Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Pakningsvedlegg - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZalasta
ATC-kodeN05AH03
Stoffolanzapine
ProdusentKrka

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zalasta 2,5 mg tabletter

Zalasta 5 mg tabletter

Zalasta 7,5 mg tabletter

Zalasta 10 mg tabletter

Zalasta 15 mg tabletter

Zalasta 20 mg tabletter

olanzapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdomsom ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Zalasta er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Zalasta

3.Hvordan du bruker Zalasta

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Zalasta

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva Zalasta er, og hva det brukes mot

Zalasta inneholder den aktive substansen olanzapin. Zalasta tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika og som brukes til å behandle følgende tilstander:

Schizofreni, en sykdom med symptomer som at man hører, ser eller føler ting som ikke eksisterer, vrangforestillinger, ualminnelig mistenksomhet og tilbaketrukkenhet. Personer med denne sykdommen kan også føle seg deprimerte, engstelige eller anspente.

Moderate til alvorlige maniske episoder, en tilstand med symptomer på opphisselse og oppstemthet.

Zalasta er vist å forebygge at disse symptomene kommer tilbake hos pasienter med bipolar lidelse som har hatt effekt av olanzapin i maniske perioder.

2. Hva du må vite før du bruker Zalasta

Bruk ikke Zalasta

-Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor olanzapin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). En allergisk reaksjon kan merkes som utslett, kløe, hovent ansikt, hovne lepper eller kortpustethet. Informer legen dersom du får dette.

-Hvis du tidligere har fått vite at du har øyeproblemer som visse typer glaukom (forhøyet trykk i øyet).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zalasta.

-Bruk av Zalasta hos eldre pasienter med demens anbefales ikke ettersom det kan ha alvorlige bivirkninger.

-Legemidler av denne typen kan gi uvanlige bevegelser, hovedsakelig i ansikt eller tunge. Informer legen dersom du får dette etter å ha tatt Zalasta.

-I svært sjeldne tilfeller kan legemidler av denne typen gi en kombinasjon av feber, raskere åndedrett, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet. Informer legen omgående dersom du får dette.

-Vektøkning er sett hos pasienter som tar Zalasta. Vekt bør kontrolleres regelmessig i samarbeid med legen din. Vurder henvisning til en ernæringsfysiolog eller hjelp med en diett plan om nødvendig.

-Høye blodsukkerverdier og høye verdier av fettstoffer i blodet (triglyserider og kolesterol) er sett hos pasienter som tar Zalasta. Legen din bør ta blodprøver for å kontollere blodsukkeret og nivået av visse fettstoffer før du starter med Zalasta og regelmessig under behandlingen.

-Fortell legen din det dersom du eller noen i familien din har hatt blodpropp ettersom legemidler som dette har vært forbundet med blodproppdannelse.

Informer legen så raskt som mulig dersom du har noen av følgende sykdommer:

-Slag eller lite drypp (midlertidige symptomer på slag).

-Parkinsons sykdom

-Prostataproblemer

-Tilstoppet tarm (paralytisk ileus)

-Lever- eller nyresykdom

-Blodsykdommer

-Hjertesykdom

-Diabetes

-Kramper

Hvis du har demens, bør du eller dine pårørende/pleiere fortelle legen om du noen gang har hatt et slag eller et “drypp”.

Dersom du er over 65 år kan legen sjekke blodtrykket ditt rutinemessig.

Barn og ungdom

Zalasta er ikke beregnet til pasienter under 18 år.

Andre legemidler og Zalasta

Du skal kun bruke andre legemidler mens du bruker Zalasta dersom legen din sier at det er i orden.. Du kan komme til å føle deg søvnig dersom du tar Zalasta samtidig med legemidler mot depresjon eller legemidler som anvendes til behandling av angst eller søvnløshet (beroligende legemidler).

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Informer legen, spesielt dersom du bruker:

legemidler mot Parkinsons sykdom.

karbamazepin (et antiepileptikum og steminingsstabilisator), fluvoksamin (mot depresjon) eller ciprofloksacin (et antibiotikum), fordi det da kan være nødvendig å endre din dose av Zalasta.

Zalasta sammen med alkohol

Ikke drikk alkohol når du tar Zalasta, da Zalasta og alkohol sammen kan gjøre deg døsig.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal ikke ta dette legemidlet dersom du er gravid, hvis ikke du har drøftet det med legen.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte barn av mødre som har brukt Zalasta i siste trimester (tre siste månedene av svangerskapet): skjelving, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, agitasjon, pusteproblemer og vanskeligheter med mating. Hvis babyen din utvikler noen av disse symptomene må du kanskje kontakte legen din.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er fare for at du kan føle deg døsig når du tar Zalasta. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner dersom dette skjer. Informer legen.

Zalasta inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3.Hvordan du bruker Zalasta

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Legen forteller deg hvor mange Zalasta tabletter du skal ta og hvor lenge du skal fortsette å ta dem. Døgndosen av Zalasta er 5 mg og 20 mg.Rådfør deg med legen dersom symptomene kommer tilbake. Du må ikke slutte å ta Zalasta hvis ikke legen har sagt du skal gjøre det.

Du skal ta Zalasta tablettene en gang daglig etter legens anvisning. Forsøk å ta tablettene til samme tid hver dag. Det spiller ingen rolle om du tar dem med eller uten mat.

Du skal svelge tablettene hele med vann.

Dersom du tar for mye av Zalasta

Pasienter som har tatt mer Zalasta enn de skulle har merket følgende symptomer: raske hjerteslag, opprørthet/aggressivitet, problemer med å snakke, uvanlige bevegelser (spesielt i ansikt og tunge) og redusert bevissthetsnivå. Andre symptomer kan være: Akutt forvirring, krampeanfall (epilepsi), koma, en kombinasjon av feber, hurtigere pust, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet, sakte pust, innånding, høyt blodtrykk eller lavt blodtrykk, unormal hjerterytme. Kontakt lege eller sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene nevnt ovenfor. Vis legen tablettpakningen din.

Dersom du har glemt å ta Zalasta

Ta tablettene så snart du husker det. Du må ikke ta to doser på én dag.

Dersom du avbryter behandling med Zalasta

Du skal ikke slutte å ta tablettene selv om du føler deg bedre. Det er viktig at du fortsetter å ta Zalasta så lenge legen din ber deg om det.

Dersom du plutselig avbryter behandling med Zalasta, kan du få symptomer som svetting, søvnvansker, skjelving, angst, kvalme og oppkast. Legen din kan foreslå at du reduserer dosen gradvis før du avslutter behandlingen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Informer legen din umiddelbart dersom du har:

Uvanlig bevegelser (en vanlig bivirkninger som kan berøre opptil 1 av 10 personer) hovedsakelig i ansikt eller tunge.

Blodpropp i venene (en mindre vanlig bivirkning som kan berøre opptil 1 av 100 personer) spesielt i bena (symptomene omfatter hevelse, smerter og rødhet i benet), som kan transporteres i blodårene til lungene og gi brystsmerte og problemer med å puste. Dersom du merker noen av disse symptomene, ta umiddelbart kontakt med lege.

en kombinason av feber, hurtig pust, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet (forekomst av denne bivirkningen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer) omfatter vektøkning, søvnighet og økning av prolaktininnhold i blodet. Noen mennesker kan føle seg svimle eller besvime (med lav hjerterytme) i starten av behandlingen, spesielt når de reiser seg fra liggende eller sittende stilling. Dette vil som regel gå over av seg selv, men om det ikke forsvinner, skal du snakke med legen din.

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) omfatter nivåendringer av enkelte blodceller,sirkulerende fettstoffer og tidlig i behandlingen midlertidig økning i leverenzymer, forhøyet blodsukker og urinsukker, økning i nivåer av urinsyre og kreatinkinase i blodet,øket sultfølelse, svimmelhet, rastløshet, skjelving, uvanlige bevegelser (dyskinesier), forstoppelse, tørrhet i munnen, utslett, følelse av svakhet, ekstrem tretthet, vannansamling som fører til hevelse i hender, ankler eller føtter, feber, leddsmerter og seksualproblemer som nedsatt sexlyst hos menn og kvinner eller ereksjonsproblemer hos menn.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) omfatter overfølsomhet (f.eks hevelse i munn og hals, kløe og utslett), diabetes eller forverring av diabetes, av og til forbundet med ketoacidose (ketoner i blod og urin) eller koma, kramper, vanligvis i tilfeller med tidligere krampeanfall (epilepsi), muskelstivhet eller rykninger (inkludert øyebevegelser), rastløse bein, problemer med å snakke, langsom hjerterytme, følsomhet for sollys, neseblødning, oppblåst mage, hukommelsestap eller glemsomhet, urinlekkasje, vannlatingsproblemer, hårtap, fravær eller mindre menstruasjonsperioder og endringer i brystene hos menn eller kvinner slik som unormal produksjon av brystmelk eller unormal vekst.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) omfatter, senket normal kroppstemperatur, unormal hjerterytme, plutselig, uforklarlig død, betennelse i bukspyttkjertelen som forårsaker alvorlig magesmerte, feber og sykdom, leverlidelse som viser seg som gulfarging av huden og de hvite deler av øyet, muskellidelse i form av uforklarlig verking og smerte, forlenget og/eller smertefull ereksjon.

Enkelte pasienter har opplevd alvorlige hudreaksjoner og forandringer i blodbildet, et syndrom som kalles for DRESS. DRESS innledes av influensa-liknende symptomer med et utslett i ansiktet og så til et mer omfattende utslett, høy kroppstemperatur, forstørrede lymfeknuter, økte leverenzymnivåer sett i blodprøver og en økning av en type hvite blodceller (eosinofili).

Eldre pasienter med demens kan få slag, lungebetennelse, urinlekkasje, falle, ekstrem tretthet, synshallusinasjoner, økt kroppstemperatur, rød hud og vansker med å gå når de tar olanzapin. Enkelte dødsfall er rapportert i denne pasientgruppen.

Hos pasienter med Parkinsons sykdom kan Zalasta forverre symptomene.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer Zalasta

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zalasta

-Virkestoff er olanzapin. Hver tablett inneholder 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.

-Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, cellulosepulver, pregelatinisert maisstivelse, maisstivelse, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.

Hvordan Zalasta ser ut og innholdet i pakningen

Zalasta 2,5 mg tabletter er: runde, lett bikonvekse, svakt gule tabletter eventuelt med individuelle gule flekker.

Zalasta 5 mg tabletter er: runde, lett bikonvekse, svakt gule tabletter eventuelt med individuelle gule flekker og inskripsjonen 5.

Zalasta 7,5 mg tabletter er: runde, lett bikonvekse, svakt gule tabletter eventuelt med individuelle gule flekker og inskripsjonen 7.5.

Zalasta 10 mg tabletter er: runde, lett bikonvekse, svakt gule tabletter eventuelt med individuelle gule flekker og inskripsjonen 10.

Zalasta 15 mg tabletter er: runde, lett bikonvekse, svakt gule tabletter eventuelt med individuelle gule flekker og inskripsjonen 15.

Zalasta 20 mg tabletter er: runde, lett bikonvekse, svakt gule tabletter eventuelt med individuelle gule flekker og inskripsjonen 20.

Zalasta 2,5 mg tabletter er tilgjengelige i esker med 14, 28, 35, 56 og 70 tabletter i blistere. Zalasta 5 mg tabletter er tilgjengelige i esker med 14, 28, 35, 56 og 70 tabletter i blistere. Zalasta 7,5 mg tabletter er tilgjengelige i esker med 14, 28, 35, 56 og 70 tabletter i blistere. Zalasta 10 mg tabletter er tilgjengelige i esker med 7, 14, 28, 35, 56 og 70 tabletter i blistere. Zalasta 15 mg tabletter er tilgjengelige i esker med 14, 28, 35, 56 og 70 tabletter i blistere. Zalasta 20 mg tabletter er tilgjengelige i esker med 14, 28, 35, 56 og 70 tabletter i blistere .

Innehaver av markedsføringstillatelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tilvirker

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polen

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 210 6256177

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44(0)203 751 1888

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zalasta 5 mg smeltetabletter

Zalasta 7,5 mg smeltetabletter

Zalasta 10 mg smeltetabletter

Zalasta 15 mg smeltetabletter

Zalasta 20 mg smeltetabletter

olanzapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva Zalasta er, og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker Zalasta

3.Hvordan du bruker Zalasta

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer Zalasta

6.Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zalasta er, og hva det brukes mot

Zalasta inneholder den aktive substansen olanzapin. Zalasta tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika og som brukes til å behandle følgende tilstander:

Schizofreni, en sykdom med symptomer som at man hører, ser eller føler ting som ikke eksisterer, vrangforestillinger, ualminnelig mistenksomhet og tilbaketrukkenhet. Personer med denne sykdommen kan også føle seg deprimerte, engstelige eller anspente.

Moderate til alvorlige maniske episoder, en tilstand med symptomer på opphisselse og oppstemthet.

Zalasta er vist å forebygge at disse symptomene kommer tilbake hos pasienter med bipolar lidelse som har hatt effekt av olanzapin i maniske perioder.

2. Hva du må vite før du bruker Zalasta

Bruk ikke Zalasta

-Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor olanzapin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). En allergisk reaksjon kan merkes som utslett, kløe, hovent ansikt, hovne lepper eller kortpustethet. Informer legen dersom du får dette.

-Hvis du tidligere har fått vite at du har øyeproblemer som visse typer glaukom (forhøyet trykk i øyet).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zalasta.

-Bruk av Zalasta hos eldre pasienter med demens anbefales ikke ettersom det kan ha alvorlige bivirkninger.

-Legemidler av denne typen kan gi uvanlige bevegelser, hovedsakelig i ansikt eller tunge. Informer legen dersom du får dette etter å ha tatt Zalasta.

-I svært sjeldne tilfeller kan legemidler av denne typen gi en kombinasjon av feber, raskere åndedrett, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet. Informer legen omgående dersom du får dette.

-Vektøkning er sett hos pasienter som tar Zalasta. Vekt bør kontrolleres regelmessig i samarbeid med legen din. Vurder henvisning til en ernæringsfysiolog eller hjelp med en diett plan om nødvendig.

-Høye blodsukkerverdier og høye verdier av fettstoffer i blodet (triglyserider og kolesterol) er sett hos pasienter som tar Zalasta. Legen din bør ta blodprøver for å kontollere blodsukkeret og nivået av visse fettstoffer før du starter med Zalasta og regelmessig under behandlingen.

-Fortell legen din det dersom du eller noen i familien din har hatt blodpropp ettersom legemidler som dette har vært forbundet med blodproppdannelse.

Informer legen så raskt som mulig dersom du har noen av følgende sykdommer:

-Slag eller lite drypp (midlertidige symptomer på slag).

-Parkinsons sykdom

-Prostataproblemer

-Tilstoppet tarm (paralytisk ileus)

-Lever- eller nyresykdom

-Blodsykdommer

-Hjertesykdom

-Diabetes

-Kramper

Hvis du har demens, bør du eller dine pårørende/pleiere fortelle legen om du noen gang har hatt et slag eller et “drypp”.

Dersom du er over 65 år kan legen sjekke blodtrykket ditt rutinemessig.

Barn og ungdom

Zalasta er ikke beregnet til pasienter under 18 år.

Andre legemidler og Zalasta

Du skal kun bruke andre legemidler mens du bruker Zalasta dersom legen din sier at det er i orden.. Du kan komme til å føle deg søvnig dersom du tar Zalasta samtidig med legemidler mot depresjon eller legemidler som anvendes til behandling av angst eller søvnløshet (beroligende legemidler).

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Informer legen, spesielt dersom du bruker:

legemidler mot Parkinsons sykdom.

karbamazepin (et antiepileptikum og steminingsstabilisator), fluvoksamin (mot depresjon) eller ciprofloksacin (et antibiotikum), fordi det da kan være nødvendig å endre din dose av Zalasta.

Zalasta sammen med alkohol

Ikke drikk alkohol når du tar Zalasta, da Zalasta og alkohol sammen kan gjøre deg døsig.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal ikke ta dette legemidlet dersom du er gravid, hvis ikke du har drøftet det med legen.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte barn av mødre som har brukt Zalasta i siste trimester (tre siste månedene av svangerskapet): skjelving, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, agitasjon, pusteproblemer og vanskeligheter med mating. Hvis babyen din utvikler noen av disse symptomene må du kanskje kontakte legen din.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er fare for at du kan føle deg døsig når du tar Zalasta. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner dersom dette skjer. Informer legen.

Zalasta inneholder aspartam (en fenylalaninkilde)

Kan være skadelig for personer med fenylketonuri.

3. Hvordan du bruker Zalasta

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Legen forteller deg hvor mange Zalasta tabletter du skal ta og hvor lenge du skal fortsette å ta dem. Døgndosen av Zalasta er 5 mg og 20 mg.Rådfør deg med legen dersom symptomene kommer tilbake. Du må ikke slutte å ta Zalasta hvis ikke legen har sagt du skal gjøre det.

Du skal ta Zalasta tablettene en gang daglig etter legens anvisning. Forsøk å ta tablettene til samme tid hver dag. Det spiller ingen rolle om du tar dem med eller uten mat.

Hvordan du bruker Zalasta

Zalasta tabletter knuses lett, så du må håndtere tablettene forsiktig. Du må ikke håndtere tablettene med våte hender da de kan løses opp. For å ta en tablett ut av pakningen:

1.Hold blisterbrettet i kantene og løsne én blisterenhet fra resten av brettet ved å rive forsiktig langs perforeringen rundt den.

2.Dra opp kanten av folien og riv folien helt av.

3.Tøm tabletten ut i hånden din.

4.Legg tabletten på tungen med en gang den er tatt ut av pakningen.

Tabletten begynner å løses opp i munnen i løpet av sekunder og kan deretter svelges med eller uten vann. Munnen din må være tom når du legger tabletten på tungen.

Du kan også legge tabletten i et fullt glass eller en kopp med vann. Drikk det med en gang.

Dersom du tar for mye av Zalasta

Pasienter som har tatt mer Zalasta enn de skulle, har merket følgende symptomer: raske hjerteslag, opprørthet/aggressivitet, problemer med å snakke, uvanlige bevegelser (spesielt i ansikt og tunge) og redusert bevissthetsnivå. Andre symptomer kan være: Akutt forvirring, krampeanfall (epilepsi), koma, en kombinasjon av feber, hurtigere pust, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet, sakte pust, innånding, høyt blodtrykk eller lavt blodtrykk, unormal hjerterytme. Kontakt lege eller sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene nevnt ovenfor. Vis legen tablettpakningen din.

Dersom du har glemt å ta Zalasta

Ta tablettene så snart du husker det. Du må ikke ta to doser på én dag.

Dersom du avbryter behandling med Zalasta

Du skal ikke slutte å ta tablettene selv om du føler deg bedre. Det er viktig at du fortsetter å ta Zalasta så lenge legen din ber deg om det.

Dersom du plutselig avbryter behandling med Zalasta, kan du få symptomer som svetting, søvnvansker, skjelving, angst, kvalme og oppkast. Legen din kan foreslå at du reduserer dosen gradvis før du avslutter behandlingen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dett legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Informer legen din umiddelbart dersom du har:

uvanlig bevegelser (en vanlig bivirkninger som kan berøre opptil 1 av 10 personer) hovedsakelig i ansikt eller tunge.

blodpropp i venene (en mindre vanlig bivirkning som kan berøre opptil 1 av 100 personer) spesielt i bena (symptomene omfatter hevelse, smerter og rødhet i benet), som kan transporteres i blodårene til lungene og gi brystsmerte og problemer med å puste. Dersom du merker noen av disse symptomene, ta umiddelbart kontakt med lege.

en kombinason av feber, hurtig pust, svetting, muskelstivhet og døsighet eller søvnighet (forekomst av denne bivirkningen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data).

Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer) omfatter vektøkning, søvnighet og økning av prolaktininnhold i blodet. Noen mennesker kan føle seg svimle eller besvime (med lav hjerterytme) i starten av behandlingen, spesielt når de reiser seg fra liggende eller sittende stilling. Dette vil som regel gå over av seg selv, men om det ikke forsvinner, skal du snakke med legen din.

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) omfatter nivåendringer av enkelte blodceller,sirkulerende fettstoffer og tidlig i behandlingen midlertidig økning i leverenzymer, forhøyet blodsukker og urinsukker, økning i nivåer av urinsyre og kreatinkinase i blodet,øket sultfølelse, svimmelhet, rastløshet, skjelving, uvanlige bevegelser (dyskinesier), forstoppelse, tørrhet i munnen, utslett, følelse av svakhet, ekstrem tretthet, vannansamling som fører til hevelse i hender, ankler eller føtter, feber, leddsmerter og seksualproblemer som nedsatt sexlyst hos menn og kvinner eller ereksjonsproblemer hos menn.

Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) omfatter overfølsomhet (f.eks hevelse i munn og hals, kløe og utslett), diabetes eller forverring av diabetes, av og til forbundet med ketoacidose (ketoner i blod og urin) eller koma, kramper, vanligvis i tilfeller med tidligere krampeanfall (epilepsi), muskelstivhet eller rykninger (inkludert øyebevegelser), rastløse bein, problemer med å snakke, langsom hjerterytme, følsomhet for sollys, neseblødning, oppblåst mage, hukommelsestap eller glemsomhet, urinlekkasje, vannlatingsproblemer, hårtap, fravær eller mindre menstruasjonsperioder og endringer i brystene hos menn eller kvinner slik som unormal produksjon av brystmelk eller unormal vekst.

Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) omfatter, senket normal kroppstemperatur, unormal hjerterytme, plutselig, uforklarlig død, betennelse i bukspyttkjertelen som forårsaker alvorlig magesmerte, feber og sykdom, leverlidelse som viser seg som gulfarging av huden og de hvite deler av øyet, muskellidelse i form av uforklarlig verking og smerte, forlenget og/eller smertefull ereksjon.

Enkelte pasienter har opplevd alvorlige hudreaksjoner og forandringer i blodbildet, et syndrom som kalles for DRESS. DRESS innledes av influensa-liknende symptomer med et utslett i ansiktet og så til et mer omfattende utslett, høy kroppstemperatur, forstørrede lymfeknuter, økte leverenzymnivåer sett i blodprøver og en økning av en type hvite blodceller (eosinofili).

Eldre pasienter med demens kan få slag, lungebetennelse, urinlekkasje, falle, ekstrem tretthet, synshallusinasjoner, økt kroppstemperatur, rød hud og vansker med å gå når de tar olanzapin. Enkelte dødsfall er rapportert i denne pasientgruppen.

Hos pasienter med Parkinsons sykdom kan Zalasta forverre symptomene.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zalasta

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zalasta

-Virkestoff er olanzapin. Hver smeltetablett inneholder 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.

-Hjelpestoffer er mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, lavsubstituert hydroksypropylcellulose, aspartam, kalsiumsilikat, magnesiumstearat.

Hvordan Zalasta ser ut og innholdet i pakningen

Zalasta 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg smeltetabletter er runde, lett bikonvekse, gule, marmorerte tabletter eventuelt med individuelle flekker.

Zalasta 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg smeltetabletter er tilgjengelige i esker med 14, 28, 35, 56 og 70 tabletter i blistere.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tilvirker

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polen

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

KRKA Belgium, SA.

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Tel: + 370 5 236 27 40

България

Luxembourg/Luxemburg

КРКА България ЕООД

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

Malta

KRKA Sverige AB

E. J. Busuttil Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

Nederland

TAD Pharma GmbH

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

Österreich

QUALIA PHARMA S.A.

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: + 30 210 6256177

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

Polska

KRKA Farmacéutica, S.L.

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

Portugal

KRKA France Eurl

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

România

KRKA - FARMA d.o.o.

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

Slovenija

KRKA Pharma Dublin Ltd.

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 353 1 293 91 80

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

Slovenská republika

KRKA Sverige AB

KRKA Slovensko, s.r.o.

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

Suomi/Finland

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Finland Oy

Tel: + 39 02 3300 8841

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

Sverige

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

Τηλ: + 357 24 651 882

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

United Kingdom

KRKA Latvija SIA

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

Tel: + 44(0)203 751 1888

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter