Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Merking - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZomarist
ATC-kodeA10BD08
Stoffvildagliptin / metformin hydrochloride
ProdusentNovartis Europharm Limited

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR ENHETSPAKNING

1.LEGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 850 mg metforminhydroklorid (tilsvarende 660 mg metformin).

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

10 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

120 filmdrasjerte tabletter

180 filmdrasjerte tabletter

360 filmdrasjerte tabletter

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

EXP

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen (blisteren) for å beskytte mot fuktighet.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/483/001

10 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/002

30 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/003

60 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/004

120 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/005

180 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/006

360 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/019

10 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/020

30 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/021

60 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/022

120 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/023

180 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/024

360 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zomarist 50 mg/850 mg

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2.NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 850 mg metforminhydroklorid (tilsvarende 660 mg metformin).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

60 filmdrasjerte tabletter. Del av en multipakning. Selges ikke separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen (blisteren) for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/483/013

120 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

180 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

360 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/031

120 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/032

180 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/033

360 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zomarist 50 mg/850 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNINGER (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 850 mg metforminhydroklorid (tilsvarende 660 mg metformin).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

Multipakning: 120 (2 pakninger med 60) filmdrasjerte tabletter.

Multipakning: 180 (3 pakninger med 60) filmdrasjerte tabletter.

Multipakning: 360 (6 pakninger med 60) filmdrasjerte tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen (blisteren) for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/483/013

120 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

180 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

360 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/031

120 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/032

180 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/033

360 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zomarist 50 mg/850 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE KARTONG FOR ENHETSPAKNING

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 1000 mg metforminhydroklorid (tilsvarende 780 mg metformin).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

10 filmdrasjerte tabletter

30 filmdrasjerte tabletter

60 filmdrasjerte tabletter

120 filmdrasjerte tabletter

180 filmdrasjerte tabletter

360 filmdrasjerte tabletter

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen (blisteren) for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/483/007

10 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/008

30 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/009

60 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/010

120 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/011

180 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/012

360 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/025

10 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/026

30 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/027

60 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/028

120 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/029

180 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/030

360 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTER

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. ANNET

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

KARTONG FOR DELPAKNINGER AV MULTIPAKNINGER (UTEN BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 1000 mg metforminhydroklorid (tilsvarende 780 mg metformin).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

60 filmdrasjerte tabletter. Del av en multipakning. Selges ikke separat.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen (blisteren) for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/483/016

120 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

180 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

360 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/034

120 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/035

180 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/036

360 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zomarist 50 mg/1000 mg

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE YTTERKARTONG FOR MULTIPAKNINGER (INKLUDERT BLUE BOX)

1. LEGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter vildagliptin/metforminhydroklorid

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 1000 mg metforminhydroklorid (tilsvarende 780 mg metformin).

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmdrasjert tablett

Multipakning: 120 (2 pakninger med 60) filmdrasjerte tabletter.

Multipakning: 180 (3 pakninger med 60) filmdrasjerte tabletter.

Multipakning: 360 (6 pakninger med 60) filmdrasjerte tabletter.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Oral bruk.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

EXP

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i originalpakningen (blisteren) for å beskytte mot fuktighet.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannia

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/483/016

120 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

180 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

360 filmdrasjerte tabletter (PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/034

120 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/035

180 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/036

360 filmdrasjerte tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC:

SN:

NN:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter