Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Pakningsvedlegg - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZostavax
ATC-kodeJ07BK02
Stoffvaricella-zoster virus (live, attenuated)
ProdusentMSD VACCINS

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

ZOSTAVAX

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Vaksine mot helvetesild (levende)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du vaksineres. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Denne vaksinen er skrevet ut til deg. Ikke gi den videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva ZOSTAVAX er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker ZOSTAVAX

3.Hvordan du bruker ZOSTAVAX

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer ZOSTAVAX

6.Innhold i pakningen og ytterligere informasjon

1.Hva ZOSTAVAX er og hva det brukes mot

ZOSTAVAX er en vaksine som skal brukes til å forhindre helvetesild (herpes zoster) og postherpetisk nevralgi (PHN) forbundet med herpes zoster, den langvarige nervesmerten som kommer etter helvetesild

ZOSTAVAX brukes til vaksinasjon av personer som er 50 år eller eldre.

ZOSTAVAX kan ikke brukes til å behandle eksisterende helvetesild eller smerten forbundet med eksisterende helvetesild.

Informasjon om helvetesild:

Hva er helvetesild?

Helvetesild er et smertefullt utslett med blemmer. Utslett oppstår normalt på én del av kroppen, og kan vedvare i flere uker. Det kan føre til alvorlig og langvarig smerte og arrdannelser. Mindre vanlig kan det oppstå bakterielle hudinfeksjoner, slapphet, muskelparalyse, hørsel- eller synstap. Helvetesild er forårsaket av samme virus som forårsaker vannkopper. Etter at du har hatt vannkopper, vil viruset som forårsaket sykdommen fortsette å være i kroppens nerveceller. Av og til etter mange år kan viruset begynne å bli aktivt igjen og forårsake helvetesild.

Hva er PHN?

Etter at blemmene fra helvetesilden heles, kan smerten vare i måneder eller år og kan være alvorlig. Denne langvarige nervesmerten kalles postherpetisk nevralgi, eller PHN.

2. Hva du må vite før du bruker ZOSTAVAX

Bruk ikke ZOSTAVAX

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor innholdsstoffene i denne vaksinen (inkludert neomycin eller noen av de andre innholdsstoffene som er oppført under pkt. 6)

hvis du har en blodsykdom eller en type kreft som svekker immunsystemet

hvis legen har fortalt deg at du har svekket immunsystem som følge av sykdom, medisiner eller annen behandling

hvis du har aktiv, ubehandlet tuberkulose

hvis du er gravid (i tillegg bør graviditet unngås den første måneden etter vaksinasjon, se

Graviditet og amming).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du vaksineres med ZOSTAVAX dersom du har opplevd noe av følgende:

hvis du har eller har hatt medisinske problemer eller noen form for allergi

hvis du har feber

hvis du har HIV-infeksjon

Si ifra til legen din hvis du noensinne har hatt en allergisk reaksjon overfor noen av innholdsstoffene (inkludert neomycin eller noen andre av innholdsstoffene listet opp i avsnitt 6) før du får denne vaksinen.

I likhet med mange vaksiner er det ikke sikkert at ZOSTAVAX vil gi fullstendig beskyttelse til alle mennesker som vaksineres.

Hvis du har en blodkoaguleringssykdom eller lavt antall blodplater, skal vaksinen gis under huden fordi det kan forekomme blødning etter administrering i muskelen.

Andre legemidler og ZOSTAVAX

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler (eller vaksiner), dette gjelder også reseptfrie legemidler, eller du nylig har fått andre vaksiner.

ZOSTAVAX kan gis samtidig som inaktivert influensavaksine. De to vaksinene bør gis som separate injeksjoner på forskjellige injeksjonssteder på kroppen.

ZOSTAVAX skal ikke gis samtidig med 23-valent vaksine mot pneumokokkinfeksjon (polysakkarid). Snakk med lege eller helsepersonell dersom du ønsker mer informasjon om disse vaksinene, da det kan være best å ta vaksinene med minst fire ukers mellomrom.

Graviditet og amming

ZOSTAVAX må ikke gis til gravide kvinner. Kvinner i fruktbar alder må bruke prevensjon for å unngå graviditet i 1 måned etter vaksinasjonen.

Rådfør deg med legen hvis du ammer eller har planer om å amme. Legen vil bestemme om du skal få ZOSTAVAX.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar denne vaksinen dersom du er gravid eller ammer, tror du er gravid eller planlegger å få barn.

Kjøring og bruk av maskiner

Det foreligger ingen informasjon som antyder at ZOSTAVAX påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

ZOSTAVAX inneholder natrium

ZOSTAVAX inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. at den kan betraktes som ”natriumfri”.

3.Hvordan du bruker ZOSTAVAX

ZOSTAVAX skal injiseres under huden eller i muskelen, fortrinnsvis i overarmen.

Hvis du har en blodkoaguleringssykdom eller lavt antall blodplater, vil injeksjonen gis under huden.

ZOSTAVAX gis som én enkelt dose.

Instrukser for rekonstitusjon beregnet på helsepersonell finnes sist i pakningsvedlegget.

4.Mulige bivirkninger

Som alle vaksiner og legemidler kan denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle som blir vaksinert får dem.

En sjelden gang (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer) kan det oppstå allergiske reaksjoner. Noen av disse reaksjonene kan være alvorlige og kan inkludere vanskeligheter med å puste eller svelge. Hvis du får en allergisk reaksjon, ta kontakt med lege umiddelbart.

Følgende bivirkninger har blitt observert:

Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer): rødhet, smerte, hevelse og kløe på injeksjonsstedet.

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): varme, blåmerker, en hard klump og utslett på injeksjonsstedet*, hodepine*, smerter i armer og ben*, leddsmerter, muskelsmerter, feber, utslett

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): kvalme, hovne kjertler (hals, armhule)

Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer): elveblest på injeksjonsstedet

Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer): vannkopper (brennkopper), helvetesild, skade på netthinnen som fører til synsendringer (hos pasienter som mottar immunsuppressiv behandling).

*Disse bivirkningene har blitt observert i kliniske studier og via overvåking etter markedsføring. De fleste av de som ble observert under kliniske studier ble rapportert som milde i intensitet.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.Hvordan du oppbevarer ZOSTAVAX

Oppbevare denne vaksinen utilgjengelig for barn.

Bruk ikke denne vaksinen etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen viser til den siste dagen i den angitte måneden.

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Ikke kast legemidler i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke brukes lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av ZOSTAVAX

Etter rekonstituering inneholder 1 dose (0,65 ml): Virkestoffet er:

Varicella-zostervirus1, Oka/Merck-stamme, (levende, svekket) ikke mindre enn 19400 PFU (Plaque Forming Units).

1Produsert i humane diploide celler (MRC-5)

Hjelpestoffer er:

Pulver

Sukrose, hydrolysert gelatin, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, mononatrium L- glutamatmonohydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroksid (for å justere pH) og urea.

Væske

Vann til injeksjonsvæsker

Hvordan ZOSTAVAX ser ut og innholdet i pakningen:

Vaksinen er et pulver til injeksjonsvæske, suspensjon, i et hetteglass (endosebeholder), som skal rekonstitueres med væsken som følger med hetteglasset med pulver.

Væsken er klar og fargeløs. Før det blandes med væsken, er pulveret en hvit til gråhvit kompakt krystallinsk kake.

ZOSTAVAX fås i pakninger på 1 eller 10. Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frankrike

Tilvirker: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

тел.: + 359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.614.4200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD VACCINS

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: +385 1 66 11 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36.1.888.5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48.22.549.51.00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

medinfo_ireland@merck.com

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Merck Sharp & Dohme, s. r. o

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 58282010

 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

MSD Finland Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

medicalinformation.it@merck.com

info@msd.fi

Κύπρος

Sverige

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

Tel: +46 77 5700488

cyprus_info@merck.com

medicinskinfo@merck.com

Latvija

United Kingdom

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +371.67364.224

Tel: +44 (0) 1992 467272

msd_lv@merck.com

medicalinformationuk@merck.com

Dette pakningsvedlegget ble sist revidert:

 

Andre informasjonskilder

 

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Påfølgende informasjon er kun beregnet på helsepersonell:

Instrukser for rekonstituering

Væsken er klar og fargeløs. Før det blandes med væsken er pulveret en hvit til gråhvit kompakt krystallinsk kake. Når den er ferdig rekonstituert er vaksinen en delvis uklar til gjennomskinnelig, offwhite til blekgul væske.

Trekk all væsken inn i en sprøyte. Injiser alt innholdet i sprøyten i hetteglasset som inneholder pulveret. Rist forsiktig for å løse opp helt. Trekk hele innholdet i hetteglasset med rekonstituert vaksine inn igjen i den samme sprøyten. Injiser vaksinen.

Vi anbefaler at vaksinen gis straks etter rekonstituering for å minimere tapet av vaksinens styrke. Den rekonstituerte vaksinen må kastes dersom den ikke brukes innen 30 minutter.

Den rekonstituerte vaksinen må inspiseres visuelt for fremmede partikler og/eller unormalt utseende. Dersom du legger merke til noe av dette, skal vaksinen kastes.

Ubrukt legemiddel eller avfallsmateriale skal destrueres i henhold til lokale krav for destruksjon av smittefarlig avfall.

Se dessuten pkt. 3. Hvordan du bruker ZOSTAVAX.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

ZOSTAVAX

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Vaksine mot helvetesild (levende)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du vaksineres. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

-Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

-Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

-Denne vaksinen er skrevet ut til deg. Ikke gi den videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine

-Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1.Hva ZOSTAVAX er og hva det brukes mot

2.Hva du må vite før du bruker ZOSTAVAX

3.Hvordan du bruker ZOSTAVAX

4.Mulige bivirkninger

5.Hvordan du oppbevarer ZOSTAVAX

6.Innhold i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva ZOSTAVAX er og hva det brukes mot

ZOSTAVAX er en vaksine som skal brukes til å forhindre helvetesild (herpes zoster) og postherpetisk nevralgi forbundet med herpes zoster, den langvarige nervesmerten som kommer etter helvetesild

ZOSTAVAX brukes til vaksinasjon av personer som er 50 år eller eldre.

ZOSTAVAX kan ikke brukes til å behandle eksisterende helvetesild eller smerten forbundet med eksisterende helvetesild.

Informasjon om helvetesild:

Hva er helvetesild?

Helvetesild er et smertefullt utslett med blemmer. Utslett oppstår normalt på én del av kroppen, og kan vedvare i flere uker. Det kan føre til alvorlig og langvarig smerte og arrdannelser. Mindre vanlig kan det oppstå bakterielle hudinfeksjoner, slapphet, muskelparalyse, hørsel- eller synstap. Helvetesild er forårsaket av samme virus som forårsaker vannkopper. Etter at du har hatt vannkopper, vil viruset som forårsaket sykdommen fortsette å være i kroppens nerveceller. Av og til etter mange år kan viruset begynne å bli aktivt igjen og forårsake helvetesild.

Hva er PHN?

Etter at blemmene fra helvetesilden heles, kan smerten vare i måneder eller år og kan være alvorlig. Denne langvarige nervesmerten kalles postherpetisk nevralgi eller PHN.

2. Hva du må vite før du bruker ZOSTAVAX

Bruk ikke ZOSTAVAX

hvis du er allergisk (overfølsom) overfor innholdsstoffene i denne vaksinen (inkludert neomycin eller noen av de andre innholdsstoffene som er oppførte under pkt. 6)

hvis du har en blodsykdom eller en type kreft som svekker immunsystemet

hvis legen har fortalt deg at du har svekket immunsystem som følge av sykdom, medisiner eller annen behandling

hvis du har aktiv, ubehandlet tuberkulose

hvis du er gravid (i tillegg bør graviditet unngås den første måneden etter vaksinasjon, se

Graviditet og amming).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du vaksineres med ZOSTAVAX dersom du har opplevd noe av følgende:

hvis du har eller har hatt medisinske problemer eller noen form for allergi

hvis du har feber

hvis du har HIV-infeksjon

Si ifra til legen din hvis du noensinne har hatt en allergisk reaksjon overfor noen av innholdsstoffene (inkludert neomycin eller noen andre av innholdsstoffene listet opp i avsnitt 6) før du får denne vaksinen.

I likhet med mange vaksiner er det ikke sikkert at ZOSTAVAX vil gi fullstendig beskyttelse til alle mennesker som vaksineres.

Hvis du har en blodkoaguleringssykdom eller lavt antall blodplater, skal vaksinen gis under huden fordi det kan forekomme blødning etter administrering i muskelen.

Andre legemidler og ZOSTAVAX

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler eller vaksiner.

.

ZOSTAVAX kan gis samtidig som inaktivert influensavaksine. De to vaksinene bør gis som separate injeksjoner på forskjellige injeksjonssteder på kroppen.

ZOSTAVAX skal ikke gis samtidig med 23-valent vaksine mot pneumokokkinfeksjon (polysakkarid). Snakk med lege eller helsepersonell dersom du ønsker mer informasjon om disse vaksinene, da det kan være best å ta vaksinene med minst fire ukers mellomrom.

Graviditet og amming

ZOSTAVAX må ikke gis til gravide kvinner. Kvinner i fruktbar alder må bruke prevensjon for å unngå graviditet i 1 måned etter vaksinasjonen.

Rådfør deg med legen hvis du ammer eller har planer om å amme. Legen vil bestemme om du skal få ZOSTAVAX.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar denne vaksinen dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å få barn.

Kjøring og bruk av maskiner

Det foreligger ingen informasjon som antyder at ZOSTAVAX påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

ZOSTAVAX inneholder natrium

ZOSTAVAX inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. at den kan betraktes som ”natriumfri”.

3. Hvordan du bruker ZOSTAVAX

ZOSTAVAX skal injiseres under huden eller i muskelen, fortrinnsvis i overarmen.

Hvis du har en blodkoaguleringssykdom eller lavt antall blodplater, vil injeksjonen gis under huden.

ZOSTAVAX gis som én enkelt dose.

Instrukser for rekonstitusjon beregnet på helsepersonell finnes bakerst i pakningsvedlegget.

4. Mulige bivirkninger

Som alle vaksiner og legemidler kan denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle som blir vaksinert får dem.

En sjelden gang (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer) kan det oppstå allergiske reaksjoner. Noen av disse reaksjonene kan være alvorlige og kan inkludere vanskeligheter med å puste eller svelge. Hvis du får en allergisk reaksjon, ta kontakt med lege umiddelbart.

Følgende bivirkninger har blitt observert:

Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer): rødhet, smerte, hevelse og kløe på injeksjonsstedet.

Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): varme, blåmerker, en hard klump og utslett på injeksjonsstedet*, hodepine*, smerter i armer og ben*, leddsmerter, muskelsmerter, feber, utslett

Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): kvalme, hovne kjertler (hals, armhule)

Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer): elveblest på injeksjonsstedet

Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer): vannkopper (brennkopper), helvetesild, skade på netthinnen som fører til synsendringer (hos pasienter som mottar immunsuppressiv behandling).

*Disse bivirkningene har blitt observert i kliniske studier og via overvåking etter markedsføring. De fleste av de som ble observert under kliniske studier ble rapportert som milde i intensitet.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer ZOSTAVAX

Oppbevare denne vaksinen utilgjengelig for barn.

Bruk ikke denne vaksinen etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen viser til den siste dagen i den angitte måneden.

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C – 8 °C). Må ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Ikke kast legemidler i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke brukes lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av ZOSTAVAX

Etter rekonstituering inneholder 1 dose (0,65 ml): Virkestoffet er:

Varicella-zostervirus1, Oka/Merck-stamme, (levende, svekket) ikke mindre enn 19400 PFU (Plaque Forming Unit).

1Produsert i humane diploide celler (MRC-5)

Hjelpestoffer er:

Pulver

Sukrose, hydrolysert gelatin, natriumklorid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, mononatrium L- glutamatmonohydrat, dinatriumfosfat, natriumhydroksid (for å justere pH) og urea.

Væske

Vann til injeksjonsvæsker

Hvordan ZOSTAVAX ser ut og innholdet i pakningen:

Vaksinen er et pulver til injeksjonsvæske, suspensjon, i et hetteglass (endosebeholder), som skal rekonstitueres med væsken som følger med hetteglasset med pulver.

Væsken er klar og fargeløs. Før den blandes med væske, er pulveret en hvit til gråhvit kompakt krystallinsk kake.

En pakke med ZOSTAVAX inneholder et hetteglass og en ferdigfylt sprøyte med eller uten faste kanyler. Én eller to separate kanyler kan fås i en annen forpakning som inneholder den ferdigfylte sprøyten uten fast kanyle.

ZOSTAVAX fås i pakninger på 1, 10 eller 20 med eller uten kanyler. Alle pakningsstørrelsene er ikke nødvendigvis markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frankrike

Tilvirker: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370.5.2780.247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

MSD Belgium BVBA/SPRL

тел.: + 359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36.1.888.5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000

e-mail@msd.de

(+31 23 5153153)

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ,

MSD (Norge) AS

Tel: +372.614.4200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48.22.549.51.00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD VACCINS

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

Tel: +385 1 66 11 333

Tel: + 4021 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224 msd_lv@merck.com

Dette pakningsvedlegget ble sist revidert:

Andre informasjonskilder

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o Tel: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Påfølgende informasjon er kun beregnet på helsepersonell:

Instrukser for rekonstituering

Væsken er klar og fargeløs. Før det blandes med væsken er pulveret en hvit til gråhvit kompakt krystallinsk kake. Når den er ferdig rekonstituert er vaksinen en delvis uklar til gjennomskinnelig, offwhite til blekgul væske.

Injiser alt innholdet i den ferdigfylte sprøyten inn i hetteglasset som inneholder pulveret. Rist forsiktig for å løse opp helt. Trekk hele innholdet i hetteglasset med rekonstituert vaksine inn igjen i den samme sprøyten. Injiser vaksinen. En eller to kanyler kan ligge i en blisterpakning sammen med den ferdigfylte sprøyten uten fast kanyle. Kanylen skal skyves inn i sprøytetuppen og dreies en kvart omgang (90º) for å feste den.

Vi anbefaler at vaksinen gis straks etter rekonstituering for å minimere tapet av vaksinens styrke. Den rekonstituerte vaksinen må kastes dersom den ikke brukes innen 30 minutter.

Den rekonstituerte vaksinen må inspiseres visuelt for fremmede partikler og/eller unormalt utseende. Dersom du legger merke til noe av dette, skal vaksinen kastes.

Ubrukt legemiddel eller avfallsmateriale skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav for destruksjon av smittefarlig avfall.

Se dessuten pkt. 3. Hvordan du bruker ZOSTAVAX.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter