Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) – Merking - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZoledronic acid Teva Generics
ATC-kodeM05BA08
Stoffzoledronic acid monohydrate
ProdusentTeva Generics B.V

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE (uten blue box)

1.LEGEMIDLETS NAVN

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusjonsvæske, oppløsning i flaske zoledronsyre

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver flaske inneholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat)

 

markedsføringstillatelse

Hver ml av oppløsningen inneholder 0,05 mg zoledronsyre (som monohydrat)

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Mannitol, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Infusjonsvæske, oppløsning 1 flaske á 100 ml

Del av en flerpakning. Skal ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSELUtgåttOM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter åpning: 24 timer ved 2 °C - 8 °C.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nederland

 

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/912/001

 

EU/1/14/912/002

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

Utgått

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

Infusjonsvæske, oppløsning

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTTERKARTONG FOR FLERPAKNINGER (med blue box)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusjonsvæske, oppløsning i flaske zoledronsyre

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

 

Én flaske inneholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat)

 

 

 

markedsføringstillatelse

 

Hver ml av oppløsningen inneholder 0,05 mg zoledronsyre (som monohydrat)

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

Hjelpestoffer: Mannitol, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

flerpakning: 5 flasker x 100 ml flerpakning: 10 flasker x 100 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedleggetUtgåttfør bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter åpning: 24 timer ved 2 °C – 8 °C.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/912/001

EU/1/14/912/002

EU/1/14/912/003

13.PRODUKSJONSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

markedsføringstillatelse

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

 

 

Utgått

 

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG (med blue box)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusjonsvæske, oppløsning i flaske zoledronsyre

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én flaske inneholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat)

Hver ml av oppløsningen inneholder 0,05 mg zoledronsyre (som monohydrat)

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

Hjelpestoffer: Mannitol, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

 

Infusjonsvæske, oppløsning

 

 

1 flaske á 100 ml

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

Intravenøs bruk

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

 

 

 

Utgått

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

 

BARN

Oppbevares u ilgjengelig for barn.

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter åpning: 24 timer ved 2 °C – 8 °C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

EU/1/14/912/001

markedsføringstillatelse

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

 

 

Utgått

 

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

ETIKETT FLASKE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusjonsvæske, oppløsning zoledronsyre

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én flaske inneholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat)

Hver ml av oppløsningen inneholder 0,05 mg zoledronsyre (som monohydrat)

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

Hjelpestoffer: Mannitol, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

 

Infusjonsvæske, oppløsning

 

 

100 ml

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

Intravenøs bruk

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6.ADVARSELUtgåttOM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Etter åpning: 24 timer ved 2 °C – 8 °C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

markedsføringstillatelse

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

 

Batch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

 

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

 

 

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgått

 

 

 

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

POSE

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusjonsvæske, oppløsning zoledronsyre

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én pose inneholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat).

Hver ml av oppløsningen inneholder 0,05 mg zoledronsyre (som monohydrat).

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

 

Hjelpestoffer: Mannitol, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker.

 

 

 

 

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

 

 

Infusjonsvæske, oppløsning

 

 

100 ml

 

 

 

 

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

Intravenøs bruk

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSELUtgåttOM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter åpning: 24 timer ved 2 °C - 8 °C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nederland

 

 

 

 

 

markedsføringstillatelse

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/912/004

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

Utgått

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

YTTERPOSEN (uten blue box)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusjonsvæske, oppløsning zoledronsyre

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én pose inneholder 5 mg zoledronsyremarkedsføringstillatelse(som monohydrat).

Hver ml av oppløsningen inneholder 0,05 mg zoledronsyre (som monohydrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Mannitol, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Infusjonsvæske, oppløsning 1 pose á 100 ml

Del av en flerpakning. Skal ikke selges separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSELUtgåttOM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Etter åpning: 24 timer ved 2 °C - 8 °C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nederland

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

 

EU/1/14/912/004

markedsføringstillatelse

 

 

 

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

 

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

 

 

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

 

 

Utgått

 

 

Infusjonsvæske, oppløsning

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

ESKE (med blue box)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infusjonsvæske zoledronsyre

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Én pose inneholder 5 mg zoledronsyremarkedsføringstillatelse(som monohydrat).

Hver ml av oppløsningen inneholder 0,05 mg zoledronsyre (som monohydrat).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer: Mannitol, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

flerpakning: 5 poser x 100 ml flerpakning: 10 poser x 100 ml

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intravenøs bruk

Kun til engangsbruk

Les pakningsvedlegget før bruk.

6. ADVARSELUtgåttOM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

Etter åpning: 24 timer ved 2 °C - 8 °C.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nederland

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/14/912/004

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Lot

 

 

 

 

 

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

markedsføringstillatelse

 

 

 

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

 

Utgått

 

Fritatt fra krav om blindeskrift

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter