Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Pakningsvedlegg - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnValtropin
ATC-kodeH01AC01
Stoffsomatropin
ProdusentBioPartners GmbH

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Somatropin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

-Dersom du opplever at noen av bivirkningene bliralvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek..

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 

salg

1.

Hva Valtropin er, og hva det brukes mot

 

2.

Hva du må ta hensyn til før du bruker Valtropin

 

3.

Hvordan du bruker Valtropin

for

4.

Mulige bivirkninger

 

5.

Hvordan du oppbevarer Valtropin

 

6.

Ytterligere informasjon

 

 

 

1.

HVA Valtropin ER OG HVA DET BRUKES MOT

 

 

Legemidlet ditt kalles Valtropin. Det er et humant veksthormon,godkjentogså kalt somatropin. Det har samme struktur som det veksthormonet som kroppen produserer i hypofysen (kjertler plassert i bunnen av

hjernen). Veksthormon regulerer veksten og utviklin

til cellene. Når det stimulerer veksten av

celler i de lange rørbenene i ben og ryggrad, fører dette til økning av høyden.

Valtropin brukes

 

ikke

lenger

-

til å behandle barn (i en alder fra 2 til 11 år) og tenåringer (i en alder fra 12 til 18 år) som ikke

 

utvikler normal høyde på grunn av dårlig benvekst forårsaket av veksthormonmangel (relativ

 

mangel på veksthormon), Turners syndrom eller "kronisk nyreinsuffisiens" (en tilstand hvor

 

nyrene gradvis taper sin

er

 

 

 

 

vne til å utføre sine normale funksjoner, f.eks. å fjerne avfallsstoffer

 

og overflødig væske fra kroppen).

 

 

-

Legemidlet

d alvorlig veksthormonmangel, som allerede hadde

til å behandle voksne

veksthormonmang som barn, eller som av en eller annen grunn ikke har tilstrekkelig veksthormon voksen alder.

I dette pakningsv dlegget tiltales pasienten som "du". Omsorgspersoner som administrerer Valtropin til sine barn, må være oppmerksom på at "du" henviser til barnet.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER Valtropin

Bruk ikke Valtropin

-hvis du er allergisk (overfølsom) overfor somatropin eller et av de andre innholdsstoffene i pulveret eller væsken i Valtropin, f.eks. metakresol (se pkt. 2, ‘Vis forsiktighet ved bruk av Valtropin – forekomst av visse bivirkninger’)

-Og informer legen hvis du har en aktiv svulst. Svulster må være inaktive og du må ha fullført svulstbehandlingen før du begynner behandlingen med Valtropin.

-til å framskynde vekst hos barn som allerede har sluttet å vokse

-hvis du har hatt en alvorlig operasjon på hjerte eller abdomen

-hvis du behandles for mer enn én skade etter en alvorlig ulykke

-hvis du plutselig får alvorlige problemer med å puste

Vis forsiktighet ved bruk av Valtropin

Undersøkelser før behandlingen startes

-En lege med spesialistopplæring i hormonforstyrrelser må undersøke deg for å avgjøre om det er trygt å bruke Valtropin.

-Hvis du har hatt hjernetumor må en lege med spesialistopplæring i hormonforstyrrelser undersøke din hypofysefunksjon for å avgjøre om det er trygt å bruke Valtropin.

-Før barn behandles for veksthormonmangel på grunn av nyreproblemer, skal legen observere barnet i ett år før behandlingen med veksthormon startes.

-Dersom voksne er blitt behandlet med veksthormon i løpet av barndommen, bør de utredes på nytt med hensyn til veksthormonmangel før en eventuell videre behandling med veksthormoner startes.

-Pasienter med Prader-Willi syndrom bør ikke behandles med Valtropin, med mindre de også lider under veksthormonmangel.

-Dersom du har hatt hjernetumor, bør du undersøkes med jevne mellomrom forsalgå være sikker på at tumoren ikke har kommet tilbake.

-Dersom du hadde kreft som barn. Det er rapportert høyere risiko for en ny tumor (godartet og vondartet) hos pasienter som har overlevd kreft og blitt beandlet med s formatr pin. Av disse nye tumorene var det særlig hjernetumor som var den mest vanlige.

-Dersom barn har fått transplantert en nyre, vil veksthormonbeha dli gen bli stoppet.I løpet av eller etter alvorlig sykdom

-Dersom barnet har Turners syndrom, må barnets lege undersøke nøye om det foreligger øreinfeksjoner, som f.eks. otitis media, ettersom pasienter med Turners syndrom har økt risiko for øresykdommer eller andre hørselsforstyrrelser.

Forekomst av visse bivirkninger

-

Dersom det oppstår symptomer som f.eks. hod pine (alvorlig og tilbakevendende), endringer av

 

synsevnen, kvalme og/eller oppkast, må du innh nte råd fra lege.

-

Dersom du i vanvare har injisert Valtropin i muskelen i stedet for under huden, kan du få for

 

lavt blodsukker (hypoglykemi). Kontakt

for å få flere råd.

-

Dersom barnet begynner å halte under behandlingen med Valtropin, må du innhente råd fra

 

legen.

 

lenger

 

 

 

 

-

Dersom du er et barn og blir behandlet med somatropin. Du har økt risiko for å utvikle

 

betennelse i bukspyttkjertelen (pan reatitt), sammen lignet med voksne som blir behandlet med

 

 

ikke

 

 

 

somatropin. Selv om dette fo ekommer sjelden, skal pankreatitt vurderes hos barn som

 

behandles med soma ropin, og som utvikler magesmerter.

-

er

 

 

 

For mye veksthormon kan forårsake større vekst enn normalt på ører, nese, lepper, tunge og

 

kinnben (akromega i), høyt blodsukker (hyperglykemi) og forekomst av sukker i urinen

 

(glukosuri). Bruk alltid Valtropin i samsvar med legens anbefaling.

-

Dersom det oppstår allergi mot oppløsningsvæsken, skal hetteglassene rekonstitueres med vann

 

til injeksjonsvæske uten konserveringsmidler (metakresol) og brukes som engangs hetteglass (se

 

pkt. 5 "Hvordan du oppbevarer Valtropin"). Ikke bruk væsken som følger med, dersom du

 

har kj nt allergi mot konserveringsmidlet metakresol.

 

Legemidlet

 

 

 

Overvåkning av legen under behandlingen

-Valtropin kan ha innvirkning på måten kroppen din håndterer sukker fra mat og drikke på. Legen din kan undersøke sukkermengden i urinen din eller blodet ditt.

-Valtropin kan ha innvirkning på mengden av thyroidhormoner i blodet, så du må ta en test av funksjonen til skjoldbrukskjertelen fra tid til annen. Dersom skjoldbrukskjertelen ikke fungerer slik den skal, vil kanskje Valtropin heller ikke virke som det skulle.

Bruk av andre legemidler sammen med Valtropin

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Pass særlig på å informere legen dersom du bruker

-adrenale steroidhormoner som f.eks. kortison eller prednisolon

-insulin

-oralt østrogen

-kjønnshormoner, legemidler for å behandle stressreaksjoner eller betennelse (kortikosteroider), legemidler til behandling av epilepsi (f.eks. carbamazepin) eller ciklosporin (et legemiddel for å

undertrykke immunsystemet).

Legen din må kanskje justere doseringen av Valtropin eller av de andre legemidlene.

Graviditet

 

salg

Valtropin skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Dersom du blir ravid, må du

omgående informere legen om dette.

for

 

Amming

 

 

 

Dersom du ammer eller har tenkt å amme, må du rådføre deg med lege før du bruker Valtropin.

godkjent

 

 

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

 

 

Kjøring og bruk av maskiner

Valtropin har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffenelengeri Valt opin

Oppløsningsvæsken som følger med Valtropin innehold metakresol. Ikke bruk denne væsken dersom du er allergisk mot metakresol (se pkt. 2, "Bruk ikke Valtropin"). Dersom det oppstår allergi mot oppløsningsvæsken, skal hetteglassene reko stitueres med vann til injeksjonsvæsker og brukes som engangs hetteglass (se pkt. 5 "Hvordan du oppbevare Valtropin").

 

 

ikke

3. HVORDAN DU BRUKER Valtropin

 

er

 

Bruk alltid Valtropin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Ikke

injiser Valtropin selv dersom du ikke er sikker på hva som er rett dosering.

Legemidlet

 

 

Dosering

 

 

Legen din vil fortelle deg hvor mye du skal bruke. Dette vil variere avhengig av din sykdom. Ikke forandre doseringen uten å rådføre deg med din lege.

Valtropin-dos ns nøyaktighet bør kontrolleres av legen hver sjette måned.

Vanligvis vil doseringen bli beregnet som beskrevet under. De individuelle dosene kan imidlertid variere, og legen kan forandre doseringen din på grunnlag av ditt spesielle behov.

Barn

Veksthormonmangel hos barn

Injiser 0,025 - 0,035 milligram (mg) for hvert kilogram kroppsvekt en gang daglig under huden (subkutant).

Barn med Turners syndrom

Injiser 0,045 - 0,050 milligram (mg) for hvert kilogram kroppsvekt en gang daglig under huden (subkutant).

Barn før puberteten som lider av langvarige nyreproblemer

Injiser 0,045 - 0,050 milligram (mg) for hvert kilogram kroppsvekt en gang daglig under huden (subkutant).

Voksne:

Veksthormonmangel hos voksne

Injiser 0,15 - 0,30 milligram (mg) en gang daglig under huden (subkutant). Det kan være nødvendig med en lavere startdose dersom du er eldre eller overvektig.

Dersom det er nødvendig, vil din lege gradvis øke denne dosen i samsvar med dine individuelle behov, basert på de kliniske resultatene og målingen av dine blodkonsentrasjoner av såkalt "vekstfaktor" (kjent som IGF-1). Den samlede daglige dose overskrider vanligvis ikke 1 mg. IGF-1 konsentrasjonen må måles regelmessig, og den skal vedlikeholdes under øverste grense for normalområde for din alder og ditt kjønn.

Din lege vil alltid forordne minste effektive dose til bruk.

for

salg

Dosejustering

 

Hos eldre pasienter kan det være nødvendig å redusere dosen.

 

godkjent

 

 

Doseringen av somatropin skal reduseres i tilfeller med vedvarende h v ls r (ødem) eller følelse av prikking/sitring (parestesi) for å unngå at det utvikles en sjelden bivir ning som kalles karpaltunnel- syndrom (følelsesløshet og smerte i hendene).

Etter at legemidlet har vært brukt en viss tid,lengerkan det væ e nødvendig å redusere dosen, særlig hos menn.

Ved bruk av andre legemidler kan det være nødv dig å justere dosen av Valtropin eller av det andre legemidlet (se pkt. 2, "Bruk av andre legemid sammen med Valtropin").

Administrasjonsmåte

rekonstitueres med oppløsningsvæskenikkesom følger med, injiseres oppløsningen i fettvevet like under

Valtropin er beregnet på subkutan bruk etter rekonstituering. Dette betyr at etter at pulveret er

huden med en kort nål.

Ikke injiser Valtropin selv dersom du ikke har fått opplæring i dette.

Dersom Legemidletdu selv injiserer d tte legemidlet, vil du bli instruert i hvordan du skal forberede og sette injeksjonen.

Du finner taljerte instrukser om subkutan administrering i dette pakningsvedlegget (se punktet "Informasjon om hvordan du selv injiserer Valtropin" helt bak i pakningsvedlegget).

Dersom du tar for mye av Valtropin

I tilfelle du har brukt mer Valtropin enn det som er anbefalt, må du ta kontakt med legen.

Dersom du har brukt for mye Valtropin, kan blodsukkeret ditt til å begynne med avta og bli for lavt (hypoglykemi), og deretter kan det øke og bli for høyt (hyperglykemi). Dersom du har brukt for mye Valtropin over et lengre tidsrom, kan det føre til at du får større vekst enn normalt av ører, nese, lepper, tunge og kinnben (akromegali).

Dersom du har glemt å ta Valtropin

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett med det forordnede doseringsregimet. Rådfør deg med lege dersom du er i tvil.

Dersom du avbryter behandling med Valtropin

Rådfør deg med lege før du avbryter behandlingen. Et avbrudd eller for tidlig avslutning av behandlingen med Valtropin kan gi mindre vellykket veksthormonbehandling.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Valtropin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Legemidlenes bivirkninger er klassifisert på følgende måte:

 

svært vanlige

berører flere enn 1 av 10 brukere

 

 

 

 

 

vanlige

berører 1 til 10 av 100 brukere

 

 

 

 

 

mindre vanlige

berører 1 til 10 av 1 000 brukere

 

 

 

 

 

sjeldne

berører 1 til 10 av 10 000 brukere

for

salg

 

 

svært sjeldne

berører mindre enn 1 av 10 000 brukere

 

 

 

 

ikke kjent

Hyppigheten kan ikke anslås utifra tilgjengelige data

 

 

 

 

 

 

 

 

godkjent

av Valtropin:

Du kan få noen av de bivirkningene som er angitt under, etter administr ri

Svært vanlige

 

 

 

Hodepine hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

Unormale følelser, for eksempel prikking, kribling eller

 

 

 

 

 

kløe (parestesi) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leddsm t (artralgi) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

Opphovning av vev på grunn av væskeoppsamling i vev

 

 

 

 

 

(ødem) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvikling av proteiner som binder andre substanser

Vanlige

 

 

 

(dannelse av antistoff)

 

 

 

 

 

 

 

ikke

Underaktiv skjoldbruskkjertel (hypotyreose)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsatt evne til å redusere sukkernivåer

 

 

 

 

 

(glukosetoleranse)

 

 

 

 

 

 

er

 

Mild økning av blodsukkernivåer (mild hyperglykemi)

 

 

 

 

(1 % hos barn; 1 % - 10 % hos voksne)

 

Legemidlet

 

 

Unormal økning av spenning i muskler (hypertoni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søvnløshet (insomni) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

Økt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne

 

 

 

 

 

Kortpustethet (dyspné) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

Forbigående pustestopp under søvn (søvnapné) hos

 

 

 

 

 

voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummenhet og prikkende følelseer i fingre og håndflate

 

 

 

 

 

på grunn av sammenpressede nerver i håndleddet (Carpal

 

 

 

 

 

tunnel syndrom) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

Leddsmerter (artralgi) hos barn

 

 

 

 

 

 

 

Muskelsmerter (myalgi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Opphovning av vev på grunn av væskeoppsamling i vev

 

 

 

 

 

(ødem) hos barn

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksjoner på injeksjonsstedet, svakhet (asteni)

Mindre vanlige

 

 

 

Økt vekst av nytt vev (kreft, neoplasme)

 

 

 

 

 

Mangel på røde blodceller (anemi)

 

 

 

 

 

 

 

For lavt sukker i blodet (hypoglykemi)

 

 

 

 

 

Blodfosfatnivå over det normale (hyperfosfatemi)

 

 

 

Personlighetsforstyrrelser

 

 

 

 

Raske, ukontrollerbare øyebevegelser (nystagmus)

 

 

 

Oppsvulming av synsnervepapillen (papilleødem)

 

 

 

Dobbeltsyn (diplopi)

 

 

 

 

Svimmelhet (vertigo)

 

 

 

 

Økt hjerteslaghastighet (takykardi)

 

 

 

Oppkast

 

 

 

 

 

Magesmerter (abdominale smerter), vind (flatulens)

 

 

 

Kvalme

 

 

 

 

 

Reduksjon av fettvev (lipodystrofi), hud som blir tynnere

 

 

 

(hudatrofi), betennelse og avflassing av hus (eksfoliativ

 

 

 

dermatitt), opphovning tilsvarende som ved insektstikk

 

 

 

(urticaria), økt vekst av mannlig type hår på

 

 

 

kvinnekroppen (hirsutisme), hudvev som b ir tykkere

 

 

 

(hudhypertrofi)

 

 

 

 

salg

 

 

 

Reduksjon av muskelmasse (muskelatrofi), bensmerter

 

 

 

Nummenhet og prikkende følelseer i fingre og håndflate

 

 

 

på grunn av sammenpressede nerver i håndleddet (Carpal

 

 

 

tunnel syndrom) hos barn

for

 

 

 

 

 

 

 

Ufrivilling urintap (vannlatingsinkontinens), blod i urinen

 

 

 

(hematuri), mer vannlating enn normalt (polyuri,

 

 

 

pollakiuri), unormal urin

 

 

 

 

Genital utflod

 

 

 

 

Forstørrelse av mannlige brystkjertel (gynekomasti) hos

 

 

 

voksne

godkjent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaksjoner på injeksjonsstedet som for eksempel at

 

 

 

hudvev blir tynnere, stor mengde blod kommer ut fra

 

 

 

b odkar, vevet blir tykkere

 

 

 

 

lenger

 

 

 

 

Svakhet hos barn

 

Sjeldne

 

 

Sukkersykdom (diabetes mellitus)

 

 

ikke

Nervesykdom utenfor hjernen og ryggmargen (nevropati),

 

 

økt trykk i hjerneskallen (økt intrakranielt trykk)

 

 

 

 

er

 

Høyt blodtrykk i hjerneskallen (ondartet interkraniell

 

 

hypertensjon)

 

 

 

 

 

 

 

 

Unormale følelser, for eksempel prikking, kribling eller

 

 

 

kløe (parestesi) hos barn

 

 

 

 

Økt blodtrykk (hypertensjon) hos barn

 

 

 

Diaré

 

 

 

 

 

Unormale resultater på nyrefunksjonstester

Svært sjeldne

 

 

Søvnløshet (insomni) hos barn

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

Forstørrelse av mannlige brystkjertel (gynekomasti) hos

 

 

 

barn

 

 

Hyppighet ikke kjent

 

 

Enkelttilfelle av akutt allergisk reaksjon som innbefattet

 

 

 

kløe og opphovning tilsvarende ved insektsstikk og kløe

 

 

 

Alvorlig reduksjon av effekten til insulin (insulinresistens)

Hos pasienter med veksthormonmangel i overgangen til å bli voksen har hevelser, muskelsmerter, leddsmerter og leddforstyrrelser blitt rapportert på et tidlig stadium av behandlingen med somatropin, men disse bivirkningene var tilbøyelige til å være forbigående.

Dersom du opplever at noen av bivirkningene bliralvorlige,, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget,vennligst informer lege eller apotek.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER Valtropin

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Valtropin etter utløpsdatoen som er angitt på etikettene og esken etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevaringsbetingelser for uåpnet legemiddel

Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C). Må ikke fryses.

Det ikke- rekonstituerte legemidlet kan oppbevares ved romtemperatur (ikke over 25°C) i en enkelt periode på inntil 4 uker før bruk.

Holdbarhet etter rekonstituering med oppløsningsvæske

Etter rekonstituering med den væsken som følger med, kan legemidlet oppbevares i kjøleskapet (2°C - 8°C) i maksimalt 21 dager.salg

Holdbarhet etter rekonstituering med vann til injeksjonsvæsker (IKKE vann fra springen)

Legemidlet må brukes omgående etter rekonstituering med vann til injeksjonsvæsker som engangs hetteglass.for

 

godkjent

Bruk ikke Valtropin hvis du oppdager at væsken eller den rekonstituerte oppløsningen er uklar eller

misfarget, eller dersom den inneholder partikler.

 

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med hush l ningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

Hvordan Valtropin ser ut og innholdet i pakningen:

6.

YTTERLIGERE INFORMASJON

lenger

Sammensetning av Valtropin

 

 

Pulver:

 

 

 

 

 

 

-

Virkestoff er somatropin. Ett hetteglass med pulver inneholder 5 mg somatropin (tilsvarer

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

15 IE). Etter rekonstitu ring med 1,5 ml væske inneholder 1 ml 3,33 mg somatropin (svarer til

-

10 IE).

 

 

er

 

 

Hjelpestoffer er

ysin, mannitol, natriumdihydrogenfosfat, dinatriumhydrogenfosfat, og

 

natriumhydroks

og saltsyre for pH-justering (av surhet).

Væske:

 

 

 

 

 

 

-

Den ferdi

fylte sprøyten inneholder vann til injeksjonsvæsker og metakresol (se pkt. 2, "Viktige

 

opplysnin

er om noen av innholdsstoffene i Valtropin").

 

 

Legemidlet

 

 

 

Valtropin fremstår som pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

En pakning inneholder:

-5 mg hvitt til nesten hvitt pulver i et hetteglass som er lukket med gummipropp og lokk

-1,5 ml oppløsningsvæske i en ferdigfylt sprøyte med sprøytespisshette, til rekonstituering som klar oppløsning.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Tyskland

Tlf: +49 (0) 7121 948 7756

Fax: +49 (0) 7121 346 255

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent {MM/ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http//www.ema.europa.eu

 

 

salg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMASJON OM HVORDAN DU SELV INJISERER Valtropin

for

 

 

 

godkjent

 

 

Vennligst les nøy igjennom veiledningen under før du bruker Valtropin.

 

 

Innledning

Den følgende veiledningen forklarer hvordan du selv injiserer Valtropin. Vennligst les nøye gjennom

du forstår fremgangsmåten og de krav som stilles til s lvinjeksjon.

veiledningen og følg instruksjonene trinn for trinn. Din lege eller hans/hennes assistent vil instruere deg i hvordan du selv injiserer Valtropin. Ikke forsøklengerå sette sp øye på deg selv, dersom du ikke er sikker på at

Generelle merknader

For pasienter med kjent allergi mot metakresol skal ikke Valtropin rekonstitueres med den

sprøyte med 1,5 ml vann til injeksjonsvæske og følg samme fremgangsmåte som for den ferdigfylte sprøyten (se pkt. 5 "Hvordan du oppbevarer Valtropin"). Ikke bruk vann fra springen.

oppløsningsvæsken som følger med (se pkt. 2, "Bruk ikke Valtropin"). Dersom det oppstår allergi mot væsken som følger med, skal hetteglasseneikkerekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker: fyll en

 

Legemidlet

 

Sørg for å ha de nødvendige komponenterer

til rådighet før du starter. Disse er:

Inkludert i pakning n

 

 

et Valtrop n-hetteglass med pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

 

en ferdigfylt sprøyte med 1,5 ml væske til injeksjonsvæske, oppløsning

IKKE inkludert pakningen

 

 

steril injeksjonssprøyte og nåler

 

injeksjonstørk

 

 

tørt gasbind eller bomullspute

 

plaster

 

avfallsboks for brukte sprøyter og nåler

Tilberedning av oppløsningen

1.Vask hendene grundig med såpe og vann før du tilbereder legemidlet.

2.Ta esken med Valtropin ut av kjøleskapet og ta hetteglasset med pulveret og den ferdigfylte sprøyten med væsken ut av boksen. Kontroller at legemidlet ikke er utgått på dato.

3. Fjern plastlokket fra hetteglasset med pulveret.

4. Rengjør gummiproppen på toppen av hetteglasset med pulveret med injeksjonstørk. Berør ikke toppen av hetteglasset etter rengjøringen.

 

Hetteglass som inneholder pulveret av legemidlet ditt

 

 

salg

5.

Ta frem den ferdigfylte sprøyten med væske som fulgte med i pakningen, slik at du kan tilberede

 

 

 

 

 

 

for

 

 

legemidlet. Fjern gummilhetten på spissen og fest nålen forsvarlig til sprøyten. Din lege eller

 

hans/hennes assistent vil fortelle deg hvilken størrelse nålen som du bruker, må ha.

 

 

 

 

 

godkjent

 

 

6.

Fjern nålbeskyttelsen uten å berøre nå .

 

 

 

 

 

 

ikke

lenger

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Før nålen sakte og rett inn gjennom midten av gummiproppen på hetteglasset.

 

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

 

8. Injiser sakte all væsken (1,5 ml) inn i hetteglasset med pulveret. Rett væskestrålen mot siden av hetteglasset. IKKE rett væskestrålen mot det hvite pulveret på bunnen av hetteglasset.

Før du trekker sprøyten ut av hetteglasset, må du trekke inn samme mengde luft (1,5 ml) som den mengde væske som du injiserte, for å redusere trykket i hetteglasset. Trekk ut sprøyten og sett nålbeskyttelsen på igjen.

9.

Virvle hetteglasset FORSIKTIG slik at innholdet løser seg fullstendig opp. DET SKAL IKKE

 

RYSTES.

 

 

 

salg

 

 

 

 

for

 

 

 

 

 

 

Oppløsning av legemidlet ditt

 

 

 

 

10.

Den oppløsningen som oppstår, skal være klar, uten partikler.

 

 

11.

 

 

godkjent

 

 

Merk hetteglasset med den datoen da du tilber dte oppløsningen.

 

 

Forberedelse av injeksjonen

lenger

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Rengjør på nytt gummiproppen på topp n av hetteglasset med en klut fuktet med alkohol (injeksjonstørk). Berør ikke toppen av hetteglasset etter rengjøringen.ikke

Legemidlet

er

 

Hetteglass som inneholder oppløsningen av legemidlet ditt

13. Bruk n injeksjonssprøyte og nål som du har fått fra apoteket eller sykehuset for å trekke opp oppløsningen av legemidlet. Fjern injeksjonssprøyten fra den sterile pakningen og fest nålen til sprøyten.

14. Fyll sprøyten med luft ved å trekke stemplet tilbake til det merket som svarer til den dose din lege har forordnet for deg.

15. Fjern nålbeskyttelsen uten å berøre nålen.

16.

 

 

 

for

salg

Før nålen sakte og rett inn gjennom midten av gummiproppen på hetteglasset.

 

17.

 

 

godkjent

 

 

Press stemplet forsiktig inn for å presse luften i sprøyten inn i hetteglasset.

 

18.

Snu hetteglasset opp ned mens nålen fortsatt er inne i det, og hold hetteglasset i den ene hånden.

 

Hold sprøyten med nålen i hetteglasset p k de oppover. Kontroller at nålspissen er nede i

 

oppløsningen. Trekk stemplet sakte ti bake med hånden i en kontinuerlig bevegelse for å trekke den

 

 

 

ikke

 

 

 

korrekte dosen inn i sprøyten. Kontroll lengerat nålspissen hele tiden befinner seg i oppløsningen.

 

Legemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntrekking av korrekt mengde legemiddel ved hjelp av merkene på sprøyten

 

19.Fjern sprøyt n fra nålen mens du lar nålen være i hetteglasset, uten å berøre sprøytespissen. Trekk ut nål n, s tt på igjen nålbeskyttelsen og kast den i en lukket beholder. Vedrørende håndtering av

hett glasset, se "Injeksjon av oppløsningen", trinn 32.

20. Ta en ny nål (en som er egnet til subkutan injeksjon) og sett den bestemt inn på sprøytespissen.

Sprøyten med legemidlet ditt festes til en ny nål

21. Fjern nålbeskyttelsen fra sprøytenålen og kontroller at det ikke finnes luftbobler i sprøyten.

22.

 

 

 

salg

Dersom du ser luftbobler, må du trekke stemplet litt tilbake, dunke forsiktig i sprøyten mens nålen

 

vender opp, helt til luftboblene forsvinner. Skyv stemplet sakte tilbake il merket for korrekt dose.

 

 

 

for

 

 

 

 

godkjent

 

23.

Sett nålbeskyttelsen på igjen og plasser sprøyten med nålen på et flatt underlag.

Injeksjon av oppløsningen

ikke

lenger

 

24.Kontroller at oppløsningen har romtemperatur. Dersom oppløsningen er kald, må du varme opp sprøyten mellom hendeneerdine.

25.Kontroller oppløsningen før du administrerer den: dersom oppløsningen er misfarget, eller dersom du kanLegemidletse faste partikl r i væsken, oppløsningen IKKE injiseres.

26.Velg injeksjonssted i samsvar med det din lege har anbefalt. Det er veldig viktig å variere injeksjonssted hver gang du gir legemidlet.

27.Rengjør injeksjonsstedet med en injeksjonstørk, og vent til området er tørt.

28.Kontroll r at sprøyten inneholder korrekt dose Valtropin-oppløsning. Hold sprøyten i hånden på samme måte som du holder en blyant.

29.Kl n hudfold inn mellom tommel og pekefinger. Før nålen inn i den klemte huden med en vinkel på 45° til 90° med en rask, bestemt bevegelse. Det gjør mindre vondt enn hvis du skyver nålen sakte inn.

30.Injiser oppløsningen sakte (innen noen få sekunder) ved å presse stemplet forsiktig inn til sprøyten er tom.

31.Trekk nålen raskt ut igjen og press mot injeksjonsstedet med et stykke tørt gasbind eller en bomullspute i noen sekunder. Dersom det blør, må du sette plaster på injeksjonsstedet.

32.Kast den brukte sprøyten i en lukket beholder. Pass på å sette hetteglasset inn i kjøleskapet igjen. Når det er tomt, må du også kassere hetteglasset. Vedrørende holdbarhet etter rekonstituering, se pkt. 5 "Hvordan du oppbevarer Valtropin".

Dersom pulveret rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker, er hetteglasset bare beregnet til engangsbruk. Ubrukt oppløsning skal destrueres.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter