Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Merking - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnVfend
ATC-kodeJ02AC03
Stoffvoriconazole
ProdusentPfizer Limited

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ELLER NÅR SLIK IKKE FINNES, PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

Blisterpakning 50 mg tabletter, filmdrasjerte - pakning med 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabletter

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 50 mg filmdrasjerte tabletter vorikonazol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 50 mg vorikonazol

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmdrasjerte tabletter

10 filmdrasjerte tabletter

14 filmdrasjerte tabletter

20 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Forseglet pakning

Må ikke brukes hvis kartongen har vært åpnet.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/001 2 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/002 10 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/003 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/004 20 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/005 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/006 30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/007 50 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/008 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/009 100 filmdrasjerte tabletter

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

VFEND 50 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blisterark for 50 mg tabletter, filmdrasjerte (alle blisterpakninger)

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 50 mg filmdrasjerte tabletter vorikonazol

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (som MT-innehaver logo)

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG DEN INDRE EMBALLASJE

Boks, ytterpakning og etikett på boks for 50 mg tabletter, filmdrasjerte - pakning med 2, 30, 100 tabletter

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 50 mg filmdrasjerte tabletter vorikonazol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 50 mg vorikonazol.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/010 2 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/011 30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/012 100 filmdrasjerte tabletter

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

VFEND 50 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Blisterpakning 200 mg tabletter, filmdrasjerte - pakning med 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabletter

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg filmdrasjerte tabletter vorikonazol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 200 mg vorikonazol.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmdrasjerte tabletter

10 filmdrasjerte tabletter

14 filmdrasjerte tabletter

20 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

50 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

Forseglet pakning

Må ikke brukes hvis kartongen har vært åpnet.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/013 2 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/014 10 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/015 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/016 20 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/017 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/018 30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/019 50 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/020 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/021 100 filmdrasjerte tabletter

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

VFEND 200 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blisterark for 200 mg tabletter, filmdrasjerte (alle blisterpakninger)

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg filmdrasjerte tabletter vorikonazol

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Ltd (som MT-innehaver logo)

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE OG PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

Boks, ytterpakning og etikett på boks for 200 mg tabletter, filmdrasjerte - pakning med 2, 30, 100 tabletter

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg filmdrasjerte tabletter vorikonazol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 200 mg vorikonazol.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/022 2 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/023 30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/02/212/024 100 filmdrasjerte tabletter

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

VFEND 200 mg

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning vorikonazol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hvert hetteglass inneholder 200 mg vorikonazol.

Etter rekonstituering inneholder hver ml 10 mg vorikonazol.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoff: sulfobutyleter betacyklodekstrinnatrium. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning 1 hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Skal rekonstitueres og fortynnes før bruk.

Kun til intravenøs bruk.

Skal ikke benyttes til bolusinjeksjon.

Hetteglass til engangsbruk.

Maksimal infusjonshastighet er 3 mg/kg pr. time.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Holdbarhet for ferdigblandet oppløsning: 24 timer ved 2-8 C

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/025

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning vorikonazol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hetteglass inneholder 200 mg vorikonazol.

Etter rekonstituering inneholder hver ml 10 mg vorikonazol.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

50 ml infusjonspose inneholder 0,9 % natriumklorid.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning Hver pakning inneholder:

1 hetteglass med VFEND pulver til infusjonsvæske, oppløsning (hetteglass til engangsbruk) 1 overpose

1 hetteglassadapter 1sprøyte

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Vennligst se pakningsvedlegget for detaljert bruksanvisning.

Rekonstitueres og fortynnes før bruk.

Til intravenøs bruk

Skal ikke benyttes til bolusinjeksjon

Skal ikke brukes sammen med andre produkter

Maksimal infusjonshastighet er 3 mg/kg pr. time.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato:

Holdbarhet etter rekonstituering: 24 timer ved oppbevaring ved 2 °C - 8 °C.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/027

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

Bruksanvisning - vennligst se piktogrammene for informasjon om bruk av dette produktet.

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Etikett på hetteglass

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

VFEND 200 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning vorikonazol

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Skal rekonstitueres og fortynnes før bruk – se pakningsvedlegg.

Maksimal infusjonshastighet er 3 mg/kg pr. time.

3.UTLØPSDATO

Utløpsdato

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

200 mg (10 mg/ml)

6.ANNET

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

Etikett på overpose

1.LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Oppløsningsvæske til VFEND pulver til infusjonsvæske, oppløsning Natriumklorid 0,9 % i vann til injeksjonsvæsker

Intravenøs bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Skal ikke benyttes til bolusinjeksjon

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

4 INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

50 ml

6.ANNET

Oppbevares utilgjengelig for barn.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ELLER NÅR SLIK IKKE FINNES, PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

Ytterkartong

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon vorikonazol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml ferdig tilberedt mikstur inneholder 40 mg vorikonazol.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også sukrose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til mikstur, suspensjon. 1 flaske á 45 g

Et målebeger (merket for å angi 23 ml), 5 ml målesprøyte og en flaskeadapter.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk etter tilberedning

Rist flasken i ca 10 sekunder før bruk.

Bruk målesprøyten som følger med pakningen for å måle opp riktig dose.

Tilberedningsinstrukser:

Bank på flasken for å løsne pulveret.

Tilsett 46 ml vann og rist kraftig i ca 1 minutt.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Eventuelle rester av mikstur skal kasseres 14 dager etter tilberedning.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Pulver: oppbevares i kjøleskap før tilberedning.

Ferdig tilberedt mikstur:

Skal ikke oppbevares over 30 C.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Hold beholderen tett lukket.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/026

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

VFEND 40 mg/ml

KRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ INDRE EMBALLASJE

Etikett på flaske

1.LEGEMIDLETS NAVN

VFEND 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon vorikonazol

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml ferdig tilberedt mikstur inneholder 40 mg vorikonazol.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også sukrose. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til mikstur, suspensjon 45 g

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk etter tilberedning.

Rist flasken i ca 10 sekunder før bruk.

Bruk målesprøyten som følger med pakningen for å måle opp riktig dose.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Eventuelle rester av mikstur skal kasseres 14 dager etter tilberedning.

Utløpsdato for ferdig tilberedt mikstur:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Pulver: Oppbevares i kjøleskap før tilberedning.

Ferdig tilberedt mikstur:

Skal ikke oppbevares over 30 C.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Hold beholderen tett lukket.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/026

13.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON MED BLINDESKRIFT

[Fritatt fra krav om blindeskrift]

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter