Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Merking - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnUnituxin
ATC-kodeL01XC
Stoffdinutuximab
ProdusentUnited Therapeutics Europe Ltd

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Unituxin 3,5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning dinutuksimab

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml med konsentrat inneholder 3,5 mg dinutuksimab. Hvert hetteglass inneholder 17,5 mg Unituxin i 5 ml.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

 

 

 

Histidin

 

markedsføringstillatelse

 

 

Polysorbat

 

 

Natriumklorid

 

 

Vann

 

 

 

Se

 

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

konsentrat

 

 

 

 

 

17,5

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs

Utgått

 

Les

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Skal ikke fryses.

Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey, Surrey KT16 9FG

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1022/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

 

Lot

 

 

markedsføringstillatelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

 

 

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

 

 

 

 

Utgått

 

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Unituxin 3,5 mg/ml sterilt konsentrat dinutuksimab

Intravenøs bruk etter fortynning

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

Utl.dato

markedsføringstillatelse

 

 

 

4.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

5.

INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

17,5 mg/5 ml

6. ANNET

Utgått

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter