Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyclara (imiquimod) – Preparatomtale - D06BB10

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZyclara
ATC-kodeD06BB10
Stoffimiquimod
ProdusentMeda AB

1.LEGEMIDLETS NAVN

Zyclara 3,75 % krem

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver engangspose inneholder 9,375 mg imikvimod i 250 mg krem (3,75 %). 1 g krem inneholder 37,5 mg imiquimod.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Metylparahydroksybenzoat (E 218) 2,0 mg/g krem

Propylparahydroksybenzoat (E 216) 0,2 mg/g krem

Cetylalkohol 22,0 mg/g krem

Stearylalkohol 31,0 mg/g krem

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Krem.

Hvit til blek gul krem med ensartet utseende.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Zyclara er indisert for lokalbehandling av klinisk karakteristisk, ikkehyperkeratotisk, ikkehypertrofisk synlig eller palpabel aktinisk keratose (AK) på ansiktet og hodebunnen hos immunkompetente voksne når andre lokale behandlingsalternativer er kontraindisert eller uaktuelle.

4.2Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Zyclara (per applisering: opptil 2 engangsposer, 250 mg imiquimodkrem i hver engangspose) bør påføres 1 gang daglig før sengetid på huden i det påvirkede området i 2 behandlingsperioder, hver på 2 uker, adskilt av en 2-ukers behandlingspause, eller slik legen har bestemt det.

Behandlingsområdet er ansiktet eller hodebunnen.

Lokale hudreaksjoner i det behandlede området er delvis forventet og vanlig på grunn av virkningsmekanismen (se pkt. 4.4). Det kan gis en hvileperiode på flere dager hvis det er nødvendig på grunn av pasientens ubehag eller alvorlighetsgraden av den lokale hudreaksjonen. Ingen 2-ukers behandlingsperioder bør imidlertid forlenges på grunn av glemte doser eller hvileperioder.

En forbigående økning av antallet aktiniske keratoser kan forekomme under behandlingen på grunn av imikvimods sannsynlige evne til å synliggjøre og behandle subkliniske lesjoner. Behandlingsrespons kan ikke vurderes adekvat før lokale hudreaksjoner er forsvunnet. Pasientene skal fortsette behandlingen som forskrevet. Behandlingen skal fortsettes i hele behandlingsforløpet, selv om alle aktiniske keratoser synes å være forsvunnet.

Det kliniske resultatet av behandlingen fastslås etter tilheling av det behandlede hudområdet , ca. 8 uker etter avsluttet behandling, og deretter ved passende intervaller basert på klinisk vurdering. Lesjoner som ikke responderer fullstendig på behandling ved 8 uker etter den andre behandlingsperioden, skal på nytt undersøkes nøye og behandlingen skal revurderes.

Nedsatt lever- eller nyrefunksjon

Pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon var ikke inkludert i de kliniske studiene. Disse pasientene bør overvåkes under nøye oppsyn av en erfaren lege.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av imiquimod ved aktinisk keratose hos barn og unge under 18 år er ikke fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte

Zyclara er kun til utvortes bruk. Kontakt med øyne, lepper og nesebor skal unngås. Behandlingsområdet skal ikke bandasjeres eller okkluderes på annen måte.

Forskriver av behandlingen bør demonstrere riktig påføringsteknikk for pasienten, for å få størst mulig fordel av Zyclarabehandlingen.

Zyclara bør påføres 1 gang daglig før sengetid på huden i det påvirkede området og forbli på huden i ca. 8 timer. I denne perioden skal dusjing og bading unngås. Før påføring av kremen, bør pasienten vaske behandlingsområdet med mild såpe og vann og la området tørke ordentlig. Zyclara bør påføres som en tynn film på hele behandlingsområdet og gnis inn inntil kremen forsvinner. Opp til 2 engangsposer med Zyclara kan påføres behandlingsområdet (ansikt eller hodebunn, men ikke begge på en gang) ved hver daglige påføring. Poser som er delvis brukte skal kastes og ikke brukes på nytt. Zyclara skal være på huden i ca. 8 timer; etter dette er det viktig at kremen fjernes ved å vaske området og hendene med mild såpe og vann.

Hendene må vaskes nøye før og etter påføring av kremen.

Glemt dose

I tilfelle en dose glemmes, skal pasienten vente til neste kveld med å påføre Zyclara og deretter fortsette etter det vanlige skjemaet. Kremen skal ikke påføres oftere enn 1 gang daglig. Hver behandlingsperiode skal ikke forlenges ut over 2 uker på grunn av glemte doser eller hvileperioder.

4.3Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene listet opp i pkt.6.1.

4.4Advarsler og forsiktighetsregler

Generelle instruksjoner for behandlingen

Det bør tas biopsi av lesjoner som er atypiske for AK eller ved mistenkt malignitet for å bestemme hensiktsmessig behandling.

Kontakt med øyne, lepper og nesebor skal unngås da imiquimod ikke er evaluert for behandling av aktinisk keratose på øyelokkene, inne i neseborene eller ørene, eller leppeområdet innenfor vermiliongrensen.

Behandling med imiquimodkrem anbefales ikke før huden er tilhelet etter enhver foregående legemiddelbehandling eller kirurgisk behandling. Påføring på skadet hud kan føre til økt systemisk absorpsjon av imiquimod, noe som kan medføre økt risiko for bivirkninger (se pkt. 4.8 og 4.9).

På grunn av faren for økt følsomhet overfor sollys bør det anvendes solkrem, og pasientene bør redusere eller unngå eksponering overfor naturlig eller kunstig sollys (solarier eller UVA/B- behandling) under Zyclarabehandling. Hudområdet som behandles bør beskyttes mot sollys.

Imiquimod anbefales ikke for behandling av AK-lesjoner med tydelig hyperkeratose eller hypertrofi slik det sees i kutane horn.

Lokale hudreaksjoner

Under behandlingen og inntil helingen vil utseendet av den påvirkede huden trolig skille seg merkbart ut fra normal hud. Lokale hudreaksjoner er vanlige, men disse reaksjonene minker generelt i intensitet under behandlingen eller slutter etter at imiquimodkrembehandlingen er over. I sjeldne tilfeller kan inflammatoriske reaksjoner inkludert væskende hud og erosjoner, forekomme bare etter få påføringer av imiquimodkrem.

Det er en forbindelse mellom den fullstendige fjerningshastigheten og intensiteten av lokale hudreaksjoner (f.eks. erytem). Disse lokale hudreaksjonene kan ha sammenheng med stimulering av den lokale immunresponsen. Videre har imiquimod potensial til å forverre inflammatoriske tilstander i huden. Hvis pasientens ubehag eller intensiteten av de lokale hudreaksjonene krever det, kan det tas en behandlingspause på flere dager. Behandlingen med imiquimodkrem kan tas opp igjen etter at hudreaksjonen har moderert seg. Intensiteten av lokale hudreaksjoner synes å være lavere i den andre behandlingsperioden enn den første behandlingsperioden med Zyclara.

Systemiske reaksjoner

Influensalignende systemiske tegn og symptomer kan ledsage eller til og med komme før intense lokale hudreaksjoner og kan omfatte tretthet, kvalme, feber, myalgier, artralgier og frysninger. Doseavbrytelse eller dosejustering bør vurderes (se pkt. 4.8).

Pasienter med reduserte hematologiske reserver bør overvåkes under nøye oppsyn av en erfaren lege (se pkt. 4.8).

Spesielle populasjoner

Pasienter med nedsatt hjerte- lever- eller nyrefunksjon var ikke inkludert i de kliniske studiene. Disse pasientene bør overvåkes under nøye oppsyn av en erfaren lege.

Bruk hos immunsupprimerte pasienter og/eller hos pasienter med autoimmune sykdommer

Sikkerhet og effekt med Zyclara hos immunsupprimerte pasienter (f.eks. organtransplanterte pasienter) og/eller pasienter med autoimmune sykdommer er ikke fastslått. Derfor skal imiquimodkrem brukes med forsiktighet hos disse pasientene (se pkt. 4.5). Hos disse pasientene bør nytten av behandlingen vurderes mot risikoen for en eventuell organavstøtning eller ”graft-versus-host” reaksjon, eller en mulig forverring av deres autoimmune sykdom.

Ny behandling

Det finnes ingen data på ny behandling av aktinisk keratose som har forsvunnet etter 2 behandlingsperioder og som deretter kommer tilbake.

Hjelpestoffer

Stearylalkohol og cetylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontaktdermatitt).

Metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216) kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinkede).

4.5Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført. Dette omfatter studier med immunsuppressive legemidler. Interaksjon med systemiske legemidler anses begrenset pga den minimale perkutane absorpsjonen av imiquimod.

På grunn av de immunstimulerende egenskapene skal imiquimodkrem benyttes med forsiktighet hos pasienter som får immunsuppressive legemidler (se punkt 4.4).

Samtidig bruk av Zyclara og andre imiquimodkremer i samme behandlingsområde skal unngås siden de inneholder samme virkestoff (imiquimod) og kan øke risikoen for, og alvorlighetsgraden av lokale hudreaksjoner.

4.6Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

For imiquimod er det ingen data tilgjengelig om eksponering under graviditet. Dyreforsøk tyder ikke på noen direkte eller indirekte skadevirkninger på graviditet, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller utvikling etter fødselen (se 5.3).

Det skal utvises forsiktighet ved forskriving av Zyclara til gravide kvinner. Zyclara skal kun brukes under svangerskapet hvis de potensielle fordelene oppveier den potensielle risikoen for fosteret.

Amming

Det er ukjent om imiquimod eller metabolitter utskilles i morsmelk. En risiko for nyfødte / spedbarn kan ikke utelukkes.

Det må tas en avgjørelse om å avbryte amming eller å seponere / avstå fra Zyclarabehandling, der fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for kvinnen tas med i betraktningen.

Fertilitet

Ingen kliniske data er tilgjengelige, potensiell risiko for mennesker er ukjent.

4.7Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Zyclara har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8Bivirkninger

Sammendrag av sikkerhetsprofilen:

Dataene som beskrives nedenfor reflekterer eksponering overfor Zyclara eller vehikkel hos 319 forsøkspersoner som var inkludert i 2 dobbeltblinde studier. Forsøkspersonene påførte opptil 2 engangsposer med Zyclara 3,75 % krem eller vehikkel på huden i det påvirkede området (enten hele ansiktet eller hodebunnen, men ikke begge) i 2 2-ukers behandlingsperioder adskilt av en 2-ukers behandlingspause.

I kliniske studier opplever de fleste pasienter (159/160) som bruker Zyclara til behandling av AK lokale hudreaksjoner (oftest erytem, skorper og avflassing/tørrhet) på påføringsområdet. Bare 11 % (17/160) av pasientene i kliniske studier med Zyclara ville imidlertid ha hvileperioder (behandlingsavbrytelse) på grunn av lokale bivirkninger. Noen systemiske bivirkninger, inkludert hodepine 6% (10/160) og tretthet 4% (7/160), ble rapportert av pasienter som ble behandlet med Zyclara i kliniske studier.

Tabulert liste over bivirkninger

Data som vises i tabellen nedenfor viser:

-eksponering for Zyclara eller vehikkel i ovennevnte studier (frekvensene svært vanlige til mindre vanlige, og høyere frekvens etter vehikkel).

-erfaring med imiquimod 5 % krem

Hyppighet er definert som:

Svært vanlige (≥1/10),

Vanlige (≥1/100 til <1/10),

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100),

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1 000),

Svært sjeldne (<1/10 000) og ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

Organsystemklasse

Hyppighet

Bivirkninger

 

 

 

Infeksiøse og parasittære sykdommer

Vanlige

Herpes simplex

 

Mindre vanlige

Infeksjon

 

 

Pustler

 

Ikke kjent

Hudinfeksjon

Sykdommer i blod og lymfatiske

Vanlige

Lymfadenopati

organer

Ikke kjent

Redusert hemoglobin

 

 

Redusert antall hvite blodceller

 

 

Redusert antall nøytrofile

 

 

Reduserte trombocytter

Forstyrrelser i immunsystemet

Sjeldne

Forverring av autoimmune sykdommer

Stoffskifte- og ernæringsbetingede

Vanlige

Anoreksi

sykdommer

 

Økt blodsukker

Psykiatriske lidelser

Vanlige

Søvnløshet

 

Mindre vanlige

Depresjon

 

 

Irritabilitet

Nevrologiske sykdommer

Vanlige

Hodepine

 

 

Svimmelhet

Øyesykdommer

Mindre vanlige

Konjunktival irritasjon

 

 

Ødem på øyelokk

Sykdommer i respirasjonsorganer,

Mindre vanlige

Nesetetthet

thorax og mediastinum

 

Smerter i hals og strupe

Sykdommer i lever og galleveier

Ikke kjent

Økning i leverenzymer

Gastrointestinale sykdommer

Vanlige

Kvalme

 

 

Diaré

 

 

Oppkast

 

Mindre vanlige

Munntørrhet.

Hud- og underhudssykdommer

Svært vanlige

Erytem

 

 

Skorper

 

 

Hudavflassing

 

 

Hudødem

 

 

Hudsår

 

 

Hypopigmentert hud

 

Vanlige

Dermatitt

 

Mindre vanlige

Ansiktsødem

 

Sjeldne

Dermatologisk reaksjon utenom

 

 

påføringsområdet

 

Ikke kjent

Hårtap

 

 

Erytem multiforme

 

 

Stevens Johnson syndrom

 

 

Kutan lupus erythematosus

 

 

Hyperpigmentert hud

Sykdommer i muskler, bindevev og

Vanlige

Myalgi

skjelett

 

Artralgi

 

Mindre vanlige

Ryggsmerter

 

 

Smerter i armer og ben

Generelle lidelser og reaksjoner på

Svært vanlige

Erytem på påføringsstedet

administrasjonsstedet

 

Skorpedannelse på påføringsstedet

 

 

Avflassing på påføringsstedet

 

 

Tørrhet på påføringsstedet

 

 

Ødem på påføringsstedet

 

 

Sår på påføringsstedet

 

 

Sekresjon fra påføringsstedet

 

Vanlige

Reaksjon på påføringsstedet

 

 

Kløe på påføringsstedet

 

 

Smerte på påføringsstedet

 

 

Hevelse på påføringsstedet

 

 

Brennende følelse på påføringsstedet

 

 

Irritasjon på påføringsstedet

 

 

Utslett på påføringsstedet

 

 

Tretthet

 

 

Feber

 

 

Influensaliknende sykdom

 

 

Smerter

 

 

Brystsmerter

 

Mindre vanlige

Dermatitt på påføringsstedet

 

 

Blødning på påføringsstedet

 

 

Papler på påføringsstedet

 

 

Parestesi på påføringsstedet

 

 

Hyperestesi på påføringsstedet

 

 

Inflammasjon på påføringsstedet

 

 

Arr på påføringsstedet

 

 

Hudskade på påføringsstedet

 

 

Vesikler på påføringsstedet

 

 

Varme på påføringsstedet

 

 

Asteni

 

 

Frysninger

 

 

Letargi

 

 

Ubehag

 

 

Inflammasjon

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Sykdommer i blod

Redusert hemoglobin, antall hvite blodceller, absolutte nøytrofile og blodplater er observert i kliniske studier som undersøkte bruken av imiquimod 5 % krem. Disse reduksjonene betraktes ikke som klinisk signifikante hos pasienter med normale hematologiske reserver. Pasienter med reduserte hematologiske reserver er ikke studert i kliniske studier. Det er rapportert reduksjoner i hematologiske parametre som krever kliniske intervensjoner i rapporter etter markedsføring.

Hudinfeksjoner

Hudinfeksjoner ved behandling med imiquimod har vært observert. Selv om alvorlige følgetilstander ikke har vært rapportert, bør man alltid vurdere mulighet for infeksjon i skadet hud.

Hypopigmentering og hyperpigmentering

Det er rapportert lokalisert hypo- og hyperpigmentering etter bruk av imiquimod 5 % krem. Oppfølgingsopplysninger tyder på at disse endringene i hudfarge kan være permanente hos noen pasienter.

Hudreaksjoner utenom påføringsstedet

Sjeldne tilfeller av dermatologiske reaksjoner utenom påføringsområdet, inkludert erytem multiforme, er rapportert i kliniske studier med behandling med imiquimod 5 % krem.

Alopeci

Kliniske studier som undersøkte bruken av imiquimod 5 % krem i behandlingen av aktinisk keratose, har påvist en hyppighet på 0,4 % (5/1214) av hårtap på påføringsstedet eller omkringliggende område.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V.

4.9Overdosering

Ved overflateapplisering er en systemisk overdosering usannsynlig pga. den minimale perkutane absorpsjon. Studier med kaniner anslår dermal letal imikvimoddose til å være større enn 5 g/kg kroppsvekt. Vedvarende dermal overdosering med imikvimodkrem kan resultere i alvorlige lokale hudreaksjoner og kan øke risikoen for systemiske reaksjoner.

Etter utilsiktet oralt inntak kan det opptre symptomer som kvalme, oppkast, hodepine, muskelsmerter og feber etter en enkeltdose på 200 mg imiquimod som tilsvarer innholdet av mer enn 21 engangsposer med Zyclara. Den alvorligste kliniske bivirkning rapportert etter inntak av flere orale doser 200 mg var hypotensjon. Trykket ble normalisert etter oral eller intravenøs væsketilførsel.

Behandling av overdosering bør bestå av behandling av kliniske symptomer.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibiotika og kjemoterapeutika, dermatologiske, ATC-kode: D06B B10

Farmakodynamiske effekter

Imiquimod modifiserer immunresponsen. Det er hovedforbindelsen i imidazolinfamilien. Studier av metningsbindinger antyder at det finnes membranreseptorer for imiquimod på responderende celler, disse kalles toll-lignende reseptorer (toll-like receptor, TLR) 7 og 8. Imiquimod induserer frigjøringen av interferon alfa (IFN-α) og andre cytokiner fra en rekke celler hos mennesker og dyr (f.eks. fra humane monocytter/makrofager og keratinocytter). Lokal påføring in vivo av imiquimodkrem på musehud førte til økte konsentrasjoner av IFN og tumornekrosefaktor (TNF), sammenliknet med hud på ubehandlede mus. Utvalget av induserte cytokiner varierer med opphavet til cellevevet. I tillegg ble frigjøringen av cytokiner indusert etter dermal påføring og oral administrasjon av imiquimod i forskjellige laboratoriedyr og i humanstudier. Imiquimod er effektivt mot virusinfeksjoner i dyremodeller, og virker som et antitumormiddel, prinsipielt ved induksjon av frigjøring av alfa- interferon og andre cytokiner.

Økning i systemiske nivåer av alfa-interferon og andre cytokiner som følge av lokal påføring av imiquimod, ble også observert i humandata.

Klinisk effekt og sikkerhet

Effekten av Zyclara ble undersøkt i to dobbeltblinde, randomiserte vehikkelkontrollerte kliniske studier Pasientene hadde 5-20 typiske synlige eller palpable AK-lesjoner i et område større enn

25 cm2, enten i ansiktet eller hodebunnen. 319 forsøkspersoner med AK ble behandlet med opptil 2 engangsposer med imiquimod 3,75 % krem 1 gang daglig eller en matchende vehikkelkrem i 2 2-ukers

behandlingsperioder, adskilt av en 2-ukers behandlingspause. I de kombinerte studiene var den fullstendige fjerningshastigheten for hele ansiktet eller hodebunnen med imiquimod 3,75 % krem 35,6 % (57/160 pasienter, KI 28,2 %, 43,6 %), med vehikkel 6,3 % (10/159 pasienter, KI 3,1 %,

11,3 %) ved oppfølgingsbesøket 8 uker etter avsluttet behandling. Det ble ikke observert noen samlede forskjeller i effekt eller sikkerhet mellom pasienter ≥ 65 år og yngre pasienter. Skvamøst cellekarsinom (SCC) ble rapportert hos 1,3 % (2/160) av pasientene som ble behandlet med imiquimod, og 0,6 % (1/159) hos de som ble behandlet med vehikkel. Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant.

I en oppfølgingsstudie hvor pasienter som tidligere hadde oppnådd tilheling med Zyclara 3,75 %, ble fulgt opp i minst 14 måneder uten ytterligere AK-behandling, viste 40,5 % vedvarende tilheling innenfor hele behandlingsområdet (enten hele ansiktet eller hodebunnen). Det finnes ikke noen data på langtidstilheling utover dettee.

Pediatrisk populasjon

Det europeiske legemiddelkontoret har gitt unntak fra forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med Zyclara i alle undergrupper av den pediatriske populasjonen ved aktinisk keratose (se punkt 4.2 for informasjon vedrørende pediatrisk bruk).

5.2Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Mindre enn 0,9 % av en lokalt applisert enkel dose av radiomerket imiquimod ble absorbert gjennom huden hos mennesker.

Systemisk eksponering (perkutan penetrasjon) ble beregnet ut fra utskilt karbon-14[14C]-imiquimod i urin og avføring.

I en farmakokinetisk studie med imiquimod 3,75% krem ble det observert lav systemisk absorpsjon av imiquimod hos pasienter med AK etter påføring av 2 engangsposer 1 gang daglig (18,75 mg imiquimod/dag) i opptil 3 uker på hele ansiktet og/eller hodebunnen (omtrent 200 cm2). Steady-state- nivåer ble nådd i løpet av 2 uker og tid til maksimale konsentrasjoner (Tmax) var mellom 6 og 9 timer etter siste påføring.

Distribusjon

Gjennomsnittlig maksimal serumkonsentrasjon av imiquimod ved avslutningen av studien var 0,323 ng/ml.

Biotransformasjon

Peroralt administrert imiquimod er raskt og i stor utstrekning metabolisert til to hovedmetabolitter.

Eliminasjon

Den lille mengden som ble absorbert til den systemiske sirkulasjonen ble hurtig utskilt gjennom både urin og avføring i et gjennomsnittlig forhold på tilnærmet 3:1.

Tilsynelatende halveringstid etter lokal dosering av 3,75 % imiquimodkrem i den farmakokinetiske studien, ble beregnet til ca. 29 timer.

5.3Prekliniske sikkerhetsdata

Ikke-kliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av sikkerhetsfarmakologi, mutagenisitet eller teratogenisitet.

I en 4 måneders dermal toksisitetstudie på rotter, ble det observert en signifikant redusert kroppsvekt og en økning av milt-vekten etter doser på 0,5 og 2,5 mg /kg. Lignende effekter ble ikke sett i en 4 måneders dermal musestudie. Lokal hudirritasjon, spesielt ved høye doser, ble observert hos begge arter.

En 18-måneders karsinogenisitetsstudie hos mus med administrasjon av imiquimod på huden 3 dager/uke, førte ikke til tumorutvikling på applikasjonsstedet. Bare hos hunnmus var hyppigheten av hepatocellulære adenomer litt høyere sammenlignet med kontrollene. Insidensen samsvarer med spekteret av spontane tumorer som er kjent hos mus, korrelert med alder. Derfor betraktes disse funnene som tilfeldige. Da imiquimod absorberes dårlig gjennom human hud og ikke er mutagent er det sannsynlig at risikoen for systemisk eksponering er lav. Videre ble det ikke sett tumorer på noen steder i en 2-års oral karsinogenisitetsstudie hos rotter.

Imiquimodkrem ble undersøkt i en fotokarsinogenetisk studie der hårløse albinomus ble utsatt for simulert solstråling med ultrafiolett lys (UVR). Dyrene ble gitt imiquimodkrem tre ganger per uke og ble bestrålt 5 dager i uken i 40 uker. Musene ble fulgt i ytterligere 12 uker. Tumorer oppsto tidligere og i større antall hos gruppen som fikk vehikkelkrem sammenlignet med den lave UVR- kontrollgruppen. Betydningen av dette for mennesker er ukjent. Lokal administrasjon av imiquimodkrem, uavhengig av dose, medførte ingen tumorøkning, sammenlignet med vehikkelgruppen.

6.FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjelpestoffer

Isostearinsyre

Benzylalkohol

Cetylalkohol

Stearylalkohol

Parafin, hvit myk

Polysorbat 60

Sorbitanstearat

Glyserol

Metylparahydroksybenzoat (E 218)

Propylparahydroksybenzoat (E 216)

Xantangummi

Vann, renset

6.2Uforlikeligheter

Ikke relevant

6.3Holdbarhet

30 måneder.

6.4Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 ºC.

En åpnet pose skal ikke benyttes om igjen.

6.5Emballasje (type og innhold) og spesielt utstyr for bruk, administrering eller implantasjon

Eske med 14, 28 eller 56 engangsposer av polyester/hvit gjennomskinnelig polyetylen/aluminiumsfolie inneholdende 250 mg krem.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Ingen spesielle forholdsregler.

7.INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Meda AB Pipers väg 2A

170 73 Solna Sverige

8.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/12/783/001-003

9.DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 23.08.2012

Dato for siste fornyelse:

10.OPPDATERINGSDATO

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter