Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Charakterystyka produktu leczniczego - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
Kod ATCJ07BB02
Substancjasplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ProducentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Adjupanrix, zawiesina i emulsja do sporządzania emulsji do wstrzykiwań

Pandemiczna szczepionka przeciw grypie (H5N1) (rozszczepiony wirion) inaktywowana, z adiuwantem

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Po zmieszaniu, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy zawierający antygen* odpowiadający:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1) wariant szczepu (NIBRG-14)

3,75 mikrograma**

* namnażany w zarodkach kurzych ** hemaglutynina

Szczepionka odpowiada zaleceniom WHO i decyzji UE dotyczącym pandemii.

Adiuwant AS03 zawierający skwalen (10,69 miligrama), DL-α-tokoferol (11,86 miligrama) i polisorbat 80 (4,86 miligrama).

Po zmieszaniu 1 fiolki zawiesiny z 1 fiolką emulsji powstaje opakowanie wielodawkowe. Liczba dawek na fiolkę patrz punkt 6.5.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Szczepionka zawiera 5 mikrogramów tiomersalu (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina i emulsja do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.

Zawiesina jest bezbarwnym, lekko opalizującym płynem.

Emulsja jest białawym do żółtawego jednorodnym mlecznym płynem.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Profilaktyka grypy w sytuacji oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionka Adjupanrix powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Osoby nie szczepione wcześniej szczepionką Prepandrix

Dorośli w wieku od 18 lat:

Jedna dawka 0,5 ml w wybranym dniu.

Drugą dawkę 0,5 ml należy podać po upływie co najmniej trzech tygodni do dwunastu miesięcy od pierwszej dawki w celu uzyskania maksymalnej skuteczności.

W oparciu o bardzo ograniczone dane przyjmuje się, że dorośli w wieku > 80 lat mogą wymagać podwójnej dawki Adjupanrix w wybranym dniu i kolejnej podwójnej dawki po co najmniej trzech tygodniach aby wywołać odpowiedź immunologiczną (patrz punkt 5.1).

Osoby szczepione wcześniej jedną lub dwiema dawkami szczepionki Prepandrix zawierającej hemaglutyninę pochodzącą z innego kladu tych samych podtypów wirusa co wirus grypy powodujący pandemię:

Dorośli w wieku od 18 lat: jedna dawka 0,5 ml w wybranym dniu.

Dzieci i młodzieź

Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania oraz immunogenności po podaniu Adjupanrix oraz po podaniu połowy dawki szczepionki (tj. 1,875 µg HA oraz połowa dawki adiuwantu AS03) w dniach 0 i 21 dzieciom w wieku od 3 do 9 lat.

Aktualnie dane przedstawiono w punktach 4.4, 4.8 i 5.1, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Dalsze informacje, patrz punkt 4.4, 4.8 i 5.1.

Sposób podawania

Szczepienie należy wykonywać poprzez wstrzyknięcie domięśniowe.

W przypadku podawania podwójnej dawki, każdą dawkę należy podawać w przeciwległe kończyny, najlepiej w mięsień naramienny lub w przednio-boczną część uda (zależnie od masy mięśnia).

Instrukacja dotycząca przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3Przeciwwskazania

Wcześniejsze występowanie reakcji anafilaktycznej (tzn. zagrażającej życiu) po którymkolwiek ze składników lub śladowych ilościach zanieczyszczeń (np. białko jaj, białko kurze, owalbuminę, formaldehyd, siarczan gentamycyny, dezoksycholan sodu) zawartych w szczepionce. Jednak w warunkach pandemii, podanie szczepionki może być, mimo wszystko wskazane pod warunkiem, że sprzęt do resuscytacji jest łatwo dostępny w razie potrzeby. Patrz punkt 4.4.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność przy podawaniu szczepionki osobom ze znaną nadwrażliwością (inną, niż reakcja anafilaktyczna) na substancję czynną, którąkolwiek z substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1, tiomersal lub zanieczyszczenia (białko jaj, białko kurze, owalbuminę, formaldehyd, siarczan gentamycyny, dezoksycholan sodu).

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych w formie iniekcji, należy zapewnić możliwość natychmiastowego leczenia i nadzoru medycznego w razie rzadko występującej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

U pacjentów z ciężką chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją szczepienie należy przełożyć, jeśli pozwala na to sytuacja w czasie pandemii.

Adjupanrix nie wolno w żadnym wypadku podawać donaczyniowo. Nie ma danych dotyczących podania podskórnego, dlatego pracownicy ochrony zdrowia powinni ocenić korzyści

i potencjalne ryzyko wynikające z podawania szczepionki osobom ze stwierdzoną trombocytopenią lub innymi zaburzeniami krwi, co mogłoby stanowić przeciwwskazanie do podania domięśniowego, o ile potencjalna korzyść przeważa nad ryzykiem wystąpienia krwawienia.

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionek z adiuwantem AS03 przed lub po innych typach szczepionek przeciw grypie przeznaczonych do stosowania prepandemicznego lub w czasie pandemii.

Odpowiedź poszczepienna u pacjentów z endogenną lub jatrogenną immunosupresją może być osłabiona.

Ochronna odpowiedź immunologiczna może nie wystąpić u wszystkich zaszczepionych (patrz punkt

5.1).

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Badania epidemiologiczne dotyczące innej szczepionki zawierającej adiuwant AS03 (szczepionka Pandemrix AH1N1, produkowana w tym samym miejscu wytwarzania co Adjupanrix) przeprowadzone w kilku krajach europejskich wskazały na wzrost ryzyka wystąpienia przypadków narkolepsji z katapleksją lub bez katapleksji u osób zaszczepionych, w porównaniu z osobami niezaszczepionymi. U dzieci i młodzieży (w wieku do 20 lat), badania te wykazały dodatkowe 1,4 do 8 przypadków na 100 000 osób zaszczepionych. Dostępne dane epidemiologiczne dotyczące osób dorosłych w wieku powyżej 20 lat wykazały około 1 dodatkowy przypadek na 100 000 osób zaszczepionych. Powyższe dane wskazują na tendencję do obniżania się zwiększonego ryzyka wraz z wiekiem osób poddawanych szczepieniu. Aktualnie nie ma dowodów potwierdzających możliwość związku szczepionki Adjupanrix z ryzykiem wystąpienia narkolepsji.

Dzieci i młodzież

Dane kliniczne dotyczące dzieci w wieku poniżej 6 lat, które otrzymały dwie dawki szczepionki pandemicznej przeciw grypie H5N1 wskazują na wzrost częstości występowania gorączki (temperatura mierzona pod pachą ≥ 38°C) po podaniu drugiej dawki. Dlatego też u małych dzieci (np. w wieku do około 6 lat) po podaniu szczepionki zaleca się monitorowanie temperatury ciała i podjęcie działań w celu obniżenia gorączki (takich jak leczenie przeciwgorączkowe w przypadkach uzasadnionych klinicznie).

4.5Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie ma danych dotyczących jednoczesnego podania Adjupanrix z innymi szczepionkami. Jeśli jednak rozważane jest jednoczesne zastosowanie innej szczepionki, szczepienia należy wykonać w różne kończyny. Trzeba zaznaczyć, że w takim przypadku działania niepożądane mogą być nasilone.

Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeśli pacjent jest leczony lekami immunosupresyjnymi.

Po szczepieniu przeciw grypie wystąpić mogą fałszywie dodatnie wyniki badań serologicznych przeprowadzonych metodą ELISA na obecność przeciwciał przeciw ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności-1 (HIV-1), wirusowi zapalenia wątroby typu C, a szczególnie przeciw HTLV-1. W takich przypadkach wynik otrzymany metodą Western Blot jest negatywny. Przejściowe występowanie fałszywie dodatnich wyników może być spowodowane obecnością przeciwciał IgM wytwarzanych po podaniu szczepionki.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Aktualnie brak jest danych dotyczących stosowania szczepionki Adjupanrix w okresie ciąży.

Szczepionka z adiuwantem AS03 zawierająca hemaglutyninę (HA) pochodzącą z wariantu szczepu H1N1v została podana kobietom w każdym trymestrze ciąży. Informacje dotyczące rozwiązania ciąży pochodzące od więcej niż 200 000 kobiet, które zostały zaszczepione w czasie ciąży, są obecnie ograniczone. Nie było dowodów wskazujących na zwiększone ryzyko niepomyślnego rozwiązania w przypadku ponad 100 ciąż, które były monitorowane w badaniu klinicznym.

Badania na zwierzętach przeprowadzone z zastosowaniem szczepionki Adjupanrix nie potwierdzają toksycznego wpływu na rozrodczość (patrz punkt 5.3).

Dane pochodzące od ciężarnych kobiet, które zaszczepiono inną inaktywowaną szczepionką przeciw grypie sezonowej bez adiuwantu nie wskazują na występowanie zniekształceń oraz toksycznego wpływu na płód lub rozwój pourodzeniowy.

Zastosowanie szczepionki Adjupanrix w czasie ciąży może zostać rozważone, jeżeli uważa się je za konieczne, biorąc pod uwagę oficjalne zalecenia.

Karmienie piersią

Adjupanrix można stosować w okresie laktacji.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczacych wpływu na płodność.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre z objawów wymienionych w punkcie 4.8 „Działania niepożądane” mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych oceniono częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej u około 5 000 pacjentów w wieku 18 lat i powyżej, którzy otrzymali szczepionki zawierające w swoim składzie przynajmniej 3,75 mikrograma HA/AS03.

Lista działań niepożądanych

Zgłaszane działania niepożądane wymienione są według częstości ich występowania, jak następuje:

Częstości występowania działań niepożądanych określane są jako:

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Poniżej podane są działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych ze szczepionką modelową „mock-up vaccine” (więcej informacji na temat szczepionek modelowych, patrz punkt 5.1).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: limfadenopatia

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy

Niezbyt często: parastezje, senność, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: objawy żołądkowo-jelitowe (takie jak biegunka, wymioty, ból brzucha, nudności)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wybroczyny w miejscu wstrzyknięcia, wzmożona potliwość

Niezbyt często: świąd, wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: stwardnienie, obrzęk, ból i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, zmęczenie

Często: dreszcze, objawy grypopodobne, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak: wzmożone ocieplenie, świąd)

Niezbyt często: złe samopoczucie

Dzieci i młodzież

W badaniu klinicznym (D-H5N1-009) oceniano reaktogenność u dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz w wieku od 6 do 9 lat, które otrzymały dwie dawki dla osób dorosłych (tj. 0,5 ml) lub dwie połowy dawki dla osób dorosłych (tj. 0,25 ml) Adjupanrix w odstępie 21 dni.

Różnice w częstości występowania działań niepożądanych o charakterze miejscowym i ogólnym po podaniu połowy dawki dla osób dorosłych lub po podaniu pełnej dawki dla osób dorosłych obserwowano po podaniu każdej z dawek. Podanie drugiej połowy dawki dla osób dorosłych lub drugiej dawki dla osób dorosłych nie spowodowało zwiększenia reaktogenności, z wyjątkiem występowania zaburzeń ogólnych, które pojawiały się częściej po podaniu drugiej dawki, co szczególnie dotyczyło częstości występowania gorączki u dzieci w wieku < 6 lat . Częstość występowania działań niepożądanych na dawkę wyglądała następująco:

Działanie

3-5 lat

6-9 lat

niepożądane

 

 

 

 

 

Połowa dawki dla

Dawka dla osób

Połowa dawki dla

Dawka dla osób

 

osób dorosłych

dorosłych

osób dorosłych

dorosłych

Stwardnienie

9,9%

18,6%

12,0%

12,2%

Ból

48,5%

62,9%

68,0%

73,5%

Zaczerwienienie

10,9%

19,6%

13,0%

6,1%

Obrzęk

11,9%

24,7%

14,0%

20,4%

Gorączka (>38°C)

4,0%

11,3%

2,0%

17,3%

Gorączka (>39°C)

 

 

 

 

- Częstość na

2,0%

5,2%

0%

7,1%

dawkę

 

 

 

 

- Częstość na

3,9%

10,2%

0%

14,3%

osobę

 

 

 

 

Senność

7,9%

13,4%

Bd

Bd

Drażliwość

7,9%

18,6%

Bd

Bd

Utrata apetytu

6,9%

16,5%

Bd

Bd

Drgawki

1,0%

12,4%

4,0%

14,3%

 

 

 

 

Bd – brak danych

W innych badaniach klinicznych, w których dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 17 lat podawano inną szczepionkę pandemiczną przeciw grypie (H5N1 A/Indonesia/05/2005 produkowaną w Dreźnie, Niemcy), po podaniu drugiej dawki u dzieci w wieku poniżej 6 lat zaobserwowano wzrost częstości występowania niektórych działań niepożądanych (w tym bolesności w miejscu podania, zaczerwienienia i gorączki).

Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania po wprowadzeniu do obrotu

Nie ma danych dotyczących podawania Adjupanrix pochodzących z monitorowania bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu.

Szczepionka z adiuwantem AS03 zawierająca 3,75µg HA pochodzącej z A/California/7/2009 (H1N1)

Podczas monitorowania bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającą 3,75 µg HA otrzymanej z A/California/7/2009 (H1N1), zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja, reakcje alergiczne

Zaburzenia układu nerwowego

Drgawki gorączkowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk naczynioruchowy, uogólnione reakcje skórne, pokrzywka

Triwalentne szczepionki stosowane w okresie międzypandemicznym

Dodatkowo w trakcie monitorowania bezpieczeństwa stosowania sezonowych trójwalentnych szczepionek przeciw grypie zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Rzadko:

Neuralgia, przejściowa trombocytopenia

Bardzo rzadko:

Zapalenie naczyń krwionośnych z przejściowym zajęciem nerek

Choroby neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu i zespół

Guillain-Barré.

Niniejszy produkt leczniczy zawiera tiomersal (związek organiczny rtęci) jako środek konserwujący, co może prowadzić do wystąpienia reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionki przeciw grypie, kod ATC: J07BB02

Działanie farmakodynamiczne

Poniższy paragraf zawiera wyniki badań klinicznych szczepionek modelowych („mock-up” vaccines).

Szczepionki modelowe („mock-up”) zawierają antygeny wirusa grypy różniące się od obecnie krążących w środowisku antygenów wirusa grypy. Antygeny te można uznać za „nowe”, symulujące sytuację, w której populacja docelowa, która ma być zaszczepiona, nie miała kontaktu z tego typu antygenem. Dane uzyskane z badań ze szczepionką modelową („mock-up”) będą odnosić się również do strategii szczepienia, która prawdopodobnie zostanie zastosowana w przypadku szczepionki stosowanej w warunkach pandemii: dane kliniczne dotyczące immunogenności, bezpieczeństwa i reaktogenności uzyskane dla szczepionek modelowych są istotne w odniesieniu do szczepionek, które będą podawane w czasie pandemii.

Odpowiedź immunologiczna przeciw A/VietNam/1194/2004 (H5N1):

Dorośli w wieku od 18-60 lat

W badaniach klinicznych oceniających immunogenność szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) u pacjentów w wieku 18–60 lat wytwarzanie przeciwciał anty-hemaglutyninowych (anty-HA) wyglądało następująco:

Przeciwciała anty-HA

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

 

Schemat 0, 21 dni

Schemat 0, 6 miesięcy

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dni po 1.

21 dni po 2.

21 dni po 1.

7 dni po 2.

21 dni po 2.

 

dawce

dawce

dawce

dawce

dawce

 

N=925

N=924

N=55

N=47

N=48

Wskaźnik seroprotekcji1

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

Wskaźnik

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

serokonwersji2

 

 

 

 

 

Współczynnik

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

serokonwersji3

 

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji

(HI) 1:40;

2wskaźnik serokonwersji: odsetek osób, seronegatywnych przed szczepieniem, u których uzyskano ochronne miano po szczepieniu 1:40, lub osób seropozytywnych przed szczepieniem, u których po szczepieniu doszło do czterokrotnego wzrostu miana;

3współczynnik serokonwersji: stosunek średniej geometrycznej miana (GMT) po szczepieniu do średniej geometrycznej miana (GMT) przed szczepieniem.

Po dwóch dawkach podanych w odstępach 21 dni lub 6 miesięcy, u 96,0% osób doszło do czterokrotnego zwiększenia mian przeciwciał neutralizujących w surowicy a u 98-100% miano wynosiło przynajmniej 1:80.

Osoby biorące udział w badaniu D-Pan-H5N1-002 obserwowano w kierunku utrzymywania się odpowiedzi immunologicznej. Wskaźniki seroprotekcji 6, 12, 24 i 36 miesięcy po podaniu pierwszej dawki wyglądały następująco:

przeciwciała anty-HA

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

 

6 miesięcy po

12 miesięcy po

24 miesiące po

36 miesięcy po

 

1. dawce

1. dawce

1. dawce

1. dawce

 

N=256

N=559

N=411

N=387

Wskaźnik

40,2%

23,4%

16,3%

16,3%

seroprotekcji1

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji (HI) ≥1:40;

Osoby starsze (>60 lat)

W innym badaniu klinicznym (D-Pan-H5N1-010) 297 osób w wieku > 60 lat (dodatkowo wyróżniono podgrupy: 61-70, 71-80 i > 80 roku życia) otrzymało pojedynczą lub podwójną dawkę szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) w dniach 0 i 21. W dniu 42 wytwarzanie przeciwciał anty-HA wyglądało następująco:

Przeciwciała

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004 (D42)

anty-HA

 

 

 

 

 

 

 

61 do 70 lat

71 do 80 lat

>80 lat

 

Pojedyncza

Podwójna

Pojedyncza

Podwójna

Pojedyncza

Podwójna

 

dawka

dawka

dawka

dawka

dawka

dawka

 

N=91

N=92

N=48

N=43

N=13

N=10

Wskaźnik

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

seroprotekcji1

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

serokonwersji2

 

 

 

 

 

 

Współczynnik

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

serokonwersji3

 

 

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji

(HI) ≥1:40;

2wskaźnik serokonwersji: odsetek osób, seronegatywnych przed szczepieniem, u których uzyskano

ochronne miano po szczepieniu ≥1:40, lub osób seropozytywnych przed szczepieniem, u których po szczepieniu doszło do czterokrotnego wzrostu miana;

3współczynnik serokonwersji: stosunek średniej geometrycznej miana (GMT) po szczepieniu do średniej geometrycznej miana (GMT) przed szczepieniem.

Mimo, że odpowiedź immunologiczna w 42 dniu po dwukrotnym podaniu pojedynczej dawki szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) była wystarczająca, po dwukrotnym podaniu podwójnej dawki obserwowano silniejszą odpowiedź immunologiczną.

Bardzo ograniczone dane pochodzące od osób seronegatywnych > 80 lat życia (N=5) wskazały, że żadna z osób nie wytworzyła ochronnego miana przeciwciał po dwukrotnym podaniu pojedynczej dawki szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Po dwukrotnym podaniu podwójnej dawki szczepionki, wskaźnik seroprotekcji w dniu 42 wynosił 75%.

Osoby biorące udział w badaniu D-Pan-H5N1-010 były obserwowane w kierunku utrzymywania się odpowiedzi immunologicznej. Wskaźniki seroprotekcji 6, 12 i 24 miesiące po szczepieniu wyglądały następująco:

Przeciwciała

 

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

 

anty-HA

 

 

 

 

 

 

 

 

6 miesięcy po

12 miesięcy po

24 miesiące po

 

szczepieniu

szczepieniu

szczepieniu

 

Pojedyncza

 

Podwójna

Pojedyncza

Podwójna

Pojedyncza

Podwójna

 

dawka

 

dawka

dawka

dawka

dawka

dawka

 

(N=140)

 

(N=131)

(N=86)

(N=81)

(N=86)

(N=81)

Wskaźnik

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

seroprotekcji1

 

 

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji

(HI) ≥1:40;

Dodatkowo u 44,8% i 56,1% osób z poszczególnych grup doszło do czterokrotnego zwiększenia mian przeciwciał neutralizujących w surowicy od dnia 0 do dnia 42 oraz u 96,6% i 100% osób, miano wynosiło przynajmniej 1:80 w dniu 42.

Dwanaście i dwadzieścia cztery miesiące po szczepieniu, miana przeciwciał neutralizujących wyglądały następująco:

Przeciwciała

Odpowieź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

neutralizujące

 

 

 

 

w surowicy

 

 

 

 

 

12 miesięcy po szczepieniu

24 miesiące po szczepieniu

 

Pojedyncza

Podwójna dawka

Pojedyncza

Podwójna dawka

 

dawka

N=54

dawka

N=54

 

N=51

 

N=49

 

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Wskaźnik

27,5%

27,8%

36,7%

40,7%

serokonwersji2

 

 

 

 

≥1:803

82,4%

90,7%

91,8%

100%

1Średnie geometryczne mian

24-krotny wzrost mian przeciwciał neutralizujących w surowicy

3% osób osiągających miano przeciwciał neutralizujących w surowicy na poziomie przynajmniej 1:80

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 3 do 9 lat

W badaniu klinicznym (D-Pan-H5N1-009), dzieci w wieku od 3 do 5 oraz od 6 do 9 lat otrzymały dwie dawki dla osób dorosłych (0,5 ml) lub dwa wstrzyknięcia połowy dawki dla osób dorosłych (0,25 ml) szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej z

A/Vietnam/1194/2004 H5N1, w dniach 0 i 21. W dniu 42 wytwarzanie przeciwciał anty-HA wyglądało następująco:

Przeciwciała

 

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

anty-HA

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 lat

6 do 9 lat

 

 

Połowa dawki

Pełna dawka

Połowa dawki

Pełna dawka

 

N=49

 

N=44

N=43

N=43

Wskaźnik

95,9%

 

100%

100%

100%

seroprotekcji1

 

 

 

 

 

Wskaźnik

95,9%

 

100%

100%

100%

serokonwersji2

 

 

 

 

 

Współczynnik

78,5

 

191,3

108,1

176,7

serokonwersji3

 

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji (HI) ≥1:40;

2wskaźnik serokonwersji: odsetek osób, seronegatywnych przed szczepieniem, u których uzyskano

ochronne miano po szczepieniu ≥1:40, lub osób seropozytywnych przed szczepieniem, u których po szczepieniu doszło do czterokrotnego wzrostu miana;

3współczynnik serokonwersji: stosunek średniej geometrycznej miana (GMT) po szczepieniu do średniej geometrycznej miana (GMT) przed szczepieniem.

Znaczenie kliniczne miana oznaczonego testem zahamowania hemaglutynacji (HI) ≥1:40 u dzieci jest nieznane.

Osoby biorące udział w badaniu D-Pan-H5N1-009 były obserwowane w kierunku utrzymywania się odpowiedzi immunologicznej. Wskaźniki seroprotekcji 6, 12 i 24 miesiące po szczepieniu wyglądały następująco:

Przeciwciała anty-HA

 

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

 

3-5 lat

 

 

 

 

6 miesięcy po

12 miesięcy po

24 miesiące po

 

szczepieniu

szczepieniu

szczepieniu

 

Połowa

Pełna

Połowa

 

Pełna

Połowa

 

Pełna

 

dawki

dawka

dawki

 

dawka

dawki

 

dawka

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

 

(N=27)

(N=27)

 

(N=26)

Wskaźnik

56,0%

82,8%

38,3%

 

48,1%

38,3%

 

73,1%

seroprotekcji1

 

 

 

 

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji:

odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji

(HI) ≥1:40;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwciała anty-HA

 

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

 

6-9 lat

 

 

 

 

6 miesięcy po

12 miesięcy po

24 miesiące po

 

szczepieniu

szczepieniu

szczepieniu

 

Połowa

Pełna

Połowa

 

Pełna

Połowa

Pełna

 

dawki

dawka

dawki

 

dawka

dawki

dawka

 

(N=44)

(N=41)

(N=37)

 

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Wskaźnik

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

 

67,6%

seroprotekcji1

 

 

 

 

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji

(HI) ≥1:40;

W dniu 42 oraz 6, 12 i 24 miesiącu wytwarzanie przeciwciał neutralizujących wyglądało następująco:

Przeciwciała

 

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

neutralizujące

 

 

 

 

 

w surowicy

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 lat

 

 

 

21 dni po podaniu

6 miesięcy po

12 miesięcy po

24 miesiące po

 

drugiej dawki

szczepieniu

szczepieniu

szczepieniu

 

Połowa

Pełna

Połowa dawki

Pełna dawka

Połowa dawki

 

dawki

dawka

N=49

N=47

N=47

 

N=47

N=42

 

 

 

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Wskaźnik

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

80,0%

seroprotekcji2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

1średnia geometryczna miana

24-krotny wzrost miana przeciwciał neutralizujących w surowicy

3% osób osiągających miano przeciwciał neutralizujących w surowicy na poziomie przynajmniej 1:80

Przeciwciała

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

neutralizujące

 

 

 

 

w surowicy

 

 

 

 

 

 

6-9 lat

 

 

 

21 dni po podaniu

6 miesięcy po

12 miesięcy po

24 miesiące po

 

 

 

 

 

drugiej dawki

szczepieniu

szczepieniu

szczepieniu

 

Połowa

Pełna

Połowa dawki

Połowa dawki

Połowa dawki

 

dawki

dawka

N=40

N=36

N=38

 

N=42

N=42

 

 

 

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Wskaźnik

100%

100%

95,0%

67,6%

63,9%

serokonwersji2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

86,1%

97,4%

1średnia geometryczna miana

24-krotny wzrost miana przeciwciał neutralizujących w surowicy

3% osób osiągających miano przeciwciał neutralizujących w surowicy na poziomie przynajmniej 1:80

Europejska Agencja ds. Leków odroczyła obowiązek przedstawienia wyników badań Adjupanrix w jednej lub więcej grupach dzieci i młodzieży w infekcji grypowej spowodowanej przez szczep wirusa grypy zawarty w szczepionce lub szczep pokrewny do zawartego w szczepionce (w celu uzyskania informacji dotyczącej podawania u dzieci, patrz punkt 4.2).

Odpowiedź immunologiczna przeciw A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

W badaniu klinicznym (Q-Pan-H5N1-001), w którym podano dwie dawki szczepionki z adiuwantem

AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Indonesia/05/2005 w dniach 0. i 21. 140 osobom w wieku 18-60 lat wytwarzanie przeciwciał anty-hemaglutyninowych (anty-HA) wyglądało następująco:

Przeciwciała anty-HA Odpowiedź immunologiczna na A/Indonesia/05/2005

 

Dzień 21

Dzień 42

Dzień 180

 

N=140

N=140

N=138

Wskaźnik seroprotekcji1

45,7%

96,4%

49,3%

Wskaźnik serokonwersji2

45,7%

96,4%

48,6%

Współczynnik

4.7

95.3

5.2

serokonwersji3

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji

(HI) ≥1:40;

2wskaźnik serokonwersji: odsetek osób, seronegatywnych przed szczepieniem, u których uzyskano ochronne miano po szczepieniu ≥1:40, lub osób seropozytywnych przed szczepieniem, u których po szczepieniu doszło do czterokrotnego wzrostu miana;

3współczynnik serokonwersji: stosunek średniej geometrycznej miana (GMT) po szczepieniu do średniej geometrycznej miana (GMT) przed szczepieniem.

Czterokrotny wzrost miana przeciwciał neutralizujących w surowicy obserwowano u 79,2% osób 21 dni po pierwszej dawce, u 95,8% 21 dni po drugiej dawce i u 87,5% 6 miesięcy po drugiej dawce.

W drugim badaniu 49 osób w wieku 18–60 lat otrzymało dwie dawki szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny (HA) pochodzącej ze szczepu A/Indonesia/05/2005 w dniach 0 i 21. W dniu 42 wskaźnik serokonwersji dla przeciwciał anty-HA wynosił 98%, seroprotekcja wystąpiła u wszystkich uczestników badania, a współczynnik serokonwersji wynosił 88,6. Dodatkowo u wszystkich osób miano przeciwciał neutralizujących wynosiło co najmniej 1:80.

Reakcje krzyżowe wywoływane przez szczepionkę z adiuwantem AS03, zawierającą 3,75 µg hemaglutyniny (HA) pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Dorośli w wieku od 18-60 lat

Wytwarzanie przeciwciał anty-HA przeciw A/Indonesia/05/2005 po podaniu szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 było następujące:

Przeciwciała anty-HA

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

Schemat 0, 21 dni

Schemat 0, 6 miesięcy

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 dni po 2. dawce

7 dni po 2. dawce

21. dni po 2. dawce

 

N = 924

N=47

N=48

Wskaźnik

50,2%

74.5%

83.3%

seroprotekcji*1

 

 

 

Wskaźnik

50,2%

74.5%

83.3%

serokonwersji2

 

 

 

Współczynnik

4,9

12.9

18.5

serokonwersji3

 

 

 

* anty-HA ≥1:40

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji (HI) ≥1:40;

2wskaźnik serokonwersji: odsetek osób, seronegatywnych przed szczepieniem, u których uzyskano

ochronne miano po szczepieniu ≥1:40, lub osób seropozytywnych przed szczepieniem, u których po szczepieniu doszło do czterokrotnego wzrostu miana;

3 współczynnik serokonwersji: stosunek średniej geometrycznej miana (GMT) po szczepieniu do średniej geometrycznej miana (GMT) przed szczepieniem.

Czterokrotny wzrost mian przeciwciał neutralizujących przeciw A/Indonesia/5/2005 w surowicy uzyskano u ponad 90% osób po podaniu dwóch dawek, niezależnie od schematu podawania. Po dwóch dawkach podanych w odstępie 6 miesięcy u wszystkich osób występowały miana nie niższe niż

1:80.

Osoby biorące udział w badaniu D-Pan-H5N1-002 były obserwowane pod kątem utrzymywania się przeciwciał anty-HA przeciw A/Indonesia/5/2005. Wskaźniki seroprotekcji wynosiły 2,2%, 4,7%, 2,4% oraz 7,8% odpowiednio w miesiącach 6, 12, 24 oraz 36.

W innym badaniu (D-Pan-H5N1-007), do którego włączono 50 osób w wieku 18–60 lat, wskaźniki seroprotekcji dla przeciwciał anty-HA 21 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki z adiuwantem

AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 wyniosły

20% dla szczepu A/Indonesia/5/2005, dla szczepu A/Anhui/01/2005 – 35%, a dla szczepu A/Turkey/Turkey/1/2005 – 60%.

Osoby starsze (> 60 lat)

U 297 osób powyżej 60. roku życia wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji dla szczepu

A/Indonesia/5/2005 w 42. dniu od podania dwóch dawek szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 wynosiły 23%, a współczynnik serokonwersji – 2,7. Miano przeciwciał neutralizujących nie niższe niż 1:40 lub 1:80 uzyskano odpowiednio u 87% i 67% spośród 87 badanych.

Osoby biorące udział w badaniu D-Pan-H5N1-010, które otrzymały pojedynczą dawkę szczepionki, były obserwowane w kierunku utrzymywania się przeciwciał anty-HA przeciw A/Indonesia/5/2005. Wskaźniki seroprotekcji wynosiły16,3% oraz 4,7% odpowiednio w 12 i 24 miesiącu. Wskaźniki serokonwersji dla przeciwciał neutralizujących przeciw A/Indonesia/5/2005 wynosiły 15,7% oraz 12,2% odpowiednio w 12 i 24 miesiącu. Odsetek osób, które osiągnęly miana przeciwciał neutralizujących > 1/80 wynosił 54,9% oraz 44,9% odpowiednio w 12 i 24 miesiącu.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku od 3 do 9 lat

W podgrupie dzieci 3 w wieku od 3 do 5 lat oraz od 6 do 9 lat, które otrzymały dwie pełne dawki dla osób dorosłych lub dwie połowy dawki dla osób dorosłych szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg HA pochodzącej z A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), wytwarzanie przeciwciał anty-HA w dniu 42 wyglądało następująco:

Przeciwciała

 

Odpowiedź immunologiczna na A/Indonesia/5/2005

 

anty-HA

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 lat

6 do 9 lat

 

Połowa dawki

Pełna dawka

Połowa dawki

Pełna dawka

 

N=49

 

N=44

N=43

N=43

Wskaźnik

71,4%

 

95,5%

74.4%

79.1%

seroprotekcji1

 

 

 

 

 

Wskaźnik

71,4%

 

95,5%

74,4%

79,1%

serokonwersji2

 

 

 

 

 

Współczynnik

10,7

 

33,6

12,2

18,5

serokonwersji3

 

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji (HI) ≥1:40;

2wskaźnik serokonwersji: odsetek osób, seronegatywnych przed szczepieniem, u których uzyskano

ochronne miano po szczepieniu ≥1:40, lub osób seropozytywnych przed szczepieniem, u których po szczepieniu doszło do czterokrotnego wzrostu miana;

3 współczynnik serokonwersji: stosunek średniej geometrycznej miana (GMT) po szczepieniu do średniej geometrycznej miana (GMT) przed szczepieniem.

Osoby biorące udział w badaniu D-Pan-H5N1-009 były obserwowane pod kątem utrzymywania się odpowiedzi immunologicznej. Wskaźniki seroprotekcji w 6, 12 i 24 miesiącu wyglądały następująco:

Przeciwciała

 

Odpowiedź immunologiczna na A/Indonesia/5/2005

 

anty-HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 lat

 

 

 

Miesiąc 6

Miesiąc 12

Miesiąc 24

 

Połowa

Pełna

Połowa

Pełna

Połowa

Pełna

 

dawki

dawka

dawki

dawka

dawki

dawka

 

N=49

N=27

N=47

N=27

N=47

N=26

Współczynnik

6,1%

70,4%

36,2%

44,4%

10,6%

53,8%

seroprotekcji1

 

 

 

 

 

 

1 wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji

(HI) ≥1:40;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwciała

 

Odpowiedź immunologiczna na A/Indonesia/5/2005

 

anty-HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 do 9 lat

 

 

 

Miesiąc 6

Miesiąc 12

Miesiąc 24

 

Połowa

Pełna

Połowa

Pełna

Połowa

Pełna

 

dawki

dawka

dawki

dawka

dawki

dawka

 

N=42

N=34

N=36

N=35

N=37

N=34

Współczynnik

4,8%

64,7%

19,4%

42,9%

10,8%

29,4%

seroprotekcji1

 

 

 

 

 

 

1 wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji

(HI) ≥1:40;

Dodatkowo w grupie dzieci, które otrzymały połowę dawki szczepionki, ilość osób z mianem przeciwciał neutralizujących powyżej 1:80 pozostała wysoka, aż do 24 miesiąca po podaniu pierwszej dawki. Wytwarzanie przeciwciał neutralizujących wyglądało następująco:

Przeciwciała

Odpowiedź immunologiczna na A/Indonesia/5/2005

neutralizujące

 

w surowicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 do 5 lat

 

 

6 do 9 lat

 

 

Dzień

Miesiąc

Miesiąc

Miesiąc

Dzień

Miesiąc

Miesiąc

Miesiąc

 

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

N=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Wskaźnik

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97,2%

97,3%

94,4%

97,4%

seropozytywności2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1średnia geometryczna miana

2% osób, u których uzyskano miano ≥1:28

3% osób osiągających miano przeciwciał neutralizujących w surowicy na poziomie przynajmniej 1:80

Reakcja krzyżowa wywołana przez szczepionkę z adiuwantem AS03 zawierającą 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

Po podaniu 140 uczestnikom badania w wieku 18–60 lat dwóch dawek szczepionki z adiuwantem

AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Indonesia/05/2005 w dniach 0 i 21 uzyskano następujące miana przeciwciał anty-HA w stosunku do szczepu A/Vietnam/1194/2004:

Przeciwciała anty-HA

Odpowiedź immunologiczna na A/Vietnam/1194/2004

 

Dzień 21

Dzień 42

 

N=140

N=140

Wskaźnik seroprotekcji1

15%

59,3%

Wskaźnik serokonwersji 2

12,1%

56,4%

Współczynnik serokonwersji 3

1,7

6,1

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji (HI) ≥1:40;

2wskaźnik serokonwersji: odsetek osób, seronegatywnych przed szczepieniem, u których uzyskano

ochronne miano po szczepieniu ≥1:40, lub osób seropozytywnych przed szczepieniem, u których po szczepieniu doszło do czterokrotnego wzrostu miana;

3 współczynnik serokonwersji: stosunek średniej geometrycznej miana (GMT) po szczepieniu do średniej geometrycznej miana (GMT) przed szczepieniem.

W dniu 180 wskaźnik seroprotekcji wynosił 13%.

Czterokrotny wzrost miana przeciwciał neutralizujących przeciwko szczepowi A/Vietnam uzyskano u

49% badanych 21 dni po pierwszej dawce, u 67,3% 21 dni po drugiej dawce, a u 44,9% sześć miesięcy po drugiej dawce.

Schematy alternatywne

Wydłużony odstęp między dawkami był przedmiotem badania D-H5N1-012, w którym grupie osób w wieku od 18 do 60 lat podano dwie dawki szczepionki Adjupanrix w odstępie 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Dwadzieścia jeden dni po podaniu drugiej dawki, wskaźnik seroprotekcji oraz wskaźnik odpowiedzi po szczepieniu wobec A/Vietnam/1194/2004 u osób zaszczepionych w odstępie 6 miesięcy wyniosły odpowiednio 89,6% i 95,7%. Dwadzieścia jeden dni po podaniu drugiej dawki, wskaźnik seroprotekcji oraz wskaźnik odpowiedzi po szczepieniu u osób zaszczepionych w odstępie 12 miesięcy wyniosły odpowiednio 92% i 100%.

W badaniu tym obserwowano również krzyżową odpowiedź immunologiczną przeciw A/Indonesia/5/2005. Dwadzieścia jeden dni po podaniu drugiej dawki, wskaźnik seroprotekcji oraz wskaźnik odpowiedzi po szczepieniu u osób zaszczepionych w odstępie 6 miesięcy wyniosły odpowiednio 83,3% i 100%. Dwadzieścia jeden dni po podaniu drugiej dawki, wskaźnik seroprotekcji oraz wskaźnik odpowiedzi po szczepieniu u osób zaszczepionych w odstępie 12 miesięcy wyniosły odpowiednio 84% i 100%.

Podanie jednej dawki szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Indonesia/05/2005 po jednej lub dwóch dawkach szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu

A/Vietnam/1194/2004

W badaniu klinicznym (D-Pan-H5N1-012) osoby w wieku 18–60 lat otrzymały dawkę przypominającą szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 lub Indonesia/5/2005 sześć miesięcy po szczepieniu pierwotnym jedną lub dwiema dawkami szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 odpowiednio w dniu 0 lub w dniach 0 i 21. Wytwarzanie przeciwciał anty-hemaglutyninowych (anty-HA) wyglądało następująco:

Przeciwciała anty-

Przeciw A/Vietnam 21 dni po dawce

Przeciw A/Indonesia 21 dni po dawce

HA

przypominającej A/Vietnam

przypominającej A/Indonesia

 

 

N=46

 

N=49

 

Po szczepieniu

Po szczepieniu

Po szczepieniu

Po szczepieniu

 

pierwotnym

pierwotnym

pierwotnym

pierwotnym

 

jedną dawką

dwoma dawkami

jedną dawką

dwoma dawkami

Wskaźnik

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

seroprotekcji1

 

 

 

 

Wskaźnik

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

serokonwersji po

 

 

 

 

dawce

 

 

 

 

przypominającej2

 

 

 

 

Współczynnik

29,2

11,5

55,3

45,6

serokonwersji po

 

 

 

 

dawce

 

 

 

 

przypominającej3

 

 

 

 

1wskaźnik seroprotekcji: odsetek osób z mianem oznaczonym testem zahamowania hemaglutynacji (HI) ≥1:40;

2wskaźnik serokonwersji po dawce przypominającej: odsetek osób, seronegatywnych przed podaniem

dawki przypominającej, u których uzyskano ochronne miano po szczepieniu ≥1:40, lub osób seropozytywnych przed szczepieniem przypominającym, u których po szczepieniu doszło do czterokrotnego wzrostu miana;

3 współczynnik serokonwersji po dawce przypominającej: stosunek średniej geometrycznej miana (GMT) po szczepieniu przypominającym do średniej geometrycznej miana (GMT) przed szczepieniem przypominającym.

Niezależnie od tego, czy podczas szczepienia pierwotnego wykonanego 6 miesięcy wcześniej podano jedną czy dwie dawki szczepionki, wskaźniki seroprotekcji dla szczepu A/Indonesia wynosiły >80% po podaniu dawki przypominającej szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004, a wskaźniki seroprotekcji dla szczepu A/Vietnam wynosiły >90% po podaniu dawki szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Indonesia/05/2005. Wszyscy uczestnicy badania wytworzyli przeciwciała neutralizujące w mianie nie niższym niż 1:80 dla każdego ze szczepów niezależnie od typu hemaglutyniny zawartej w szczepionce, a także niezależnie od liczby uprzednio podanych dawek szczepionki.

W innym badaniu klinicznym (D-Pan-H5N1-15) 39 osób w wieku 18–60 lat otrzymało dawkę przypominającą szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu A/Indonesia/5/2005 14 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającej 3,75 µg hemaglutyniny pochodzacej ze szczepu A/Vietnam/1194/2004 w dniach 0 i 21. Wskaźnik seroprotekcji dla szczepu A/Indonesia oznaczony 21 dni po podaniu dawki przypominającej wyniósł 92% a oznaczony po 180 dniach po podaniu dawki przypominającej wyniósł 69,2%.

W innym badaniu klinicznym (D-Pan-H5N1-038*), 387 osób w wieku od 18 do 60 lat otrzymało jedną dawkę szczepionki z adiuwantem AS03 zawierającą 3,75 µg HA pochodzącej z

A/Indonesia/5/2005 36 miesięcy po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki zawierającej HA pochodzącej z A/Vietnam/1194/2004. Wskaźnik seroprotekcji, wskaźnik serokonwersji po dawce przypominającej oraz współczynnik seroprotekcji po dawce przypominającej wobec A/Indonesia/5/2005 21 dni po szczepieniu przypominającym wynosiły odpowiednio 100%, 99,7% oraz 123,8%.

Dane z badań nieklinicznych:

Zdolność szczepionki do indukowania odporności przeciw szczepom homologicznym i wariantom heterologicznym szczepu zawartego w szczepionce oceniana była w badaniach nieklinicznych na modelu fretek.

Cztery grupy po 6 fretek immunizowano domięśniowo szczepionką z adiuwantem AS03 zawierającą hemaglutyninę (HA) uzyskaną z H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Dawki 15; 5; 1,7 oraz 0,6 mikrograma HA były stosowane w badaniu mającym na celu ocenę odporności przeciw szczepowi homologicznemu, natomiast dawki 15; 7,5; 3,8 oraz 1,75 mikrograma HA były stosowane w badaniu mającym na celu ocenę odporności przeciw szczepowi heterologicznemu. Grupy kontrolne obejmowały fretki immunizowane samym adiuwantem, szczepionką bez adiuwanta (15 mikrogramów

HA) lub roztworem chlorku sodowego z buforem fosforanowym. Fretki szczepiono w dniach 0. i 21., a w dniu 49. podawano im dotchawiczo śmiertelną dawkę wirusa H5N1/A/VietNam/1194/04 lub szczepu heterologicznego H5N1/A/Indonesia/5/05. Spośród zwierząt, które otrzymały szczepionkę z adiuwantem 87% i 96% uzyskało ochronę przed śmiertelną dawką odpowiednio homologicznego lub heterologicznego wirusa. Także wydzielanie wirusa do górnych dróg oddechowych u zwierząt zaszczepionych było mniejsze niż u zwierząt z grup kontrolnych, co sugeruje zmniejszenie ryzyka jego transmisji. W grupie kontrolnej bez adiuwanta oraz w grupie z samym adiuwantem wszystkie zwierzęta padły lub musiały być poddane eutanazji w związku z bardzo ciężkim stanem, w trzy do czterech dni po zakażeniu wirusem.

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia w wyjątkowych okolicznościach.

Oznacza to, że z powodu ograniczeń naukowych nie było możliwe uzyskanie pełnej informacji dotyczącej korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem tego produktu leczniczego. Europejska Agencja ds. Leków dokona przeglądu wszystkich dostępnych nowych informacji o produkcie raz do roku i uzupełni ChPL, jeśli to będzie konieczne.

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, lokalnej tolerancji, wpływu na płodność samic, toksyczności dla płodu i toksyczności po urodzeniu (do końca okresu laktacji), nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Fiolka z zawiesiną:

Polisorbat 80

Oktoksynol 10

Tiomersal

Sodu chlorek (NaCl)

Disodu wodorofosforan (Na2HPO4)

Potasu diwodorofosforan (KH2PO4)

Potasu chlorek (KCl)

Magnezu chlorek (MgCl2)

Woda do wstrzykiwań

Fiolka z emulsją:

Sodu chlorek (NaCl)

Disodu wodorofosforan (Na2HPO4)

Potasu diwodorofosforan (KH2PO4)

Potasu chlorek (KCl)

Woda do wstrzykiwań

Adiuwanty patrz punkt 2.

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3Okres ważności

5 lat.

Po zmieszaniu szczepionkę należy zużyć w ciągu 24 godzin. Wykazano, że szczepionka zachowuje trwałość pod względem chemicznym i fizycznym przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2ºC - 8ºC).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

W celu uzyskania informacji o warunkach przechowywania po przygotowaniu produktu leczniczego do podania, patrz punkt 6.3.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Jedno opakowanie zawiera:

-jedno opakowanie z 50 fiolkami (ze szkła typu I) po 2,5 ml zawiesiny z korkiem (z gumy butylowej).

-dwa opakowania z 25 fiolkami (ze szkła typu I) po 2,5 ml emulsji z korkiem (z gumy butylowej).

Objętość otrzymana po zmieszaniu 1 fiolki zawiesiny (2,5 ml) z 1 fiolką emulsji (2,5 ml) stanowi 10 dawek szczepionki (5 ml).

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Na Adjupanrix składają się dwa opakowania:

Zawiesina: wielodawkowa fiolka zawierająca antygen,

Emulsja: wielodawkowa fiolka zawierająca adiuwant.

Przed podaniem należy oba składniki zmieszać ze sobą.

Instrukcje dotyczące przygotowania i podawania szczepionki:

1.Przed zmieszaniem obu składników, emulsja (adiuwant) i zawiesina (antygen) powinny osiągnąć temperaturę pokojową (przez co najmniej 15 minut). Następnie należy wstrząsnąć każdą z fiolek i obejrzeć pod kątem występowania jakichkolwiek obcych cząstek i (lub) zmian wyglądu fizycznego. W przypadku ich stwierdzenia (w tym cząstek gumy pochodzącej z korka), szczepionkę zniszczyć.

2.Szczepionkę należy zmieszać poprzez pobranie, za pomocą 5 ml strzykawki, całej zawartości fiolki zawierającej adiuwant i dodanie jej do fiolki zawierającej antygen. Zalecane jest dołączenie do strzykawki igły 23G. Jednakże, w przypadku, gdy ten rodzaj igły nie jest dostępny, może zostać wykorzystana igła 21G. W celu umożliwienia pobrania pełnej objętości, fiolkę zawierającą adiuwant należy trzymać w pozycji odwróconej.

3.Po dodaniu adiuwantu do antygenu, mieszaninę należy dobrze wstrząsnąć. Wymieszana szczepionka ma postać białawej do żółtawej jednorodnej mlecznej płynnej emulsji. W przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie, szczepionkę należy zniszczyć.

4.Objętość Adjupanrix w fiolce po zmieszaniu wynosi co najmniej 5ml. Szczepionkę należy podawać zgodnie z zalecanym dawkowaniem (patrz punkt 4.2)

5.Fiolkę należy wstrząsnąć przed każdym podaniem szczepionki i obejrzeć pod kątem występowania jakichkolwiek obcych cząstek i (lub) zmiany wyglądu fizycznego. W przypadku ich stwierdzenia (w tym cząstek gumy pochodzącej z korka), szczepionkę zniszczyć.

6.Każda dawka szczepionki 0,5 ml pobierana jest do 1 ml strzykawki do iniekcji i podawana jest domięśniowo. Zalecane jest dołączenie do strzykawki igły nie większej niż 23G.

7.Po zmieszaniu należy zużyć szczepionkę w ciągu 24 godzin. Szczepionka po zmieszaniu może być przechowywana w lodówce (2°C - 8°C) lub w temperaturze pokojowej nie przekraczającej 25°C. Jeśli zmieszana szczepionka jest przechowywana w lodówce przed każdym pobraniem z fiolki powinna osiągnąć temperaturę pokojową (przez co najmniej 15 minut).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/09/578/001

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 października 2009

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Leków http://www.emea.europa.eu/.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę