Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Merking - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZalasta
ATC-kodeN05AH03
Stoffolanzapine
ProdusentKrka

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 2,5 mg tabletter

1.LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 2,5 mg tabletter olanzapin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 2,5 mg olanzapin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/001 (14 tabletter)

EU/1/07/415/002 (28 tabletter)

EU/1/07/415/003 (35 tabletter)

EU/1/07/415/004 (56 tabletter)

EU/1/07/415/005 (70 tabletter)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 2,5 mg tabletter

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 2,5 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 2,5 mg tabletter olanzapin

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 5 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 5 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 5 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/006 (14 tabletter)

EU/1/07/415/007 (28 tabletter)

EU/1/07/415/008 (35 tabletter)

EU/1/07/415/009 (56 tabletter)

EU/1/07/415/010 (70 tabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 5 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 5 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 5 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 7,5 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 7,5 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 7,5 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/011 (14 tabletter)

EU/1/07/415/012 (28 tabletter)

EU/1/07/415/013 (35 tabletter)

EU/1/07/415/014 (56 tabletter)

EU/1/07/415/015 (70 tabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 7,5 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 7,5 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 7,5 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 10 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 10 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 10 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett

7 tabletter

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/016 (7 tabletter)

EU/1/07/415/017 (14 tabletter)

EU/1/07/415/018 (28 tabletter)

EU/1/07/415/019 (35 tabletter)

EU/1/07/415/020 (56 tabletter)

EU/1/07/415/021 (70 tabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 10 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 10 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 10 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 15 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 15 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 15 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/022 (14 tabletter)

EU/1/07/415/023 (28 tabletter)

EU/1/07/415/024 (35 tabletter)

EU/1/07/415/025 (56 tabletter)

EU/1/07/415/026 (70 tabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 15 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 15 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 15 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 20 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 20 mg tabletter olanzapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 20 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder laktosemonohydrat. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tablett

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/027 (14 tabletter)

EU/1/07/415/028 (28 tabletter)

EU/1/07/415/029 (35 tabletter)

EU/1/07/415/030 (56 tabletter)

EU/1/07/415/031 (70 tabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 20 mg tabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 20 mg tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 20 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 5 mg smeltetabletter

I 1. LEGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 5 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

I

Hver smeltetablett inneholder 5 mg olanzapin.

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

I

Inneholder aspartam. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

I 4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablett

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender da tablettene kan gå i stykker.

1.Hold blisterpakningen i kantene og riv av en enhet langs perforeringen.

2.Løft folien ved merket og dra den forsiktig av.

3.Tøm tabletten ut.

4.Legg tabletten på tungen umiddelbart etter å ha tatt den ut av blisterpakningen.

Svelg tabletten med eller uten vann.

Du kan også legge tabletten i et fullt glass eller en kopp med vann og drikke det med en gang.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/032 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/033 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/034 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/035 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/036 (70 smeltetabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 5 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 5 mg smeltetabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 5 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Bøy og riv av

2.Dra av

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 7,5 mg smeltetabletter

I 1. LEGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 7,5 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

I

Hver smeltetablett inneholder 7,5 mg olanzapin

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

I

Inneholder aspartam. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

I 4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablett

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender da tablettene kan gå i stykker.

1.Hold blisterpakningen i kantene og riv av en enhet langs perforeringen.

2.Løft folien ved merket og dra den forsiktig av.

3.Tøm tabletten ut.

4.Legg tabletten på tungen umiddelbart etter å ha tatt den ut av blisterpakningen.

Svelg tabletten med eller uten vann.

Du kan også legge tabletten i et fullt glass eller en kopp med vann og drikke det med en gang.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/037 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/038 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/039 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/040 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/041 (70 smeltetabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 7,5 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 7,5 mg smeltetabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 7,5 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Bøy og riv av

2.Dra av

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 10 mg smeltetabletter

I 1. LEGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 10 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

I

Hver smeltetablett inneholder 10 mg olanzapin.

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

I

Inneholder aspartam. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

I 4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablett

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender da tablettene kan gå i stykker.

1.Hold blisterpakningen i kantene og riv av en enhet langs perforeringen.

2.Løft folien ved merket og dra den forsiktig av.

3.Tøm tabletten ut.

4.Legg tabletten på tungen umiddelbart etter å ha tatt den ut av blisterpakningen.

Svelg tabletten med eller uten vann.

Du kan også legge tabletten i et fullt glass eller en kopp med vann og drikke det med en gang.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/042 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/043 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/044 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/045 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/046 (70 smeltetabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 10 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 10 mg smeltetabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 10 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Bøy og riv av

2.Dra av

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 15 mg smeltetabletter

I 1. LEGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 15 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

I

Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin.

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

I

Inneholder aspartam. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

I 4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablett

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender da tablettene kan gå i stykker.

1.Hold blisterpakningen i kantene og riv av en enhet langs perforeringen.

2.Løft folien ved merket og dra den forsiktig av.

3.Tøm tabletten ut.

4.Legg tabletten på tungen umiddelbart etter å ha tatt den ut av blisterpakningen.

Svelg tabletten med eller uten vann.

Du kan også legge tabletten i et fullt glass eller en kopp med vann og drikke det med en gang.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/047 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/048 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/049 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/050 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/051 (70 smeltetabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 15 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 15 mg smeltetabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 15 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Bøy og riv av

2.Dra av

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE EMBALLASJE /Boks Zalasta 20 mg smeltetabletter

I 1. LEGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 20 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

I

Hver smeltetablett inneholder 20 mg olanzapin.

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

I

Inneholder aspartam. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

I 4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablett

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

Håndter ikke tablettene med våte hender da tablettene kan gå i stykker.

1.Hold blisterpakningen i kantene og riv av en enhet langs perforeringen.

2.Løft folien ved merket og dra den forsiktig av.

3.Tøm tabletten ut.

4.Legg tabletten på tungen umiddelbart etter å ha tatt den ut av blisterpakningen.

Svelg tabletten med eller uten vann.

Du kan også legge tabletten i et fullt glass eller en kopp med vann og drikke det med en gang.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/052 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/053 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/054 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/055 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/056 (70 smeltetabletter)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zalasta 20 mg smeltetabletter

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

<PC:

SN:

NN:>

Sikkerhetsanordning vil bli implimentert innen 09.02.2019

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

Blister Zalasta 20 mg smeltetabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalasta 20 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

KRKA

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

1.Bøy og riv av

2.Dra av

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter