Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valdoxan (agomelatine) – Merking - N06AX22

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnValdoxan
ATC-kodeN06AX22
Stoffagomelatine
ProdusentLes Laboratoires Servier

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Yttereske

1.LEGEMIDLETS NAVN

Valdoxan 25 mg tabletter, filmdrasjerte agomelatin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 25 mg agomelatin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se vedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

7 tabletter, filmdrasjerte

14 tabletter, filmdrasjerte

28 tabletter, filmdrasjerte

42 tabletter, filmdrasjerte

56 tabletter, filmdrasjerte

84 tabletter, filmdrasjerte

98 tabletter, filmdrasjerte

100 tabletter, filmdrasjerte

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/499/001

 

 

 

7 tabletter, filmdrasjerte

EU/1/08/499/002

14 tabletter, filmdrasjerte

 

 

EU/1/08/499/003

28 tabletter, filmdrasjerte

 

EU/1/08/499/004

42 tabletter, filmdrasjerte

 

EU/1/08/499/005

56 tabletter, filmdrasjerte

 

EU/1/08/499/006

84 tabletter, filmdrasjerte

 

EU/1/08/499/007

98 tabletter, filmdrasjerte

 

EU/1/08/499/008

100 tabletter, filmdrasjerte

 

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Valdoxan 25 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Valdoxan 25 mg tabletter agomelatin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Les Laboratoires Servier

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

MA

TI

ON

TO

FR

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter