Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yentreve (duloxetine hydrochloride) – Pakningsvedlegg - N06AX21

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnYentreve
ATC-kodeN06AX21
Stoffduloxetine hydrochloride
ProdusentEli Lilly Nederland B.V.

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

YENTREVE 40 mg harde enterokapsler

YENTREVE 20 mg harde enterokapsler

Duloksetin (som hydroklorid)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva YENTREVE er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker YENTREVE

3.Hvordan du bruker YENTREVE

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer YENTREVE

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva YENTREVE er, og hva det brukes mot

YENTREVE inneholder virkestoffet duloksetin. YENTREVE øker nivået av serotonin og noradrenalin i sentralnervesystemet.

YENTREVE er et legemiddel som skal tas via munnen for å behandle stressinkontinens (SUI) hos kvinner.

Stressinkontinens er en medisinsk tilstand hvor pasienten opplever ufrivillig vannlating under fysisk anstrengelse eller aktiviteter som latter, hoste, nysing, løfting eller mosjon.

YENTREVE virker antagelig ved å øke styrken i lukkemuskelen i blæren som holder urinen tilbake når du ler, nyser eller utøver fysisk aktivitet.

Effekten av YENTREVE kan forsterkes med trening for bekkenbunn.

2. Hva må du vite før du bruker YENTREVE

Bruk ikke YENTREVE dersom du:

-er allergisk overfor duloksetin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

-har leversykdom

-har alvorlig nyresykdom

-tar, eller innenfor de siste 14 dager har vært behandlet med et annet legemiddel kjent som monoaminoksidasehemmer (MAO-hemmer) (se ”Bruk av andre legemidler”)

-tar fluvoksamin som vanligvis brukes for å behandle depresjon, ciprofloksacin eller enoxacine, som blir brukt for å behandle noen typer infeksjoner

Snakk med legen din dersom du har høyt blodtrykk eller hjertesykdom. Legen din vil avgjøre om du skal ta YENTREVE.

Advarsler og forsiktighetsregler

Nedenfor ser du en del årsaker til at YENTREVE muligens ikke passer for deg. Ta kontakt med legen din før du tar Yentreve dersom du:

-tar medisiner mot depresjon (se ”Bruk av andre legemidler sammen med YENTREVE”)

-tar Johannesurt, et naturlegemiddel (Hypericum perforatum)

-har nyresykdom

-har hatt kramper tidligere

-har hatt mani

-lider av bipolar sykdom

-har problemer med øynene, for eksempel visse typer grønn stær (glaukom – økt trykk inne i øyet)

-tidligere har hatt blødningstendenser (tendens til å få blåmerker)

-er i faresonen for lave natriumnivåer (for eksempel hvis du bruker diuretika (vanndrivende), spesielt hvis du er eldre)

-samtidig blir behandlet med legemidler som kan føre til leverskade

-bruker andre legemidler som inneholder duloksetin (se ”Bruk av andre legemidler”)

YENTREVE kan forårsake en følelse av rastløshet eller føle manglende evne til å sitte eller stå stille. Informer legen din dersom dette skjer med deg.

Selvmordstanker og forverring av depresjon eller angst. Selv om YENTREVE ikke er indisert for behandling av depresjon brukes virkestoffet (duloksetin) også som et antidepressivt legemiddel. Hvis man er deprimert og/eller har angst kan man enkelte ganger ha tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan være økt i begynnelsen av behandling med legemidler mot depresjon, fordi det tar tid før denne typen legemidler begynner å virke, vanligvis omtrent 2 uker, men noen ganger lenger.

Det er mer sannsynlig at du kan tenke slik dersom du:

-tidligere har hatt tanker om selvmord eller å skade deg selv.

-er en ung voksen. Informasjon fra kliniske utprøvinger har vist en økt risiko for selvmordsoppførsel hos unge voksne under 25 år med psykiske lidelser som ble behandlet med et legemiddel mot depresjon.

Kontakt legen din eller reis til sykehuset umiddelbart dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller å begå selvmord.

Det kan være nyttig å fortelle en slektning eller nær venn at du er deprimert eller har angst og be dem lese dette vedlegget. Du kan be dem om å fortelle deg om de synes din depresjon eller angst er blitt verre, eller om de er bekymret over forandringer i din oppførsel.

Barn og ungdom under 18 år

YENTREVE bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) når de tar denne type medisiner. Det er ennå ikke tilgjengelig langtids sikkerhetsdata for YENTREVE vedrørende vekst, modning samt kognitiv- og adferdsmessig utvikling hos denne aldersgruppen.

Andre legemidler og YENTREVE

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Virkestoffet i YENTREVE, duloksetin, brukes i andre legemidler for andre sykdommer:

• diabetisk nevropatisk smerte, depresjon, angst og urininkontinens

Det bør unngås å bruke mer enn ett slikt legemiddel om gangen. Rådfør deg med legen din om du allerede tar andre legemidler som inneholder duloksetin.

Legen din bør avgjøre om du kan ta YENTREVE sammen med andre legemidler. Du skal ikke starte eller avbryte en behandling, inkludert reseptfrie legemidler og naturlegemidler, før du har snakket med legen.

Du bør også fortelle legen din dersom du bruker noe av det følgende:

Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere): Du bør ikke ta YENTREVE hvis du tar, eller nylig (innenfor de siste 14 dagene) har tatt et annet legemiddel mot depresjon kalt en monoaminoksidasehemmer (MAO-hemmer). Dersom du tar en MAO-hemmer sammen med en rekke forskjellige reseptpliktige legemidler, inkludert YENTREVE, kan dette medføre alvorlige eller også livstruende bivirkninger. Du skal vente minst 14 dager etter at du har stoppet med en MAO-hemmer før du starter med YENTREVE. Du skal likedan vente minst 5 dager etter at du stoppet med YENTREVE før du begynner å ta en MAO-hemmer.

Legemidler som forårsaker søvnighet: Dette inkluderer legemidler foreskrevet av legen, inkludert benzodiazepiner, sterke smertestillende, antipsykotika, fenobarbital og sedative antihistaminer.

Legemidler som øker nivået av serotonin: triptaner, tramadol, tryptofan, SSRI-legemidler (som paroksetin og fluoksetin), trisykliske legemidler (som klomipramin, amitryptilin) og venlafaksin. Disse typer legemidler vil øke risikoen for bivirkninger. Kontakt legen din dersom du opplever uventede symptomer hvis du tar noen av disse legemidlene sammen med YENTREVE.

Orale antikoagulantia eller plateaggregasjonshemmere: Tabletter som virker blodfortynnende eller ved å forhindre blodet fra å koagulere. Disse legemidlene kan øke risikoen for blødning.

Inntak av YENTREVE sammen med mat, drikke og alkohol

YENTREVE kan tas med eller uten mat. Du skal være forsiktig når du drikker alkohol samtidig som du tar YENTREVE.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid før du bruker dette legemidlet

• Fortell legen din dersom du blir gravid eller forsøker å bli gravid mens du tar YENTREVE. Du bør kun bruke YENTREVE etter å ha diskutert mulige fordeler og potensiell risiko for det ufødte barnet med legen din.

Forsikre deg om at jordmoren og/eller legen din vet at du bruker YENTREVE. Lignende legemidler (SSRIer) kan, når de er tatt under graviditet, øke sjansen for en alvorlig tilstand hos babyer som kalles persistent pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at babyen puster raskere og ser blålig ut. Disse symptomene kommer som regel i løpet av de første

24 timene etter at babyen er født. Ta øyeblikkelig kontakt med jordmoren og/eller legen din hvis dette skjer med din baby.

Hvis du tar YENTREVE på slutten av svangerskapet, kan babyen din ha noen symptomer når den blir født. Disse starter vanligvis ved fødselen eller i løpet av noen få dager etter at babyen din er født. Disse symptomene inkluderer slappe muskler, skjelvinger, sitringer, spiser ikke ordentlig, vanskeligheter med å puste og kramper. Hvis babyen din har et av disse symptomene når den blir født, eller hvis du er bekymret for ditt barns helse, bør du ta kontakt med lege eller jordmor som vil kunne gi deg råd.

Fortell legen din dersom du ammer. Det er ikke anbefalt å ta YENTREVE mens du ammer. Rådfør deg med lege eller apotek.

Kjøring og bruk av maskiner

YENTREVE kan gjøre at du føler deg trøtt eller svimmel. Kjør ikke bil og bruk ikke verktøy eller maskiner før du vet hvordan YENTREVE påvirker deg.

YENTREVE inneholder sukrose

YENTREVE inneholder sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse ovenfor noen sukkertyper, skal du ta kontakt med legen før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker YENTREVE

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

YENTREVE er til oral bruk. Du bør svelge kapselen hel sammen med vann.

Anbefalt dose YENTREVE er èn kapsel på 40 mg to ganger daglig (om morgenen og sent ettermiddag/kveld). Legen kan bestemme at du starter behandlingen med 1 kapsel på 20 mg 2 ganger daglig i to uker, for deretter å øke til 40 mg 2 ganger daglig.

Det kan være lettere å huske å ta YENTREVE dersom du tar legemidlet til samme tid hver dag.

Du må ikke avslutte behandlingen med YENTREVE eller endre dosen uten å snakke med legen din. Riktig behandling av sykdommen din er nødvendig for å hjelpe deg bli bedre. Dersom den ikke behandles kan det hende sykdommen ikke går over eller blir mer alvorlig og vanskeligere å behandle.

Dersom du tar for mye av YENTREVE

Ta kontakt med lege eller apotek umiddelbart dersom du har tatt mer YENTREVE enn legen har bestemt. Symptomer på overdose inkluderer søvnighet, koma, serotonergt syndrom (en sjelden reaksjon som kan føre til en følelse av sterk lykke, tretthet, klossethet, rastløshet, følelse av å være beruset, feber, svette eller stive muskler), kramper, oppkast og hurtig puls.

Dersom du har glemt å ta YENTREVE

Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Dersom dette er tidspunket for neste dose skal du droppe den glemte dosen og ta en enkeltdose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Du skal ikke ta mer YENTREVE pr dag enn det legen har bestemt.

Dersom du avbryter behandling med YENTREVE

Selv om du føler deg bedre må du IKKE stoppe behandlingen uten å snakke med legen. Dersom legen din mener at du ikke lenger trenger YENTREVE vil legen be deg om å redusere dosen over 2 uker. Enkelte pasienter som har brukt YENTREVE mer enn 1 uke og brått stoppet behandlingen, har hatt symptomer som:

svimmelhet, prikkende følelse som av nåler eller elektrisk sjokklignende følelse (spesielt i hodet), søvnforstyrrelser (livaktige drømmer, mareritt, søvnproblemer), utmattethet, søvnighet, følelse av uro eller oppspilthet, engstelse, uvelhet (kvalme) eller oppkast, skjelving (risting), hodepine, muskel smerter, følelse av å være irritert, diaré, overdreven svetting eller svimmelhet.

Disse symptomene er normalt ikke alvorlige og forsvinner innen noen få dager, men dersom du erfarer plagsomme symptomer bør du kontakte legen for råd.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan YENTREVE forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene er normalt milde til moderate og forbigående etter kort tid.

Svært vanlige bivirkninger (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)

kvalme, munntørrhet, forstoppelse

tretthet

Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer)

manglende matlyst

søvnproblemer, følelse av opphisselse, mindre sexlyst, dårlig søvnkvalitet

hodepine, svimmelhet, føle seg treg, føle seg søvnig, skjelving, nummenhet, inkludert nummenhet eller prikking i huden

uklart syn

føle seg svimmel (vertigo)

økt blodtrykk, hetetokter

diaré, magesmerter, føle seg uvel (oppkast), halsbrann eller fordøyelsesvansker

økt svette

svakhet, skjelving

Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer)

halsbetennelse som fører til hes stemme

allergiske reaksjoner

redusert skjoldbruskkjertelaktivitet

dehydrering

tanngnissing eller bite tennene sammen, følelse av desorientering, mangel på motivasjon, vanskelig å få eller uteblivende orgasme, uvanlige drømmer

nervøsitet, konsentrasjonsforstyrrelser, endret smakssans, nedsatt søvnkvalitet

store pupiller (det svarte midt i øyet), synsproblemer, tørre øyne

øresus (høre lyd når det ikke er noen ekstern lyd), smerter i øret

følelse av hjertebank i brystkassen, rask eller uregelmessig hjerterytme

besvimelse

økt gjesping

blodig oppkast eller svart, tjæreaktig avføring (faeces), magekatarr, betennelse i munnen, raping, vanskeligheter med å svelge, tarmgass, dårlig ånde

leverbetennelse som kan medføre magesmerter, tretthet eller gulfarging av huden

(kløende) utslett, nattsvette, elveblest, kaldsvetting, økt tendens til blåmerker

muskelsmerter, stramme muskler, muskelkramper, sammentrekning av kjevemuskelen

vanskelig å starte å urinere, smerter under vannlatingen, trang til å urinere om natten, hyppig vannlating, uvanlig urinlukt

unormale menstruasjonsblødninger, menopausale symptomer

smerter i brystet, kuldefølelse, tørste, varmefølelse

vekttap, vektøkning

Yentreve kan føre til bivirkninger som du ikke er klar over, som f.eks. økning i leverenzymer eller økning i kaliumnivået i blodet, kreatin fosfokinasenivået i blodet, blodsukkernivået eller kolesterolnivået i blodet.

Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)

alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker pustevansker eller svimmelhet med hoven tunge eller lepper

lave natriumnivå i blodet (vanligst hos eldre mennesker;symptomene kan være å føle seg svimmel, slapp, forvirret, trøtt eller veldig søvnig eller kaste opp eller være kvalm, mer alvorlige symptomer er at man besvimer, faller eller får anfall), tilstand med utilstrekkelig utskillelse av antidiuretisk hormon (SIADH)

selvmordsoppførsel, selvmordstanker, mani (hyperaktivitet, tankestorm og nedsatt søvnbehov), hallusinasjoner, føle aggresjon og sinne

”serotonergt syndrom” (en sjelden reaksjon som kan medføre en følelse av stor lykke, tretthet, klossethet, rastløshet, følelse av å være beruset, feber, svette eller stive muskler), kramper, plutselige ufrivillige muskelbevegelser, følelse av rastløshet eller føle manglende evne til å sitte eller stå stille, vanskelig å kontrollere bevegelse f.eks. mangelfull koordinasjon eller ufrivillige muskeltrekninger, urolige ben (”restless legs”-syndrom)

økt trykk i øyet (glaukom)

besvimelse, svimmelhet eller føle seg svimmel når man reiser seg opp for fort, kuldefølelse i fingre og/eller tær

tetthet i halsen eller neseblødninger

lyst rødt blod i avføringen, betennelse i tykktarmen (med diaré)

gulning av huden eller det hvite i øyet (gulsott)

Stevens-Johnsons syndrom (alvorlig sykdom med blemmer i huden, munnen, øynene og genitaliene), alvorlig allergisk reaksjon som gir hevelse i hud eller hals (angioødem), lysømfintlighet

muskelrykninger

vanskelighet med eller manglende evne til å urinere, trang til å late vannet oftere enn vanlig, redusert vannlating

unormale menstruasjonsperioder, inkludert rikelige, smertefulle eller langvarige blødninger, uvanlig lette eller uteblitte blødninger, unormal produksjon av melk i brystene

fall (vanligst hos eldre mennesker), unormal gange

Svært sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer)

Betennelse i blodårene i huden (kutan vaskulitt)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Annex V. Ved å melde om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer YENTREVE

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Oppbevares ved høyst 30 °C

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av YENTREVE

Virkestoff er duloksetin.

Hver kapsel inneholder 20 eller 40 mg duloksetin (som hydroklorid).

Andre innholdsstoffer er:

Kapselinnhold: hypromellose, hypromelloseacetatsuccinat, sukrose, sukkerkuler, talkum, titandioksid (E 171), trietylsitrat

(For mer informasjon om sukrose, se slutten av avsnitt 2)

Kapselskall: gelatin, natriumlaurylsulfat, titandioksid (E171), indigotin (E132), rødt jernoksid, gult jernoksid, Edible Black Ink.

Edible Ink: Sort jernoksid, syntetisk (E 172), propylenglykol, skjellakk.

Hvordan YENTREVE ser ut og innholdet i pakningen:

YENTREVE er en hard enterokapsel.

Hver kapsel Yentreve innholder små kuler med duloksetin hydroklorid dekket av et lag som beskytter dem mot magesyre.

YENTREVE er tilgjengelig i to styrker, 20 mg og 40 mg.

Kapselene på 40 mg er orange og blå og merket med ”40 mg” og koden ”9545”

Kapselene på 20 mg er blå og merket med ”20 mg” og koden ”9544”

YENTREVE 40 mg er tilgjengelig i pakninger på 28, 56, 98, 140 og 196 (2 x 98) kapsler YENTREVE 20 mg er tilgjengelig i pakninger på 28, 56 og 98 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.

Tilvirker: Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spania.

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

 

 

 

 

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

 

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

Magyarország

ТП "Ели

Лили Недерланд" Б.В. - България

 

Lilly Hungária

Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тел. + 359 2 491 41 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 36 1 328 5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

Malta

ELI LILLY ČR,

s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles

 

 

de Giorgio Ltd.

 

 

 

 

 

 

Tel: + 420 234 664 111

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 356 25600 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

Nederland

Eli Lilly

Danmark A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Nederland B.V.

 

 

 

 

 

Tlf: +45 45 26 60 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

Norge

Lilly Deutschland GmbH

 

 

 

 

 

Eli Lilly Norge A.S.

 

 

 

 

 

 

 

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

 

 

 

Tlf: + 47 22 88 18 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

Österreich

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

 

Eli Lilly

Ges.m.b.H.

 

 

 

 

 

 

Tel: +372 6 817 280

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 43-(0) 1 711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

Polska

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

 

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

 

 

Τηλ: +30 210 629 4600

 

 

 

 

Tel: +48 (0) 22 440 33 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

Portugal

Dista S.A..

 

 

 

 

 

 

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 34 91 623 17 32

 

 

 

Tel: + 351-21-4126600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

România

Lilly France SAS

 

 

 

 

Eli Lilly

România S.R.L.

 

 

Tél: +33-(0) 1 55

49 34 34

 

Tel: + 40 21 4023000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

Slovenija

Eli Lilly

Hrvatska d.o.o.

 

Eli Lilly

farmacevtska družba, d.o.o.

 

Tel: +385 1 2350 999

 

 

Tel: +386 (0)1 580 00 10

 

 

Ireland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

Eli Lilly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

 

 

 

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

 

 

 

 

Tel: + 421 220 663 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

 

 

 

 

 

 

 

Oy Eli Lilly Finland Ab

 

 

 

Sími + 354 540 8000

 

 

 

 

 

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85

45 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

Sverige

Eli Lilly Italia S.p.A.

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Sweden AB

 

 

 

 

Tel: + 39- 055 42571

 

 

 

 

 

Tel: + 46-(0) 8 7378800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύπρος

United Kingdom

Phadisco

Ltd

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly and Company Limited

 

Tηλ: +357 22

 

 

 

 

Tel: + 44-(0) 1256 315000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

 

Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +371 67364000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Holdings Limited atstovybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. +370 (5) 2649600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettsiden til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter