Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – Merking - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnUptravi
ATC-kodeB01AC27
Stoffselexipag
ProdusentActelion Registration Ltd

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERESKE - TITRERINGSPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

seleksipag

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mikrogram seleksipag

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

60 eller 140 filmdrasjerte tabletter

Titreringspakning

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget og titreringsveiledningen før bruk.

Oral bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/003

EU/1/15/1083/001

EU/1/15/1083/002

EU/1/15/1083/004

EU/1/15/1083/005

EU/1/15/1083/006

EU/1/15/1083/007

EU/1/15/1083/008

EU/1/15/1083/009

EU/1/15/1083/010

EU/1/15/1083/011

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Uptravi 200 mikrogram

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter

Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

seleksipag

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mikrogram seleksipag

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 400 mikrogram seleksipag

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 600 mikrogram seleksipag

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 800 mikrogram seleksipag

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1000 mikrogram seleksipag

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1200 mikrogram seleksipag

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1400 mikrogram seleksipag

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1600 mikrogram seleksipag

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

London W4 4AL

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1083/001

EU/1/15/1083/002

EU/1/15/1083/003

EU/1/15/1083/004

EU/1/15/1083/005

EU/1/15/1083/006

EU/1/15/1083/007

EU/1/15/1083/008

EU/1/15/1083/009

EU/1/15/1083/010

EU/1/15/1083/011

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Uptravi 200 mikrogram

Uptravi 400 mikrogram

Uptravi 600 mikrogram

Uptravi 800 mikrogram

Uptravi 1000 mikrogram

Uptravi 1200 mikrogram

Uptravi 1400 mikrogram

Uptravi 1600 mikrogram

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER) ELLER STRIPS

BLISTERPAKNINGER

1.LEGEMIDLETS NAVN

Uptravi 200 mikrogram tabletter

Uptravi 400 mikrogram tabletter

Uptravi 600 mikrogram tabletter

Uptravi 800 mikrogram tabletter

Uptravi 1000 mikrogram tabletter

Uptravi 1200 mikrogram tabletter

Uptravi 1400 mikrogram tabletter

Uptravi 1600 mikrogram tabletter

seleksipag

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Actelion

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter