Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – Pakningsvedlegg - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnUptravi
ATC-kodeB01AC27
Stoffselexipag
ProdusentActelion Registration Ltd

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter

seleksipag

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget (se avsnitt 4).

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Uptravi er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Uptravi

3.Hvordan du bruker Uptravi

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Uptravi

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Uptravi er og hva det brukes mot

Uptravi er et legemiddel som inneholder virkestoffet seleksipag. Det virker i blodårene på lignende måte som den naturlige substansen prostasyklin, og får dem til å slappe av og utvide seg.

Uptravi blir brukt for langtids behandling av pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med andre typer medisiner mot PAH, som kalles endotelinreseptor-antagonister og hemmere av fosfodiesterase type 5. Uptravi kan brukes alene dersom disse legemidlene ikke er egnet for pasienten.

PAH er høyt blodtrykk i blodårene (lungearteriene) som frakter blod fra hjertet til lungene. Hos personer med PAH er disse arteriene trangere, slik at hjertet må arbeide hardere for å pumpe blodet gjennom dem. Dette kan medføre tretthet, svimmelhet, kortpustethet eller andre symptomer.

Ved å etterligne virkningern til prostasyklin utvider Uptravi lungearterierene og gjør dem mindre harde. Det gjør det enklere for hjertet å pumpe blodet gjennom lungearteriene. Det lindrer symptomene på PAH og bedrer sykdomsforløpet.

2. Hva du må vite før du bruker Uptravi

Bruk ikke Uptravi

-dersom du er allergisk overfor seleksipag eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-dersom du har et hjerteproblem, som:

-dårlig blodgjennomstrømning til hjertemuskelen (alvorlig hjertesykdom eller ustabil angina); symptomene kan omfatte brystsmerte

-hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 måneder

-svakt hjerte (dekompensert hjertesvikt) som ikke er under tett medisinsk observasjon

-kraftig uregelmessige hjerteslag

-feil på hjerteklaffer (medfødt eller ervervet) som forårsaker at hjertet fungerer dårlig (ikke relatert til pulmonal hypertensjon)

-hvis du har hatt slag i løpet av de siste 3 månedene, eller eventuelt en annen hendelse som reduserte blodtilførselen til hjernen (f.eks. TIA/transitorisk iskemisk attakk)

-hvis du bruker gemfibrozil (legemiddel som brukes for å senke nivået av fettstoffer [lipider] i blodet)

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med PAH-legen din eller sykepleier før du bruker Uptravi dersom du

-bruker medisiner mot høyt blodtrykk

-har lavt blodtrykk med symptomer som svimmelhet

-nylig har har hatt stort blodtap eller væsketap, som kraftig diaré eller oppkast

-har problemer med skjoldbruskkjertelen

-har alvorlige problemer med nyrene eller får dialyse

-har eller har hatt alvorlige problemer med at leveren ikke har fungert skikkelig

-bruker klopidogrel, deferasiroks eller teriflunomid

Dersom du merker noen av de ovennevnte tegnene eller dersom tilstanden din endres, må du informere legen din umiddelbart.

Barn og ungdom

Ikke gi denne medisinen til barn under 18 år, siden Uptravi foreløpig ikke er testet hos barn.

Eldre pasienter

Det er begrenset erfaring med Uptravi hos pasienter eldre enn 75 år. Uptravi må brukes med forsiktighet i denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Uptravi

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dersom du bruker andre legemidler, kan det påvirke hvordan Uptravi virker.

Snakk med PAH-legen din eller sykepleier dersom du bruker noen av følgende medisiner:

-gemfibrozil (legemiddel som brukes for å senke nivået av fettstoffer [lipider] i blodet)

-klopidogrel (legemiddel som brukes for å hindre blodpropp ved koronarsykdom)

-deferasiroks (legemiddel som brukes for å fjerne jern fra blodstrømmen)

-teriflunomid (legemiddel som brukes som behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (attakkvis MS))

-karbamazepin (legemiddel som brukes til behandling av visse former for epilepsi, nervesmerter eller for å kontrollere alvorlige humørforstyrrelser når andre legemidler ikke fungerer)

-fenytoin (legemiddel mot epilepsi)

-valproinsyre (legemiddel mot epilepsi)

-probenecid (legemiddel mot urinsyregikt)

-flukonazol, rifampicin eller rifapentin (antibiotika mot infeksjon)

Graviditet og amming

Uptravi er ikke anbefalt under graviditet og amming. Dersom du er kvinne og kan bli gravid, må du bruke en effektiv prevensjonsmetode mens du tar Uptravi. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Uptravi kan forårsake bivirkninger som hodepine og lavt blodtrykk (se pkt. 4), som kan påvirke din evne til å kjøre. Også symptomene på tilstanden din kan gjøre deg dårligere egnet til å kjøre.

3.Hvordan du bruker Uptravi

Uptravi bør forskrives kun av lege med erfaring i behandling av PAH. Bruk alltid Uptravi nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen din hvis du er usikker eller har spørsmål.

Dersom du har dårlig syn eller er blind, må du be om hjelp fra en annen person i perioden med opptrapping (titrering) av Uptravi.

Å finne den riktige dosen for deg

I begynnelsen av behandlingen skal du ta den laveste dosen. Det er 1 tablett på 200 mikrogram om morgenen og 1 tablett på 200 mikrogram om kvelden. Behandlingen skal starte om kvelden. Legen din vil be deg om å øke dosen gradvis. Dette kalles titrering. På den måten blir kroppen din vant til medisinen. Målet med titrering er å nå den mest hensiktsmessige dosen. Det er den høyeste dosen du tåler, inntil en maksimal dose på 1600 mikrogram morgen og kveld.

Den første tablettpakningen du får, inneholder lysegule tabletter på 200 mikrogram.

Legen din vil be deg øke dosen trinnvis, vanligvis hver uke, men intervallet mellom doseøkningene kan være lenger.

Ved hver doseøkning tar du én ekstra 200 mikrogram tablett med morgendosen og én ekstra 200 mikrogram tablett med kveldsdosen. Første inntak av en øket dose skal skje om kvelden.

Diagrammet nedenfor viser hvor mange tabletter du skal ta hver morgen og hver kveld på de 4 første trinnene.

Dersom legen din ber deg øke dosen ytterligere og gå til trinn 5, kan du gjøre det ved å ta én grønn tablett på 800 mikrogram og én lysegul tablett på 200 mikrogram om morgenen og én tablett på 800 mikrogram tablett og én tablett på 200 mikrogram om kvelden.

Dersom legen din ber deg øke dosen enda mer, skal du tilføye én tablett på 200 mikrogram til morgendosen og én tablett på 200 mikrogram til kveldsdosen ved hver ny doseøkning. Første inntak av en økt dose skal skje om kvelden. Maksimumsdosen av Uptravi er 1600 mikrogram om morgenen

og 1600 mikrogram om kvelden. Ikke alle pasienter vil nå denne dosen, fordi forskjellige pasienter trenger forskjellige doser.

Diagrammet nedenfor viser antall tabletter du skal ta hver morgen og hver kveld på hvert trinn, med start på trinn 5.

Titreringspakningen inneholder også en titreringsveiledning som gir informasjon om titreringsprosessen og der du kan notere hvor mange tabletter du tar hver dag.

Husk å notere i titreringsdagboken hvor mange tabletter du tar hver dag. Hvert titreringstrinn varer vanligvis i ca. 1 uke. Dersom legen din ber deg forlenge hvert titreringstrinn til mer enn 1 uke, finnes det ekstra dagboksider for at du skal kunne følge med på det. Husk å snakke jevnlig med PAH-legen din eller sykepleier under titreringen.

Nedtrapping til en lavere dose på grunn av bivirkninger

Under titrering kan det hende du opplever bivirkninger som hodepine, diaré, kvalme, oppkast, kjevesmerte, muskelsmerte, bensmerte eller rødme i ansiktet (se pkt. 4). Dersom disse bivirkningene er vanskelige for deg å tåle, kan du rådføre deg med legen om hvordan du kan takle eller behandle dem. Det finnes behandlinger som kan bidra til å lindre bivirkningene. For eksempel kan smertestillende midler som paracetamol, bidra til å lindre smerter og hodepine.

Dersom bivirkningene ikke kan behandles, eller du ikke blir gradvis bedre på dosen du tar, kan det hende legen justerer dosen din ved å redusere antallet av de 200 mikrogram lysegule tablettene, med én om morgenen og én om kvelden. Diagrammet nedenfor viser nedtrapping til en lavere dose. Du skal gjøre dette bare dersom legen din har bedt deg om det.

Dersom bivirkningene er tolererbare etter at du trappet ned dosen, kan det hende legen bestemmer at du skal fortsette med den dosen. Se avsnittet Vedlikeholdsdose nedenfor for mer informasjon.

Vedlikeholdsdose

Den høyeste dosen du tåler under titrering, vil bli din vedlikeholdsdose. Vedlikeholdsdosen er den dosen du skal fortsette å ta regelmessig fremover.

Legen din vil forskrive en passende tablettstyrke for vedlikeholdsdosen, slik at du kan ta én tablett om morgenen og én tablett om kvelden, i stedet for flere tabletter hver gang.

For en fullstendig beskrivelse av Uptravi tabletter, inkludert farger og merking, se pkt. 6 i dette pakningsvedlegget.

Etter hvert kan det hende legen din vil justere vedlikeholdsdosen din om det er behov for det.

Dersom du etter å ha tatt samme dose i lengre tid, på noe tidspunkt opplever bivirkninger du ikke kan tolerere eller bivirkninger som har innvirkning på dine daglige aktiviteter, ber vi deg kontakte legen din fordi det kan hende dosen din må reduseres. Det kan hende legen vil forskrive en enkelt-tablett

med lavere styrke. Husk å levere ubrukte tabletter til kassering (se pkt. 5).

Ta Uptravi én gang om morgenen og én gang om kvelden, med ca. 12 timers mellomrom.

Ta tablettene til måltider, siden det kan gjøre at du tåler medisinen bedre. Svelg tablettene hele sammen med et glass vann. Ikke del, knus eller tygg tablettene.

Dersom du tar for mye av Uptravi

Spør legen din om råd dersom du har tatt flere tabletter enn du skulle.

Dersom du har glemt å ta Uptravi

Dersom du glemmer å ta Uptravi, skal du ta en dose så snart du kommer på det og fortsette å ta tablettene til de vanlige tidspunktene. Dersom det snart er på tide å ta neste dose (mindre enn 6 timer før du vanligvis skulle tatt den), skal du hoppe over den glemte dosen og fortsette å ta medisinen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.

Dersom du avbryter behandling med Uptravi

Dersom du plutselig stanser behandlingen med Uptravi, kan symptomene dine bli verre. Ikke avbryt behandlingen, såfremt ikke legen din ber deg om det. Det kan hende legen din ber deg redusere dosen gradvis før du slutter helt.

Dersom du av en eller annen grunn ikke tar Uptravi i mer enn 3 påfølgende dager (dersom du glemmer 3 morgendoser og 3 kveldsdoser, eller 6 påfølgende doser eller mer), må du kontakte legen din umiddelbart, siden det kan hende at dosen din må justeres for å unngå bivirkninger. Det kan hende legen din bestemmer at du skal starte behandlingen igjen på en lavere dose og gradvis øke til din tidligere vedlikeholdsdose.

Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Uptravi forårsake bivirkninger. Det kan hende at du opplever bivirkninger ikke bare under titreringsperioden når dosen din økes, men også senere når du har tatt samme dose i lang tid.

Dersom du opplever noen av disse bivirkningene: hodepine, diaré, kvalme, oppkast, kjevesmerte, muskelsmerte, bensmerte, leddsmerte eller rødme i ansiktet, og de er utolererbare eller ikke kan behandles, bør du kontakte legen din siden dosen du tar kan være for høy og kanskje må reduseres.

Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)

-Hodepine

-Rødme (rødhet i ansiktet)

-Kvalme og oppkast

-Diaré

-Kjevesmerte, muskelsmerte, leddsmerte, bensmerte

-Nasofaryngitt (tett nese)

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

-Anemi (lavt nivå av røde blodceller)

-Hypertyreoidisme (overaktiv skjoldbruskkjertel)

-Nedsatt matlyst

-Vekttap

-Hypotensjon (lavt blodtrykk)

-Magesmerter

-Smerte

-Endring i noen blodprøveresultater, inkludert de som måler antall blodceller eller skjoldbruskkjertelens funksjon

-Utslett, inkludert elveblest, kan forårsake en brennende eller sviende følelse og rødhet i huden

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)

-Økt hjertefrekvens

Melding av bivirkninger

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Uptravi

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Uptravi etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Ingen spesielle forholdsregler for destruksjon.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Uptravi

-Virkestoffet er seleksipag.

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 200 mikrogram seleksipag Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 400 mikrogram seleksipag Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 600 mikrogram seleksipag Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 800 mikrogram seleksipag Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 1000 mikrogram seleksipag Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 1200 mikrogram seleksipag Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 1400 mikrogram seleksipag Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder 1600 mikrogram seleksipag

- Andre innholdsstoffer er: I tablettkjernen:

mannitol (E421), maisstivelse, lavsubstituert hydroksypropylcellulose, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat

I filmdrasjeringen:

hypromellose, propylenglykol, titandioksid (E171), karnubavoks og jernoksider (se nedenfor). Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder gult jernoksid (E172).

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder rødt jernoksid (E172).

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder rødt jernoksid og svart jernoksid (E172). Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder gult jernoksid og svart jernoksid (E172). Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder rødt jernoksid og gult jernoksid (E172). Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder svart jernoksid og rødt jernoksid (E172). Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder gult jernoksid (E172).

Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter inneholder svart jernoksid, rødt jernoksid og gult jernoksid (E172).

Hvordan Uptravi ser ut og innholdet i pakningen

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, lysegule, filmdrasjerte tabletter med “2” preget på den ene siden.

Uptravi 400 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, røde, filmdrasjerte tabletter med “4” preget på den ene siden.

Uptravi 600 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, lysfiolette, filmdrasjerte tabletter med “6” preget på den ene siden.

Uptravi 800 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, grønne, filmdrasjerte tabletter med “8” preget på den ene siden.

Uptravi 1000 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, oransje, filmdrasjerte tabletter med “10” preget på den ene siden.

Uptravi 1200 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, mørkfiolette, filmdrasjerte tabletter med “12” preget på den ene siden.

Uptravi 1400 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, mørkegule, filmdrasjerte tabletter med “14” preget på den ene siden.

Uptravi 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter: Runde, brune, filmdrasjerte tabletter med “16” preget på den ene siden.

Uptravi 200 mikrogram filmdrasjerte tabletter leveres i blisterpakninger med 10 eller 60 tabletter, og 60 eller 140 tabletter (titreringspakninger).

Uptravi 400 mikrogram, 600 mikrogram, 800 mikrogram, 1000 mikrogram, 1200 mikrogram,

1400 mikrogram og 1600 mikrogram filmdrasjerte tabletter leveres i blisterpakninger med 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Actelion Registration Ltd

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road London W4 4AL Storbritannia

Tlf: +44 20 8987 3320

Tilvirker

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

UAB ALGOL PHARMA

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Tel: +370 37 40 86 81

България

Luxembourg/Luxemburg

Аквахим AД

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

Teл.: +359 2 807 50 00

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Česká republika

Magyarország

Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

Tel: +420 221 968 006

Tel: +36-1-413-3270

Danmark

Malta

Actelion Danmark,

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +44 208 987 3333

Sverige

 

Tlf: +45 3694 45 95

 

Deutschland

Nederland

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.

Tel: +49 761 45 64 0

Tel: +31 (0)348 435950

Eesti

Norge

Algol Pharma OÜ

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +372 605 6014

Filial Norge

 

Tlf: +47 22480370

Ελλάδα

Österreich

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +43 1 505 4527

España

Polska

Actelion Pharmaceuticals España S.L.

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 93 366 43 99

Tel: +48 (22) 262 31 00

France

Portugal

Actelion Pharmaceuticals France SAS

Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.

Tél: +33 1 58 62 32 32

Tel: +351 21 358 6120

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Geneva Romfarm internasjonal SRL

Tel: + 385 (0) 1 2303 446

Tel: + 40 (021) 231 3561

Ireland

Slovenija

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Medis d.o.o.

Tel: +44 208 987 3333

Tel: +386-(0)1 589 69 00

Ísland

Slovenská republika

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

Sími: +46 (0)8 544 982 50

Tel: +420 221 968 006

Italia

Suomi/Finland

Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +39 0542 64 87 40

Filial Finland

 

Puh/Tel: +358 9 2510 7720

Κύπρος

Sverige

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +46 8 544 982 50

Latvija

United Kingdom

Algol Pharma SIA

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Tel: +371 6761 9365

Tel: +44 208 987 3333

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA): http://www.ema.europa.eu.

TITRERINGSVEILEDNING - TITRERINGSPAKNING

Side 1

Uptravi filmdrasjerte tabletter seleksipag

Titreringsveiledning

Oppstart av behandling med Uptravi

Les det medfølgende pakningsvedlegget før du begynner på behandlingen.

Side 2

Side 3

Innhold

 

Hvordan skal du ta Uptravi? .....................................

Hvordan skal du trappe opp dosen din? ...................

Hva er trinnene? .......................................................

Når bør du trappe ned? ...........................................

Nedtrapping ............................................................

Når du skal begynne med vedlikeholdsdosen din

....14

Dersom du glemmer å ta Uptravi..............................

Dersom du avbryter behandling med Uptravi...........

Titreringsdagbok ......................................................

Side 4

Side 5

Hvordan skal du ta Uptravi?

Uptravi er en medisin som tas hver morgen og kveld for behandling av pulmonal arteriell hypertensjon, også kalt PAH.

Startdosen av Uptravi er 200 mikrogram én gang om morgenen og én gang om kvelden.

Første inntak av Uptravi bør skje om kvelden.

Du bør ta hver dose med et glass vann, fortrinnsvis under et måltid.

Det er 2 faser i behandlingen med Uptravi:

Titrering

De første ukene samarbeider du med legen din om å finne den dosen av Uptravi som er riktig for deg. Det kan hende legen din vil at du skal trappe opp fra startdosen til høyere doser av Uptravi. Det kan hende legen din vil at du skal trappe ned til en lavere dose. Denne prosessen kalles titrering. Den gjør at kroppen din gradvis blir vant til medisinen.

Vedlikehold

Når legen din har funnet den dosen som er riktig for deg, vil det bli den dosen du skal ta regelmessig fremover. Den kalles vedlikeholdsdosen.

Side 6

Side 7

Hvordan skal du trappe opp dosen din?

Du skal starte med en dose på 200 mikrogram morgen og kveld, og etter å ha drøftet det med legen din eller sykepleier, trapper du opp til neste dose.

Første inntak av en økt dose skal skje om kvelden. Hvert trinn varer vanligvis ca. 1 uke. Det kan ta flere uker å finne den dosen som er riktig for deg.

Målet er å nå den dosen som er best egnet for å behandle deg.

Denne dosen vil bli din vedlikeholdsdose.

Pasienter med PAH er forskjellige. Ikke alle ender opp med samme vedlikeholdsdose.

Noen pasienter skal ha 200 mikrogram morgen og kveld som sin vedlikeholdsdose, mens noen når høyeste dose på 1600 mikrogram morgen og kveld. Andre når en vedlikeholdsdose et sted mellom disse dosene. Det som er viktig er at du når den dosen som er best egnet for deg.

Side 8

Side 9

 

 

Side 10

Side 11

↓Når bør du trappe ned?

Dersom bivirkningene er utolererbare selv etter at

 

legen din eller sykepleier har prøvd å behandle dem,

Som med alle legemidler, kan det hende du opplever

kan det hende at han eller hun anbefaler at du trapper

bivirkninger av Uptrvi når du trapper opp til høyere

ned til en lavere dose.

doser.

 

Rådfør deg med legen din eller sykepleier dersom

Dersom legen din eller sykepleier ber deg trappe

du får bivirkninger. Det finnes behandlinger som

ned til en lavere dose, skal du ta én 200 mikrogram

kan bidra til å lindre dem.

tablett mindre om morgenen og én mindre om

 

kvelden.

De vanligste bivirkningene (kan påvirke flere enn 1 av

 

10) ved bruk av Uptravi er:

Du skal bare trappe ned dersom du har snakket med

• Hodepine • Diaré • Kvalme • Oppkast • Kjevesmerte

PAH-legen din eller sykepleier. Denne

• Muskelsmerte • Bensmerte • Leddsmerte •

nedtrappingsprosessen vil hjelpe deg med å finne den

Ansiktsrødme

dosen som er riktig for deg, som også kalles din

 

vedlikeholdsdose.

For en fullstendig liste over bivirkninger; se

 

pakningsvedlegget for mer informasjon.

 

Side 12

Side 13

 

 

Side 14

Side 15

Når du skal begynne med vedlikeholdsdosen din

Dersom din høyeste tolererte dose under titrering var

 

for eksempel 1200 mikrogram én gang om morgenen

Den høyeste dosen du tåler under titrering, vil bli din

og én gang om kvelden:

vedlikeholdsdose. Vedlikeholdsdosen er den dosen du

 

skal fortsette å ta regelmessig fremover. Legen din

 

eller sykepleier vil forskrive en enkelttablett med

 

samme styrke for vedlikeholdsdosen, slik at du kan

 

ta bare én tablett om morgenen og én tablett om

 

kvelden, i stedet for flere tabletter hver gang.

Etter hvert kan det hende legen din eller sykepleier

 

 

vil justere vedlikeholdsdosen din om det er behov

 

for det.

 

 

Side 16

Side 17

Dersom du har glemmer å ta Uptravi

Dersom du avbryter behandling med Uptravi

Dersom du glemmer en dose, skal du ta dosen så snart

Ikke avbryt behandlingen, såfremt ikke legen din eller

du kommer på det og deretter fortsette å ta tablettene

sykepleier ber deg om det. Dersom du av en eller

til de vanlige tidspunktene. Dersom det er mindre enn

annen grunn ikke har tatt Uptravi i mer enn

6 timer til du vanligvis skulle tatt neste dose, skal du

3 påfølgende dager (dersom du har glemt 6 doser på

hoppe over den glemte dosen og fortsette å ta

rad), må du kontakte PAH-legen din eller sykepleier

medisinen til vanlig tid.

umiddelbart, siden det kan hende at dosen din må

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for

justeres for å unngå bivirkninger.

en glemt tablett.

 

 

Det kan hende legen din eller sykepleier bestemmer at

 

du skal starte behandlingen igjen på en lavere dose og

 

gradvis øke til din tidligere vedlikeholdsdose.

Side 18

Side 19

Titreringsdagbok

Husk å snakke jevnlig med PAH-legen din eller

Les instruksjonene i pakningsvedlegget nøye.

sykepleier.

 

De følgende dagboksidene kan hjelpe deg med å følge

Skriv ned instruksjonene fra legen din eller sykepleier:

 

med på hvor mange tabletter du skal ta morgen og

 

kveld under titreringen.

 

Bruk dem til å skive ned hvor mange tabletter du tar

 

morgen og kveld.

Legens telefonnummer og e-post:

Hvert trinn varer vanligvis i cirka 1 uke, såfremt ikke

 

legen din eller sykepleier bestemmer noe annet.

Apotekfarmasøytens telefonnummer:

Dersom dine titreringstrinn varer lenger enn 1 uke, er

 

det ekstra dagboksider som kan hjelpe deg å følge med

 

på dette.

Merknader:

Bruk side 20 til 27 for å følge med på de

 

første ukene av behandlingen, når du bare

 

bruker tabletter på 200 mikrogram (trinn 1-4).

 

Dersom du har fått forskrevet både 200 og

 

800 mikrogram tabletter, bruker du side 30 til

 

37 (trinn 5-8).

 

Side 20

Side 21

 

 

Side 22

Side 23

 

 

Side 24

Side 25

 

 

Side 26

Side 27

 

 

Side 28

Side 29

Bruk de følgende dagboksidene dersom legen din eller sykepleier har forskrevet 800 mikrogram tabletter i tillegg til 200 mikrogram tabletter.

På dagboksidene kan du notere at du har tatt én 800 mikrogram tablett hver dag morgen og kveld, sammen med det forskrevne antall 200 mikrogram tabletter.

Husk å snakke jevnlig med PAH-legen din eller sykepleier.

Skriv ned instruksjonene fra legen din eller sykepleier:

Legens telefonnummer og e-post:

Apotekfarmasøytens telefonnummer:

Merknader:

Side 30

Side 31

 

 

Side 32

Side 33

 

 

Side 34

Side 35

 

 

Side 36

Side 37

 

 

Side 38

Side 39

Merknader

 

 

 

Side 40

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter