Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Merking - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnVizarsin
ATC-kodeG04BE03
Stoffsildenafil
ProdusentKrka, d.d., Novo mesto

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG

1.LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 25 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder sildenafilsitrat tilsvarende 25 mg sildenafil.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 filmdrasjert tablett

4 x 1 filmdrasjert tablett

8 x 1 filmdrasjert tablett

12 x 1 filmdrasjert tablett

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/001

4 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/002

8 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/003

12 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/004

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 25 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 25 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3.UTLØPSDATO

EXP:

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 50 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder sildenafilsitrat tilsvarende 50 mg sildenafil.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 filmdrasjert tablett

4 x 1 filmdrasjert tablett

8 x 1 filmdrasjert tablett

12 x 1 filmdrasjert tablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/005

4 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/006

8 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/007

12 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/008

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 50 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 50 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 100 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver filmdrasjerte tablett inneholder sildenafilsitrat tilsvarende 100 mg sildenafil.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktose.

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 filmdrasjert tablett

4 x 1 filmdrasjert tablett

8 x 1 filmdrasjert tablett

12 x 1 filmdrasjert tablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/009

4 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/010

8 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/011

12 x 1 filmdrasjert tablett: EU/1/09/551/012

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 100 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 100 mg filmdrasjerte tabletter sildenafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot:

5. ANNET

Ved 4 tabletter per blisterbrett:
Les pakningsvedlegget før bruk. Oral bruk. Oppløses i munnen.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG for ettspråklig og tospråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 25 mg smeltetabletter sildenafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder 25 mg sildenafil.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder aspartam (E951) og peppermynteolje (sorbitol (E420)).

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1smeltetablett

2x 1 smeltetablett 4Hx 1 smeltetablett

8x 1 smeltetablett

12x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Ved 1 tablett per blisterbrett:

'

I /rI\ V

it'I i'I i

II

LiJ4

1.Hold i kanten på blisterbrettet ogIIfjern én blisterrute fra resten av blisterbrettet ved å rive forsiktig langs perforeringen.

2.Trekk opp foliekanten og dra av hele folien.

3.Velt tabletten ut i hånden.

4.Legg tabletten på tungen umiddelbart etter at den er fjernet fra pakningen.1 I

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 C.

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 smeltetablett: EU/1/09/551/013

2 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/014

4 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/015

8 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/016

12 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/017

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 25 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER for ettspråklig og tospråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 25 mg smeltetabletter sildenafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

5. ANNET

1.BØY OG RIV

2.TREKK

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG for ettspråklig og tospråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 50 mg smeltetabletter sildenafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder 50 mg sildenafil.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder aspartam (E951) og peppermynteolje (sorbitol (E420)).

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1smeltetablett

2x 1 smeltetablett

4x 1 smeltetablett

8x 1 smeltetablett

12x 1 smeltetablett

24x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk. Oppløses i munnen.

Ved 1 tablett per blisterbrett:

C9

r]

/\

;ry' I

fl\\ U

LJ4

 

 

 

 

/

 

 

 

 

Ved 4 tabletter per blisterbrett:

/ c I

\ ,/k\I

1.Hold i kanten på blisterbrettet og fjern én blisterrute fra resten av blisterbrettet ved å rive forsiktig langs perforeringen.

2.Trekk opp foliekanten og dra av hele folien.

3.Velt tabletten ut i hånden.

4.Legg tabletten på tungen umiddelbart etter at den er fjernet fra pakningen.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 C.

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 smeltetablett: EU/1/09/551/018

2 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/019

4 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/020

8 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/021

12 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/022

24 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/028

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 50 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER for ettspråklig og tospråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 50 mg smeltetabletter sildenafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

5. ANNET

1.BØY OG RIV

2.TREKK

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG for ettspråklig og tospråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 100 mg smeltetabletter sildenafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder 100 mg sildenafil.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder aspartam (E951) og peppermynteolje (sorbitol (E420)).

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1smeltetablett

2x 1 smeltetablett

4x 1 smeltetablett

8x 1 smeltetablett

12x 1 smeltetablett

24x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk. Oppløses i munnen.

Ved 1 tablett per blisterbrett:

C9

r]

/\

;ry' I

fl\\ U

LJ4

 

 

 

 

/

 

 

 

 

Ved 4 tabletter per blisterbrett:

/ c I

\ ,/k\I

1.Hold i kanten på blisterbrettet og fjern én blisterrute fra resten av blisterbrettet ved å rive forsiktig langs perforeringen.

2.Trekk opp foliekanten og dra av hele folien.

3.Velt tabletten ut i hånden.

4.Legg tabletten på tungen umiddelbart etter at den er fjernet fra pakningen.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 C.

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 smeltetablett: EU/1/09/551/023

2 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/024

4 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/025

8 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/026

12 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/027

24 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/029

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 100 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER for ettspråklig og tospråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 100 mg smeltetabletter sildenafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

5. ANNET

1.BØY OG RIV

2.TREKK

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG for trespråklig pakning

I 1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 25 mg smeltetabletter sildenafil

I 2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

I

Hver smeltetablett inneholder 25 mg sildenafil.

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

I

Inneholder aspartam (E951) og peppermynteolje (sorbitol (E420)).

Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

I 4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1smeltetablett

2x 1 smeltetablett

4x 1 smeltetablett

8x 1 smeltetablett

12x 1 smeltetablett

I 5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

I

Oral bruk.

Ved 1 tablett per blisterbrett:

U

Ved 4 tabletter per blisterbrett:

1.Hold i kanten på blisterbrettet og fjern én blisterrute fra resten av blisterbrettet ved å rive forsiktig langs perforeringen.

2.Trekk opp foliekanten og dra av hele folien.

3.Hell tabletten ut i hånden og plassér den på tungen.

4.Oppløses i munnen.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 C.

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 smeltetablett: EU/1/09/551/013

2 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/014

4 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/015

8 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/016

12 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/017

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 25 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER for trespråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 25 mg smeltetabletter sildenafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

5. ANNET

1.Riv

2.Trekk

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG for trespråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 50 mg smeltetabletter sildenafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder 50 mg sildenafil.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder aspartam (E951) og peppermynteolje (sorbitol (E420)). Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1smeltetablett

2x 1 smeltetablett

4x 1 smeltetablett

8x 1 smeltetablett

12x 1 smeltetablett

24x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Ved 1 tablett per blisterbrett:

I /rVI\ LiJ4

it' I i' I i

'

 

Ved 4 tabletter per blisterbrett:

I

1

II II

1.Hold i kanten på blisterbrettet og fjern én blisterrute fra resten av blisterbrettet ved å rive forsiktig langs perforeringen.

2.Trekk opp foliekanten og dra av hele folien.

3.Hell tabletten ut i hånden og plassér den på tungen.

4.Oppløses i munnen.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 C.

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 smeltetablett: EU/1/09/551/018

2 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/019

4 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/020

8 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/021

12 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/022

24 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/028

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 50 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER for trespråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 50 mg smeltetabletter sildenafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

5. ANNET

1.Riv

2.Trekk

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG for trespråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 100 mg smeltetabletter sildenafil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver smeltetablett inneholder 100 mg sildenafil.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder aspartam (E951) og peppermynteolje (sorbitol (E420)). Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1smeltetablett

2x 1 smeltetablett

4x 1 smeltetablett

8x 1 smeltetablett

12x 1 smeltetablett

24x 1 smeltetablett

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Oral bruk.

Ved 1 tablett per blisterbrett:

I /rVI\ LiJ4

it' I i' I i

'

 

Ved 4 tabletter per blisterbrett:

I

1

II II

1.Hold i kanten på blisterbrettet og fjern én blisterrute fra resten av blisterbrettet ved å rive forsiktig langs perforeringen.

2.Trekk opp foliekanten og dra av hele folien.

3.Hell tabletten ut i hånden og plassér den på tungen.

4.Oppløses i munnen.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP:

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 C.

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

1 smeltetablett: EU/1/09/551/023

2 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/024

4 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/025

8 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/026

12 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/027

24 x 1 smeltetablett: EU/1/09/551/029

13. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Vizarsin 100 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER for trespråklig pakning

1. LEGEMIDLETS NAVN

Vizarsin 100 mg smeltetabletter sildenafil

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP:

4. PRODUKSJONSNUMMER, DONASJONS- OG PRODUKTKODER

Lot:

5. ANNET

1.Riv

2.Trekk

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter