Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Merking - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnVaniqa
ATC-kodeD11AX
Stoffeflornithine
ProdusentAlmirall, S.A.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE KARTONGTEKST

1.LEGEMIDLETS NAVN

Vaniqa 11,5 % krem

Eflornitin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert gram krem inneholder 115 mg eflornitin (som hydrokloridmonohydrat).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: cetostearylalkohol; makrogol cetostearyleter; dimetikon; glyserolstearat; makrogolstearat; metylparahydroksybenzoat E218; flytende parafin; fenoksyetanol; propylparahydroksybenzoat E216; renset vann; stearylalkohol og natriumhydroksid (til justering av pH).

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Krem 15 g 30 g 60 g

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Bruk på hud

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kast tuben 6 måneder etter anbrudd.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaver av markedsføringstillatelse (MT): Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona

Spania

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/173/001/NO

EU/1/01/173/002/NO

EU/1/01/173/003/NO

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vaniqa

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

TUBER

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Vaniqa 11,5 % krem

Eflornitin

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk.

Bruk på hud

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Kast tuben 6 måneder etter anbrudd.

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

15 g

30 g

60 g

6.ANNET

Almirall, S.A.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter