Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Merking - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZaltrap
ATC-kodeL01XX44
Stoffaflibercept
ProdusentSanofi-Aventis Groupe

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE

1.LEGEMIDLETS NAVN

ZALTRAP 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning aflibercept

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Ett hetteglass på 4 ml inneholder 100 mg aflibercept (25 mg/ml).

Ett hetteglass på 8 ml inneholder 200 mg aflibercept (25 mg/ml).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder også sukrose, natriumklorid, natriumsitratdihydrat, sitronsyremonohydrat, polysorbat 20, natriumfosfat dibasisk heptahydrat, natriumfosfat monobasisk monohydrat, natriumhydroksid og/eller saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

100 mg/4 ml

1 hetteglass

3 hetteglass

200 mg/8 ml

1 hetteglass

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Endose hetteglass.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Kun intravenøs bruk. Brukes kun etter fortynning.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

Holdbarhet etter fortynning: se pakningsvedlegget.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Frankrike

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/814/001 1 hetteglass (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 hetteglass (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 hetteglass (200 mg/8 ml)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

ETIKETT HETTEGLASS

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ZALTRAP 25 mg/ml sterilt konsentrat aflibercept

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.ANNET

Kun for intravenøs bruk.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter