Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – Merking - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnUltibro Breezhaler
ATC-kodeR03AL04
Stoffindacaterol / glycopyrronium bromide
ProdusentNovartis Europharm Ltd

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG TIL ENKELTPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Ultibro Breezhaler 85 mikrog/43 mikrog inhalasjonspulver, hard kapsel indakaterol/glykopyrronium

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 110 mikrogram indakaterol og 50 mikrogram glykopyrronium. Mengden av indakaterol og glykopyrronium inhalert er henholdsvis 85 mikrogram (tilsvarende 110 mikrogram indakaterol maleat) og 43 mikrogram (tilsvarende 54 mikrogram glykopyrroniumbromid).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, hard kapsel

6 x 1 kapsler + 1 inhalator

10 x 1 kapsler + 1 inhalator

12 x 1 kapsler + 1 inhalator

30 x 1 kapsler + 1 inhalator

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Kun til bruk sammen med inhalatoren som følger med pakningen.

Kapslene må ikke svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Bruk til inhalasjon

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Inhalatoren skal kastes etter 30 dagers bruk.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kapslene oppbevares i originalblisteret for å beskytte mot fuktighet og tas kun ut rett før bruk.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/862/001

6 kapsler + 1 inhalator

 

 

 

EU/1/13/862/007

 

10 kapsler + 1 inhalator

 

 

EU/1/13/862/002

 

12 kapsler + 1 inhalator

 

 

EU/1/13/862/003

 

30 kapsler + 1 inhalator

 

 

 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ultibro Breezhaler

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG TIL MULTIPAKNING (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ultibro Breezhaler 85 mikrog/43 mikrog inhalasjonspulver, hard kapsel indakaterol/glykopyrronium

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 110 mikrogram indakaterol og 50 mikrogram glykopyrronium. Mengden av indakaterol og glykopyrronium inhalert er henholdsvis 85 mikrogram (tilsvarende 110 mikrogram indakaterol maleat) og 43 mikrogram (tilsvarende 54 mikrogram glykopyrroniumbromid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Multipakning: 90 kapsler (3 pakninger á 30x1) + 3 inhalatorer.

Multipakning: 96 kapsler (4 pakninger á 24x1) + 4 inhalatorer.

Multipakning: 150 kapsler (15 pakninger á 10x1) + 15 inhalatorer

Multipakning: 150 kapsler (25 pakninger á 6x1) + 25 inhalatorer.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun til bruk sammen med inhalatoren som følger med pakningen.

Kapslene må ikke svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til inhalasjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Inhalatoren skal kastes etter 30 dagers bruk.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kapslene oppbevares i originalblisteret for å beskytte mot fuktighet og tas kun ut rett før bruk.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/862/004

Multipakning inneholdende 3 pakninger (30 kapsler +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

EU/1/13/862/005

 

Multipakning inneholdende 4 pakninger (24 kapsler +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

EU/1/13/862/008

 

Multipakning inneholdende 15 pakninger (10 kapsler +

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

EU/1/13/862/006

 

Multipakning inneholdende 25 pakninger (6 kapsler +

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ultibro Breezhaler

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INNERKARTONG TIL MULTIPAKNING (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ultibro Breezhaler 85 mikrog/43 mikrog inhalasjonspulver, hard kapsel indakaterol/glykopyrronium

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 110 mikrogram indakaterol og 50 mikrogram glykopyrronium. Mengden av indakaterol og glykopyrronium inhalert er henholdsvis 85 mikrogram (tilsvarende 110 mikrogram indakaterol maleat) og 43 mikrogram (tilsvarende 54 mikrogram glykopyrroniumbromid).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og magnesiumstearat.

Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalasjonspulver, hard kapsel

30 x 1 kapsler + 1 inhalator. Del av multipakning. Skal ikke selges separat. 24 x 1 kapsler + 1 inhalator. Del av multipakning. Skal ikke selges separat. 10 x 1kapsler + 1 inhalator. Del av multipakning. Skal ikke selges separat. 6 x 1 kapsler + 1 inhalator. Del av multipakning. Skal ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Kun til bruk sammen med inhalatoren som følger med pakningen.

Kapslene må ikke svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til inhalasjon

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Inhalatoren skal kastes etter 30 dagers bruk.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kapslene oppbevares i originalblisteret for å beskytte mot fuktighet og tas kun ut rett før bruk.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/862/004

Multipakning inneholdende 3 pakninger (30 kapsler +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

EU/1/13/862/005

 

Multipakning inneholdende 4 pakninger (24 kapsler +

 

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

EU/1/13/862/008

 

Multipakning inneholdende 15 pakninger (10 kapsler +

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

EU/1/13/862/006

 

Multipakning inneholdende 25 pakninger (6 kapsler +

 

 

 

 

1 inhalator)

 

 

 

 

 

 

13. PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Ultibro Breezhaler

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

INNERLOKK PÅ ENKELTPAKNINGENS YTTERKARTONG OG INNERKARTONGEN TIL MULTIPAKNINGEN

1.ANNET

Ikke trykk kapselen gjennom foilen.

(1) Riv langs perforeringen, (2) fjern deretter beskyttelseslaget og (3) fjern kapselen. Kapslene må ikke svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Ultibro Breezhaler 85 mikrog/43 mikrog inhalasjonspulver indakaterol/glykopyrronium

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Kun til inhalasjon

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter