Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vipidia (alogliptin) – Merking - A10BH04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnVipidia
ATC-kodeA10BH04
Stoffalogliptin
ProdusentTakeda Pharma A/S

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

Vipidia 6,25 mg filmdrasjerte tabletter

alogliptin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 6,25 mg alogliptin (som benzoat).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmdrasjerte tabletter

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/844/001 10 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/002 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/003 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/004 30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/005 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/006 60 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/007 90 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/008 98 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/009 100 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/028 84 filmdrasjerte tabletter

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vipidia 6,25 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vipidia 6,25 mg tabletter

alogliptin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vipidia 12,5 mg filmdrasjerte tabletter

alogliptin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 12,5 mg alogliptin (som benzoat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmdrasjerte tabletter

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/844/010 10 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/011 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/012 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/013 30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/014 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/015 60 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/016 90 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/017 98 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/018 100 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/029 84 filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vipidia 12,5 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vipidia 12,5 mg tabletter

alogliptin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vipidia 25 mg filmdrasjerte tabletter

alogliptin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 25 mg alogliptin (som benzoat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

10 filmdrasjerte tabletter

14 filmdrasjerte tabletter

28 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

56 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

84 filmdrasjerte tabletter

90 filmdrasjerte tabletter

98 filmdrasjerte tabletter

100 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmark

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/844/019 10 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/020 14 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/021 28 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/022 30 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/023 56 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/024 60 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/025 90 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/026 98 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/027 100 filmdrasjerte tabletter

EU/1/13/844/030 84 filmdrasjerte tabletter

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vipidia 25 mg

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vipidia 25 mg tabletter

alogliptin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Takeda

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter