Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – Preparatomtale - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnUptravi
ATC-kodeB01AC27
Stoffselexipag
ProdusentActelion Registration Ltd

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter.

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter.

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter.

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter.

Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter.

Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter.

Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter.

Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mikrogram seleksipag.

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 400 mikrogram seleksipag.

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mikrogram seleksipag.

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 800 mikrogram seleksipag.

Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1000 mikrogram seleksipag.

Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1200 mikrogram seleksipag.

Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1400 mikrogram seleksipag.

Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1600 mikrogram seleksipag.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Filmdrasjert tablett

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, lysegul, filmdrasjert tablett med “2” preget på den ene siden.

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, rød, filmdrasjert tablett med “4” preget på den ene siden.

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, lysfiolett, filmdrasjert tablett med “6” preget på den ene siden.

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, grønn, filmdrasjert tablett med “8” preget på den ene siden.

Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, oransje, filmdrasjert tablett med “10” preget på den ene siden.

Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, mørkfiolett, filmdrasjert tablett med “12” preget på den ene siden.

Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, mørkegul, filmdrasjert tablett med “14” preget på den ene siden.

Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Rund, brun, filmdrasjert tablett med “16” preget på den ene siden.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Uptravi er indisert for langvarig behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne pasienter i WHO funksjonsklasse (FC) II–III, enten som kombinasjonsbehandling hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med en endotelinreseptor-antagonist (ERA) og/eller en PDE-5-hemmer (hemmer av fosfodiesterase type 5), eller som monoterapi hos pasienter som disse behandlingene ikke er egnet for.

Effekt er vist i en PAH-populasjon, inkludert idiopatisk og arvelig PAH, PAH relatert til bindevevssykdom, og PAH relatert til korrigert og ukomplisert medfødt hjertesykdom (se pkt. 5.1).

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Behandlingen bør igangsettes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av PAH.

Dosering

Individuell dosetitrering

Hver pasient skal opptitreres til høyeste individuelt tolererte dose, som kan være i området fra

200 mikrogram to ganger daglig til 1600 mikrogram to ganger daglig (individuell vedlikeholdsdose).

Anbefalt startdose er 200 mikrogram to ganger daglig, med omtrent 12 timers mellomrom. Dosen økes trinnvis med 200 mikrogram to ganger daglig, vanligvis med en ukes mellomrom. I begynnelsen av behandlingen og ved hvert opptitreringstrinn er det anbefalt å ta første dose om kvelden. Under dosetitreringen kan det forekomme bivirkninger som skyldes virkningsmekanismen til Uptravi (som hodepine, diaré, kvalme og oppkast, kjevesmerte, myalgi, smerte i ekstremiteter, artralgi og rødme). Disse bivirkningene er vanligvis forbigående eller kan kontrolleres med symptomatisk behandling (se pkt. 4.8). Dersom en pasient øker til en dose som ikke tolereres, skal dosen reduseres til forrige dosenivå.

Hos pasienter der opptitrering ble begrenset av andre årsaker enn bivirkninger som skyldes virkningsmekanismen til Uptravi, kan man vurdere et nytt forsøk på opptitrering til høyeste individuelt tolererte dose, inntil en maksimumsdose på 1600 mikrogram to ganger daglig.

Individuell vedlikeholdsdose

Vedlikeholdsdosen bør være høyeste tolererte dose som ble nådd under dosetitreringen. Dersom behandlingen etter en tid tåles dårligere ved en gitt dose, bør symptomatisk behandling og/eller dosereduksjon til forrige lavere dose vurderes.

Avbrytelser og seponering

Dersom en dose blir glemt, skal den tas så snart som mulig. Den glemte dosen skal ikke tas dersom neste planlagte dose skal tas i løpet av ca. 6 timer.

Dersom behandlingen blir glemt i 3 dager eller mer, bør behandlingen med Uptravi gjenopptas ved en lavere dose og deretter opptitreres.

Det er begrenset erfaring med brå seponering av Uptravi hos pasienter med PAH. Det er ingen evidens for akutt rebound-effekt.

Dersom det tas en beslutning om å seponere Uptravi, bør det gjøres gradvis mens en alternativ behandling blir introdusert.

Eldre (≥ 65 år)

Ingen dosejustering er nødvendig hos eldre personer (se pkt. 5.2). Det er begrenset klinisk erfaring med pasienter over 75 år. Uptravi bør derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen (se pkt. 4.4).

Nedsatt leverfunksjon

Uptravi bør ikke administreres til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C; se pkt. 4.4). For pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B) bør startdosen av Uptravi være 200 mikrogram én gang daglig, og dosen bør økes én gang i uken i trinn på

200 mikrogram én gang daglig, inntil det oppstår bivirkninger som skyldes virkningsmekanismen til seleksipag og som ikke tolereres eller kontrolleres medisinsk. Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse A).

Nedsatt nyrefunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Det er ikke nødvendig å endre startdosen hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (estimert glomerulær filtrasjonsrate [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m2). Dosetitrering skal utføres med forsiktighet hos disse pasientene (se pkt. 4.4).

Pediatrisk populasjon (< 18 år)

Sikkerhet og effekt av Uptravi hos barn i alderen 0 år til yngre enn 18 år er ikke fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data. Administrering av seleksipag i den pediatriske populasjonen er ikke anbefalt. Dyrestudier indikerer økt risiko for invaginasjon, men den kliniske relevans av disse funnene er ikke kjent (se pkt. 5.3).

Administrasjonsmåte

Peroral bruk.

De filmdrasjerte tablettene skal tas peroralt morgen og kveld. For å bedre tolerabiliteten er det anbefalt å ta Uptravi med mat. I begynnelsen av hver opptitreringsfase skal første økte dose tas om kvelden.

Tablettene skal ikke deles, knuses eller tygges. De skal svelges hele med vann.

Svaksynte eller blinde pasienter skal oppfordres til å be en annen person om hjelp når de skal ta Uptravi i titreringsperioden.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

Alvorlig koronar hjertesykdom eller ustabil angina.

Hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 månedene.

Dekompensert hjertesvikt, såfremt den ikke er under nøye medisinsk overvåking.

Alvorlige arytmier.

Cerebrovaskulære hendelser (f.eks. transient iskemisk anfall, slag) i løpet av de siste 3 månedene.

Medfødt eller ervervet klaffefeil med klinisk relevant forstyrrelse av myokardfunksjonen, som ikke er relatert til pulmonal hypertensjon.

Samtidig bruk av sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil, se pkt. 4.5).

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Hypotensjon

Uptravi har vasodilaterende egenskaper som kan føre til redusert blodtrykk. Før forskrivning av Uptravi bør legen vurdere nøye om pasienter med visse underliggende tilstander kan bli negativt påvirket av den vasodilaterende effekten (f.eks. pasienter på antihypertensiv behandling eller pasienter med hypotensjon ved hvile, hypovolemi, alvorlig obstruksjon i venstre ventrikkels utløp eller autonom dysfunksjon).

Hypertyreoidisme

Hypertyreoidisme er observert i forbindelse med Uptravi. Testing av skjoldbruskkjertelens funksjon anbefales når det er klinisk indisert basert på tegn eller symptomer på hypertyreoidisme..

Veno-okklusiv lungesykdom

Det er rapportert tilfeller av lungeødem ved bruk av vasodilatorer (hovedsakelig prostasykliner) hos pasienter med veno-okklusiv lungesykdom. Muligheten for veno-okklusiv lungesykdom skal derfor tas i betraktning dersom tegn på lungeødem forekommer når Uptravi blir administrert til pasienter med PAH. Dersom det blir bekreftet, bør behandlingen med Uptravi seponeres.

Moderate hemmere av CYP2C8

Samtidig administrasjon av seleksipag med moderate CYP2C8-hemmere (f.eks. klopidogrel, deferasiroks, teriflunomid) kan øke eksponeringen for seleksipag og den aktive hovedmetabolitten. En dosejustering av seleksipag bør vurderes ved samtidig administrasjon eller seponering av en moderat CYP2C8-hemmer.

Eldre (≥ 65 år)

Det er begrenset klinisk erfaring med seleksipag hos pasienter over 75 år, og Uptravi skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen (se pkt. 4.2).

Nedsatt leverfunksjon

Det er ingen klinisk erfaring med seleksipag hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C), og Uptravi bør derfor ikke administreres til disse pasientene. Eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten er høyere hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B; se pkt. 5.2). Hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon bør Uptravi administreres én gang daglig (se pkt. 4.2).

Nedsatt nyrefunksjon

Hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2) må det utvises forsiktighet under dosetitrering. Det er ingen erfaring med Uptravi hos pasienter som får dialyse (se pkt. 5.2), og Uptravi bør derfor ikke brukes hos disse pasientene.

Kvinner i fertil alder

Kvinner i fertil alder, må bruke effektiv antikonsepsjon mens de bruker seleksipag.

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Andre legemidlers effekt på seleksipag

Seleksipag blir hydrolysert til sin aktive metabolitt av karboksylesteraser (se pkt. 5.2). Både seleksipag og den aktive metabolitten gjennomgår oksidativ metabolisering hovedsakelig av CYP2C8 og i mindre grad av CYP3A4. Glukuronideringen av den aktive metabolitten katalyseres av UGT1A3 og UGT2B7. Seleksipag og den aktive metabolitten er substrater for OATP1B1 og OATP1B3. Seleksipag er et svakt substrat for efflukspumpen P-glykoprotein (P-gp). Den aktive metabolitten er et svakt substrat for brystkreftresistens-protein (BCRP).

Farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten blir ikke påvirket av warfarin.

Hemmere av CYP2C8

Bruk av 600 mg gemfibrozil, en sterk CYP2C8-hemmer, to ganger daglig, ga omtrent en fordobling av eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten, den største bidragsyteren til effekt, økte omtrent 11 ganger. Samtidig administrasjon av Uptravi med sterke CYP2C8-hemmere (f.eks. gemfibrozil) er kontraindisert (se pkt. 4.3).

Effekten av moderate CYP2C8-hemmere (f.eks. klopidogrel, deferasiroks, teriflunomid) på eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten er ikke studert. En dosejustering av Uptravi bør vurderes hvis en moderat CYP2C8-hemmer administreres samtidig eller ved seponering. En potensiell farmakokinetisk interaksjon med moderate CYP2C8-hemmere kan ikke utelukkes (se pkt. 4.4).

Induktorer av CYP2C8

Bruk av 600 mg rifampicin, en induktor av CYP2C8 (og UGT-enzymer), én gang daglig, ga ingen endring i eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten ble halvert. Dosejustering av selsksipag kan være nødvendig ved samtidig administrasjon av CYP2C8-induktorer (f.eks. rifampicin, karbamazepin, fenytoin).

Hemmere av UGT1A3 og UGT2B7

Effekten av sterke UGT1A3- og UGT2B7-hemmere (valproinsyre, probenecid og flukonazol), på eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten, er ikke studert. Det må utvises forsiktighet når disse legemidlene blir administrert samtidig med Uptravi. En potensiell farmakokinetisk interaksjon med sterke UGT1A3- og UGT2B7-hemmere kan ikke utelukkes.

Hemmere og induktorer av CYP3A4

Bruk av 400/100 mg lopinavir/ritonavir, en sterk CYP3A4-hemmer, to ganger daglig, ga omtrent en fordobling av eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten av seleksipag ikke ble endret. Tatt i betraktning at den aktive metabolitten er 37 ganger mer potent, er denne effekten ikke klinisk relevant. At en sterk hemmer av CYP3A4 ikke påvirket farmakokinetikken til den aktive metabolitten, indikerer at CYP3A4 ikke er viktig for eliminasjon av den aktive metabolitten, og det forventes ikke at CYP3A4-induktorer skal ha noen effekt på farmakokinetikken til den aktive metabolitten.

PAH-spesifikke behandlinger

I den placebo-kontrollerte fase 3-studien med PAH-pasienter, førte bruk av seleksipag i kombinasjon med både en ERA og en PDE-5-hemmer til 30 % lavere eksponering for den aktive metabolitten.

Transportørhemmere (lopinavir/ritonavir)

Bruk av lopinavir/ritonavir, en sterk hemmer av OATP (OATP1B1 og OATP1B3) og av P-gp, i dosen 400/100 mg to ganger daglig, ga omtrent en fordobling av eksponeringen for seleksipag, mens eksponeringen for den aktive metabolitten av seleksipag ikke ble endret. Siden den farmakologiske effekten hovedsaklig skyldes den aktive metabolitten, er dette ikke klinisk relevant.

Effekten av seleksipag på andre legemidler

Seleksipag og den aktive metabolitten hemmer ikke eller induserer cytokrom P450-enzymer og transportenzymer ved klinisk relevante konsentrasjoner.

Antikoagulanter eller hemmere av blodplateaggregering

Seleksipag hemmer blodplateaggregering in vitro. I den placebo-kontrollerte fase 3-studien med PAH- pasienter ble ingen økt blødningsrisiko påvist med seleksipag sammenlignet med placebo, heller ikke når seleksipag ble administrert med antikoagulanter (som heparin, antikoagulanter av kumarin-type) eller hemmere av blodplateaggregering. I en studie med friske personer endret ikke seleksipag

(400 mikrogram to ganger daglig) eksponeringen for S-warfarin (CYP2C9-substrat) eller R-warfarin (CYP3A4-substrat) etter en enkeltdose på 20 mg warfarin. Seleksipag påvirket ikke den farmakodynamiske effekten av warfarin på INR (internasjonalt normalisert ratio).

Midazolam

Ved steady state etter opptitrering til 1600 mikrog seleksipag to ganger om dagen ble det ikke observert noen klinisk relevant endring i eksponering for midazolam, et sensitivt intestinalt og hepatisk CYP3A4-substrat, eller dets metabolitt, 1-hydroksymidazolam. Samtidig administering av seleksipag med CYP3A4-substrater krever ikke dosejustering.

Hormonelle antikonseptiva

Spesifikke interaksjonsstudier med hormonelle antikonseptiva er ikke utført. Siden seleksipag ikke påvirker eksponeringen for CYP3A4-substratene midazolam og R-warfarin eller CYP2C9-substratet S-warfarin, er redusert effekt av hormonelle antikonseptiva ikke forventet.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Kvinner i fertil alder

Kvinner i fertil alder må bruke effektiv antikonsepsjon mens de bruker seleksipag.

Graviditet

Det er ingen data på bruk av seleksipag hos gravide kvinner. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet. Ved in vitro-testing av reproduksjonstoksisitet hadde seleksipag og dets hovedmetabolitt 20 til 80 ganger lavere aktivitet ved prostasyklin-reseptorer (IP-reseptorer) hos dyrearter enn hos mennesker. Sikkerhetsmarginene for potensielle IP-reseptor-medierte effekter på reproduksjon er derfor lavere enn for ikke- IP-relaterte effekter (se pkt. 5.3).

Uptravi er ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.

Amming

Det er ikke kjent om seleksipag eller dets metabolitter utskilles i morsmelk hos mennesker. Hos rotter utskilles seleksipag eller dets metabolitter i melken (se pkt. 5.3). En risiko for et diende barn kan ikke utelukkes. Uptravi skal ikke brukes under amming.

Fertilitet

Ingen kliniske data er tilgjengelig. I rottestudier forårsaket seleksipag i høye doser forbigående forstyrrelser i østrussyklus, men påvirket ikke fertilitet (se pkt. 5.3). Eventuell relevans for mennesker er ikke kjent.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Uptravi har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasientens kliniske status og bivirkningsprofilen til seleksipag (som hodepine eller hypotensjon) bør tas i betraktning når man vurderer pasientens evne til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

De vanligst rapporterte bivirkningene er hodepine, diaré, kvalme og oppkast, kjevesmerte, myalgi, smerte i ekstremiteter, artralgi og rødme. Disse reaksjonene forekommer hyppigere under opptitreringsfasen. De fleste av disse reaksjonene er av lett til moderat intensitet.

Bivirkninger i tabellformat

Sikkerheten til seleksipag er evaluert i en langtids, placebo-kontrollert fase 3-studie med

1156 pasienter med symptomatisk PAH. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet var 76,4 uker (median 70,7 uker) for pasienter som fikk seleksipag, mot 71,2 uker (median 63,7 uker) for pasienter som fikk placebo. Eksponeringen for seleksipag var opptil 4,2 år.

Bivirkninger fra den kliniske hovedstudien er oppgitt i tabellen nedenfor. Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Organklassesystem

Svært vanlige

Vanlige

Mindre vanlige

 

(≥ 1/10)

(≥ 1/100 til < 1/10)

(≥ 1/1000 til < 1/100)

Sykdommer i blod og

 

Anemi

 

lymfatiske organer

 

Redusert hemoglobin

 

Endokrine sykdommer

 

Hypertyreoidisme

 

 

 

Redusert

 

 

 

tyreoideastimulerende

 

 

 

hormon (se pkt. 4.4)

 

Stoffskifte- og

 

Nedsatt matlyst

 

ernæringsbetingede

 

Redusert vekt

 

sykdommer

 

 

 

Nevrologiske

Hodepine*

 

 

sykdommer

 

 

 

Hjertesykdommer

 

 

Sinustakykardi (se

 

 

 

pkt. 4.4)

Karsykdommer

Rødme*

Hypotensjon (se pkt. 4.4)

 

Sykdommer i

Nasofaryngitt (av

Nesetetthet

 

respirasjonsorganer,

ikke-infeksiøs

 

 

thorax og mediastinum

opprinnelse)

 

 

Gastrointestinale

Diaré*

Abdominal smerte

 

sykdommer

Oppkast*

 

 

 

Kvalme*

 

 

Hud- og

 

Utslett

 

underhudssykdommer

 

Urtikaria

 

 

 

Erytem

 

Sykdommer i muskler,

Kjevesmerte*

 

 

bindevev og skjelett

Myalgi*

 

 

 

Artralgi*

 

 

 

Smerte i

 

ekstremiteter*

Generelle lidelser og

Smerte

reaksjoner på

 

administrasjonsstedet

 

* Se Beskrivelse av utvalgte bivirkninger.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Farmakologiske effekter relatert til titrering og vedlikeholdsbehandling

Bivirkninger relatert til virkningsmekanismen til seleksipag, blir ofte observert, spesielt i perioden med individuell dosetitrering, og er oppgitt i tabellen nedenfor:

Prostasyklin-lignende/relaterte

Titrering

 

Vedlikehold

bivirkninger

Seleksipag

Placebo

Seleksipag

 

Placebo

Hodepine

64 %

28 %

40 %

 

20 %

Diaré

36 %

12 %

30 %

 

13 %

Kvalme

29 %

13 %

20 %

 

10 %

Kjevesmerte

26 %

4 %

21 %

 

4 %

Myalgi

15 %

5 %

9 %

 

3 %

Smerte i ekstremiteter

14 %

5 %

13 %

 

6 %

Oppkast

14 %

4 %

8 %

 

6 %

Rødme

11 %

4 %

10 %

 

3 %

Artralgi

7 %

5 %

9 %

 

5 %

Disse bivirkningene er vanligvis forbigående eller kan vanligvis kontrolleres med symptomatisk behandling. Av av pasientene på seleksipag seponerte 7,5 % behandlingen på grunn av disse bivirkningene. Den omtrentlige raten av bivirkninger som var alvorlige, var 2,3 % i seleksipag- gruppen og 0,5 % i placebo-gruppen. I klinisk praksis er det observert at gastrointestinale bivirkninger responderer på legemidler mot diaré, oppkast og kvalme og/eller legemidler mot funksjonelle gastrointestinale sykdommer. Smertefulle bivirkninger blir ofte behandlet med analgetika (som paracetamol).

Redusert hemoglobin

I en placebo-kontrollert fase 3-studie med PAH-pasienter var gjennomsnittlig absolutt endring i hemoglobin ved regelmessige besøk sammenlignet med baseline, i området 0,34 til 0,02 g/dl i

seleksipag-gruppen, mot 0,05 til 0,25 g/dl i placebo-gruppen. En reduksjon i hemoglobinkonsentrasjon fra baseline til under 10 g/dl ble rapportert hos 8,6 % av de seleksipag- behandlede pasientene og hos 5,0 % av pasientene på placebo.

Tester av tyreoideafunksjonen

I en placebo-kontrollert fase 3-studie med PAH-pasienter ble hypertyreoidisme rapportert hos 1,6 % av pasientene i seleksipag-gruppen, mot ingen tilfeller i placebo-gruppen (se pkt. 4.4). I seleksipag-

gruppen ble det observert en reduksjon (opptil 0,3 MU/liter fra en baseline median på 2,5 MU/liter) i median tyreoidea-stimulerende hormon ved de fleste besøk. I placebo-gruppen var det liten endring i medianverdier. Det var ingen gjennomsnittsendringer i trijodtyronin eller tyroksin i noen av gruppene.

Økt hjertefrekvens

I den placebo-kontrollerte fase 3-studien med PAH-pasienter ble det observert en forbigående økning i gjennomsnittlig hjertefrekvens på 3–4 bpm 2–4 timer etter administrering. Elektrokardiogram viste sinustakykardi hos 11,3 % av pasientene i seleksipag-gruppen, mot 8,8 % i placebo-gruppen (se også pkt. 4.4 og 5.1).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det er rapportert isolerte tilfeller av overdose på opptil 3200 mikrogram. Lett, forbigående kvalme var eneste rapporterte konsekvens. Ved overdosering må støttetiltak iverksettes etter behov. Dialyse er sannsynligvis ikke effektivt fordi seleksipag og den aktive metabolitten har høy grad av proteinbinding.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antitrombotiske midler, Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin. ATC-kode: B01AC27

Virkningsmekanisme

Seleksipag er en selektiv IP-reseptoragonist som skiller seg fra prostasyklin og dets analoger. Seleksipag blir hydrolysert av karboksylesteraser til den aktive metabolitten, som er omtrent 37 ganger mer potent enn seleksipag. Seleksipag og den aktive metabolitten er IP-reseptoragonister med høy affinitet og selektivitet for IP-reseptoren i forhold til andre prostanoid-reseptorer (EP1–EP4, DP, FP, og TP). Lav selektivitet for EP1, EP3, FP og TP er viktig fordi disse er velkjente kontraktile reseptorer i gastrointestinalkanalen og blodkar. Lav selektivitet for EP2, EP4 og DP1 er viktig fordi disse reseptorene medierer immunsupressive effekter.

Stimulering av IP-reseptoren med seleksipag og den aktive metabolitten fører til vasodilaterende samt anti-proliferative og anti-fibrotiske effekter. Seleksipag forhindret kardial og pulmonal remodellering i en rottemodell for PAH og forårsaket proporsjonal reduksjon i pulmonalt og perifert trykk. Dette indikerer at perifer vasodilatasjon gjenspeiler farmakodynamisk effekt i lungene. Seleksipag forårsaket ikke desensibilisering av IP-reseptorer in vitro eller takyfylakse i en rottemodell.

Farmakodynamiske effekter

Hjertets elektrofysiologi

I en omfattende QT-studie med friske personer ga gjentatte doser på 800 og 1600 mikrogram seleksipag to ganger daglig ingen effekt på hjertets repolarisering (QTc-intervall) eller ledning (PR- og QRS-intervaller), men hadde en lett akselererende effekt på rotters hjertefrekvens (den placebo- korrigerte, baseline-korrigerte økningen av hjertefrekvens nådde 6–7 bpm 1,5 til 3 timer etter administrering av 800 mikrogram seleksipag, og 9–10 bpm på samme tidspunkt etter 1600 mikrogram seleksipag).

Koagulasjonsfaktorer

I fase 1- og fase 2-studier ble det observert en lett reduksjon i plasmanivået av von Willebrand-faktor (vWF) med seleksipag; vWF-verdien holdt seg over nedre grenseverdi for normalområdet.

Pulmonal hemodynamikk

I en dobbelblind, placebo-kontrollert, klinisk fase 2-studie undersøkte man hemodynamiske variabler etter 17 ukers behandling av pasienter med PAH i WHO FC II–III som samtidig fikk ERA og/eller PDE-5-hemmer. Pasienter som titrerte seleksipag til en individuelt tolerert dose (200 mikrogram to ganger daglig trinnvis opp til 800 mikrogram to ganger daglig; N = 33), oppnådde en statistisk signifikant gjennomsnittlig reduksjon i pulmonal karmotstand på 30,3 % (95 % konfidensintervall

[KI]: 44,7 %, 12,2 %; p = 0,045) og en økning i hjerteindeks (gjennomsnittlig behandlingseffekt) på 0,48 liter/min/m2 (95 % KI: 0,13; 0,83) sammenlignet med placebo (N = 10).

Klinisk sikkerhet og effekt

Effekt hos pasienter med PAH

Effekten av seleksipag på progresjonen avPAH ble vist i en multisenter, langtids (maksimal eksponeringsvarighet omtrent 4,2 år), dobbeltblind, placebo-kontrollert, parallellgruppe, hendelsestyrt fase 3-studie med 1156 pasienter med symptomatisk (WHO FC I–IV) PAH. Pasientene ble randomisert til enten placebo (N = 582) eller seleksipag (N = 574) to ganger daglig. Dosen ble ukentlig økt med 200 mikrogram to ganger daglig for å bestemme den individuelle vedlikeholdsdosen (200–1600 mikrogram to ganger daglig).

Det primære endepunktet for studien var tiden til første opptreden av en morbiditet eller død før avsluttet behandling, definert som et sammensatt endepunkt med død av alle årsaker; eller sykehusinnleggelse på grunn av PAH; eller progresjon av PAH som medførte behov for lungetransplantasjon eller atrial ballongseptostomi; eller oppstart av parenteral prostanoid-behandling eller kronisk oksygenbehandling; eller andre hendelser som innebar sykdomsprogresjon (pasienter i WHO FC II eller III ved baseline) bekreftet med en reduksjon i 6-minutters gangdistanse (6MWD) fra baseline (≥ 15%) og forverring av WHO FC eller (pasienter i WHO FC III eller IV ved baseline) bekreftet ved en reduksjon i 6MWD fra baseline (≥ 15%) og behov for ytterligere PAH-spesifikk behandling.

Alle hendelser ble bekreftet av en uavhengig beslutningskomité som var blindet for behandlingsallokering.

Gjennomsnittsalderen var 48,1 år (intervall 18–80 år), og de fleste personene var kaukasiske (65,0 %) og kvinner (79,8 %). 17,9 % av pasientene var ≥ 65 år og 1,1 % ≥ 75 år. Omtrent 1 %, 46 %, 53 % og 1 % av pasientene var i henholdsvis WHO FC I, II, III og IV ved baseline.

Idiopatisk eller arvelig PAH var vanligste etiologi i studiepopulasjonen (58 %), fulgt av PAH forårsaket av bindevevssykdom (29 %), PAH relatert til korrigert og ukomplisert medfødt hjertesykdom (10 %), og PAH relatert til annen etiologi (legemidler og toksiner [2 %] og HIV [1 %]).

Ved baseline ble de fleste studiedeltakerne (80 %) behandlet med en stabil dose av en spesifikk behandling mot PAH, enten en ERA (15 %) eller en PDE-5-hemmer (32 %) eller både en ERA og en PDE-5-hemmer (33 %).

Total median dobbeltblind behandlingsvarighet var 63,7 uker for placebogruppen og 70,7 uker for seleksipag-gruppen. 23 % av pasientene på seleksipag oppnådde vedlikeholdsdoser i området 200– 400 mikrogram, 31 % oppnådde doser i området 600–1000 mikrogram, og 43 % oppnådde doser i området 1200–1600 mikrogram.

Behandling med seleksipag 200–1600 mikrogram to ganger daglig førte til 40 % reduksjon (hasardratio [HR] 0,60; 99 % KI: 0,46, 0,78; ensidig log-rank p-verdi < 0,0001) i forekomsten av morbiditet eller død i inntil innen 7 dager etter siste dose, sammenlignet med placebo (Figur 1). Den fordelaktige effekten av seleksipag kunne primært tilskrives færre sykehusinnleggelser på grunn av PAH og en reduksjon i andre hendelser forårsaket av sykdomsprogresjon (Tabell 1).

Figur 1

 

 

 

 

 

 

Kaplan-Meier-estimater for første hendelse relatert til morbiditet/mortalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Oppsummering av endepunktshendelser

 

 

 

 

Pasienter med en

Sammenligning av behandling: seleksipag kontra

 

hendelse

 

placebo

 

Endepunkt og

Placebo

Seleksipag

Absolutt

Relativ risiko-

 

 

risiko-

reduksjon

HR

 

statistikk

(N=582)

(N=574)

reduksjon

(99 % KI)

(99 % KI)

p-verdi

Morbiditet/

 

 

 

40 %

0.60

 

Mortalitets-

58,2 %

41,7 %

16,5 %

< 0.0001

(22 %; 54 %)

(0,46; 0,78)

hendelse a

 

 

 

 

Sykehus-

 

 

 

 

 

 

innleggelse på

5,1 %

33 %

0.67

0.04

grunn av PAH b

(18,7 %)

(13,6 %)

(2 %; 54 %)

(0,46; 0,98)

n (%)

 

 

 

 

 

 

Sykdoms-

10,6 %

64 %

0.36

< 0.0001

progresjon b

(17,2 %)

(6,6 %)

(41 %; 78 %)

(0,22; 0,59)

 

 

 

 

 

 

 

 

n (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart av

 

 

 

 

 

 

i.v./s.c.

 

32 %

0.68

 

Prostanoid eller

0,7 %

0.53

(2,6 %)

(1,9 %)

( 90 %; 76 %)

(0,24; 1,90)

oksygenterapi b c

 

 

n (%)

 

 

 

 

 

 

Død innen EOT

 

17 %

1.17

 

+ 7 dagerd

1,7 %

( 107 %;34 %

0.77

n (%)

(6,4 %)

(8,0 %)

 

)

(0,66; 2,07)

 

 

 

 

 

 

Død innen

 

 

 

 

 

 

studie-

0,6 %

3 %

0.97

0.42

avslutning d

(18,0 %)

(17,4 %)

( 39 %; 32 %)

(0,68; 1,39)

n (%)

 

 

 

 

 

 

KI = konfidensintervall; EOT = end of treatment (avsluttet behandling); HR = hazard ratio; i.v. = intravenøst; PAH = pulmonal arteriell hypertensjon; s.c. = subkutant.

(a)% av pasientene med en hendelse ved 36 måneder = 100 × (1 – Kaplan-Meier-estimat); hazard ratio estimert ved bruk av Coxs proporsjonale hazard-modell; ikke-stratifisert, ensidig log-rank p-verdi

(b)% av pasientene med en hendelse som del av det primære endepunktet inntil avsluttet behandling + 7 dager; hazard ratio estimert ved bruk av Aalen Johansens metode; tosidig p-verdi ved bruk av Grays test

(c)Omfatter ‘Behov for lungetransplantasjon eller atrial septostomi’ (1 pasient på seleksipag og 2 på placebo)

(d)% av pasientene med en hendelse inntil avsluttet behandling + 7 dager eller inntil studieavslutning; hazard ratio estimert ved bruk av Coxs proporsjonale hazard-modell; ikke-stratifisert, ensidig log-rank p-verdi

Den numeriske økningen i antall dødsfall fram til avsluttet behandling + 7 dager, men ikke innen studieavslutning, ble undersøkt nærmere i en matematisk modell, som viste at ubalansen i dødsfall er i samsvar med antagelsen om en nøytral effekt på PAH-mortalitet og reduksjon av ikke-fatale hendelser.

Den observerte effekten av seleksipag i forhold til placebo på det primære endepunktet var konsekvent på tvers av individuelle vedlikeholdsdoser, vist ved hasardratio for de tre forhåndsdefinerte kategoriene (0,60 for 200–400 mikrogram to ganger daglig, 0,53 for 600–1000 mikrogram to ganger daglig og 0,64 for 1200–1600 mikrogram to ganger daglig), som var i samsvar med den totale behandlingseffekten (0,60).

Effekten av seleksipag på det primære endepunktet var ensartet på tvers av undergrupper for alder, kjønn, etnisitet, etiologi, geografisk område, WHO FC, og som monoterapi eller i kombinasjon med en ERA eller en PDE-5-hemmer eller trippelkombinasjon med både en ERA og en PDE-5-hemmer.

Tiden til PAH-relatert død eller sykehusinnleggelse på grunn av PAH ble betraktet som et sekundært endepunkt. Risikoen for en hendelse for dette endepunktet ble redusert med 30 % hos pasienter som fikk seleksipag, sammenlignet med placebo (HR 0,70, 99 % KI: 0,50, 0,98; ensidig log-rank

p = 0,0031). Prosentandelene av pasienter med en hendelse ved måned 36, var 28,9 % og 41,3 % i henholdsvis seleksipag- og placebo-gruppen, og absolutt risiko-reduksjon var 12,4%.

Antall pasienter der første hendelse var død på grunn av PAH eller sykehusinnleggelse på grunn av PAH før avslutning av behandlingen, var 102 (17,8 %) i seleksipag-gruppen og 137 (23,5 %) i placebo-gruppen. Død på grunn av PAH som en komponent av det primære endepunktet, inntraff for 16 (2,8 %) pasienter på seleksipag og 14 (2,4 %) på placebo. Sykehusinnleggelse på grunn av PAH ble observert for 86 (15,0 %) pasienter på seleksipag og 123 (21,1 %) pasienter på placebo. Seleksipag reduserte risikoen for sykehusinnleggelse på grunn av PAH som en første utfallshendelse, sammenlignet med placebo (HR 0,67, 99 % KI: 0,46, 0,98; ensidig log-rank p = 0,04).

Det totale antall dødsfall av alle årsaker før studieavslutning var 100 (17,4 %) for seleksipag-gruppen og 105 (18,0 %) for placebo-gruppen (HR 0,97, 99 % KI: 0,68, 1,39). Antall dødsfall på grunn av PAH før studieavslutning var 70 (12,2 %) i seleksipag-gruppen og 83 (14,3 %) i placebo-gruppen.

Symptomatiske endepunkter

Treningskapasitet ble evaluert som et sekundært endepunkt. Median 6MWD ved baseline var 376 m (intervall: 90–482 m) og 369 m (intervall: 50–515 m) hos henholdsvis seleksipag-pasienter og placebo-pasienter. Behandling med seleksipag ga en placebo-korrigert median effekt på 6MWD målt ved bunnkonsentrasjon (dvs. omtrent 12 timer etter administrering) på 12 m ved uke 26 (99 % KI: 1, 24 m; ensidig p-verdi = 0,0027). Hos pasienter uten samtidig PAH-spesifikk behandling, var den placebokorrigerte behandlingseffekten målt ved bunnkonsentrasjon, 34 m (99 % KI: 10, 63 m).

Livskvalitet ble vurdert for en undergruppe av pasienter i GRIPHON-studien, ved bruk av spørreskjemaet Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome Review (CAMPHOR). Det var ingen signifikant behandlingseffekt fra baseline til uke 26.

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Uptravi i én eller flere undergrupper av den pediatriske populasjonen ved pulmonal hypertensjon (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten er studert hovedsakelig hos friske personer. Farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten, både etter enkeltdosering og gjentatt dosering, var doseproporsjonal opptil en enkeltdose på 800 mikrogram og ved gjentatte doser på opptil 1800 mikrogram to ganger daglig. Etter gjentatt administrering ble steady state for seleksipag og den aktive metabolitten nådd i løpet av 3 dager. Ingen akkumulering i plasma, verken av opprinnelig forbindelse eller aktiv metabolitt, forekom etter gjentatt dosering.

Hos friske personer var den interindividuelle variabiliteten for eksponering (areal under kurven over et doseringsintervall) ved steady state, 43 % og 39 % for henholdsvis seleksipag og den aktive metabolitten. Den intraindividuelle variabiliteten for eksponering var 24 % og 19 % for henholdsvis seleksipag og den aktive metabolitten.

Eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten ved steady state hos PAH-pasienter og friske personer var sammenlignbar. Farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten hos PAH- pasienter ble ikke påvirket av sykdommens alvorlighetsgrad og ble ikke endret over tid.

Absorpsjon

Seleksipag blir raskt absorbert og blir hydrolysert av karboksylesteraser til den aktive metabolitten.

Maksimal observert plasmakonsentrasjon av seleksipag og den aktive metabolitten etter peroral administrering blir nådd i løpet av henholdsvis 1–3 timer og 3–4 timer.

Absolutt biotilgjengelighet av seleksipag hos mennesker er ca. 49 %. Dette skyldes sannsynligvis en førstepassasje-effekt av seleksipag, siden plasmakonsentrasjonen av den aktive metabolitten er omtrent den samme etter peroral og intravenøs administrering av samme dose.

Når seleksipag var inntatt med mat, økte eksponeringen etter en enkeltdose på 400 mikrogram med 10 % hos kaukasiere og ble redusert med 15 % hos japanere, mens eksponeringen for den aktive metabolitten ble redusert med 27 % (kaukasiere) og 12 % (japanere). Det var flere pasienter som rapporterte bivirkninger etter administrering i fastende tilstand enn etter administrering sammen med mat.

Distribusjon

Seleksipag og den aktive metabolitten er bundet til plasmaproteiner i høy grad (ca. 99 % totalt og i samme grad til albumin og alfa 1-surt-glykoprotein). Distribusjonsvolumet til seleksipag ved steady state er 11,7 liter.

Biotransformasjon

Seleksipag blir hydrolysert av karboksylesteraser i leveren og tarmen til den aktive metabolitten. Oksidativ metabolisering katalysert hovedsakelig av CYP2C8 og i mindre grad av CYP3A4 fører til dannelse av hydroksylerte og dealkylerte produkter. UGT1A3 og UGT2B7 er involvert i glukuronidering av den aktive metabolitten. Bortsett fra den aktive metabolitten, er det ingen av de sirkulerende metabolittene i humant plasma som overskrider 3 % av totale legemiddel-relaterte substanser. Etter oral administrasjon er eksponeringen for den aktive metabolitten ved steady state ca. 3 til 4 ganger høyere enn for den opprinnelige forbindelsen, både hos friske personer og PAH-pasienter.

Eliminasjon

Elimineringen av seleksipag skjer hovedsakelig via metabolisering, med en gjennomsnittlig terminal halveringstid på 0,8–2,5 timer. Den aktive metabolitten har en halveringstid på 6,2–13,5 timer. Total clearance av seleksipag er 17,9 liter/time. Hos friske personer var utskillelsen fullstendig 5 dager etter administrering, hovedsakelig via feces (93 % av den administrerte dosen), og 12 % via urinen.

Spesielle pasientgrupper

Ingen klinisk relevante effekter av kjønn, etnisitet, alder eller kroppsvekt på farmakokinetikken til seleksipag og den aktive metabolitten er sett hverken hos friske personer eller PAH-pasienter.

Nedsatt nyrefunksjon

Det ble observert en 1,4 til 1,7 ganger økt eksponering (maksimal plasmakonsentrasjon og arealet under plasmakonsentrasjon/tid-kurven) for seleksipag og den aktive metabolitten hos personer med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2).

Nedsatt leverfunksjon

Hos personer med lett (Child-Pugh klasse A) eller moderat (Child-Pugh klasse B) nedsatt leverfunksjon var eksponeringen for seleksipag henholdsvis 2 og 4 ganger høyere enn hos friske personer. Eksponeringen for den aktive metabolitten forble nesten uendret hos personer med lett nedsatt leverfunksjon og ble fordoblet hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon. Bare to personer med alvorlig (Child-Pugh klasse C) leverfunksjon fikk administrert seleksipag. Eksponeringen for seleksipag og den aktive metabolitten hos disse to personene tilsvarte eksponeringen hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B).

Basert på modellerings- og simuleringsdata fra en studie med personer med nedsatt leverfunksjon, antar man at eksponeringen for seleksipag ved steady state hos personer med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse B) etter administrering én gang daglig, er ca. 2 ganger høyere enn hos friske personer etter administrering to ganger daglig. Eksponeringen for den aktive metabolitten ved steady state hos disse pasientene ved administrering én gang daglig, antas å være omtrent som hos friske personer ved administrering to ganger daglig. Personer med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C) viste en tilsvarende eksponering ved steady state som personer med moderat nedsatt leverfunksjon ved administrering én gang daglig.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

I en toksisitetsstudie med gjentatt dosering til gnagere falt blodtrykket kraftig på grunn av forsterkede, forbigående, farmakologisk induserte kliniske tegn, og det ble observert redusert matinntak og kroppsvektøkning. Hos voksne og unge hunder ble tarm og skjelett / benmarg identifisert som de viktigste målorganer etter behandling med seleksipag. Hos unge hunder ble det observert forsinket lukning av femorale og/eller tibiale vekstplater. NOEL (no-observed-adverse-effect level) ble ikke fastslått. Hos unge hunder ble det sporadisk observert invaginasjon på grunn av prostasyklin-relaterte effekter på tarmmotilitet. Sikkerhetsmarginer som var tilpasset den aktive metabolittens aktivitet ved

IP-reseptoren, var 2 ganger høyere (basert på total eksponering) enn ved terapeutisk eksponering hos mennesker. Dette ble ikke observert i toksititetsstudier med mus eller rotter. På grunn av hunders artsspesifikke sensitivitet for utvikling av invaginasjon, anses ikke dette funnet som relevant for voksne mennesker.

Økt ossifisering og relaterte endringer i benmarg i hundestudier antas å skyldes aktivering av EP4- reseptorer hos hunder. Siden humane EP4-reseptorer ikke blir aktivert av seleksipag eller den aktive metabolitten, er denne effekten artsspesifikk og derfor ikke relevant for mennesker.

Seleksipag og den aktive metabolitten er ikke gentoksisk på bakgrunn av total evidens fra utførte studier av gentoksisitet.

I en 2-årig karsinogenitetsstudie forårsaket seleksipag økt insidens av tyreoidea-adenomer hos mus og Leydigcelle-adenomer hos rotter. Mekanismene er spesifikke for gnagere. Buktede arterioler i retina ble bare observert etter 2 års behandling av rotter. Mekanistisk sett anses effekten å være indusert av livslang vasodilatasjon og påfølgende endringer i øyets hemodynamikk. Ytterligere histopatologiske effekter av seleksipag ble observert bare ved mye høyere eksponering enn maksimal human eksponering og indikerer liten relevans for mennesker.

Ved 173 ganger høyere eksponering enn terapeutisk eksponering (basert på total eksponering) i en fertilitetsstudie med rotter, ble det observert forlenget østrussyklus, som førte til økt antall dager til parring. NOEL (no-observed-effect level) var 30 ganger høyere enn terapeutisk eksponering. Ut over dette ble ikke fertilitetsparametre påvirket.

Seleksipag var ikke teratogent hos rotter og kaniner (eksponeringsmarginer på 13 ganger terapeutisk eksponering for seleksipag og 43 ganger for den aktive metabolitten, basert på total eksponering). Sikkerhetsmarginer for potensielle IP-reseptor-relaterte effekter på reproduksjon, var 20 for fertilitet og 5 og 1 (basert på fri eksponering) for embryoføtal utvikling hos rotte og kanin når det var korrigert for forskjeller i reseptoraktivitet. I den pre-/postnatale utviklingsstudien med rotter induserte seleksipag ingen effekter på reproduksjonfunksjon hos mordyr eller avkom.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Tablettkjerne Mannitol (E421), maisstivelse,

lavsubstituert hydroksypropylcellulose, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat.

Filmdrasjering

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter:

Hypromellose,

propylenglykol, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), karnubavoks.

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter:

Hypromellose,

propylenglykol, titandioksid (E171), rødt jernoksid (E 172), karnubavoks.

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter:

Hypromellose,

propylenglykol, titandioksid (E171), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E172), karnubavoks.

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter:

Hypromellose,

propylenglykol, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), svart jernoksid (E172), karnubavoks.

Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter:

Hypromellose,

propylenglykol, titandioksid (E171), rødt jernoksid (E 172), gult jernoksid (E172), karnubavoks.

Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter:

Hypromellose,

propylenglykol, titandioksid (E171), svart jernoksid (E172), rødt jernoksid (E 172), karnubavoks.

Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter:

Hypromellose,

propylenglykol, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), karnubavoks.

Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter:

Hypromellose,

propylenglykol, titandioksid (E171), svart jernoksid (E172), rødt jernoksid (E 172), gult jernoksid (E172), karnubavoks.

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

3 år

6.4Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5Emballasje (type og innhold)

Polyamid / aluminium / HDPE / PE forsynt med tørkemiddel / HDPE-blister forseglet med aluminiumsfolie.

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Pappesker med 10 eller 60 filmdrasjerte tabletter, og 60 eller 140 filmdrasjerte tabletter (titreringspakninger).

Uptravi 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1000 mikrogram, 1200 mikrogram, 1400 mikrogram, og 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Pappesker med 60 filmdrasjerte tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ingen spesielle forholdsregler for destruksjon.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Storbritannia

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/001

EU/1/15/1083/002

EU/1/15/1083/003

EU/1/15/1083/004

EU/1/15/1083/005

EU/1/15/1083/006

EU/1/15/1083/007

EU/1/15/1083/008

EU/1/15/1083/009

EU/1/15/1083/010

EU/1/15/1083/011

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 12. mai 2016

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettsiden til det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter