Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velcade (bortezomib) – Merking - L01XX32

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnVelcade
ATC-kodeL01XX32
Stoffbortezomib
ProdusentJanssen-Cilag International NV

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG, VELCADE 1 mg

1.LEGEMIDLETS NAVN

VELCADE 1 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning bortezomib

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 1 mg bortezomib (som en mannitolborester).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Mannitol (E 421), nitrogen

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Kun intravenøs bruk.

Kun til engangsbruk.

Bruk ikke andre administrasjonsveier.

Intravenøs bruk: Tilsett 1 ml natriumklorid 0,9 % for å få en konsentrasjon på 1 mg/ml.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

CYTOTOKSISK. Spesielle forhåndsregler

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/274/002

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS VELCADE 1 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

VELCADE 1 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning bortezomib

Kun intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 mg

6.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG, VELCADE 3,5 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN

VELCADE 3,5 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning bortezomib

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 3,5 mg bortezomib (som en mannitolborester).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Mannitol (E 421), nitrogen

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Kun subkutan eller intravenøs bruk. Kun til engangsbruk.

Bruk ikke andre administrasjonsveier.

Subkutan bruk: Tilsett 1,4 ml natriumklorid 0,9 % for å få en konsentrasjon på 2,5 mg/ml. Intravenøs bruk: Tilsett 3,5 ml natriumklorid 0,9 % for å få en konsentrasjon på 1 mg/ml.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

CYTOTOKSISK. Spesielle forholdsregler.

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjon for å beskytte mot lys.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/274/001

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

HETTEGLASS VELCADE 3,5 mg FLAGGETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

VELCADE 3,5 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning bortezomib

Kun subkutan eller intravenøs bruk.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3,5 mg

6. ANNET

Kun til engangsbruk.

Bruk ikke andre administrasjonsveier.

Subkutan bruk: Tilsett 1,4 ml natriumklorid 0,9 % for å få en konsentrasjon på 2,5 mg/ml. Intravenøs bruk: Tilsett 3,5 ml natriumklorid 0,9 % for å få en konsentrasjon på 1 mg/ml.

Oppbevares ved høyst 30 °C. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjon for å beskytte mot lys.

Riv her

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter