Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Preparatomtale - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnYellox
ATC-kodeS01BC11
Stoffbromfenac sodium sesquihydrate
ProdusentPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.LEGEMIDLETS NAVN

Yellox 0,9 mg/ml øyedråper, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 ml oppløsning inneholder 0,9 mg bromfenak (som natriumseskvihydrat). Én dråpe inneholder omtrent 33 mikrogram bromfenak.

Hjelpestoff med kjent effekt:

Hver ml oppløsning inneholder 50 mikrogram benzalkoniumklorid.

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Øyedråper, oppløsning. Klar, gul oppløsning.

pH: 8,1–8,5; osmolalitet: 270–330 mOsmol/kg

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Yellox er indisert for voksne til behandling av postoperativ øyebetennelse etter kataraktekstraksjon.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Brukes hos voksne, inkludert eldre

Dosen er én dråpe Yellox i det/de rammede øyet/øynene to ganger daglig, fra dagen etter kataraktoperasjonen og gjennom de 2 første ukene etter operasjonen.

Behandlingen skal ikke overskride 2 uker, siden det ikke foreligger sikkerhetsdata utover dette.

Nedsatt lever- og nyrefunksjon

Yellox er ikke studert hos pasienter med leversykdom eller nedsatt nyrefunksjon.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av bromfenak hos barn er ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Til okulær bruk.

Hvis det brukes mer enn ett topisk oftalmisk legemiddel, skal hvert enkelt administreres med minst 5 minutters mellomrom.

For å forhindre kontaminasjon av dråpetelleren og oppløsningen, må man passe på å ikke berøre øyelokkene, nærliggende områder eller andre overflater med flaskens dråpeteller.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor bromfenak, ett eller flere av virkestoffene listet opp under punkt 6.1 eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).

Yellox er kontraindisert hos pasienter der astmaanfall, urtikaria eller akutt rhinitt fremkalles av acetylsalisylsyre eller andre legemidler med prostaglandinsyntese-hemmende aktivitet.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Alle topiske NSAIDs kan gjøre helingen langsommere eller utsette den, i likhet med topiske kortikosteroider. Samtidig bruk av NSAIDs og topiske steroider kan øke risikoen for helingsproblemer.

Kryssreaksjoner

Det er mulighet for kryssreaksjoner overfor acetylsalisylsyre, derivativer av fenyleddiksyre og andre NSAIDs. Derfor må behandling av personer som tidligere har vist overfølsomhet overfor disse legemidlene unngås (se pkt. 4.3.).

Sensitive personer

Hos sensitive pasienter kan fortsatt bruk av topiske NSAIDs, inkludert bromfenak, føre til nedbrytning av epitelet, tynnere hornhinne, erosjon av hornhinnen, sårdannelse på hornhinnen eller perforasjon av hornhinnen. Disse hendelsene kan være synstruende. Pasienter med påvist nedbrytning av hornhinneepitelet skal avbryte bruken av topiske NSAIDs omgående, og skal overvåkes nøye med hensyn til hornhinnens helse. Høyrisikopasienter som bruker oftalmiske kortikosteroider samtidig med NSAIDs kan derfor ha høyere risiko for hornhinnerelaterte bivirkninger.

Erfaring etter markedsføring

Erfaring etter markedsføring med topiske NSAIDs antyder at pasienter med komplisert øyekirurgi, denervasjon av hornhinnen, defekter i horhinneepitelet, diabetes mellitus og sykdommer i øyeoverflaten, f.eks. tørt øye-syndrom, revmatoid artritt eller gjentatt øyekirurgi i løpet av kort tid, kan ha høyere risiko for hornhinnerelaterte bivirkninger som kan bli synstruende. Topiske NSAIDs skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene.

Det er rapportert at oftalmiske NSAIDs kan føre til økt blødning i øyevev (inkludert hyfema) i sammenheng med øyekirurgi. Yellox bør brukes med forsiktighet hos pasienter med kjente blødningstendenser, eller som bruker andre legemidler som kan forlenge blødningstiden.

I sjeldne tilfeller er det ved seponering av Yellox observert at oppblussing av inflammatorisk respons kan oppstå, f.eks. i form av makulært ødem pga. kataraktoperasjon.

Okulær infeksjon

En akutt okulær infeksjon kan maskeres av den topiske bruken av antiinflammatoriske legemidler.Bruk av kontaktlinser

Bruk av kontaktlinser anbefales som regel ikke i den postoperative perioden etter kataraktkirurgi. Pasienter bør derfor frarådes å bruke kontaktlinser under behandling med Yellox.

Hjelpestoffer

Siden Yellox inneholder benzalkoniumklorid, er nøye overvåkning ved hyppig eller langvarig bruk, påkrevd.

Benzalkoniumklorid er kjent for å misfarge myke kontaktlinser. Kontakt med myke kontaktlinser må unngås.

Benzalkoniumklorid er rapportert å forårsake øyeirritasjon, punkt keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati.

Yellox inneholder natriumsulfitt, som kan forårsake allergilignende reaksjoner, inkludert anafylaktiske

symptomer og livstruende eller mindre alvorlige astmatiske episoder hos utsatte pasienter

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Det er ikke utført interaksjonsstudier. Det er ikke rapportert om interaksjoner med antibiotiske øyedråper brukt i sammenheng med kirurgi.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det foreligger ikke tilstrekkelige data på bruk av bromfenak hos gravide kvinner. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter (se pkt. 5.3). Risikoen for mennesker er ukjent. Siden systemisk eksponering hos kvinner som ikke er gravide, er ubetydelig etter behandling med Yellox, kan risikoen under graviditet anses som lav.

På grunn av de kjente effektene av prostaglandinbiosyntese-hemmende legemidler på det føtale kardiovaskulære systemet (lukning av ductus arteriosus), bør imidlertid bruk av Yellox unngås i tredje trimester av svangerskapet. Bruk av Yellox anbefales som regel ikke under graviditet, med mindre fordelene oppveier den potensielle risikoen.

Amming

Det er ikke kjent hvorvidt bromfenak eller dets metabolitter utskilles i morsmelk hos mennesker. Dyrestudier har påvist utskillelse av bromfenak i melken til rotter etter svært høye orale doser (se pkt. 5.3). Effekter på ammede nyfødte/spedbarn forventes ikke, siden den systemiske eksponeringen for bromfenak hos ammende kvinner er ubetydelig. Yellox kan brukes under amming.

Fertilitet

Bromfenak ga ingen effekter på fertilitet i dyrestudier. I tillegg er den systemiske eksponeringen for bromfenak ubetydelig, og av denne grunn er ikke graviditetstesting eller preventive tiltak påkrevd.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Yellox har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Midlertidig sløret syn kan oppstå ved instillasjon. Hvis sløret syn oppstår ved instillasjon, bør pasientene anbefales å avstå fra å kjøre bil eller bruke maskiner til synet er normalt igjen.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen

Basert på tilgjengelige kliniske data opplevde totalt 3,4 % av pasientene én eller flere bivirkninger. De vanligste eller viktigste bivirkningene i de sammenslåtte studiene var unormal følelse i øyet (0,5 %), erosjon av hornhinnen (mild eller moderat) (0,4 %), pruritus i øyet (0,4 %), øyesmerte (0,3 %) og rødhet i øyet (0,3 %). Bivirkninger på hornhinnen ble kun observert i den japanske populasjonen. Bivirkninger førte sjelden til eksklusjon fra studien, og totalt 8 (0,8 %) pasienter avsluttet behandlingen for tidlig i en studie grunnet en bivirkning. Disse besto av 3 (0,3 %) pasienter med mild erosjon av hornhinnen, 2 (0,2 %) pasienter med ødem i øyelokket og 1 (0,1 %) pasient med unormal følelse i øyet, ødem i hornhinnen eller pruritus i øyet.

Tabell over bivirkninger

Følgende bivirkninger ble klassifiserte i henhold til følgende konvensjon: Svært vanlige (= 1/10), vanlige (=1/100 til <1/10), mMindre vanlige (=1/1000 til <1/100), sjeldne (=1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkningene presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

Tabellen nedenfor beskriver bivirkninger etter organklassesystem og frekvens.

MedDRA-

Frekvens

Bivirkninger

organklassesystem

 

 

 

 

 

Øyesykdommer

Mindre vanlige

Nedsatt synsskarphet

 

 

Hemoragisk retinopati

 

 

Defekt i horhinneepitelet**

 

 

Erosjon av hornhinnen (mild eller moderat)

 

 

Sykdom i hornhinneepitelet

 

 

Ødem i hornhinnen

 

 

Retinalt eksudat

 

 

Øyesmerte

 

 

Blødning i øyelokk

 

 

Sløret syn

 

 

Fotofobi

 

 

Ødem i øyelokk

 

 

Utflod fra øyet

 

 

Pruritus i øyet

 

 

Irritasjon i øyet

 

 

Rødhet i øyet

 

 

Konjunktival hyperemi

 

 

Unormal følelse i øyet

 

 

Ubehag i øyet

 

 

 

 

Sjeldne

Perforasjon av hornhinnen*

 

 

Sår på hornhinnen*

 

 

Erosjon av hornhinnen, alvorlig*

 

 

Skleromalasi*

 

 

Infiltrater i hornhinnen*

 

 

Sykdom hornhinnen*

 

 

Arr på hornhinnen*

 

 

 

Sykdommer i

Mindre vanlige

Epistaksis

respirasjonsorganer,

 

Hoste

thorax og mediastinum

 

Drenering av bihulene

 

 

 

 

Sjeldne

Astma*

 

 

 

Generelle lidelser og

Mindre vanlige

Hevelse i ansiktet

reaksjoner på

 

 

administrasjonsstedet

 

 

 

 

 

*Alvorlige rapporter fra erfaring etter markedsføring hos over 20 millioner pasienter ** Observert med dose fire ganger daglig

Pasienter med påvist nedbrytning av hornhinneepitelet skal få beskjed om å avbryte bruken av Yellox umiddelbart, og skal overvåkes nøye med hensyn til hornhinnens helse (se pkt. 4.4).

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Det ble ikke observert noen unormale funn eller bivirkninger av klinisk betydning ved administrasjon av to dråper 2 mg/ml oppløsning fire ganger daglig i periode på opptil 28 dager. Utilsiktet administrasjon av mer enn én dråpe vil ikke resultere i økt topisk eksponering da overskytende volum vil skylles ut av øyet på grunn av konjunktivalsekkens begrensede kapasitet.

Det finnes så å si ingen risiko for bivirkninger på grunn av utilsiktet oralt inntak. Inntak av innholdet i flasken på 5 ml tilsvarer en oral dose på mindre enn 5 mg bromfenak, som er 30 ganger lavere enn den daglige dosen av bromfenak oral formulering som tidligere ble brukt.

Hvis Yellox svelges ved et uhell, må væske inntas for å fortynne legemidlet.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Oftalmologika, antiinflammatoriske legemidler, ikke-steroide, ATC-kode: S01BC11.

Virkningsmekanisme

Bromfenak er et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) med antiinnflammatorisk aktivitet, som antas å stamme fra dets evne til å blokkere prostaglandinsyntese ved å hemme primær syklooksygenase 2 (COX-2). Syklooksygenase 1 (COX-1) hemmes kun i liten grad.

In vitro, hemmet bromfenak syntesen av prostaglandiner i iris-ciliærlegemet hos kanin. IC50-verdiene var lavere for bromfenak (1,1 μM) enn for indometacin (4,2 μM) og pranoprofen (11,9 μM).

Ved konsentrasjoner på 0,02 %, 0,05 %, 0,1% og 0,2 % hemmetbromfenak nesten alle tegn på øyebetennelse i en eksperimentell uveittmodell med kanin.

Klinisk effekt

To randomiserte, dobbeltmaskerte multisenterstudier i fase II med parallellgrupper ble utført i Japan, og to randomiserte (2:1), dobbeltmaskerte multisenterstudier i fase III med parallellgrupper ble uført i USA for å vurdere den kliniske sikkerheten og effekten til Yellox dosert to ganger daglig ved behandling av postoperativ betennelse hos pasienter som gjennomgår kataraktkirurgi. I disse studiene ble studiesubstansen administrert omtrent 24 timer etter kataraktkirurgi og deretter i opptil 14 dager. Behandlingseffekten ble vurdert i opptil 29 dager.

En signifikant større andel pasienter i Yellox-gruppen, 64,0 % vs. 43,3 % i placebogruppen (p<0,0001), opplevde fullstendig remisjon av øyebetennelse ved studiedag 15. Det var signifikant færre celler i forkammer og færre oppblussinger innen de første 2 ukene etter operasjonen (85,1 % av pasienter med oppblussingsscore =1) Forskjellen i graden av inflammasjonsbedring var synlig allerede ved dag 3.

I en stor, godt kontrollert studie som ble utført i Japan, ble Yellox påvist å være like effektiv som pranoprofen oftalmisk oppløsning.

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Yellox i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen med, postoperativ øyebetennelse (se punkt 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Bromfenak trenger effektivt gjennom hornhinnen hos kataraktpasienter: En enkelt dose førte til en gjennomsnittlig maksimalkonsentrasjon i kammervæske på 79±68 ng/ml 150–180 minutter etter dosering. Konsentrasjonen ble opprettholdt i 12 timer i kammervæske med målbart nivå i opptil

24 timer i primært øyevev, inkludert netthinnen. Etter dosering med bromfenak øyedråper to ganger

daglig, var ikke plasmakonsentrasjonene målbare.

Distribusjon

Bromfenak viser høy bindeevne til plasmaproteiner. In vitro, ble 99,8 % bundet til proteiner i humant plasma.

Ingen biologisk relevant melaninbinding ble observert in vitro.

Studier av kaniner ved bruk av radiomerket bromfenak har påvist at de høyeste konsentrasjonene etter topisk administrasjon observeres i hornhinnen, etterfulgt av konjunktiva og kammervæske. Kun svært lave konsentrasjoner ble observert i linsen og glasslegemet.

Biotransformasjon

Studier in vitro antyder at bromfenak primært metaboliseres av CYP2C9, som er fraværende i både iris-ciliærlegemet og netthinnen/årehinnen, og nivået av dette enzymet i hornhinnen er mindre enn 1 % sammenlignet med tilsvarende nivå i leveren.

Hos personer som er behandlet oralt, er den uendrede opprinnelige forbindelsen hovedkomponenten i plasma. Flere konjugerte og ukonjugerte metabolitter er identifisert, med syklisk amid som hovedmetabolitt i urin.

Eliminasjon

Etter okulær administrasjon er halveringstiden til bromfenak i kammervæske 1,4 timer, noe som antyder rask eliminering.

Etter oral administrasjon av 14C-bromfenak til friske frivillige ble utskillelse via urin påvist å være hovedruten for radioaktiv utskillelse og utgjorde ca. 82 %, mens utskillelse via feces utgjorde ca. 13 % av dosen.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, toksisitetstester ved gjentatt dosering, gentoksisitet og potensiell karsinogenitet. 0,9 mg/kg/døgn hos rotter ved orale doser (900 ganger anbefalt oftalmisk dose) førte imidlertid til embryoføtal dødelighet, økt neonatal mortalitet og redusert postnatal vekst. Drektige kaniner behandlet oralt med 7,5 mg/kg/døgn (7500 ganger anbefalt oftalmisk dose) fikk økt tap etter implantasjon (se pkt. 4.6).

Dyrestudier har vist utskillelse av bromfenak i morsmelk ved oral bruk ved doser på 2,35 mg/kg, som er 2350 ganger anbefalt oftalmisk dose. Plasmanivåer etter okulær administrasjon kunne imidlertid ikke påvises (se pkt. 5.2).

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Borsyre

Boraks

Vannfritt natriumsulfitt (E221)

Tyloksapol

Povidon (K30)

Benzalkoniumklorid

Dinatriumedetat

Vann til injeksjonsvæske

Natriumhydroksid (til pH-justering)

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3Holdbarhet

2 år

Etter første åpning: 4 uker.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Pasientene skal få beskjed om å holde flasken godt lukket når den ikke er i bruk.

6.5Emballasje (type og innhold)

5 ml oppløsning i en flaske av polyetylen med dråpeteller og skrulokk av polyetylen. Pakning inneholdende 1 flaske.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ingen spesielle forholdsregler.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tsjekkia

Tlf.: +420 234 719 600

Faks: +420 234 719 619 E-post: czech.info@valeant.com

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/692/001

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 18.05.2011

Dato for siste fornyelse: 11.01.2016

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter