Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Charakterystyka produktu leczniczego - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaAcomplia
Kod ATCA08AX01
Substancjarimonabant
Producentsanofi-aventis

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

obrotu

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg tabletki powlekane

 

do

 

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

dopuszczenie

 

 

 

Jedna tabletka zawiera 20 mg rymonabantu.

 

 

 

 

 

Substancje pomocnicze:

tabletki zawierają około 115 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Dwuwypukłe białe tabletki w kształcie łzy, z wytłoczonym napisem “20” na jednej stronie.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

na

 

4.1

Wskazania do stosowania

 

 

pozwolenia

 

Jako środek uzupełniający dietę i wysiłek fizyczny w leczeniu pacjentów z otyłością (wskaźnik masy ciała [ang. body mass index, BMI] ≥ 30 kg/m2 pc.) albo z nadwagą (BMI > 27 kg/m2 pc.) ze związanym(-i) z nią czynnikiem(-ami) ryzyka, takim(-i) jak cukrzyca typu 2 lub dyslipidemią (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

U dorosłych zalecane dawkowanie to jedna tabletka 20 mg na dobę, przyjmowana rano przed

śniadaniem.

nego

 

Leczenie należy wprowadzać wraz z dietą umiarkowanie ograniczającą spożycia kalorii.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania rymonabantu przy stosowaniu przez okres

ponad 2 lat.

wa

ż

Szczególne populacje

 

Nie ma potrzeby zmiany dawkowaniabez u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2). Preparat ACOMPLIA należy stosować ostrożnie u pacjentów w wieku powyżej 75 lat (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjenci z leczniczyniewydolnością wątroby:

Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Preparat ACOMPLIA należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Preparatu ACOMPLIA nie należy stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek:

Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 5.2). Preparatu ACOMPLIA nie należy stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Produkt

 

Dzieci i młodzież:

obrotu

 

Preparatu ACOMPLIA nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

4.3

Przeciwwskazania

do

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 

Karmienie piersią.

 

związane ze zwiększeniem ryzyka myśli samobójczych, samouszkodzeniadopuszczeniei samobójstwa.

 

Duża depresja i (lub) przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych (patrz punkt 4.4).

 

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

 

Zaburzenia depresyjne

 

Zaburzenia depresyjne albo zaburzenia nastroju z objawami depresyjnymi były zgłaszane przez do 10% pacjentów, a myśli samobójcze u do 1% pacjentów przyjmujących rymonabant (patrz punkt 4.8). U pacjentów z aktualnie występującymi myślami samobójczymi i (lub) myślami samobójczymi w wywiadzie i zaburzeniami depresyjnymi nie wolno stosować rymonabantu, z wyjątkiem przypadków, gdy korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem u danego pacjenta (patrz punkty 4.3 i 4.8). Otyłość jest stanem, który może być związany z zaburzeniami depresyjnymi. Zaburzenia depresyjne mogą być

 

na

Lekarz przepisujący lek powinien starannie zbadać, czy u pacjenta w przeszłości występowały

pozwolenia

 

zaburzenia depresyjne, w celu określenia potencjalnego ryzyka związanego z leczeniem rymonabantem.

Reakcje depresyjne mogą wystąpić u pacjentów, u których nie stwierdza się wyraźnych czynników ryzyka, poza obecnością samej otyłości. Po wprowadzeniu leku do obrotu, u ponad połowy pacjentów, u których wystąpiły takie reakcje, pojawiły się one w ciągu 1 miesiąca po rozpoczęciu leczenia, zaś u około 80% pacjentów reakcje te nastąpiły w ciągu 3 miesięcy. Pacjentów należy aktywnie monitorować w kierunku objawów zaburzeń psychicznych, szczególnie depresji, po rozpoczęciu leczenia. W razie rozpoznania depresji podczas leczenia rymonabantem należy przerwać stosowanie tego leku. Pacjenta należy monitorować i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Pacjentów, zwłaszcza z zaburzeniami depresyjnymi lub zaburzeniami nastroju w wywiadzie (oraz pacjentów z obciążonym wywiadem rodzinnym) należy poinformować o konieczności obserwacji w

kierunku występowania tego rodzaju zaburzeń oraz natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w

razie ich wystąpienia.

ż

nego

 

Inne zaburzenia psychiczne

Nie zaleca się stosowania rymonabantu u pacjentów z niewyrównaną chorobą psychiczną.

bez

wa

W razie rozpoznania choroby psychicznej podczas terapii rymonabantem należy przerwać stosowanie tego leku.

leczniczy

Drgawki

Nie badano rymonabantu u pacjentów leczonych na padaczkę. W badaniach klinicznych nie stwierdzono różnicy częstości występowania drgawek u pacjentów przyjmujących rymonabant i placebo. Niemniej jednak, rymonabant należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów, patrz także punkt 5.3.

Produkt

 

Zaburzenie czynności wątroby

obrotu

Rymonabant jest metabolizowany w wątrobie i dlatego zaleca się ostrożność u pacjentów z

 

umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki i

bezpieczeństwa rymonabantu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Nie zalecana się

stosowania preparatu u tych pacjentów.

do

 

Zaburzenie czynności nerek

Dane dotyczące pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek są ograniczone i brak jest danych dotyczące pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Rymonabantu nie należy stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Osoby w wieku podeszłym

Nie określono wystarczająco skuteczności i bezpieczeństwa stosowaniadopuszczenierymonabantu u pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Rymonabant należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów (patrz punkt

5.2).

Rasa

Działanie kliniczne rymonabantu (zmniejszenie masy ciała) u pacjentów rasy czarnej było mniejsze

 

 

 

na

niż u rasy kaukaskiej. Może to być spowodowane występowaniem większego klirensu rymonabantu z

mniejszą ekspozycją na preparat niż u osób rasy kaukaskiej (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z cukrzycą

pozwolenia

 

 

 

Ze względu na wpływ rymonabantu na stężenie glukozy we krwi, u pacjentów z cukrzycą przyjmujących rymonabant może wystąpić hipoglikemia (patrz punkt 4.8). Zaleca się monitorowanie stężenia glukozy we krwi w tej grupie pacjentów.

Interakcje z innymi lekami

Rymonabant należy stosować ostrożnie w skojarzeniu z silnie działającymi inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, telitromycyna, klarytromycyna, nefazodon) (patrz punkt 4.5).

Laktoza

Ponieważ tabletki ACOMPLIA zawierają laktozę, nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 

 

 

 

ż

Pacjentów należy pouczyć, że nie wolnonegozwiększać dawki preparatu ACOMPLIA.

 

 

 

wa

 

Z badań rymonabantu wykluczono pacjentów, u których w okresie poprzedzających 6 miesięcy

wystąpiło zdarzenie ze strony układu krążenia (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, itd.).

 

leczniczy

bez

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

obrotu

Rymonabant jest metabolizowany in vitro zarówno szlakami z udziałem CYP3A, jak i

 

amidohydrolazy (głównie wątrobowej). Jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A4 spowoduje

zwiększenie ekspozycji na rymonabant. Należy się spodziewać, że równoczesne podawanie leków

pobudzających CYP3A4 zmniejszy ekspozycję na rymonabant.

do

 

Możliwość wpływu innych produktów leczniczych na rymonabant:

 

dopuszczenie

 

Jednoczesne podawanie ketokonazolu (silnie działający inhibitor CYP3A4) zwiększało AUC rymonabantu o 104% (95% przedział predykcji: 40% - 197%). Należy się spodziewać podobnego zwiększenia ekspozycji przy stosowaniu innych silnie działających inhibitorów CYP3A4. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania leku ACOMPLIA i silnie działających inhibitorów CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, telitromycyna, klarytromycyna, nefazodon).

Wprawdzie nie przeprowadzono badań nad jednoczesnym podawaniem leków pobudzających aktywność CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, dziurawiec zwyczajny), jednak należy spodziewać się, że równoczesne podawanie leków o silnym działaniu pobudzającym aktywność CYP3A4 może zmniejszać stężenie rymonabantu w osoczu krwi i prowadzić do utraty skuteczności.

 

 

na

Równoczesne podawanie orlistatu, etanolu lub lorazepamu nie miało znamiennego wpływu na

stężenia rymonabantu w osoczu krwi.

pozwolenia

 

 

 

Możliwość wpływu rymonabantu na inne produkty lecznicze:

Nie badano działania hamującego na CYP2C8 in vivo. Niemniej jednak, rymonabant miał łagodne działanie hamujące na CYP2C8 in vitro. Wydaje się, że potencjalne działanie hamujące na CYP2C8 in vivo jest małe. Rymonabant nie hamuje ani nie pobudza innych enzymów układu cytochromu P lub glikoproteiny P (P-gp) in vitro. Potwierdzono to klinicznie podczas szczególnych badań z użyciem midazolamu (substrat CYP 3A4), warfaryny (substrat CYP 2C9) i digoksyny (substrat P-gp). Równoczesne podawanie rymonabantu nie miało znamiennego wpływu na właściwości farmakokinetyczne doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol i lewonorgestrel, w warunkach stanu równowagi.

4.6 Ciąża i laktacja

Brak jest właściwych badań lub badań z odpowiednią grupą kontrolną u kobiet w ciąży. Dane z badań

na zwierzętach nie są jednoznaczne, ale wyniki wskazują na możliwe szkodliwe działanie na rozwój

 

nego

zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Dlatego nie

zarodka/płodu (patrz punkt 5.3). Potencjalneż

zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży. Pacjentki powinny poinformować lekarza prowadzącego

o zajściu w ciążę podczas leczenia preparatem ACOMPLIA.

wa

 

 

Rymonabant wykryto w mleku samic szczura w okresie laktacji. Rymonabant może hamować odruch ssania. Nie wiadomo, czy rymonabant przenika do mleka kobiecego. Preparat ACOMPLIA jest

 

leczniczy

przeciwwskazany w okresiebezkarmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Produkt

 

 

 

obrotu

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

 

 

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i

obsługiwania urzadzeń mechanicznych w ruchu

do

 

Badania nad funkcjami poznawczymi w ramach badań z zakresu farmakologii klinicznej wykazały, że rymonabant jest pozbawiony jakiegokolwiek znamiennego wpływu na funkcje poznawcze lub działania sedatywnego.

4.8 Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania preparatu ACOMPLIA 20 mg określono u około 2500 pacjentów, uczestniczących w badaniach sprawdzających efekty metaboliczne i utratę masy ciała u pacjentów z nadwagą lub otyłością, oraz u około 3800 pacjentów z innymi wskazaniami. W badaniach

kontrolowanych placebo, wskaźnik przerwania udziału w badaniu z powodu działań niepożądanych

wynosił 15,7% wśród pacjentów otrzymujących rymonabant. Najczęstszymi działaniami

niepożądanymi, które były przyczyną przerwania leczenia były: nudności, zmiany nastroju z

objawami depresji, zaburzenia depresyjne, lęk i zawroty głowy.

 

Zaburzenia depresyjne zgłaszano u 3,2% pacjentów otyłych, lub pacjentów z nadwagą z

 

dopuszczenie

towarzyszącym(-i) czynnikiem(-ami) ryzyka, leczonych rymonabantem 20 mg. Były one zwykle

łagodnie lub umiarkowanie nasilone i we wszystkich przypadkach ustępowały po zastosowaniu

 

na

leczenia albo przerwaniu stosowania rymonabantu i nie różniły się pod względem charakterystyki

w porównaniu ze zgłaszanymi w grupach kontrolnych.

 

pozwolenia

 

Poniższa tabela (tabela 1) przedstawia wszystkie rodzaje działań niepożądanych wymagające leczenia

z badań kontrolowanych placebo u pacjentów leczonych w celu zmniejszenia masy ciała i związanych

zaburzeń metabolicznych, kiedy ich częstość występowania była statystycznie znamiennie większa niż odpowiadająca częstość w grupie placebo (dla zdarzeń 1%), lub gdy uznano je za klinicznie istotne (dla zdarzeń < 1%).

Klasyfikacja spodziewanej częstości występowania działań niepożądanych:

 

 

 

 

nego

 

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione

 

 

 

wa

 

 

zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.ż

 

 

leczniczy

bez

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo często (10%); często (≥ 1, < 10%); niezbyt często (0,1, < 1%); rzadko (0,01, < 0,1 %); bardzo rzadko (< 0,01%); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja

 

Bardzo często

Często

 

Niezbyt często

 

Rzadko

układów i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narządów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakażenia i

 

Zakażenie

 

 

Zapalenie żołądka i

 

 

 

 

 

zarażenia

 

górnych dróg

 

jelita

 

 

 

 

 

pasożytnicze

 

oddechowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasomnie

 

dopuszczenie

 

do

 

Zaburzenia

 

 

 

 

 

 

 

Hipoglikemia*

 

 

metabolizmu i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia

 

 

 

 

 

Zaburzenia depresyjne

Objawy lęku

Omamy

 

psychiczne

 

 

 

 

 

Zmiany nastroju z

 

napadowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objawami

 

Gniew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depresyjnymi

 

Dysforia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lęk

 

Zaburzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drażliwość

 

emocjonalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerwowość

 

Myśli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia snu

 

samobójcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezsenność

na

Agresywność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresywne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zachowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia układu

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

Letarg

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrata pamięci

 

 

 

 

nerwowego

 

 

 

 

 

Zawroty głowy

 

Drżenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedoczulica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rwa kulszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parestezja

 

 

 

 

 

Zaburzenia

 

 

 

 

 

Uderzenia gorąca

 

 

 

 

 

naczyniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia układu

 

 

 

 

 

 

 

Czkawka

 

 

 

oddechowego,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klatki piersiowej i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

śródpiersia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia

 

Nudności

 

 

Biegunka

 

 

 

 

 

żołądka i jelit

 

 

 

 

 

Wymioty

 

 

 

 

 

Zaburzenia skóry i

 

 

 

ż

 

Świąd

 

Nocne poty

 

 

 

tkanki podskórnej

 

 

 

 

negoNadmierne pocenie się

 

 

 

 

Zaburzenia

 

 

wa

 

 

Zapalenie ścięgien

 

 

 

 

 

mięśniowo-

 

bez

 

 

Skurcze mięśni

 

 

 

 

 

szkieletowe i

 

 

 

Długotrwałe skurcze

 

 

 

 

 

tkanki łącznej

 

 

 

 

 

mięśni

 

 

 

 

 

Zaburzenia ogólne

 

 

 

 

 

Osłabienie/zmęczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grypa

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

Upadek

 

 

 

 

 

Urazy, zatrucia i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powikłania po

 

 

 

 

 

Obrażenie

 

 

 

 

 

zabiegach

 

 

 

 

 

Skręcenie stawu

 

 

 

 

 

*Częstość występowania tylko na podstawie zgłoszeń u pacjentów z nadwagą lub otyłością chorych na cukrzycę.

W badaniach klinicznych dotyczących innych wskazań, często zgłaszano następujące inne rodzaje

działań niepożądanych:

 

Produkt

 

zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zapalenie zatok,

zaburzenia metabolizmu i odżywiania: jadłowstręt, zmniejszenie apetytu,

zaburzenia żołądka i jelit: dyskomfort żołądka, suchość w ustach.

 

 

Po wprowadzeniu do obrotu

Ponadto po wprowadzeniu do obrotu były zgłaszane następujące działania niepożądane (częstość

występowania nieznana):

obrotu

-Zaburzenia psychiczne: zaburzenia psychotyczne, w tym halucynacje, urojenia i paranoja.

-Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

-Zaburzenia układu nerwowego: drgawki, trudności w koncetracji, ból głowy. do

-Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha.

Wpływ na wyniki testów laboratoryjnych

Nie stwierdzono wpływu preparatu ACOMPLIA na wyniki testów laboratoryjnych.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie odnośnie przedawkowania rymonabantu jest ograniczone. W badaniu tolerancji pojedynczej dawki, podawano dawki do 300 mg ograniczonej liczbie osób, ze zgłaszanymi jedynie łagodnymi objawami. Obejmowały one: ból głowy, euforię, zmęczenie i bezsenność. Badanie właściwości farmakokinetycznych wykazało, że plateau ekspozycji jest osiągane przy 180 mg. Nie ma

swoistego antidotum na rymonabant, dlatego w przypadku przedawkowania należy zastosować

odpowiednie postępowanie podtrzymujące. Leczenie powinno obejmować ogólne postępowanie,

stosowane w leczeniu przedawkowania, takie jak utrzymanie drożnośdopuszczenieci dróg oddechowych,

obserwacja czynności układu krążenia, ogólne leczenie objawowe i podtrzymujące.

 

 

 

na

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

 

 

Grupa farmakoterapeutyczna: lek przeciw otyłości.

 

Kod ATC: A08AX01

pozwolenia

 

 

 

 

Rymonabant jest wybiórczym antagonistą receptora kannabinoidowego-1 (ang. cannabinoid-1, CB1),

hamującym działanie farmakologiczne kannabinoidów-agonistów in vitro oraz in vivo.

Układ endokannabinoidowy jest to układ fizjologiczny obecny w tkance mózgu i tkankach

obwodowych (w tym w adipocytach), który wpływa na równowagę energetyczną, metabolizm

Wyniki badań klinicznych

wa

ż

nego

 

Wpływ na masę ciała

 

 

glukozy i lipidów oraz masę ciała, a także w neuronach układu mezolimbicznego moduluje spożycie pokarmów bardzo smacznych, słodkich lub tłustych.

Do badań klinicznych fazy 2 i 3 włączono ogółem ponad 6800 pacjentów. Pacjenci włączani do badań

fazy 3 przestrzegali w okresie badania restrykcyjnej diety przepisanej przez dietetyka i zalecono im

w porównaniuleczniczyz placebo. Stwierdzono średnie zmniejszenie masy ciała o 6,5 kg względem wartości

zwiększenie aktywności fizycznej.bez

Pacjenci mieli wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI)

30 kg/m² pc., lub BMI > 27 kg/m² pc. z nadcinieniemś

tętniczym i (lub) dyslipidemią w dniu

włączenia do badania. Około 80% populacji stanowiły kobiety, 87% osoby rasy kaukaskiej, a 9% osoby rasy czarnej. Doświadczenie dotyczące pacjentów w wieku > 75 lat oraz rasy orientalnej/żółtej było ograniczone.

W trzech badaniach przeprowadzonych u pacjentów bez cukrzycy wykazano znamienne zmniejszenie

średniej masy ciała względem wartości początkowych, po roku stosowania leku ACOMPLIA 20 mg Produktpoczątkowej dla preparatu ACOMPLIA 20 mg, po roku leczenia, w porównaniu ze średnim

zmniejszeniem masy ciała o 1,6 kg dla placebo (różnica: -4,9 kg; 95% przedział ufności: od -5,3 do - 4,4; p< 0,001).

W tabeli 2 przedstawiono odsetki pacjentów, którzy utracili 5% i 10% wyjściowej masy ciała po 1 roku leczenia.

Tabela 2:

 

Badania z udziałem pacjentów

 

Badanie z udziałem pacjentów z

 

bez cukrzycy

 

 

cukrzycą

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

Placebo

ACOMPLIA

 

Placebo

ACOMPLIA

 

 

20 mg

 

 

 

20 mg

nITT

 

 

do

 

 

 

 

Wyjściowa masa

 

 

 

ciała (kg)

 

 

 

 

 

 

 

Pacjenci ze

19,7%

50,8%

 

14,5%

 

49,4%

zmniejszeniem masy

 

 

 

 

 

 

 

ciała o 5%

 

 

 

 

 

 

 

Różnica (95% CI)

31,1% (28%; 34%)

 

34,9% (28%; 41%)

 

Pacjenci ze

7,8%

27,0%

 

2,0%

 

16,2%

zmniejszeniem masy

 

 

na

dopuszczenie

 

 

ciała o 10%

 

 

 

 

 

 

Różnica (95% CI)

19,2% (17%; 22%)

14,2% (10%; 19%)

 

Zmniejszenie masy ciała obserwowano główniepozwoleniaw okresie pierwszych dziewięciu miesięcy leczenia. Lek ACOMPLIA 20 mg był skuteczny w utrzymywaniu zmniejszenia masy ciała przez okres do

dwóch lat. Po dwóch latach zmniejszenie masy ciała wynosiło 5,1 kg u pacjentów, którzy otrzymywali

lek ACOMPLIA 20 mg oraz 1,2 kg w przypadku placebo (różnica: -3,8 kg; 95% przedział ufności: od -4,4 do -3,3; p<0,001).

Rymonabant w dawce 20 mg zmniejszał ryzyko ponownego zwiększenia masy ciała. Pacjentów,

którzy przyjmowali lek ACOMPLIA 20 mg przez jeden rok, ponownie włączano losowo do grupy

przyjmującej preparat ACOMPLIA 20 mg albo placebo. Po dwóch latach u pacjentów przyjmujących

nadal rymonabantu stwierdzono średnie zmniejszenie masy ciała o 7,5 kg po 2 latach, podczas gdy u pacjentów włączanych do grupy placebo w drugim roku badania stwierdzono średnie zmniejszenie masy ciała o 3,1% po 2 latach. Po dwóch latach różnica w całkowitym zmniejszeniu masy ciała

między preparatem ACOMPLIA i placebo wynosiła -4,2 kg (95% przedział ufności: od -5,0 do -3,4,

p<0,001).

wa

ż

nego

 

Leczenie rymonabantem było związane ze znamiennym zmniejszeniem obwodu w pasie, co jest uznanym wskaźnikiem zawartości tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej.

Wydaje się, że wpływ na masę ciała jest taki sam u mężczyzn, jak i u kobiet. Uograniczonej liczby

leczniczy

 

pacjentów rasy czarnej utratabez

masy ciała była mniej wyraźna (średnia różnica w porównaniu z grupą

placebo: -2,9 kg). Nie można wyciągać żadnych wniosków odnośnie skuteczności leku w leczeniu pacjentów w wieku powyżej 75 lat albo rasy żółtej/ orientalnej, z powodu zbyt małej liczby pacjentów.

Produkt

 

Zmniejszenie masy ciała i dodatkowe czynniki ryzyka

obrotu

 

W badaniach z udziałem pacjentów bez cukrzycy, z mieszaną populacją osób z lub bez dyslipidemii (leczonych) obserwowano zwiększenie stężenia cholesterolu HDL oraz zmniejszenie stężenia triglicerydów (po roku leczenia). Dla cholesterolu HDL stwierdzono średnie zwiększenie pod wpływem rymonabantu 20 mg o 16,4% (wyjściowe stężenie cholesterolu HDL 1,24 mmol/l),

w porównaniu ze zwiększeniem o 8,9% w grupie placebo (wyjściowe stężenie cholesteroludoHDL

1,21 mmol/l). Różnica była statystycznie znamienna (różnica: 7,9%; 95% przedział ufności: 6,6% –

5,8% w grupie placebo (wyjściowe stężenie TG 1,65 mmol/l). Różnica była statystycznie znamienna (różnica: -13,3%; 95% przedział ufności: od -16,5 do -10,2%; p< 0,001). Oszacowano, że poprawa wartości cholesterolu HDLi triglicerydów u pacjentów otrzymujących rymonabant 20 mg była w przybliżeniu dwukrotnie większa niż oczekiwana w związku ze zmniejszeniem masy ciała.

Na ogół preparat ACOMPLIA 20 mg nie miał znamiennego wpływu na cholesterol całkowity ani na cholesterol LDL.

9,2%; p<0,001). Dla triglicerydów (TG) stwierdzono średnie zmniejszenie stężenia pod wpływem rymonabantu 20 mg o 6,9% (wyjściowe stężenie TG 1,62 mmol/l) wdopuszczenieporównaniu ze zwiększeniem o

W badaniu z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą lub otyłością (badanie RIO-Diabetes), leczonych metforminą lub pochodną sulfonylomocznika, obserwowano poprawę wskaźnika hemoglobiny glikowanej (HbA1c) i masy ciała. Bezwzględna zmiana HbA1c po okresie jednego roku wynosiła -0,6 w grupie pacjentów otrzymujących rymonabant 20 mg (wyjściowo 7,3%) i +0,1 w grupie otrzymującej placebo (wyjściowo 7,2%). Różnica była statystycznie znamienna (różnica:

-0,7%, 95% przedział ufności: od -0,80 do -0,5; p< 0,001).

 

pozwolenia

20 mg stwierdzono po roku

W grupie pacjentów przyjmujących produkt ACOMPLIA w dawcena

obserwacji zmniejszenie masy ciała o średnio 5,3 kg, w porównaniu do 1,4 kg w grupie placebo (różnica -3,9 kg; 95% przedział ufności: od -4,6 do -3,3; p<0,001). Tabela 2 przedstawia odsetek pacjentów ze zmniejszeniem masy ciała po roku leczenia o 5% lub 10% wartości początkowej.

W drugim badaniu uczestniczyli pacjenci z cukrzycą typu 2 i otyłością, którzy uprzednio nie przyjmowali leków (badanie Serenade). Bezwzględna zmiana wskaźnika HbA1c (przy wartości początkowej 7,9% w obu grupach) wynosiła po sześciu miesiącach -0,8 w grupie przyjmującej rymonabant w dawce 20 mg oraz -0,3 w grupie placebo (różnica -0,51; 95% przedział ufności:

od -0,78 do -0,24; p<0,001). Odsetek pacjentów, u których uzyskano wskaźnik HbA1c <7%, wyniósł 51% w grupie przyjmującej rymonabant oraz 35% w grupie placebo. Różnica średniej zmiany masy ciała pomiędzy grupami przyjmującymi lek w dawce 20 mg oraz placebo wyniosła 3,8 kg (95% przedział ufności: od -5,0 do -2,6; p<0,001).

Zmiany cholesterolu HDL oraz TG w tej populacji były podobne do obserwowanych w populacji

pacjentów bez cukrzycy. Oszacowano, że poprawa wskaźnika HbA1c u pacjentów przyjmujących

rymonabant 20 mg była w przybliżeniu dwukrotnie większa niż oczekiwana w związku ze

zmniejszeniem masy ciała.

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

leczniczy

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne rymonabantu są niemal proporcjonalne do dawki aż do około 20 mg. Powyżej 20 mg, pole pod krzywą (AUC) zwiększało się w stopniu mniejszym niż proporcjonalnie do

dawki.

do

obrotu

 

Wchłanianie:

 

Rymonabant charakteryzuje się dużą przenikalnością in vitro i nie jest substratem dla glikoproteiny-P.

Nie określono bezwzględnej dostępności biologicznej rymonabantu. Po wielokrotnym podaniu raz na dobę dawek 20 mg zdrowym ochotnikom na czczo, maksymalne stężenia rymonabantu w osoczu krwi występowały w przybliżeniu po 2 godzinach, a stężenia stanu równowagi osiągano w ciągu 13 dni

[Cmax = 196 ± 28,1 ng/ml; Ctrough (stężenie bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki) = 91,6 ± 14,1 ng/ml; AUC0-24 = 2960 ± 268 ng. godz/ml]. Ekspozycje na rymonabant w stanie równowagi były

3,3 razy większe od obserwowanych po podaniu pierwszej dawki. Analiza właściwości farmakokinetycznych w populacji wykazała mniejsze fluktuacje stężenia leku w osoczu krwi między szczytowym a minimalnym (ang. peak to trough), jednak bez różnic AUC w stanie równowagi, u osób z większą masą ciała. Należy się spodziewać, że zwiększenie masy ciała od 65 do 200 kg byłoby

związane ze zmniejszeniem Cmax o 24% oraz zwiększeniem Ctrough o 5%. Czas do wystąpienia stanu równowagi u pacjentów z otyłością jest dłuższy (25 dni) w związku z większą objętością dystrybucji u

tych pacjentów. Analiza właściwości farmakokinetycznych w populacji wykazała, że właściwości

 

 

dopuszczenie

farmakokinetyczne rymonabantu są podobne u zdrowych osób niepalących oraz u osób palących.

Wpływ pokarmu:

na

 

Podawanie rymonabantu osobom zdrowym napozwoleniaczczo lub z pokarmem o dużej zawartości tłuszczu

wykazało zwiększenie Cmax oraz AUC o odpowiednio 67% i 48% po spożyciu posiłku. W badaniach klinicznych, preparat ACOMPLIA w dawce 20 mg przyjmowano raz na dobę, zwykle przed śniadaniem.

Dystrybucja:

Wiązanie rymonabantu in vitro z białkami osocza ludzkiego jest znaczne (> 99,9%). i nie stwierdza się

zjawiska nasycenia w szerokim zakresie stężeń. Pozorna obwodowa objętość dystrybucji rymonabantu okazała się zależna od masy ciała: objętość dystrybucji jest większa u pacjentów otyłych, w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała.

Metabolizm:

Rymonabant jest metabolizowany zarówno szlakami metabolicznymi z udziałem CYP3A,

Wydalanie:

jak i z udziałem amidohydrolazy (głównie wątrobowej) in vitro. Metabolity w krążeniu nie mają

 

nego

udziału w aktywności farmakologicznejż

leku.

wa

 

 

bez półtrwanialeczniczyfazy eliminacji jest dłuższy (około 16 dni) w porównaniu z pacjentami bez otyłości (około 9 dni), z powodu większej objętości dystrybucji.

Rymonabant jest eliminowany głównie poprzez metabolizm, a następnie metabolity wydalane są z żółcią. Jedynie około 3% dawki rymonabantu jest wydalane w moczu, natomiast około 86% dawki jest wydalane z kałem w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów. U pacjentów otyłych okres

Szczególne populacje

Rasa:

W badaniach z podawaniem dawki pojedynczej oraz dawek powtarzanych, Cmax i AUC rymonabantu były podobne u zdrowych Japończyków oraz u osób rasy kaukaskiej, natomiast okres półtrwania fazy eliminacji był krótszy u Japończyków (3-4 dni), w porównaniu z osobami rasy kaukaskiej (około 9

Produktdni). Różnica okresu półtrwania wynikała z różnic obwodowej objętości dystrybucji w następstwie mniejszej masy ciała Japończyków.

U pacjentów rasy czarnej Cmax jest mniejsze nawet o 31% oraz AUC mniejsze o 43% w porównaniu z pacjentami innych ras.

Płeć:

obrotu

 

Właściwości farmakokinetyczne rymonabantu są podobne u pacjentów płci żeńskiej i płci męskiej.

Osoby w podeszłym wieku:

Ekspozycja u pacjentów w podeszłym wieku jest nieco większa niż u pacjentów młodych. W oparciu o analizę właściwości farmakokinetycznych w populacji (zakres wieku: 18 - 81 lat) oszacowano, że u pacjenta w wieku 75 lat Cmax jest większe o 21%, a AUC większe o 27% niż u pacjenta w wieku 40

lat.

do

 

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

Łagodne zaburzenie czynności wątroby nie ma wpływu na ekspozycjdopuszczenieę na rymonabant. Dane nie

wystarczają, aby wyciągać wnioski dotyczące właściwości farmakokinetycznych w umiarkowanym

zaburzeniu czynności wątroby. Nie oceniano pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek:

Nie przeprowadzono ukierunkowanych badań wpływu czynności nerek na właściwości

farmakokinetyczne rymonabantu.

Na podstawie danych z badań właściwości farmakokinetycznych w populacji, wydaje się, że łagodne zaburzenie czynności nerek nie ma wpływu na właściwości farmakokinetyczne rymonabantu.

Ograniczone dane wskazują na zwiększoną ekspozycję u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem

 

 

na

czynności nerek (zwiększenie AUC o 40%). Brak danych na temat wpływu ciężkiego zaburzenia

czynności nerek.

pozwolenia

 

 

 

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

 

Działania niepożądane nie obserwowane w badaniach klinicznych, lecz obserwowane u zwierząt przy poziomach ekspozycji podobnych do klinicznych poziomów ekspozycji i mogące mieć znaczenie przy stosowaniu klinicznym, wymieniono poniżej:

Sporadycznie w badaniach na gryzoniach i na makakach obserwowano drgawki. Nie obserwowano drgawek u psów w badaniu trwającym 3 miesiące. W niektórych, ale nie we wszystkich przypadkach, wydaje się, że początek drgawek był związany ze stresem, wynikającym z czynności wykonywanych

na zwierzętach. Działanie rymonabantu zwiększające częstość występowania drgawek stwierdzono w

 

 

nego

jednym z dwóch badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania. Nie stwierdzono niekorzystnego

działania rymonabantu na zapis EEG u szczurów.

W badaniach na gryzoniach obserwowano zwiększenie częstości występowania i (lub) nasilenia

 

ż

 

objawów klinicznych wskazujących na zwiększoną nadmierną wrażliwość na dotyk. Nie można

wa

 

 

wykluczyć bezpośredniego działania rymonabantu.

W długookresowych badaniach na szczurach stwierdzono stłuszczenie wątroby oraz zwiększenie częstości występowania martwicy części środkowych zrazików zależne od dawki. Nie można wykluczyć bezpośredniegobezdziałania rymonabantu.

W standardowych badaniach wpływu na płodność u samic szczura (podawanie przez 2 tygodnie przed

kopulacją), zaburzony był cykl rujowy oraz zmniejszona liczba ciałek żółtych oraz wskaźnik

płodności po dawkach rymonabantu, które miały działanie toksyczne u matek (30 i 60 mg/kg na

dobę). Po podawaniu przez dłuższy okres przed kopulacją (9 tygodni), co umożliwiało odwrócenie początkowego działania rymonabantu, nie stwierdzano niekorzystnego wpływu na płodność lub cykl rujowy. Odnośnie parametrów dotyczących rozmnażania, przy30 mg/kg nie obserwowano różnic

pomiędzy zwierzętami otrzymującymi lek i kontrolnymi, przy 60 mg/kg skutki nadal obserwowano

(zmniejszenie liczby ciałek żółtych, implantacji, całkowitej liczby i liczby płodów żywych).

Produkt

leczniczy

 

Sporadycznie, wady rozwojowe (bezmózgowie, małoocze, poszerzenie komór mózgu i przepuklina pępkowa) obserwowano w badaniach działania toksycznego na zarodki i płody, przeprowadzonych na królikach, po dawkach powodujących ekspozycję podobną do ekspozycji klinicznej. Pomimo że przy

tych dawkach obserwowano działanie toksyczne u matek, nie można wykluczyć związku z

obrotu

podawaniem leku. Nie obserwowano wad rozwojowych związanych z przyjmowaniem leku u

szczurów.

 

 

 

 

 

Wpływ rymonabantu na rozwój przed i po porodzie oceniono na szczurach, przy dawkach do

 

 

 

do

 

10 mg/kg na dobę. Stwierdzono związane z podawaniem leku zwiększenie śmiertelności noworodków

w okresie przed odstawieniem od sutka. Zwiększenie śmiertelności noworodków można przypisać

niezdolności samicy do karmienia, albo spożyciu rymonabantu z mlekiem i (lub) zahamowaniu

odruchu ssania, który według piśmiennictwa jest zapoczątkowany u noworodka myszy za pomocą

przekazywania sygnałów przez receptory CB1 układu endokannabinoidowego. W piśmiennictwie

istnieją doniesienia, że zarówno u gryzoni, jak i u ludzi, podczas rozwoju następuje zmiana

 

 

dopuszczenie

 

 

rozmieszczenia przestrzennego i gęstości receptorów CB1 w mózgowiu. Potencjalne znaczenie tego

dla podawania antagonisty CB1 nie jest znane. W badaniu wpływu na rozwój płodu i noworodka,

przeprowadzonym na szczurach, stwierdzono, że ekspozycja na rymonabant in utero oraz przez

spożycie mleka nie powodowała zmian w uczeniu się lub pamięci, jednak obserwowano różnorodny wpływ na aktywność ruchową oraz odpowiedź na nagły dźwięk u potomstwa, w wyniku ekspozycji na rymonabant.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

pozwolenia

na

 

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

 

Rdzeń tabletki:

 

 

 

 

 

skrobia kukurydziana,

 

 

 

 

 

laktoza jednowodna,

 

 

 

 

 

powidon K 30 (E1201),

 

 

 

 

 

kroskarmeloza sodowa (E468),

 

 

 

 

sodu laurylosiarczan (E487),

 

 

nego

 

celuloza mikrokrystaliczna (E460),

 

 

 

 

 

magnezu stearynian

 

 

 

 

 

Otoczka tabletki:

 

 

ż

 

 

laktoza jednowodna,

 

wa

 

 

hypromeloza 15 mPa/s (E464),

 

 

 

 

 

tytanu dwutlenek (E171),

 

 

 

 

 

makrogol 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substancja nadająca połysk tabletce:

 

 

 

wosk karnauba (E903)

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

6.3 Okres ważności

 

 

 

 

 

 

3 lata

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z polichlorku winylu (PCW)-aluminium, zawierające 14, 28, 30, 56, 84, 90 lub 98 tabletek powlekanych.

Nieprzezroczyste, białe butelki z polietylenu u dużej gęstości (HDPE) zawierające 28, 98 lub 500 tabletek powlekanych.

70 x 1 tabletek powlekanych w blistrach z PCW-aluminium perforowanych podzielnych na dawki

pojedyncze.

do

obrotu

 

 

 

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

 

 

 

 

 

 

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

dopuszczenie

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

na

174 Avenue de France

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/344/001-011

 

 

 

 

 

 

 

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 

 

19 czerwiec 2006 r.

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o tym produkcie są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds.

Produktów Leczniczych (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

 

 

 

leczniczy

bez

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę