Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Pakningsvedlegg - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnYellox
ATC-kodeS01BC11
Stoffbromfenac sodium sesquihydrate
ProdusentPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Yellox 0,9 mg/ml øyedråper, oppløsning bromfenak

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Yellox er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Yellox

3.Hvordan du bruker Yellox

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Yellox

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Yellox er og hva det brukes mot

Yellox inneholder bromfenak og tilhører en gruppe legemidler kalt ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs). Det fungerer ved å blokkere enkelte substanser som bidrar til å forårsake betennelse.

Yellox brukes til å redusere betennelse i øyet etter kataraktkirurgi hos voksne.

2. Hva du må vite før du bruker Yellox

Bruk ikke Yellox

-dersom du er allergisk overfor bromfenak eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

-Hvis du har hatt astma, hudallergi eller kraftig betennelse i nesen ved bruk av andre NSAIDss. Eksempler på NSAIDss er: acetylsalisylsyre, ibuprofen, ketoprofen, diklofenak.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Yellox

-dersom du bruker topiske steroider (f.eks. kortison), siden dette kan forårsake uønskede bivirkninger.

-hvis du har blødningsproblemer (f.eks. hemofili) eller har hatt dette tidligere, eller du bruker andre legemidler som kan forlenge blødningstiden (f.eks. warfarin, klopidogrel, acetylsalicylsyre).

-dersom du har øyeproblemer (f.eks. tørt øye-syndrom, hornhinneproblemer).

-dersom du har diabetes.

-dersom du har revmatoid artritt.

-dersom du har hatt øyekirurgi flere ganger over en kort tidsperiode.

Det anbefales ikke å bruke kontaktlinser etter kataraktkirurgi. Du må derfor ikke bruke kontaktlinser

mens du bruker Yellox.

Barn og ungdom

Yellox skal ikke brukes av barn og ungdom.

Andre legemidler og Yellox

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å blir gravid, må du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Yellox.

Yellox skal ikke brukes i de siste tre månedene av svangerskapet. Legen kan forskrive dette legemidlet under graviditet dersom forventet fordel for mor oppveier mulig risiko for barn.

Yellox kan forskrives til ammende kvinner og har ingen betydelig innvirkning på fertilitet.

Kjøring og bruk av maskiner

Synet ditt kan bli midlertidig sløret en liten stund etter bruk av disse øyedråpene. Hvis du opplever sløret syn ved instillasjon, bør du avstå fra å kjøre bil eller bruke maskiner til synet ditt er normalt igjen.

Yellox inneholder natriumsulfitt og benzalkoniumklorid

Natriumsulfitt kan forårsake allergiske reaksjoner eller astmaanfall, som noen ganger kan være alvorlige og livstruende.

Benzalkoniumklorid er et konserveringsmiddel som kan forårsake irritasjon i øynene eller skade på øyets overflate. Yellox må ikke brukes hvis man bruker kontaktlinser, siden benzalkoniumklorid er kjent for å misfarge dem.

3.Hvordan du bruker Yellox

Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dosering

Anbefalt dose er én dråpe Yellox i det/de berørte øyet/øyne to ganger daglig (morgen og kveld). Bruk ikke mer enn én dråpe i det/de berørte øyet/øyne 2 ganger daglig.

Begynn å bruke denne dråpen dagen etter kataraktkirurgien. Administrasjonsmåte

Til okulær bruk.

-Vask hendene før du bruker øyedråpene.

-Sørg for at du er i en komfortabel og stabil stilling.

-Skru av flaskekorken.

-Hold flasken vendt nedover mellom tommelen og de andre fingrene.

-Len hodet bakover.

-Trekk ned det nedre øyelokket med en ren finger.

-Før dråpetelleren nært øyet.

-Berør ikke øyet eller øyelokket, omliggende områder eller andre overflater med dråpetelleren.

-Klem flasken forsiktig for å frigi én dråpe Yellox.

-Lukk flaskekorken godt igjen etter bruk.

-Hold flasken godt lukket når den ikke er i bruk.

Hvis du bruker andre øyedråper, må du vente i fem minutter mellom bruk av Yellox og de andre dråpene.

Behandlingens varighet

Fortsett med dråpene i de første 2 ukene etter operasjonen. Bruk ikke Yellox i mer enn 2 uker.

Dersom du tar for mye av Yellox

Skyll øyet med varmt vann. Påfør ikke flere dråper før det er tid for din neste normale dose. Hvis Yellox svelges ved et uhell, bør du drikke et glass vann eller annen væske for å utvanne legemidlet.

Dersom du har glemt å ta Yellox

Bruk en enkelt dose så snart du husker det. Hvis det nesten er tid for neste dose, kan du hoppe over den glemte dosen. Fortsett som normalt med neste planlagte dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Yellox

Ikke avbryt bruk av Yellox uten å ha rådført deg med lege først.

I sjeldne tilfeller er det ved avsluttet behandling av Yellox sett en oppblussing av betennelsesreaksjon, f.eks. hevelse på netthinnen på grunn av operasjon mot grå stær.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Hvis du opplever nedsatt eller sløret syn uken etter behandlingsslutt, må du oppsøke lege omgående. Hvis du merker noen av følgende bivirkninger mens du bruker dråpene, må du kontakte lege omgående:

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere)

En følelse av å ha fremmedlegeme i øyet, rødhet og betennelse i øyet, skade og betennelse i øyets overflate, utflod fra øyet, kløe, irritasjon eller smerte i øyet, hevelse eller blødning i øyelokket, nedsatt syn grunnet betennelse, svevende eller dansende prikker foran øynene eller nedsatt syn som kan tyde på blødning eller skade på øyets bakside (netthinnen), ubehag i øyet, lysfølsomhet, redusert eller sløret syn, hevelse i ansiktet, hoste, neseblødning eller rennende nese.

Sjeldne bivirkninger ( kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere)

Skade på øyets overflate, rødhet i øyet, astma.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Yellox

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og ytteresken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Kast flasken 4 uker etter åpning for å forhindre infeksjon, selv om det er oppløsning igjen. Skriv åpningsdatoen på etiketten på esken i det angitte feltet.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Yellox

-Virkestoff er bromfenak. Én ml oppløsning inneholder 0,9 mg bromfenak (som natriumseskvihydrat). Én dråpe inneholder omtrent 33 mikrogram bromfenak.

-Andre innholdsstoffer er: borsyre, boraks, vannfritt natriumsulfitt (E221), benzalkoniumklorid (se avsnitt 2), tyloksapol, povidon (K30), dinatriumedetat, vann til injeksjonsvæske, natriumhydroksid (for å opprettholde normalt pH-nivå).

Hvordan Yellox ser ut og innholdet i pakningen

Yellox er en klar, gul væske (oppløsning) levert i en pakning som inneholder én 5 ml plastflaske med skrulokk.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tsjekkia czech.info@valeant.com

Tilvirker

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

BE/LU/NL

CY

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Kypropharm Ltd.

Tel: 00 31 (0) 20 20 61 682

Τηλ: + 357 22 43 46 99

BG

LV

PharmaSwiss EOOD

UAB „PharmaSwiss“

Teл.: + 359 2 89 52 110

Tel: + 371 67502185

CZ

LT

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

UAB „PharmaSwiss“

Tel: + 420 234 719 600

Tel. +370 5 2790 762

IE /UK

HU

Bausch & Lomb U.K., Ltd.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Tel: +36 1 345 5900

DE

MT

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Laboratoire Chauvin, France

Tel: + 49 (0)30 33093 0

Tel: + 33 (0)4 67 12 30 30

EE

AT

PharmaSwiss Eesti OÜ

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Tel: + 372 6827403

Tel: + 49 (0)30 33093 0

EL

PL

Pharmaswiss Hellas A.E.

Valeant Pharma Poland sp. z o. o.

Τηλ: +30 210 8108 460

Tel.: +48 17 865 51 00

ES

PT

Bausch & Lomb, S.A.

Bausch & Lomb, S.A. (Sucursal Portugal)

Tel: + 34 91 657 63 36

Tel: + 351 21 424 15 10

FR

RO

Laboratoire Chauvin SAS

Valeant Pharma S.R.L.

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Tel: +40 374 102 600

IT

SI

Bausch & Lomb-IOM S.p.A.

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 39 (0)2 27407300

Tel: + 386 1 2364 700

HR

SK

PharmaSwiss d.o.o.

Valeant Slovakia s.r.o.

Tel: +385 1 6311 833

Tel: + 421 3233 4900

 

DK/NO/FI/SE/IS

 

Bausch & Lomb Nordic AB

 

+46 8 616 95 00

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter