Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Pakningsvedlegg - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnUcedane
ATC-kodeA16AA05
Stoffcarglumic acid
ProdusentLucane Pharma

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ucedane 200 mg dispergerbare tabletter

Kargluminsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Ucedane er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Ucedane

3.Hvordan du bruker Ucedane

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Ucedane

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Ucedane er og hva det brukes mot

Ucedane kan bidra til å fjerne unaturlig høye nivåer av ammoniakk i plasma (blodet). Ammoniakk er spesielt giftig for hjernen og fører, i alvorlige tilfeller, til svekket bevissthet og til koma. Hyperammonemi kan skyldes mangel på et spesifikt leverenzym, N-acetylglutamatsyntase. Pasienter med denne sjeldne forstyrrelsen er ikke i stand til å kvitte seg med nitrogenavfall, som dannes etter å ha spist proteiner.

Denne forstyrrelsen varer hele pasientens liv og behovet for behandling er derfor livslangt.

2. Hva du må vite før du bruker Ucedane

Bruk ikke Ucedane:

-dersom du er allergisk overfor kargluminsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet listet opp i avsnitt 6).

-ved amming.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ucedane.

Ucedane-behandling skal kun gis under oppsyn av en lege som har erfaring med behandling av stoffskifteforstyrrelser.

Legen din vil evaluere din individuelle respons til kargluminsyre før en langvarig behandling innledes. Dosen skal tilpasses individuelt for å opprettholde normale ammoniakknivåer i plasma.

Din lege kan foreskrive arginintilskudd eller begrense ditt proteininntak.

For å følge opp din tilstand og behandlingen kan din lege undersøke lever, nyrer, hjerte og blod regelmessig.

Andre legemidler og Ucedane

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Inntak av Ucedane sammen med mat og drikke

Ucedane skal tas gjennom munnen (oralt) før måltider eller ernæringsprosedyrer. Tablettene skal oppløses i minst 5 til 10 ml vann og tas umiddelbart.

Graviditet og amming

Effektene av Ucedane på graviditet og det ufødte barnet er ikke kjent. Rådfør deg med lege dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.

Utskillelse av kargluminsyre i morsmelk er ikke studert hos kvinner. Ettersom kargluminsyre er påvist i melken til diegivende rotter, med potensielt giftige effekter for deres diende avkom, må du imidlertid ikke amme barnet ditt dersom du tar Ucedane.

Kjøring og bruk av maskiner

Effektene på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner er ukjent.

3.Hvordan du bruker Ucedane

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den innledende daglige dosen er vanligvis 100 mg per kilo kroppsvekt, opptil maksimum 250 mg per kilo kroppsvekt (hvis for eksempel vekten din er 10 kg, skal du ta 1 g pr. døgn, eller 5 tabletter à

200 mg). På lang sikt, varierer vanligvis den daglige dosen mellom 10 mg og 100 mg per kilo kroppsvekt. Det finnes andre legemidler med kargluminsyre dersom dosen din må økes eller reduseres med 50 mg.

Din lege vil avgjøre hvilken dose som passer til deg for å opprettholde normale ammoniakknivåer i blodet ditt.

Ucedane skal KUN gis gjennom munnen eller gjennom en sonde ned i magen (ved hjelp av sprøyte om nødvendig).

Når pasienten er i hyperammonemisk koma, gis Ucedane ved hjelp en sprøyte (ved et raskt trykk) via sonden som brukes til å ernære deg.

Dersom du tar for mye av Ucedane

Rådfør deg med lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta Ucedane

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Ucedane

Ikke avbryt behandlingen med Ucedane uten å informere legen din.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):

økt svette

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):

bradykardi (langsom puls),

diaré,

feber,

økte nivåer av leverenzymer (transaminaser),

oppkast

Ikke kjente bivirkninger (frekvens kan ikke fastslås utifra tilgjengelige data)

utslett

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Ucedane

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakning og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ucedane

-Virkestoff er kargluminsyre.

-Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, natriumstearylfumarat, mannitol, kopovidon K28, krysspovidon type B.

Hvordan Ucedane ser ut og innholdet i pakningen

Ucedane dispergerbar tablett er hvit, oval og bikonveks med én delestrek og inngravert med LL. Tabletten kan deles i like doser.

Tablettene leveres i aluminium/aluminium-blisterpakninger pakket i esker. Pakningsstørrelse med 60 tabletter.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris

Frankrike

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Česká republika

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Danmark

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Eesti

Medical Need Europe AB Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Ísland

Medical Need Europe AB Sími: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Tel: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Nederland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Norge

Medical Need Europe AB Tlf: + 46 8 533 39 500 info@medicalneed.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Portugal

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750 info@lucanepharma.com

Italia

Suomi/Finland

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Tel: + 33 153 868 750

Puh/Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

info@medicalneed.com

Κύπρος

Sverige

Lucane Pharma

Medical Need Europe AB

Τηλ: + 33 153 868 750

Tel: + 46 8 533 39 500

info@lucanepharma.com

info@medicalneed.com

Latvija

United Kingdom

Medical Need Europe AB

Lucane Pharma

Tel: + 46 8 533 39 500

Tel: + 33 153 868 750

info@medicalneed.com

info@lucanepharma.com

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter