Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD) (alendronic acid / colecalciferol) – Merking - M05BB03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnVantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)
ATC-kodeM05BB03
Stoffalendronic acid / colecalciferol
ProdusentMerck Sharp

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

KARTONG FOR VANTAVO

1.LEGEMIDLETS NAVN

VANTAVO 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/kolekalsiferol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder:

70 mg alendronsyre som (natriumtrihydrat) og 70 mikrogram (2800 IE) kolekalsiferol (vitamin D3).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og sukrose. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 tabletter

4 tabletter

6 tabletter

12 tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Én gang ukentlig.

Til oral bruk.

Ta én tablett én gang i uken.

Marker den ukedagen som passer deg best:

Ma

Ti

On

To

Fr

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet og lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/572/001 (2 tabletter)

EU/1/09/572/002 (4 tabletter)

EU/1/09/572/003 (6 tabletter)

EU/1/09/572/004 (12 tabletter)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

VANTAVO 70 mg

2800 IE

17.UNIK IDENTITET – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18.UNIK IDENTITET – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER FOR VANTAVO 70 mg/2800 IE

1. LEGEMIDLETS NAVN

VANTAVO 70 mg/2800 IE tabletter

alendronsyre/kolekalsiferol

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN

KARTONG FOR VANTAVO 70 mg/5600 IE

1. LEGEMIDLETS NAVN

VANTAVO 70 mg/5600 IE tabletter alendronsyre/kolekalsiferol

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder:

70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat) og 140 mikrogram (5600 IE) kolekalsiferol (vitamin D3).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også: laktose og sukrose. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 tabletter

4 tabletter

12 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Én gang ukentlig.

Til oral bruk.

Ta én tablett én gang i uken.

Marker den ukedagen som passer deg best:

Ma

Ti

On

To

Fr

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet og lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/572/006 (2 tabletter)

EU/1/09/572/007 (4 tabletter)

EU/1/09/572/008 (12 tabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

VANTAVO 70 mg

5600 IE

17. UNIK IDENTITET – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. UNIK IDENTITET – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER VANTAVO 70 mg/5600 IE

1. LEGEMIDLETS NAVN

VANTAVO 70 mg/5600 IE tabletter

alendronsyre/kolekalsiferol

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

MSD

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS INNI DEN YTRE EMBALLASJEN (KARTONG)

Instruksjonskort

Viktige opplysninger.

Hvordan du tar VANTAVO tabletter

1.Ta én tablett én gang i uken.

2. Velg den ukedagen som passer best for deg. Når du har stått opp på den dagen du har valgt, og før du inntar noen form for mat, drikke eller medisiner, svelger du (ikke knus eller tygg tabletten eller la den oppløse seg i munnen din) en tablett VANTAVO sammen med et fullt glass vann (ikke mineralvann).

3. Fortsett med dine morgenaktiviteter. Du kan sitte, stå eller gå – bare du holder overkroppen oppreist. Ikke legg deg ned, spis, drikk eller ta andre medisiner før det er gått minst 30 minutter. Ikke legg deg ned før du har spist dagens første måltid.

4. Husk: Ta VANTAVO én gang i uken, på samme ukedag, så lenge som legen din forskriver det.

Hvis du glemmer å ta en dose: Ta bare én VANTAVO tablett første morgen du husker det. Ikke ta to tabletter på samme dag. Fortsett med én tablett en gang i uken på den ukedagen du opprinnelig valgte.

I pakningsvedlegget finner du ytterligere informasjon om hvordan du skal ta VANTAVO. Les det nøye.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter