Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Merking - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnValtropin
ATC-kodeH01AC01
Stoffsomatropin
ProdusentBioPartners GmbH

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning somatropin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

 

 

 

salg

 

1 hetteglass med pulver inneholder 5 mg (15 IE) somatropin (3,33 mg/ml somatropin etter

 

rekonstituering med 1,5 ml væske).

 

 

 

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

for

 

 

 

 

 

 

Pulver: glysin, mannitol, natriumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrog nfosfat . pH-justering: natriumhydroksid og saltsyre.

Oppløsningsvæske: metakresol (se pakningsvedlegget for mer inf rmasjon) og vann til

injeksjonsvæsker.

godkjent

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLDlenger(PAKNINGSSTØRRELSE)

1 hetteglass med 5 mg pulver ikke

1 ferdigfylt sprøyte med 1,5 ml væs

 

Legemidlet

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTEer

OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget for informasjon om rekonstituering og bruk.

Subkutan bruk

 

 

 

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter rekonstituering med den væsken som følger med: kan oppbevares i 21 dager i kjøleskap.

Etter rekonstituering med vann til injeksjonsvæsker: må brukes umiddelbart.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap. Må ikke fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/335/001/NO

 

 

 

godkjent

 

 

 

 

13.

PRODUKSJOSNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

er

ikke

lenger

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

16.

Legemidlet

 

 

 

 

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

Valtropin 5 mg/1,5

for

salg

 

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS MED PULVER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver til injeksjonsvæske, oppløsning somatropin

Subkutan bruk

 

 

 

 

 

2.

ADMINISTRASJONSMÅTE

 

 

salg

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

for

 

 

 

 

 

3.

UTLØPSDATO

godkjent

 

 

 

 

 

EXP

4. PRODUKSJOSNUMMER

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT,

lengerVOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNET

er ikke

OppbevaresLegemidletkjøleskap. Må ikke fryses.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FERDIGFYLT SPRØYTE MED VÆSKE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Væske til Valtropin

Subkutan bruk

 

2.

ADMINISTRASJONSMÅTE

 

 

 

 

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

salg

 

 

 

 

 

3.

UTLØPSDATO

 

for

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

godkjent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PRODUKSJOSNUMMER

 

 

 

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT,lengerVOLUM ELLER ANTALL DOSER

6. ANNETer ikke

OppbevaresLegemidletkjøleskap. Må ikke fryses.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter