Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xeristar (duloxetine) – Pakningsvedlegg - N06AX21

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnXeristar
ATC-kodeN06AX21
Stoffduloxetine
ProdusentEli Lilly Nederland B.V.

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Xeristar 30 mg harde enterokapsler

Xeristar 60 mg harde enterokapsler

Duloksetin (som hydroklorid)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Xeristar er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Xeristar

3.Hvordan du bruker Xeristar

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Xeristar

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Xeristar er, og hva det brukes mot

Xeristar inneholder virkestoffet duloksetin. Xeristar øker nivået av serotonin og noradrenalin i sentralnervesystemet.

Xeristar brukes hos voksne for å behandle:

depresjon

generalisert angstlidelse (kronisk følelse av angst eller nervøsitet)

diabetisk nevropatisk smerte (ofte beskrevet som brennende, stikkende, sviende eller verkende, eller som et elektrisk sjokk. Det kan forekommende følelsestap i det aktuelle området, eller en følelse av berøring, varme, kulde eller trykk som kan gi smerte).

Hos de fleste personer med depresjon eller angst begynner Xeristar å virke innen to uker fra behandlingsstart, men det kan ta 2-4 uker før du føler deg bedre. Fortell legen din dersom du ikke begynner å føle deg bedre i løpet av dette tidsrommet. For å forhindre tilbakefall av depresjon eller angst kan legen fortsette å gi deg Xeristar, selv om du føler deg bedre.

Hos personer med smerter ved diabetisk nevropati, kan det ta noen uker før du føler deg bedre. Snakk med legen din dersom du ikke føler deg bedre etter 2 måneder.

2. Hva må du vite før du bruker Xeristar

Bruk IKKE Xeristar dersom du:

-- er allergisk overfor duloksetin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet(listet opp i avsnitt 6).

-har leversykdom

-har alvorlig nyresykdom

-tar, eller innenfor de siste 14 dager har vært behandlet med et annet legemiddel kjent som monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (se ”Andre legemidler og Xeristar”)

-tar fluvoksamin som vanligvis brukes for å behandle depresjon, ciprofloksacin eller enoxacine, som blir brukt for å behandle noen typer infeksjoner

-tar andre legemidler som inneholder duloksetin (se ”Andre legemidler og Xeristar”)

Snakk med legen din dersom du har høyt blodtrykk eller hjertesykdom. Legen din vil avgjøre om du skal ta Xeristar.

Advarsler og forsiktighetsregler

Nedenfor ser du en del årsaker til at Xeristar muligens ikke passer for deg. Ta kontakt med legen din før du tar dette legemidlet dersom du:

-tar andre legemidler mot depresjon (se ”Andre legemidler og Xeristar”)

-tar Johannesurt, et naturlegemiddel (Hypericum perforatum)

-har nyresykdom

-har hatt kramper tidligere

-har hatt mani

-lider av bipolar sykdom

-dersom du har problemer med øynene, for eksempel visse typer glaukom (”grønn stær” – økt trykk inne i øyet)

-tidligere har hatt blødningstendenser (tendens til å få blåmerker)

-er i faresonen for lave natriumnivåer (for eksempel hvis du bruker diuretika (vanndrivende), spesielt hvis du er eldre)

-samtidig blir behandlet med legemidler som kan føre til leverskade

-bruker andre legemidler som inneholder duloksetin (se ”Andre legemidler og Xeristar”)

Xeristar kan forårsake en følelse av rastløshet eller føle manglende evne til å sitte eller stå stille. Informer legen din dersom dette skjer med deg.

Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angst

Hvis man er deprimert og/eller har angst kan man enkelte ganger ha tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan være økt i begynnelsen av behandling med legemidler mot depresjon, fordi det tar tid før denne typen legemidler begynner å virke, vanligvis omtrent 2 uker, men noen ganger lenger.

Det er mer sannsynlig at du kan tenke slik dersom du:

-tidligere har hatt tanker om selvmord eller å skade deg selv

-er en ung voksen. Informasjon fra kliniske utprøvinger har vist en økt risiko for selvmordsoppførsel hos unge voksne under 25 år med psykiske lidelser som ble behandlet med et legemiddel mot depresjon

Kontakt legen din eller reis til sykehuset umiddelbart dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord.

Det kan være nyttig å fortelle en slektning eller nær venn at du er deprimert eller har angst og be dem lese dette vedlegget. Du kan be dem om å fortelle deg om de synes din depresjon eller angst er blitt verre, eller om de er bekymret over forandringer i din oppførsel.

Barn og ungdom under 18 år

Xeristar bør normalt ikke brukes av barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) når de tar denne type medisiner. Legen kan likevel forskrive Xeristar til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Xeristar til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg dersom en pasient under 18 år tar Xeristar. Det er ennå ikke tilgjengelig langtids sikkerhetsdata for Xeristar vedrørende vekst, modning samt kognitiv- og atferdsmessig utvikling hos denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Xeristar

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Virkestoffet i Xeristar, duloksetin, brukes i andre legemidler for andre sykdommer:

• diabetisk nevropatisk smerte, depresjon, angst og urininkontinens

Det bør unngås å bruke mer enn et slikt legemiddel om gangen. Rådfør deg med legen din om du allerede tar andre legemidler som inneholder duloksetin.

Legen din bør avgjøre om du kan ta Xeristar sammen med andre legemidler. Du skal ikke starte eller avbryte en behandling, inkludert reseptfrie legemidler og naturlegemidler, før du har snakket med legen.

Du bør også fortelle legen din dersom du bruker noe av det følgende:

Monoaminooksidasehemmere (MAO-hemmere): Du bør ikke ta Xeristar hvis du tar, eller nylig innenfor de siste 14 dagene har tatt et annet legemiddel mot depresjon kalt en monoamininooksidasehemmer (MAO-hemmer). Eksempler på MAO-hemmere er moklobemid (et antidepressivt legemiddel) og linezolid (et antibiotikum). Dersom du tar en MAO-hemmer sammen med en rekke forskjellige reseptpliktige legemidler, inkludert Xeristar, kan dette medføre alvorlige eller også livstruende bivirkninger. Du skal vente minst 14 dager etter at du har stoppet å bruke en MAO-hemmer før du starter med Xeristar. Du skal likedan vente minst 5 dager etter at du stoppet å bruke Xeristar før du begynner å ta en MAO-hemmer.

Legemidler som kan forårsake søvnighet: Dette inkluderer legemidler forskrevet av legen, som for eksempel benzodiazepiner, sterke smertestillende, antipsykotika, fenobarbital og antihistaminer.

Legemidler som øker nivået av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-legemidler (som paroksetin og fluoksetin), SNRI-legemidler (som venlafaksin), trisykliske anidepressiva(som klomipramin, amitryptilin), petidin, Johannesurt og MAO-hemmere (som moklobemid og linezolid). Disse typer legemidler vil øke risikoen for bivirkninger. Kontakt legen din dersom du opplever uventede symptomer hvis du tar noen av disse legemidlene sammen med Xeristar.

Orale antikoagulantia eller plateaggregasjonshemmere: Tabletter som virker blodfortynnende eller ved å forhindre blodet fra å koagulere. Disse legemidlene kan øke risikoen for blødning.

Inntak av Xeristar sammen med mat, drikke og alkohol

Xeristar kan tas med eller uten mat. Du skal være forsiktig når du drikker alkohol samtidig som du tar Xeristar.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Du bør kun bruke Xeristar etter å ha diskutert mulige fordeler og potensiell risiko for det ufødte barnet med legen din.

Forsikre deg om at jordmoren og/eller legen din vet at du bruker Xeristar. Lignende legemidler (SSRIer) kan, når de er tatt under graviditet, øke sjansen for en alvorlig tilstand hos babyer som kalles persistent pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at babyen puster raskere og ser blålig ut. Disse symptomene kommer som regel i løpet av de første 24 timene etter at babyen er født. Ta øyeblikkelig kontakt med jordmoren og/eller legen din hvis dette skjer med din baby.

Hvis du tar Xeristar på slutten av svangerskapet, kan babyen din ha noen symptomer når den blir født. Disse starter vanligvis ved fødselen eller i løpet av noen få dager etter at babyen din er født. Disse symptomene inkluderer slappe muskler, skjelvinger, sittringer, spiser ikke ordentlig, vanskeligheter med å puste og kramper. Hvis babyen din har et av disse symptomene når den blir født, eller hvis du er bekymret for ditt barns helse, bør du ta kontakt med lege eller jordmor som vil kunne gi deg råd.

Fortell legen din dersom du ammer. Det er ikke anbefalt å ta Xeristar mens du ammer. Rådfør deg med lege eller apotek.

Kjøring og bruk av maskiner

Xeristar kan gjøre at du føler deg trøtt eller svimmel. Kjør ikke bil eller bruk ikke verktøy eller maskiner før du vet hvordan Xeristar påvirker deg.

Xeristar inneholder sukrose

Xeristar inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse ovenfor noen sukkertyper, skal du ta kontakt med legen før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Xeristar

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Xeristar er til oral bruk. Du bør svelge kapselen hel sammen med vann.

Ved depresjon og diabetisk nevropatisk smerte:

Anbefalt dose Xeristar er 60 mg en gang daglig. Legen vil forskrive den dosen som er riktig for deg.

Ved generalisert angstlidelse:

Vanlig startdose Xeristar er 30 mg én gang daglig, deretter vil de fleste pasienter få 60 mg én gang daglig, men legen vil forskrive den dosen som er riktig for deg. Dosen kan justeres opptil 120 mg daglig basert på responsen din til Xeristar.

Det kan være lettere å huske å ta Xeristar dersom du tar legemidlet til samme tid hver dag.

Snakk med legen om hvor lenge du skal fortsette å ta Xeristar. Du må ikke avslutte behandlingen med Xeristar eller endre dosen uten å snakke med legen din. Riktig behandling av sykdommen din er nødvendig for å hjelpe deg bli bedre. Dersom den ikke behandles kan det hende sykdommen ikke går over eller blir mer alvorlig og vanskeligere å behandle.

Dersom du tar for mye av Xeristar

Ta kontakt med lege eller apotek umiddelbart dersom du har tatt mer Xeristar enn legen har bestemt. Symptomer på overdose inkluderer søvnighet, koma, serotonergt syndrom (en sjelden reaksjon som kan føre til en følelse av sterk lykke, tretthet, klossethet, rastløshet, følelse av å være beruset, feber, svette eller stive muskler), kramper, oppkast og hurtig puls.

Dersom du har glemt å ta Xeristar

Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Dersom dette er tidspunket for neste dose skal du ikke ta den glemte dosen men ta en enkeltdose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Du skal ikke ta mer Xeristar pr dag enn det legen har bestemt.

Dersom du avbryter behandling med Xeristar

Selv om du føler deg bedre må du IKKE stoppe behandlingen uten å snakke med legen. Dersom legen din mener at du ikke lenger trenger Xeristar vil legen be deg om å redusere dosen over minst 2 uker før behandlingen opphører.

Enkelte pasienter som har stoppet behandlingen brått, har hatt symptomer som:

svimmelhet, prikkende følelse som av nåler eller elektrisk sjokklignende følelse (særlig i hodet), søvnforstyrrelser (livaktige drømmer, mareritt, søvnproblemer), utmattethet, søvnighet, følelse av uro eller oppspilthet, engstelse, uvelhet (kvalme) eller oppkast, skjelving (risting),

hodepine, muskelsmerte, følelse av å være irritert, diaré, overdreven svetting eller svimmelhet. Disse symptomene er normalt ikke alvorlige og forsvinner innen noen få dager, men dersom du erfarer plagsomme symptomer bør du kontakte legen for råd.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene er normalt milde til moderate og forsvinner ofte etter få uker.

Svært vanlige bivirkninger (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)

hodepine, søvnighet

uvelhet (kvalme), tørr munn

Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer)

manglende matlyst

søvnproblemer, følelse av uro, mindre sexlyst, angst, vanskelig å få eller uteblivende orgasme, uvanlige drømmer

svimmelhet, føle seg treg, skjelving, nummenhet, inkludert nummenhet eller prikking i huden

uklart syn

øresus (høre lyd i øret når det ikke er noen ekstern lyd)

følelse av hjertebank i brystkassen

økt blodtrykk, hetetokter

økt gjesping

forstoppelse, diaré, magesmerter, føle seg uvel (oppkast), halsbrann eller fordøyelsesvansker, tarmgass

økt svette, (kløende) utslett

muskelsmerter, muskelkramper

vannlatingsbesvær (smertefull), hyppig vannlating

ereksjonsproblemer, ejakulasjonsforandringer

fall (for det meste hos eldre), utmattethet

vekttap

Barn og ungedom under 18 år med depresjon som ble behandlet med dette legemidlet, hadde noe vekttap ved start av behandlingen. Etter 6 måneders behandling var vekten økt tilsvarende andre barn og unge på samme alder og av samme kjønn.

Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer)

halsbetennelse som fører til hes stemme

selvmordstanker, søvnvansker, tanngnissing eller bite tennene sammen, følelse av desorientering, mangel på motivasjon

plutselige ufrivillige bevegelser og muskelrykninger,

følelse av rastløshet, eller føle manglende evne til å sitte eller stå stille, nervøsitet, konsentrasjonsforstyrrelser, endret smakssans, vanskelig å kontrollere bevegelse f.eks. mangelfull koordinasjon eller ufrivillige muskelrkninger, urolige ben (”restless legs”-syndrom), dårlig søvnkvalitet

store pupiller (det svarte midt i øyet), synsproblemer

føle seg svimmel (vertigo), smerter i øret

rask eller uregelmessig hjerterytme

besvimelse, svimmelhet eller føle seg svimmel når man reiser seg opp for fort, kuldefølelse i fingre og/eller tær

tetthet i halsen, neseblødninger

blodig oppkast eller svart, tjæreaktig avføring (faeces), magekatarr, raping, vanskeligheter med å svelge

leverbetennelse som kan medføre magesmerter, gulning av huden eller det hvite i øyet

nattsvette, elveblest, kaldsvetting, lysømfintlighet, økt tendens til blåmerker

stramme muskler, muskelkramper

vanskelighet med eller manglende evne til å urinere, trang til å urinere om natten, trang til å urinere mer enn vanlig, redusert vannlating

unormal menstruasjon, unormale menstruasjonsperioder, inkludert rikelige, smertefulle, uregelmessige eller langvarige blødninger, uvanlig lette eller uteblitte blødninger, smerte i testikler eller pung

smerter i brystet, kuldefølelse, tørste, skjelving, varmefølelse, uvanlig gange

Xeristar kan føre til bivirkninger som du ikke er klar over, som f.eks. økning i leverenzymer eller økning i kaliumnivået i blodet, kreatin fosfokinasenivået i blodet, blodsukkernivået eller kolesterolnivået i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)

alvorlig som forårsaker pustevansker eller svimmelhet med opphovnet tunge eller lepper, allergiske reaksjoner

nedsatt skjoldbruskkjertelaktivitet som kan gi trøtthet og vektøkning

dehydrering, lavt natriumnivå i blodet (vanligst hos eldre mennesker; symptomene kan være å føle seg svimmel, slapp, forvirret, trøtt eller veldig søvnig eller kaste opp eller være kvalm, mer alvorlige symptomer er at man besvimer, faller eller får anfall), tilstand med utilstrekkelig utskillelse av antidiuretisk hormon (SIADH)

selvmordsoppførsel, mani (hyperaktivitet, tankestorm og nedsatt søvnbehov), hallusinasjoner, føle aggresjon og sinne

”serotonergt syndrom” (en sjelden reaksjon som kan medføre en følelse av stor lykke, tretthet, klossethet, rastløshet, følelse av å være beruset, feber, svette eller stive muskler)

økt trykk i øyet (glaukom)

betennelse i munnen, lyst rødt blod i avføringen, dårlig ånde

leversvikt, gulning av huden eller det hvite i øyet (gulsott)

Stevens-Johnsons syndrom (alvorlig sykdom med blemmer i huden, munnen, øynene og genitaliene), alvorlig allergisk reaksjon som gir hevelse i hud eller hals (angioødem)

sammentrekning av kjevemuskelen

unormal lukt av urinen

menopausale symptomer, unormal produksjon av melk i brystene hos menn og kvinner

Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer)

Betennelse i blodårene i huden (kutan vaskulitt)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Xeristar

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 30 °C.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.Innhold i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Xeristar

Virkestoff er duloksetin.

Hver kapsel inneholder 30 eller 60 mg duloksetin (som hydroklorid).

Andre innholdsstoffer er:

Kapselinnhold: hypromellose, hypromelloseacetatsuccinat, sukrose, sukkerkuler, talkum, titandioksid (E171), trietylsitrat.

(For mer informasjon om sukrose, se slutten av avsnitt 2)

Kapselskall: gelatin, natriumlaurylsulfat, titandioksid (E171), indigotin (E132), gult jernoksid (E172) (kun 60 mg) og Edible Green Ink (30 mg) eller Edible White Ink (60 mg).

Edible Green Ink: Sort jernoksid, syntetisk (E172), gult jernoksid, syntetisk (E172), propylenglykol, skjellakk.

Edible White Ink: Titandioksid (E171), propylenglykol, skjellak, povidon.

Hvordan Xeristar ser ut og innholdet i pakningen:

Xeristar er en hard enterokapsel.

Hver kapsel Xeristar innholder små kuler med virkestoff dekket av et lag som beskytter dem mot magesyre.

Kapslene på 30 mg er blå og hvite og merket med ”30 mg” og koden ”9543”. Kapslene på 60 mg er blå og grønne og merket med ”60 mg” og koden ”9542”.

Xeristar 30 mg er tilgjengelig i pakninger på 7 og 28 kapsler.

Xeristar 60 mg er tilgjengelig i pakninger på 28, 56, 84, 98, 100 og 500 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

Tilvirker: Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spania.

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

 

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

 

 

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

Magyarország

ТП "Ели

Лили Недерланд" Б.В. - България

 

Lilly Hungária

Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тел. + 359 2 491 41 40

 

 

 

 

 

 

Tel: + 36 1 328 5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

Malta

ELI LILLY ČR,

s.r.o.

 

 

 

 

 

 

Charles

 

de Giorgio Ltd.

 

 

 

Tel: + 420 234 664 111

 

 

 

 

Tel: + 356 25600 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

Nederland

Eli Lilly

Danmark A/S

 

 

 

 

Eli Lilly

Nederland B.V.

 

 

Tlf: +45 45 26 60 00

 

 

 

 

 

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

Norge

Lilly Deutschland GmbH

 

 

 

Eli Lilly Norge A.S.

 

 

 

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

 

 

Tlf: + 47 22 88 18 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Österreich

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

 

Eli Lilly

Ges.m.b.H.

 

 

Tel: +372 6 817 280

 

 

Tel: + 43-(0) 1 711

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

 

 

 

 

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

Τηλ: +30 210 629 4600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +48 22 440 33 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

Portugal

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

 

 

 

 

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 34 93 446 60 00

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 351-21-4126600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

România

Lilly France SAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

România S.R.L.

 

 

 

 

Tél: +33-(0) 1 55

49 34 34

 

 

 

 

Tel: + 40 21 4023000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

Slovenija

Eli Lilly

Hrvatska d.o.o.

 

 

 

 

 

Eli Lilly

farmacevtska družba, d.o.o.

 

Tel: +385 1 2350 999

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +386 (0)1 580 00 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

Slovenská republika

Eli Lilly

 

 

and Company (Ireland) Limited

 

 

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

 

 

 

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

 

 

 

 

Tel: + 421 220 663 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

 

 

 

 

 

 

 

Oy Eli Lilly Finland Ab

 

 

 

Sími + 354 540 8000

 

 

 

 

 

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85

45 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

Sverige

Eli Lilly Italia S.p.A.

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Sweden AB

 

 

 

 

Tel: + 39- 055 42571

 

 

 

 

 

Tel: + 46-(0) 8 7378800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

United Kingdom

Phadisco

Ltd

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly and Company Limited

 

Tηλ: +357 22

 

 

 

 

Tel: + 44-(0) 1256 315000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

 

Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +371 67364000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Holdings Limited atstovybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. +370 (5) 2649600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert:

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter