomatisk behandling.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: meningokokkvaksiner, ATC-kode: J07A H09

Virkningsmekanisme

Trumenba er en vaksine som består av 2 varianter av rekombinant, lipidert faktor H-bindende protein (fHbp). fHbp finnes på overflaten av meningokokkbakterier og er helt nødvendig for bakterien når den skal unnslippe vertens immunforsvar. fHbp-varianter deles inn i 2 immunologisk forskjellige undergrupper, A og B, og over 96 % av meningokokk serogruppe B-isolatene i Europa uttrykker en fHbp-variant fra en av undergruppene på bakterieoverflaten.

Immunisering med Trumenba, som inneholder en fHbp-variant fra både undergruppe A og B, er tiltenkt å stimulere produksjonen av baktericide antistoffer som gjenkjenner fHbp som uttrykkes på meningokokker. MEASURE-analysen (Meningococcal Antigen Surface Expression) ble utviklet for å relatere nivået av fHbp-uttrykk på overflaten til dreping av meningokokk serogruppe B-stammer i serumbaktericide analyser med humant komplement (hSBA-er). En undersøkelse av over

2150 forskjellige invasive meningokokk serogruppe B-isolater innhentet i perioden 2000–2014 i 7 europeiske land, samt USA og Canada, viste at over 91 % av alle meningokokk serogruppe

B-isolater uttrykte tilstrekkelige nivåer av fHbp til å være utsatt for bakteriedrap via vaksineinduserte antistoffer.

Klinisk effekt

Effekten av Trumenba har ikke blitt evaluert i kliniske studier. Vaksinens effekt har blitt dedusert ved at induksjon av serumbaktericid antistoffrespons har blitt demonstrert i 4 meningokokk serogruppe B-teststammer (se « Immunogenisitet» nedenfor). De 4 teststammene uttrykker fHbp-varianter som representerer de 2 undergruppene A og B og er, samlet sett, representative for meningokokk serogruppe B-stammer som forårsaker invasiv sykdom.

Immunogenisitet

Beskyttelse mot invasiv meningokokksykdom er mediert via baktericide antistoffer i serum mot antigener på bakterienes overflate. Baktericide antistoffer fungerer sammen med humant komplement for å drepe meningokokker. Denne prosessen måles in vitro med serumbaktericid analyse ved hjelp av humant komplement (hSBA) for meningokokk serogruppe B. hSBA-titer større eller lik 1:4 anses å virke beskyttende mot meningokokksykdom. I immunogenisitetsanalysen for Trumenba ble respons definert som en hSBA-titer på minst 1:8 eller 1:16 avhengig av hSBA-stammen. En 4 ganger økning i hSBA-titer for hver av de 4 primære meningokokk serogruppe B teststammene ble definert som følger: (1) For individer med en baseline hSBA-titer < 1:4 ble en 4-ganger respons definert som en hSBA-titer ≥ 1:16. (2) For individer med en baseline hSBA-titer ≥ 1:4 ble en 4-ganger respons definert som en hSBA-titer ≥ 4 ganger nedre grense for kvantifisering eller ≥ 4 ganger baseline-titer (det som var høyest). En sammensatt respons ble definert som en respons for alle 4 hSBA-stammer kombinert.

Immunogenisiteten til Trumenba ble evaluert etter 2 eller 3 vaksinasjoner hos personer i Europa som var mellom 11 og 18 år gamle (studie B1971012) og etter 3 vaksinasjoner hos personer globalt som var mellom 10 og 25 år (studiene B1971009 og B1971016).

I studie B1971012 ble Trumenba administrert i henhold til følgende plan: Gruppe 1 (0, 1 og

6 måneder), gruppe 2 (0, 2 og 6 måneder), gruppe 3 (0 og 6 måneder), gruppe 4 (0 og 2 måneder), gruppe 5 (0 og 4 måneder). Av de 1713 forsøkspersonene som ble randomisert, var 427 i gruppe 1, 430 i gruppe 2, 427 i gruppe 3, 286 i gruppe 4 og 143 i gruppe 5. Alle forsøkspersonene fikk

4 injeksjoner i studien, enten 2 eller 3 doser med Trumenba og 1 eller 2 doser med saltvannsoppløsning. hSBA-responsene som ble observert etter den andre eller tredje dosen for gruppene 1, 2 og 3 er vist i tabellene 1 og 2.

For andre og tredje dose ble serum innhentet omkring 1 måned etter andre eller tredje vaksinasjonsdose.

Tabell 1: Immunrespons hos personer mellom 11 og 18 år som fikk administrert Trumenba etter forskjellige 2- og 3-doseplaner (studie B1971012)

 

 

 

 

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

Gruppe 3

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

N

 

%

N

%

N

 

%

 

 

 

 

(95 % KI)

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

hSBA-stamme

 

 

 

 

 

 

 

 

(fHbp-variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

Dose 2

 

73,5

88,1

 

93,2

 

 

 

(68,6, 78,0)

(84,2, 91,3)

 

(90,2, 95,6)

PMB80

 

 

 

 

 

 

Dose 3

 

91,4

95,0

--

 

--

(A22)

 

 

(88,0, 94,1)

(92,1, 97,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ganger økning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

Dose 2

 

55,7

73,8

 

80,7

 

 

 

(50,3, 61,0)

(68,8, 78,4)

 

 

(76,2, 84,6)

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Immunrespons hos personer mellom 11 og 18 år som fikk administrert Trumenba etter forskjellige 2- og 3-doseplaner (studie B1971012)

 

 

 

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

Gruppe 3

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

N

%

N

%

N

 

%

 

 

 

(95 % KI)

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

Dose 3

78,1

84,0

--

 

--

 

 

(73,4,

82,3)

(79,7,

87,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose 2

96,6

97,9

 

98,4

 

 

(94,1,

98,2)

(95,8,

99,2)

 

(96,5, 99,4)

 

 

 

 

 

 

 

Dose 3

99,4

98,9

--

 

--

PMB200

 

(98,0,

99,9)

(97,2,

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (A56)

4-ganger økning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

Dose 2

86,1

90,5

 

90,4

 

 

(81,9,

89,6)

(86,8,

93,5)

 

 

(86,8, 93,3)

 

 

 

 

 

 

 

Dose 3

93,4

94,2

--

 

--

 

 

(90,2,

95,8)

(91,2,

96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose 2

62,2

70,3

 

81,1

 

 

(56,9,

67,4)

(65,1,

75,2)

 

(76,6, 85,0)

 

 

 

 

 

 

 

Dose 3

89,0

88,4

--

 

--

PMB294

 

(85,2,

92,0)

(84,6,

91,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (B24)

4-ganger økning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

Dose 2

47,2

54,1

 

65,5

 

 

(41,8,

52,7)

(48,5,

59,5)

 

 

(60,4, 70,5)

 

 

 

 

 

 

 

Dose 3

74,6

75,4

--

 

--

 

 

(69,8,

79,1)

(70,6,

79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose 2

54,0

61,9

 

77,5

 

 

(48,5,

59,3)

(56,5,

67,2)

 

(72,8, 81,8)

 

 

 

 

 

 

 

Dose 3

88,5

86,1

--

 

--

PMB270

 

(84,7,

91,6)

(82,0,

89,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (B44)

4-ganger økning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

Dose 2

43,4

55,2

 

66,8

 

 

(38,0,

48,8)

(49,6,

60,6)

 

 

(61,6, 71,6)

 

 

 

 

 

 

 

Dose 3

82,2

81,7

--

 

--

 

 

(77,8,

86,0)

(77,2,

85,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensatt respons (respons for alle 4 hSBA-stammer kombinert)

 

 

 

 

Før

3,5

2,4

 

3,2

 

dose 1

(1,8,

6,1)

(1,0,

4,7)

 

(1,6, 5,6)

 

 

 

 

 

 

Dose 2

45,1

54,3

 

73,5

 

 

(39,5,

50,9)

(48,6,

60,0)

 

(68,5, 78,1)

 

 

 

 

 

 

 

Dose 3

83,1

81,7

--

 

--

 

 

(78,6,

86,9)

(77,3,

85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: hSBA = serumbaktericid analyse ved bruk av humant komplement. fHbp = faktor H-bindende protein.

Merk: Den nedre grensen for kvantifisering er en hSBA-titer = 1:16 for PMB80 (A22) og 1:8 for PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) og PMB2707 (B44).

Tabell 2: Immunrespons hos personer mellom 11 og 18 år som fikk administrert Trumenba etter ulike 2- og 3-doseplaner (studie B1971012)

 

 

 

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

Gruppe 3

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

N

GMT

N

GMT

N

GMT

 

 

 

(95 % KI)

 

(95 % KI)

 

(95 % KI)

hSBA-stamme

 

 

 

 

 

 

(fHbp-variant)

 

 

 

 

 

 

Dose

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

PMB80

Dose 2

29,0

35,6

50,6

(26,0, 32,5)

(32,2, 39,4)

(45,9, 55,8)

(A22)

 

 

 

 

Dose 3

58,4

58,3

 

--

 

 

 

(52,4, 64,9)

(53,2, 63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

PMB2001

Dose 2

77,3

94,6

125,6

(68,5, 87,1)

(84,6, 105,7)

(112,6, 140,2)

(A56)

 

 

 

 

Dose 3

152,9

155,6

--

--

 

 

(137,2, 170,5)

(140,4, 172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

PMB2948

Dose 2

13,8

14,9

20,6

(12,2, 15,6)

(13,2, 16,7)

(18,4, 23,2)

(B24)

 

 

 

 

Dose 3

29,1

25,6

--

--

 

 

(25,9, 32,7)

(23,0, 28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

PMB2707

Dose 2

13,1

15,5

22,5

(11,3, 15,1)

(13,5, 17,9)

(19,6, 25,7)

(B44)

 

 

 

 

Dose 3

40,3

35,0

--

--

 

 

(35,2, 46,1)

(30,6, 39,9)

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: GMT = geometrisk gjennomsnittstiter, hSBA = serumbaktericid analyse ved bruk av humant komplement, fHbp = faktor H-bindende protein.

Studie B1971009 var en randomisert, aktivkontrollert, observatørblindet fase 3 multisenterstudie der forsøkspersoner i alderen 10 til 18 år fikk 1 av 3 produksjonspartier (gruppene 1, 2 og 3) med Trumenba eller den aktive kontrollen hepatitt A-virusvaksine (HAV)/saltvannsoppløsning. Totalt fikk 2693 forsøkspersoner minst 1 dose med Trumenba, og 897 fikk minst 1 dose med HAV-vaksine/saltvannsoppløsning. I studien ble sikkerhet, tolerabilitet, immunogenisitet og demonstrasjon av egnethet for produksjon vurdert for 3 produksjonspartier av Trumenba administrert etter en 0-, 2- og 6-månedersplan. hSBA-responsene som ble observert etter den tredje dosen i gruppe 1 presenteres i tabellene 3 og 4. Resultater fra gruppe 2 og 3 presenteres ikke, ettersom bare

2 representative stammer ble evaluert. Lignende resultater som i gruppe 1 ble observert i gruppe 2 og 3.

Studie B1971016 var en randomisert, placebokontrollert, observatørblindet, fase 3 multisenterstudie der forsøkspersoner mellom 18 og 25 år ble delt i to grupper i et forhold på 3:1 (gruppe 1:gruppe 2). Gruppe 1 fikk Trumenba ved måned 0, 2 og 6. Gruppe 2 fikk saltvannsoppløsning ved måned 0, 2 og 6. Totalt 2471 forsøkspersoner fikk Trumenba og 822 fikk saltvannsoppløsning. hSBA-responsene som ble observert etter den tredje dosen i gruppe 1 og 2 presenteres i tabell 3 og 4.

Serum ble innhentet omkring 1 måned etter vaksinasjon.

Tabell 3. Immunrespons hos personer i alderen 10 til 25 år én måned etter tredje dose med Trumenba eller kontroll gitt etter en 0-, 2-, 6-månedersplan (studie B1971009 og studie B1971016)

 

 

 

 

 

Studie B1971009

 

 

Studie B1971016

 

 

 

 

 

 

(10–18 år)

 

 

 

(18–25 år)

 

 

 

 

 

Gruppe 1

Gruppe 4

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

 

 

Trumenba

HAV/saltvanns-

Trumenba

Saltvanns-

 

 

 

 

 

 

 

oppløsning

 

 

 

oppløsning

hSBA-stamme

N

 

%

N

 

%

N

%

N

 

%

(fHbp-variant)

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

 

97,8

 

34,0

93,5

 

36,6

 

 

(96,8,

98,5)

 

(30,7,37,6)

(92,2,

94,6)

 

(32,6, 40,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

4-ganger økning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2

 

9,6

80,5

 

6,3

 

 

 

 

(81,0,

85,2)

 

(7,6, 12,0)

(78,6,

82,4)

 

(4,5, 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB200

 

 

99,5

 

27,5

99,4

 

34,2

 

 

(98,9,

99,8)

 

(23,0, 32,5)

(98,9,

99,7)

 

(30,3, 38,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (A56)

4-ganger økning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2

 

11,3

90,0

 

10,3

 

 

 

 

(88,4,

91,9)

 

(8,1, 15,1)

(88,4,

91,4)

 

(7,9, 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB294

 

 

87,1

 

7,0

95,1

 

30,2

 

 

(85,1,

88,9)

 

(5,3, 9,0)

(93,9,

96,0)

 

(26,5, 34,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (B24)

4-ganger økning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,8

 

2,7

 

79,3

 

 

5,5

 

 

 

 

(77,4,

82,0)

 

(1,6, 4,1)

(77,3,

81,2)

 

(3,8, 7,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB270

 

 

89,3

 

5,3

87,4

 

11,4

 

 

(87,4,

90,9)

 

(3,3, 8,1)

(85,8,

89,0)

 

(9,0, 14,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (B44)

4-ganger økning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,9

 

1,0

 

79,6

 

 

1,6

 

 

 

 

(83,8,

87,8)

 

(0,3, 2,6)

(77,6,

81,5)

 

(0,7, 3,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensatt respons (respons for alle 4 hSBA-stammer kombinert)

 

 

 

 

 

 

 

Før

 

 

1,1

 

 

2,0

 

7,3

 

 

6,1

 

 

dose

 

 

 

 

 

 

 

(0,6,

1,9)

 

(0,8, 4,0)

(6,0,

8,6)

 

(4,2, 8,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dose

 

83,5

 

2,8

 

84,9

 

 

7,5

 

 

 

(81,3,

85,6)

 

(1,4, 5,1)

(83,1,

86,6)

 

(5,4, 10,0)

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: hSBA = serumbaktericid analyse ved bruk av humant komplement. fHbp = faktor H-bindende protein.

Merk: Den nedre grensen for kvantifisering er en hSBA-titer = 1:16 for PMB80 (A22) og 1:8 for PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) og PMB2707 (B44).

Tabell 4. Immunrespons hos personer i alderen 10 til 25 år én måned etter tredje dose med Trumenba eller kontroll gitt etter en 0-, 2-, 6-månedersplan (studie B1971009 og B1971016)

 

 

 

Studie B1971009

 

 

Studie B1971016

 

 

 

(10–18 år)

 

 

 

 

(18–25 år)

 

 

 

 

Gruppe 1

 

Gruppe 4

 

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

 

Trumenba

HAV/saltvanns-

 

Trumenba

Saltvanns-

 

 

 

 

 

oppløsning

 

 

 

oppløsning

hSBA-

N

 

GMT

N

 

GMT

N

 

GMT

N

 

GMT

stamme

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

(fHbp-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

86,8

 

 

12,6

 

74,3

 

13,2

(A22)

 

(82,3, 91,5)

 

(12,0, 13,4)

 

(70,2, 78,6)

 

(12,4, 14,1)

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

222,5

 

8,8

 

176,7

 

9,1

(A56)

 

(210,1, 235,6)

 

(7,6, 10,1)

 

(167,8, 186,1)

 

(8,2, 10,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

 

24,1

 

4,5

 

49,5

 

7,2

(B24)

 

(22,7, 25,5)

 

(4,4, 4,7)

 

(46,8, 52,4)

 

(6,6, 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

 

50,9

 

4,4

 

47,6

 

4,8

(B44)

 

(47,0, 55,2)

 

(4,2, 4,6)

 

(44,2, 51,3)

 

(4,6, 5,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: GMT = geometrisk gjennomsnittstiter, hSBA = serumbaktericid analyse ved bruk av humant komplement. fHbp = faktor H-bindende protein.

I studiene B1971009 og B1971016 ble andelen av forsøkspersoner som oppnådde en definert hSBA-titer etter 3 doser med Trumenba, administrert etter en 0-, 2- og 6-månedersplan, evaluert mot et utvalg på ytterligere 10 stammer som hver uttrykte en ulik fHbp-variant (tabell 5). Disse ytterligere hSBA-ene støtter og utvider rekkevidden til vaksinedekningen vist ved de 4 representative hovedstammene (tabell 3 og 4).

Serum ble innhentet omkring 1 måned etter vaksinasjon.

Tabell 5. Immunrespons hos personer i alderen 10 til 25 år mot ytterligere 10 stammer én måned etter tredje dose med Trumenba gitt etter en 0-, 2-, 6-månedersplan (studie B1971009 og studie B1971016)

 

 

Studie B1971009

Studie B1971016

 

 

 

(10 to 18 år)

(18 to 25 år)

 

 

N

 

%

N

%

 

 

 

(95 % KI)

(95 % KI)

 

 

 

 

 

hSBA-stamme (fHbp Variant)

 

 

 

 

 

 

Dose

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥1:8

 

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

 

96,4

95,7

 

 

(93,5, 98,3)

(92,6, 97,7)

 

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

 

87,2

91,8

 

 

(82,6, 91,0)

(87,9, 94,7)

 

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

 

98,6

99,3

 

 

(96,4, 99,6)

(97,5, 99,9)

 

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

 

92,5

86,4

 

 

(88,7, 95,3)

(81,8, 90,3)

 

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

 

86,2

77,0

 

 

(81,6, 90,1)

(71,6, 81,9)

 

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

 

98,2

96,7

 

 

(95,9, 99,4)

(93,9, 98,5)

 

 

 

 

 

PMB648 (B16)

 

 

81,7

78,0

 

 

(76,6, 86,0)

(72,6, 82,8)

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

 

95,7

92,0

 

 

(92,6, 97,8)

(88,1, 94,9)

 

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

 

75,1

71,3

 

 

(69,6, 80,1)

(65,5, 76,5)

 

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

 

92,7

95,8

 

 

 

(89,0, 95,5)

(92,7, 97,8)

 

 

 

 

 

Forkortelser: hSBA = serumbaktericid analyse ved bruk av humant komplement. fHbp = faktor H-bindende protein.

Varighet av immunitet og respons på boostervaksinasjon

Studie B1971033 er en åpen oppfølgingsstudie av forsøkspersoner som tidligere var tilmeldt en primærstudie, inkludert studie B1971012. Forsøkspersoner møtte opp over en 4-årsperiode for blodprøvetaking og fikk én enkel boosterdose med Trumenba omtrent 4 år etter den første serien med 2 eller 3 doser med Trumenba. hSBA-responsene for forsøkspersoner tilmeldt fra primærstudien B1971012, gruppe 1 (0-, 1-, 6-måneders plan), gruppe 2 (0-, 2-, 6-måneders plan) og gruppe 3 (0-, 6-måneders plan) presenteres i tabellene 6 og 7. Det ble observert en boosterrespons i hSBA-responser 1 måned etter en dose med Trumenba omtrent 4 år etter en primærserie med 2 doser (gruppe 3) eller

3 doser (gruppe 1 og 2).

Tabell 6: Varighet av immunitet og boosterrespons hos personer mellom 11 og 18 år som fikk administrert en primærserie med Trumenba etter en 0-, 1-, 6-månedersplan, 0-, 2-, 6-månedersplan og 0-, 6-månedersplan samt en booster 4 år etter primærserien (studie B1971033)

 

 

 

Vaksinegruppe i primærstudie B1971012 (randomisert)

 

 

 

Gruppe 1

Gruppe 2

 

Gruppe 3

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

N

%

N

 

%

N

 

%

 

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

hSBA-stamme

 

 

 

 

 

 

 

 

(fHbp-variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

91,0

 

92,0

 

96,5

 

siste primærdose

(83,6, 95,8)

 

(85,4, 96,3)

 

(91,3, 99,0)

 

 

 

 

 

 

PMB80

12 måneder etter

41,4

 

45,0

 

36,3

siste primærdose

(31,6, 51,8)

 

(35,6, 54,8)

 

(27,4, 45,9)

(A22)

 

 

 

 

 

48 måneder etter

41,1

 

43,0

 

39,6

 

 

 

 

siste primærdose

(30,8, 52,0)

 

(33,1, 53,3)

 

(30,0, 49,8)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

98,3

 

100,0

 

95,2

 

boosterdose

(90,9, 100,0)

 

(93,8, 100,0)

 

(86,5, 99,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

1 måned etter

100,0

 

99,1

 

99,1

 

siste primærdose

(96,4, 100,0)

 

(95,1, 100,0)

 

(95,3, 100,0)

 

 

 

 

 

 

PMB2001

12 måneder etter

73,5

 

76,1

 

60,4

siste primærdose

(63,6, 81,9)

 

(67,0, 83,8)

 

(50,4, 69,7)

(A56)

 

 

 

 

 

48 måneder etter

47,1

 

58,6

 

57,6

 

 

 

 

siste primærdose

(36,1, 58,2)

 

(48,2, 68,4)

 

(47,2, 67,5)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

100,0

 

100,0

 

98,4

 

boosterdose

(93,9, 100,0)

 

(93,8, 100,0)

 

(91,3, 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

1 måned etter

90,0

 

88,6

 

81,4

 

siste primærdose

(82,4, 95,1)

 

(81,3, 93,8)

 

(73,0, 88,1)

 

 

 

 

 

 

PMB2948

12 måneder etter

40,8

 

49,1

 

36,9

siste primærdose

(31,0, 51,2)

 

(39,3, 58,9)

 

(27,6, 47,0)

(B24)

 

 

 

 

 

48 måneder etter

41,1

 

40,8

 

30,5

 

 

 

 

siste primærdose

(30,8, 52,0)

 

(31,0, 51,2)

 

(21,9, 40,2)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

100,0

 

100,0

 

93,4

 

boosterdose

(93,9, 100,0)

 

(93,8, 100,0)

 

(84,1, 98,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

1 måned etter

88,9

 

87,4

 

77,9

 

siste primærdose

(81,0, 94,3)

 

(79,7, 92,9)

 

(69,1, 85,1)

 

 

 

 

 

 

PMB2707

12 måneder etter

24,0

 

22,5

 

16,5

siste primærdose

(16,0, 33,6)

 

(15,1, 31,4)

 

(10,3, 24,6)

(B44)

 

 

 

 

 

48 måneder etter

20,7

 

18,0

 

18,9

 

 

 

 

siste primærdose

(12,9, 30,4)

 

(11,0, 26,9)

 

(11,9, 27,6)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

94,9

 

98,2

 

91,9

 

boosterdose

(85,9, 98,9)

 

(90,6, 100,0)

 

(82,2, 97,3)

 

 

 

 

 

 

Sammensatt respons (respons for alle 4 hSBA-stammer kombinert)

 

1 måned etter

80,7

87,3

77,2

 

siste primærdose

(68,1, 90,0)

(75,5, 94,7)

(64,2, 87,3)

 

 

 

 

 

12 måneder etter

10,9

13,7

20,4

 

siste primærdose

(4,1, 22,2)

(5,7,

26,3)

(10,2, 34,3)

 

 

 

 

 

48 måneder etter

 

15,7

 

18,2

 

16,4

 

(7,8, 28,8)

 

siste primærdose

(7,0, 28,6)

(9,1,

30,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

93,2

98,2

91,8

 

boosterdose

(83,5, 98,1)

(90,6,

100,0)

(81,9, 97,3)

 

 

 

 

Forkortelser: hSBA = serumbaktericid analyse ved bruk av humant komplement. fHbp = faktor H-bindende protein.

Merk: Den nedre grensen for kvantifisering er en hSBA-titer = 1:16 for PMB80 (A22) og 1:8 for PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) og PMB2707 (B44).

Tabell 7: Varighet av immun- og boosterrespons hos personer mellom 11 og 18 år som fikk administrert en primærserie med Trumenba etter en 0-, 1-, 6-månedersplan, 0-, 2-, 6-månedersplan og 0-, 6-månedersplan samt en booster 4 år etter primærserien (studie B1971033)

 

 

 

Vaksinegruppe for primærstudie B1971012 (randomisert)

 

 

 

 

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

Gruppe 3

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

N

 

GMT

N

GMT

N

GMT

 

 

 

 

(95 % KI)

 

(95 % KI)

 

(95 % KI)

hSBA-stamme (fHbp-variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

 

60,1

56,6

54,7

 

siste primærdose

 

(48,6, 74,4)

(47,0, 68,2)

(47,3, 63,3)

 

 

 

 

 

PMB80

12 måneder etter

 

14,9

15,8

15,6

siste primærdose

 

(12,6, 17,7)

(13,4, 18,6)

(13,0, 18,8)

 

 

 

 

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

48 måneder etter

 

14,3

15,1

14,8

 

siste primærdose

 

(11,9, 17,0)

(12,7, 18,0)

(12,5, 17,6)

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

 

90,0

119,1

140,0

 

boosterdose

 

(69,6, 116,3)

(90,0, 157,8)

(104,2, 187,9)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

 

199,5

196,2

142,5

 

siste primærdose

 

(162,7, 244,5)

(161,8, 237,9)

(118,3, 171,7)

 

 

 

 

 

 

12 måneder etter

 

25,7

27,3

18,5

 

siste primærdose

 

(19,4, 34,0)

(21,0, 35,4)

(13,8, 24,7)

PMB2001

 

 

 

 

48 måneder etter

 

11,5

17,5

16,0

(A56)

siste primærdose

 

(8,6, 15,5)

(13,2, 23,3)

(12,1, 21,1)

 

 

 

 

 

1 måned etter

 

335,4

370,8

358,0

 

boosterdose

 

(262,1, 429,2)

(275,8, 498,6)

(262,1, 489,0)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

 

29,7

30,9

28,0

 

siste primærdose

 

(23,9, 36,8)

(25,3, 37,7)

(22,0, 35,5)

 

 

 

 

 

 

12 måneder etter

 

9,7

11,5

8,4

 

siste primærdose

 

(7,5, 12,4)

(9,0, 14,6)

(6,7, 10,6)

PMB2948

 

 

 

 

48 måneder etter

 

9,4

9,7

7,5

(B24)

siste primærdose

 

(7,3, 12,1)

(7,6, 12,3)

(6,1, 9,2)

 

 

 

 

 

1 måned etter

 

74,6

80,3

86,0

 

boosterdose

 

(55,9, 99,5)

(62,6, 103,1)

(62,6, 118,2)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

 

50,1

41,9

31,4

 

siste primærdose

 

(38,0, 66,1)

(32,3, 54,3)

(23,9, 41,3)

 

 

 

 

 

PMB2707

12 måneder etter

 

6,4

6,0

5,6

siste primærdose

 

(5,2, 7,8)

(5,1, 7,2)

(4,8, 6,5)

 

 

 

 

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

 

48 måneder etter

 

6,0

5,3

5,1

 

siste primærdose

 

(5,0, 7,2)

(4,6, 6,1)

(4,6, 5,7)

 

 

 

 

 

 

1 måned etter

 

109,9

117,6

84,6

 

boosterdose

 

(74,5, 162,0)

(84,5, 163,5)

(57,8, 124,0)

 

 

 

 

 

Forkortelser: GMT = geometrisk gjennomsnittstiter, hSBA = serumbaktericid analyse ved bruk av humant komplement. fHbp = faktor H-bindende protein.

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Trumenba i en eller flere undergrupper av den pediatriske populasjonen ved invasiv meningokokksykdom forårsaket av N. meningitidis serogruppe B (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Ikke relevant.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av toksisitet ved gjentatt dosering og reproduksjons- og utviklingstoksisitet.

6 FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Natriumklorid

Histidin

Polysorbat 80 (E433)

Vann til injeksjonsvæsker

For adsorbent, se pkt. 2.

6.2Uforlikeligheter

Trumenba skal ikke blandes med andre vaksiner eller legemidler i samme sprøyte.

Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, skal dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.

6.3Holdbarhet

3 år.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C–8 °C).

Sprøyter skal oppbevares liggende i kjøleskapet for å minimere redispersjonstiden. Skal ikke fryses.

6.5Emballasje (type og innhold)

0,5 ml suspensjon i en ferdigfylt sprøyte (type 1-glass) med Luer Lock-adapter i plast, stempelstopper av klorbutylgummi og en beskyttelseshette av syntetisk isopren-brombutylgummi dekket med hardplast, med eller uten kanyle. Beskyttelseshetten og gummistempelet på den ferdigfylte sprøyten er fremstilt uten naturgummilateks.

Pakningsstørrelser på 1, 5 og 10 ferdigfylte sprøyter med eller uten kanyle.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Under oppbevaring kan det observeres et hvitt bunnfall og en gjennomsiktig supernatant i den ferdigfylte sprøyten som inneholder suspensjonen.

Før bruk må den ferdigfylte sprøyten ristes kraftig slik at suspensjonen blir jevnt hvit.

Vaksinen skal ikke brukes hvis den ikke kan resuspenderes.

Vaksinen må inspiseres visuelt for partikler eller misfarging før administrasjon. Dersom det observeres fremmedlegemer og/eller variasjon i fysisk utseende, skal vaksinen ikke administreres.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse:

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter