Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – Merking - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Medikamentets navnZypadhera
ATC-kodeN05AH03
Stoffolanzapine pamoate
ProdusentEli Lilly Nederland B.V.

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong ZYPADHERA 210 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

1.LEGEMIDLETS NAVN

ZYPADHERA 210 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon olanzapin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Olanzapinpamoatmonohydrat tilsvarende 210 mg olanzapin. Etter tilberedning: 150 mg/ml olanzapin.

3.LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer i fortynningsvæsken er karmellosenatrium, mannitol, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid.

4.LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Ett hetteglass med pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon.

Ett hetteglass med 3 ml fortynningsvæske.

En Hypodermic sprøyte og kanyle med sikkerhetshette.

Tre Hypodermic kanyler med sikkerhetshette.

5.ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Skal ikke administreres intravenøst eller subkutant.

6.ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.UTLØPSDATO

Utløpsdato

Hetteglass med suspensjon etter tilberedning: 24 timer.

Suspensjonen bør brukes umiddelbart etter overførsel fra hetteglass til sprøyte.

9.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

10.EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/479/001

13.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14.GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17.SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

Hetteglass etikett ZYPADHERA 210 mg pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ZYPADHERA 210 mg pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon olanzapin

i.m.

2.ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3.UTLØPSDATO

EXP

4.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5.INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

210 mg

6.Annet

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong ZYPADHERA 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

1. LEGEMIDLETS NAVN

ZYPADHERA 300 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon olanzapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Olanzapinpamoatmonohydrat tilsvarende 300 mg olanzapin. Etter tilberedning: 150 mg/ml olanzapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer i fortynningsvæsken er karmellosenatrium, mannitol, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Ett hetteglass med pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon.

Ett hetteglass med 3 ml fortynningsvæske.

En Hypodermic sprøyte og kanyle med sikkerhetshette.

Tre Hypodermic kanyler med sikkerhetshette.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Skal ikke administreres intravenøst eller subkutant.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Hetteglass med suspensjon etter tilberedning: 24 timer.

Suspensjonen bør brukes umiddelbart etter overførsel fra hetteglass til sprøyte.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/479/002

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

Hetteglass etikett ZYPADHERA 300 mg pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ZYPADHERA 300 mg pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon olanzapin

i.m

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

300 mg

6. Annet

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytterkartong ZYPADHERA 405 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

1. LEGEMIDLETS NAVN

ZYPADHERA 405 mg pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon olanzapin

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Olanzapin pamoat monohydrat tilsvarende 405 mg olanzapin. Etter tilberedning: 150 mg/ml olanzapin.

3. LISTE OVER HJELPESTOFFER

Hjelpestoffer i fortynningsvæsken er karmellosenatrium, mannitol, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre, natriumhydroksid.

4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Ett hetteglass med pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon.

Ett hetteglass med 3 ml fortynningsvæske.

En Hypodermic sprøyte og kanyle med sikkerhetshette.

Tre Hypodermic kanyler med sikkerhetshette.

5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Intramuskulær bruk.

Skal ikke administreres intravenøst eller subkutant.

6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8. UTLØPSDATO

Utløpsdato

Hetteglass med suspensjon etter tilberedning: 24 timer.

Suspensjonen bør brukes umiddelbart etter overførsel fra hetteglass til sprøyte.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Nederland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/479/003

13. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

Reseptpliktig legemiddel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Fritatt fra krav om blindeskrift

17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet

18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER

Hetteglass etikett ZYPADHERA 405 mg pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

ZYPADHERA 405 mg pulver til depotinjeksjonsvæske, suspensjon olanzapin

i.m.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

405 mg

6. Annet

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ SMÅ INDRE

EMBALLASJER Hetteglass etikett

Fortynningsvæske til ZYPADHERA

1. LEGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRASJONSVEI

Fortynningsvæske til ZYPADHERA i.m.

2. ADMINISTRASJONSMÅTE

Les pakningsvedlegget før bruk

3. UTLØPSDATO

EXP

4. PRODUKSJONSNUMMER

Lot

5. INNHOLD ANGITT ETTER VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

3 ml

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter