Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Merking - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZalviso
ATC-kodeN01AH03
Stoffsufentanil
ProdusentGrunenthal GmbH

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTRE KARTONG for 1, 10 og 20 sylinderampuller

1.LEGEMIDLETS NAVN

Zalviso sublingvaltabletter 15 mikrogram sufentanil

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver sublingvaltablett inneholder 15 mikrogram sufentanil (som sitrat).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje FCF-aluminiumlakk (E110). Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 sylinderampulle med 40 sublingvaltabletter

10 sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver

20 sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Sublingval bruk.

Skal kun brukes med Zalviso administreringsenhet.

Plasseres øyeblikkelig i Zalviso administreringsenhet etter at den er tatt ut av doseposen. Tabletten skal ikke knuses, tygges eller svelges.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Tyskland

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1042/001 1 sylinderampulle med 40 sublingvaltabletter

EU/1/15/1042/002 10 sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver

EU/1/15/1042/003 20 sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE INNERKARTONG, DEL AV EN MULTIPAKNING (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalviso sublingvaltabletter 15 mikrogram sufentanil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver sublingvaltablett inneholder 15 mikrogram sufentanil (som sitrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje FCF-aluminiumlakk (E110). Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

800 sublingvaltabletter (20 sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver). Del av en multipakning, kan ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Sublingval bruk.

Skal kun brukes med Zalviso administreringsenhet.

Plasseres øyeblikkelig i Zalviso administreringsenhet etter at den er tatt ut av doseposen. Tabletten skal ikke knuses, tygges eller svelges.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERETIKETT (MED BLUE BOX)

KUN MULTIPAKNINGER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalviso sublingvaltabletter 15 mikrogram sufentanil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver sublingvaltablett inneholder 15 mikrogram sufentanil (som sitrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje FCF-aluminiumlakk (E110). Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 1600 sublingvaltabletter [40 (2 pakninger med 20) sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver]

Multipakning: 2400 sublingvaltabletter [60 (3 pakninger med 20) sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver]

Multipakning: 4000 sublingvaltabletter [100 (5 pakninger med 20) sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver]

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Sublingval bruk.

Skal kun brukes med Zalviso administreringsenhet.

Plasseres øyeblikkelig i Zalviso administreringsenhet etter at den er tatt ut av doseposen. Tabletten skal ikke knuses, tygges eller svelges.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/15/1042/004 2 x 20 sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver

EU/1/15/1042/005 3 x 20 sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver

EU/1/15/1042/006 5 x 20 sylinderampuller med 40 sublingvaltabletter hver

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

DOSEPOSE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zalviso sublingvaltabletter 15 mikrogram sufentanil

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver sublingvaltablett inneholder 15 mikrogram sufentanil (som sitrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Inneholder paraoransje FCF-aluminiumlakk (E110). Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 sylinderampulle med 40 sublingvaltabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk. Sublingval bruk.

Skal kun brukes med Zalviso administreringsenhet.

Plasseres øyeblikkelig i Zalviso administreringsenhet etter at den er tatt ut av doseposen. Tabletten skal ikke knuses, tygges eller svelges.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

EXP, se side 1

EXP, se baksiden

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

Lot se side 1

Lot se baksiden

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE EMBALLASJER

SYLINDERAMPULLE

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Zalviso sublingvaltabletter 15 mikrogram sufentanil

Sublingval bruk

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

3.UTLØPSDATO

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

40 sublingvaltabletter

6.ANNET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter