Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Merking - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnUcedane
ATC-kodeA16AA05
Stoffcarglumic acid
ProdusentLucane Pharma

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Ucedane 200 mg dispergerbare tabletter kargluminsyre

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 200 mg kargluminsyre.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

60 dispergerbare tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utl.dato.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1202/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ucedane 200 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ucedane 200 mg dispergerbare tabletter kargluminsyre

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Lucane Pharma

3.UTLØPSDATO

Utl.dato.

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter