Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Merking - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnYellox
ATC-kodeS01BC11
Stoffbromfenac sodium sesquihydrate
ProdusentPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE ESKE FOR ÉN FLASKE 5 ML

1.LEGEMIDLETS NAVN

Yellox 0,9 mg/ml øyedråper, oppløsning bromfenak

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

1 ml oppløsning inneholder 0,9 mg bromfenak (som natriumseskvihydrat). Én dråpe inneholder omtrent 33 mikrogram bromfenak.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Borsyre, boraks, vannfritt natriumsulfitt (E221) (se pakningsvedlegget for mer informasjon), tyloksapol, povidon, dinatriumedetat, benzalkoniumklorid (se pakningsvedlegget for mer informasjon), vann til injeksjonsvæske,

natriumhydroksid (til pH-justering)

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

øyedråper, oppløsning 1x5 ml

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Okulær bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

Ubrukt legemiddel må kastes 4 uker etter første åpning. Åpnet:

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 25 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tsjekkia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/692/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Yellox

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

FLASKEETIKETT

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Yellox 0,9 mg/ml øyedråper, oppløsning bromfenak

Okulær bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

5 ml

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter