Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaAerivio Spiromax
Kod ATCR03AK06
Substancjasalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ProducentTeva B.V.

Aerivio Spiromax

salmeterol/ flutykazonu propionian

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku Aerivio Spiromax. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Aerivio Spiromax.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Aerivio Spiromax należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Aerivio Spiromax i w jakim celu się go stosuje?

Produkt Aerivio Spiromax jest lekiem stosowanym w celu systematycznego leczenia pacjentów z ciężką astmą, a także w celu łagodzenia objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP – przewlekła choroba, w której drogi oddechowe i pęcherzyki płucne ulegają uszkodzeniu lub zablokowaniu, co prowadzi do trudności w oddychaniu). Lek zawiera substancje czynne salmeterol (tzw. długo działający beta-2 agonista) oraz flutykazonu propionian (kortykosteroid).

W przypadku astmy produkt Aerivio Spiromax można stosować u pacjentów, których choroba nie jest odpowiednio kontrolowana mimo zastosowania terapii z użyciem połączenia agonisty beta-2 i mniejszej dawki wziewnego kortykosteroidu, lub u pacjentów, których astma jest już kontrolowana za pomocą długo działającego beta-2 agonisty oraz dużej dawki wziewnego kortykosteroidu.

W przypadku POChP produkt Aerivio Spiromax jest stosowany u dorosłych pacjentów, u których w przeszłości dochodziło do przypadków nasilenia objawów (zaostrzeń choroby) i u których występują istotne objawy mimo systematycznego leczenia.

Aerivio Spiromax jest tzw. lekiem hybrydowym. Oznacza to, że lek Aerivio Spiromax jest podobny do leku referencyjnego o nazwie Seretide Diskus (znanego także pod nazwą Seretide Accuhaler), który zawiera te same substancje czynne. Produkt Aerivio Spiromax jest jednak dostępny tylko w postaci o

jednej, wysokiej mocy dawki, natomiast lek referencyjny jest dostępny w postaciach o trzech mocach dawki – o takiej samej wysokiej mocy dawki oraz o dwóch niższych mocach dawki. Ponieważ produkt Aerivio Spiromax jest dostępny tylko w postaci o jednej wysokiej mocy dawki, jego stosowanie w leczeniu astmy ograniczono do pacjentów, u których choroba ma ciężki przebieg.

Jak stosować produkt Aerivio Spiromax?

Produkt Aerivio Spiromax jest dostępny w postaci proszku do inhalacji w przenośnym inhalatorze. Każda inhalacja dostarcza stałą dawkę leku.

Zalecana dawka to jedna inhalacja dwa razy na dobę. Pacjentów należy poddawać regularnej ocenie lekarskiej w celu zapewnienia, że otrzymują najniższą dawkę wystarczającą do opanowania objawów. Ponieważ lek Aerivio Spiromax jest dostępny tylko w postaci o jednej wysokiej mocy dawki

(zawierającej 50 mikrogramów salmeterolu i 500 mikrogramów flutykazonu propionianu), w razie gdyby postać o niższej mocy dawki zaczęła być odpowiednia dla pacjenta, należy zmienić leczenie i zastosować alternatywne połączenie salmeterolu i flutykazonu propionianu zawierające niższą dawkę flutykazonu propionianu.

Lek Aerivio Spiromax wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa produkt Aerivio Spiromax?

Obie substancje czynne występujące w produkcie Aerivio Spiromax są dobrze znane i występują w kilku lekach stosowanych w leczeniu astmy i POChP, same lub w połączeniu z innymi lekami.

Salmeterol jest długo działającym beta-2 agonistą. Jego działanie polega na przyłączaniu się do receptorów znanych jako receptory beta-2, znajdujących się w mięśniach dróg oddechowych. Po przyłączeniu się do receptorów w drogach oddechowych powoduje on rozluźnienie mięśni, utrzymując rozszerzenie dróg oddechowych i ułatwiając pacjentowi oddychanie.

Flutykazonu propionian należy do grupy leków przeciwzapalnych znanych jako kortykosteroidy. Substancja ta działa w sposób podobny do działania naturalnie występujących hormonów kortykosteroidowych, ograniczając działanie układu odpornościowego poprzez przyłączanie się do receptorów w różnych typach komórek odpornościowych. Prowadzi to do ograniczenia uwalniania substancji biorących udział w procesie zapalnym, takich jak histamina, co pomaga w utrzymaniu drożności dróg oddechowych i ułatwia oddychanie.

Jak badano produkt Aerivio Spiromax?

Badania z udziałem ludzi ograniczono do testów mających określić, czy lek Aerivio Spiromax jest biorównoważny w stosunku do leku referencyjnego – produktu Seretide Diskus. Dwa leki są biorównoważne, gdy doprowadzają do wystąpienia jednakowego stężenia substancji czynnej w organizmie.

Jakie korzyści i ryzyko wiążą się ze stosowaniem produktu Aerivio

Spiromax?

Ponieważ lek Aerivio Spiromax jest lekiem hybrydowym, a także jest biorównoważny w stosunku do leku referencyjnego, uznaje się, że z jego stosowaniem wiążą się takie same korzyści i ryzyko, jak w przypadku leku referencyjnego.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Aerivio Spiromax?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że wykazano, iż lek Aerivio Spiromax charakteryzuje się porównywalną jakością i jest biorównoważny w stosunku do leku Seretide Diskus. Dlatego też CHMP wyraził opinię, że – podobnie jak w przypadku produktu Seretide Diskus – korzyści przewyższają rozpoznane ryzyko. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu Aerivio Spiromax do stosowania w Unii Europejskiej.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu Aerivio Spiromax?

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Aerivio Spiromax w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu medycznego i pacjentów.

Inne informacje dotyczące produktu Aerivio Spiromax:

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Aerivio Spiromax znajduje się na stronie internetowej

Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Aerivio Spiromax należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

ANNEX I

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1.NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Aerivio Spiromax 50 micrograms/500 micrograms inhalation powder

2.QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Each metered dose contains 50 micrograms of salmeterol (as salmeterol xinafoate) and 500 micrograms of fluticasone propionate.

Each delivered dose (the dose from the mouthpiece) contains 45 micrograms of salmeterol (as salmeterol xinafoate) and 465 micrograms of fluticasone propionate.

Excipient(s) with known effect:

Each dose contains approximately 10 milligrams of lactose (as monohydrate).

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.PHARMACEUTICAL FORM

Inhalation powder.

White powder.

White inhaler with a semi-transparent yellow mouthpiece cover.

4.CLINICAL PARTICULARS

4.1Therapeutic indications

Aerivio Spiromax is indicated for use in adults aged 18 years and older only.

Asthma

Aerivio Spiromax is indicated for the regular treatment of patients with severe asthma where use of a combination product (inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist) is appropriate:

-patients not adequately controlled on a lower strength corticosteroid combination product

or

-patients already controlled on a high dose inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Aerivio Spiromax is indicated for the symptomatic treatment of patients with COPD, with a FEV1 <60% predicted normal (pre-bronchodilator) and a history of repeated exacerbations, who have significant symptoms despite regular bronchodilator therapy.

4.2Posology and method of administration

Aerivio Spiromax is indicated in adults 18 years of age and older only.

Aerivio Spiromax is not indicated for use in children, 12 years of age and younger or adolescents, 13 to 17 years of age.

Posology

Route of administration: Inhalation use

Patients should be made aware that Aerivio Spiromax must be used daily for optimum benefit, even when asymptomatic.

Patients should be regularly reassessed by a doctor, so that the strength of the salmeterol/fluticasone propionate inhaler they are receiving remains optimal and is only changed on medical advice. The dose should be titrated to the lowest dose at which effective control of symptoms is maintained. Aerivio Spiromax is not available on the market at strengths lower than 50/500 microgram. When it is appropriate to titrate down to a lower strength not available for Aerivio Spiromax, a change to an alternative fixed-dose combination of salmeterol and fluticasone propionate containing a lower dose of the inhaled corticosteroid is required.

Patients should be given a strength of salmeterol/fluticasone propionate inhaler containing the appropriate fluticasone propionate dosage for the severity of their disease. Aerivio Spiromax is only appropriate for use in the treatment of patients with severe asthma. If an individual patient should require dosages outside the recommended regimen, appropriate doses of β2 agonist and/or corticosteroid should be prescribed

Recommended doses:

Asthma

Adults aged 18 years and older.

One inhalation of 50 micrograms salmeterol and 500 micrograms fluticasone propionate twice daily.

Once control of asthma is attained treatment should be reviewed and consideration given as to whether patients should be stepped down to an alternative fixed-dose combination of salmeterol and fluticasone propionate containing a lower dose of the inhaled corticosteroid and then ultimately to an inhaled corticosteroid alone. Regular review of patients as treatment is stepped down is important.

A clear benefit has not been shown as compared with inhaled fluticasone propionate alone used as initial maintenance therapy when one or two of the criteria of severity are missing. In general inhaled corticosteroids remain the first line treatment for most patients.

Aerivio Spiromax is for the treatment of patients with severe asthma only. It should not be used for the treatment of patients with mild or moderate asthma or for the initiation of treatment for patients with severe asthma unless the requirement for such a high dose of the corticosteroid together with a long-acting β2 agonist has been established previously.

Aerivio Spiromax is not intended as the treatment of asthma when a fixed-dose combination of salmeterol and fluticasone propionate is required for the first time. Patients should commence treatment with a fixed- dose combination containing a lower dose of the corticosteroid component and will then be titrated up in respect of the corticosteroid dose until control of asthma is achieved. Once control of asthma is achieved patients should be reviewed regularly and the dose of inhaled corticosteroid titrated downwards as appropriate to maintain disease control.

It is recommended to establish the appropriate dosage of inhaled corticosteroid before any fixed-dose combination can be used in patients with severe asthma.

Paediatric population

Aerivio Spiromax is not recommended for use in either children aged 12 years of age and younger or in adolescents aged 13 to 17 years. The safety and efficacy of Aerivio Spiromax in children and adolescents aged less than 18 years of age has not been established.

No data are available.

COPD

One inhalation of 50 micrograms salmeterol and 500 micrograms fluticasone propionate twice daily.

Special patient groups

There is no need to adjust the dose in elderly patients or in those with renal impairment.

There are no data available on the use of Aerivio Spiromax in patients with hepatic impairment.

Method of administration/Instructions for use

The Spiromax device is a breath actuated, inspiratory flow-driven inhaler, which means that the active substances are delivered into the airways when the patient inhales through the mouthpiece. Patients with severe asthma and COPD were shown to be able to generate sufficient inspiratory flow rate when they breathed in forcefully through the Spiromax device to enable the delivery of the required therapeutic dose to the lungs (see also section 5.1 – last five paragraphs)

Required training

Aerivio Spiromax should be used correctly in order to achieve effective treatment. As such, the patients should be advised to read the patient information leaflet carefully and follow the instructions for use as detailed in the leaflet. All patients should be provided with training by the prescribing Health Care Professional on how to use Aerivio Spiromax. This is to ensure that they understand how to use the inhaler correctly, and so that they understand the need to breathe in forcefully when inhaling to obtain the required dose. It is important to inhale forcefully to ensure optimal dosing.

The use of Aerivio Spiromax follows three simple steps: open, breathe and close which are outlined below.

Open: Hold the Spiromax with the mouthpiece cover at the bottom and open the mouthpiece cover by folding it down until it is fully opened when one click is heard.

Breathe: Breathe out gently (as far as is comfortable). Do not breathe through your inhaler. Place the mouthpiece between the teeth with the lips closed around the mouthpiece, do not bite the mouthpiece of the inhaler. Breathe in forcefully and deeply through the mouthpiece. Remove the Spiromax device from the mouth and hold the breath for 10 seconds or as long as comfortable for the patients.

Close: Breathe out gently and close the mouthpiece cover.

Patients should not block the air vents at any time, or breathe out through the Spiromax device when they are preparing the “Breathe” step. Patients are not required to shake the inhaler prior to use.

Patients should also be advised to rinse their mouth with water and spit the water out, and/or brush their teeth after inhaling (see section 4.4)

Patients may notice a taste when using Aerivio Spiromax due to the lactose excipient.

4.3Contraindications

Hypersensitivity to the active substances or to any of the excipients listed in section 6.1.

4.4Special warnings and precautions for use

Asthma

Aerivio Spiromax is for use in patients with severe asthma only. It should not be used to treat acute asthma symptoms for which a fast- and short-acting bronchodilator is required. Patients should be advised to have their inhaler to be used for relief in an acute asthma attack available at all times.

Patients should not be initiated on Aerivio Spiromax during an exacerbation, or if they have significantly worsening or acutely deteriorating asthma.

Serious asthma-related adverse events and exacerbations may occur during treatment with Aerivio Spiromax. Patients should be asked to continue treatment but to seek medical advice if asthma symptoms remain uncontrolled or worsen after initiation on Aerivio Spiromax.

Increased requirements for use of reliever medication (short-acting bronchodilators), or decreased response to reliever medication indicate deterioration of asthma control and patients should be reviewed by a physician.

Sudden and progressive deterioration in control of asthma is potentially life-threatening and the patient should undergo urgent medical assessment. Consideration should be given to increasing corticosteroid therapy.

Once asthma symptoms are controlled, consideration may be given to gradually reducing the dose of the inhaled corticosteroid and therefore a change to an alternative fixed-dose combination of salmeterol and fluticasone propionate containing a lower dose of the inhaled corticosteroid is required. Regular review of patients as treatment is stepped down is important. The lowest dose of inhaled corticosteroid should be used.

COPD

For patients with COPD experiencing exacerbations, treatment with systemic corticosteroids is typically indicated, therefore patients should be instructed to seek medical attention if symptoms deteriorate with Aerivio Spiromax.

Cessation of therapy

Treatment with Aerivio Spiromax should not be stopped abruptly in patients with asthma due to risk of exacerbation. Therapy should be down-titrated under physician supervision. For patients with COPD cessation of therapy may also be associated with symptomatic decompensation and should be supervised by a physician.

Caution with special diseases

Aerivio Spiromax should be administered with caution in patients with active or quiescent pulmonary tuberculosis and fungal, viral or other infections of the airway. Appropriate treatment should be promptly instituted, if indicated.

Rarely, Aerivio Spiromax may cause cardiac arrhythmias e.g. supraventricular tachycardia, extrasystoles and atrial fibrillation, and a mild transient reduction in serum potassium at high therapeutic doses. Aerivio Spiromax should be used with caution in patients with severe cardiovascular disorders or heart rhythm abnormalities and in patients with diabetes mellitus, thyrotoxicosis, uncorrected hypokalaemia or patients predisposed to low levels of serum potassium.

There have been very rare reports of increases in blood glucose levels (see section 4.8) and this should be considered when prescribing to patients with a history of diabetes mellitus.

Parodoxical bronchospasm

Paradoxical bronchospasm may occur with an immediate increase in wheezing and shortness of breath after dosing. Paradoxical bronchospasm responds to a rapid-acting bronchodilator and should be treated straightaway. Aerivio Spiromax should be discontinued immediately, the patient assessed and alternative therapy instituted if necessary.

βeta 2 adrenoreceptor agonists

The pharmacological effects of β2 agonist treatment, such as tremor, palpitations and headache, have been reported, but tend to be transient and reduce with regular therapy.

Systemic effects

Systemic effects may occur with any inhaled corticosteroid, particularly at high doses prescribed for long periods. These effects are much less likely to occur than with oral corticosteroids. Possible systemic effects include Cushing’s syndrome, Cushingoid features, adrenal suppression, decrease in bone mineral density, cataract and glaucoma and more rarely, a range of psychological or behavioural effects including psychomotor hyperactivity, sleep disorders, anxiety, depression or aggression (particularly in children) (see Paediatric population sub-heading below for information on the systemic effects of inhaled corticosteroids in children and adolescents). It is important, therefore, that the patient is reviewed regularly and the dose of inhaled corticosteroid is reduced to the lowest dose at which effective control of asthma is maintained.

Adrenal function

Prolonged treatment of patients with high doses of inhaled corticosteroids may result in adrenal suppression and acute adrenal crisis. Very rare cases of adrenal suppression and acute adrenal crisis have also been described with doses of fluticasone propionate between 500 and less than 1000 micrograms. Situations, which could potentially trigger acute adrenal crisis include trauma, surgery, infection or any rapid reduction in dosage. Presenting symptoms are typically vague and may include anorexia, abdominal pain, weight loss, tiredness, headache, nausea, vomiting, hypotension, decreased level of consciousness, hypoglycaemia, and seizures. Additional systemic corticosteroid cover should be considered during periods of stress or elective surgery.

The benefits of inhaled fluticasone propionate therapy should minimise the need for oral steroids, but patients transferring from oral steroids may remain at risk of impaired adrenal reserve for a considerable time. Therefore these patients should be treated with special care and adrenocortical function regularly monitored. Patients who have required high dose emergency corticosteroid therapy in the past may also be at risk. This possibility of residual impairment should always be borne in mind in emergency and elective situations likely to produce stress, and appropriate corticosteroid treatment must be considered. The extent of the adrenal impairment may require specialist advice before elective procedures.

Interactions with other medicinal products

Ritonavir can greatly increase the concentration of fluticasone propionate in plasma. Therefore, concomitant use should be avoided, unless the potential benefit to the patient outweighs the risk of systemic corticosteroid side effects. There is also an increased risk of systemic undesirable effects when combining fluticasone propionate with other potent CYP3A inhibitors (see section 4.5).

Concomitant use of systemic ketoconazole significantly increases systemic exposure to salmeterol. This may lead to an increase in the incidence of systemic effects (e.g. prolongation in the QTc interval and palpitations). Concomitant treatment with ketoconazole or other potent CYP3A4 inhibitors should therefore be avoided unless the benefits outweigh the potentially increased risk of systemic undesirable effects of salmeterol treatment (see section 4.5).

Respiratory tract infections

There was an increased reporting of lower respiratory tract infections (particularly pneumonia and bronchitis) in the TORCH study in patients with COPD receiving salmeterol/fluticasone propionate 50/500 micrograms twice daily compared with placebo as well as in studies SCO40043 and SCO100250 comparing a lower dose of salmeterol/fluticasone propionate 50/250 micrograms twice daily, (a dose not authorised for use in COPD) with salmeterol 50 micrograms twice daily only (see section 4.8 and section 5.1). A similar incidence of pneumonia in the salmeterol/fluticasone propionate group was seen across all

studies. In TORCH, older patients, patients with a lower body mass index (<25 kg/m2) and patients with very severe disease (FEV1<30% predicted) were at greatest risk of developing pneumonia regardless of treatment.

Physicians should remain vigilant for the possible development of pneumonia and other lower respiratory tract infections in patients with COPD as the clinical features of such infections and exacerbation frequently overlap. If a patient with severe COPD has experienced pneumonia, treatment with Aerivio Spiromax should be re-evaluated.

Pneumonia in patients with COPD

An increase in the incidence of pneumonia, including pneumonia requiring hospitalisation, has been observed in patients with COPD receiving inhaled corticosteroids. There is some evidence of an increased risk of pneumonia with increasing steroid dose but this has not been demonstrated conclusively across all studies.

There is no conclusive clinical evidence for intra-class differences in the magnitude of the pneumonia risk among inhaled corticosteroid products.

Physicians should remain vigilant for the possible development of pneumonia in patients with COPD as the clinical features of such infections overlap with the symptoms of COPD exacerbations. If a patient with severe COPD has experienced pneumonia, treatment with Aerivio Spiromax should be re-evaluated.

Risk factors for pneumonia in patients with COPD include current smoking, older age, low body mass index (BMI) and severe COPD.

Ethnic populations

Data from a large clinical trial (the Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART) suggested African-American patients were at increased risk of serious respiratory-related events or deaths when using salmeterol compared with placebo (see section 5.1). It is not known if this was due to pharmacogenetic or other factors. Patients of black African or Afro-Caribbean ancestry should therefore be asked to continue treatment but to seek medical advice if asthma symptoms remain uncontrolled or worsen whilst using Aerivio Spiromax.

Paediatric Population

Aerivio Spiromax is not indicated for use in children and adolescents under the age of 18 years (see Section 4.2). However, it should be noted that children and adolescents less than 16 years taking high doses of fluticasone propionate (typically ≥ 1000 micrograms/day) may be at particular risk. Systemic effects may occur, particularly at high doses prescribed for long periods. Possible systemic effects include Cushing's syndrome, Cushingoid features, adrenal suppression, acute adrenal crisis and growth retardation in children and adolescents and more rarely, a range of psychological or behavioural effects including psychomotor hyperactivity, sleep disorders, anxiety, depression or aggression. Consideration should be given to referring the child or adolescent to a paediatric respiratory specialist. It is recommended that the height of children receiving prolonged treatment with inhaled corticosteroids is regularly monitored. The dose of inhaled corticosteroid should always be reduced to the lowest dose at which effective control of asthma is maintained.

Oral infections

Due to the fluticasone propionate component, hoarseness and candidiasis (thrush) of the mouth and throat and, rarely of the oesophagus, can occur in some patients. Both hoarseness and the incidence of candidiasis of the mouth and throat may be relieved by rinsing the mouth with water and spitting the water out and/or brushing the teeth after using the product. Symptomatic candidiasis of the mouth and throat can be treated with topical anti-fungal therapy whilst still continuing with Aerivio Spiromax.

Excipients

This medicinal product contains lactose. Patients with severe lactose intolerance should use this medicine with caution and those with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine. The excipient lactose may contain small amounts of milk proteins which may cause allergic reactions in those with severe hypersensitivity or allergy to milk protein.

4.5Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Beta adrenergic blockers may weaken or antagonise the effect of salmeterol. Both non-selective and selective β blockers should be avoided unless there are compelling reasons for their use. Potentially serious hypokalaemia may result from β2 agonist therapy. Particular caution is advised in acute severe asthma as this effect may be potentiated by concomitant treatment with xanthine derivatives, steroids and diuretics.

Concomitant use of other β adrenergic-containing medicinal products can have a potentially additive effect.

Salmeterol

Potent CYP3A4 inhibitors

Co-administration of ketoconazole (400 mg orally once daily) and salmeterol (50 micrograms inhaled twice daily) in 15 healthy subjects for 7 days resulted in a significant increase in plasma salmeterol exposure (1.4- fold Cmax and 15-fold AUC). This may lead to an increase in the incidence of other systemic effects of salmeterol treatment (e.g. prolongation of QTc interval and palpitations) compared with salmeterol or ketoconazole treatment alone (see section 4.4).

Clinically significant effects were not seen on blood pressure, heart rate, blood glucose and blood potassium levels. Co-administration with ketoconazole did not increase the elimination half-life of salmeterol or increase salmeterol accumulation with repeat dosing.

The concomitant administration of ketoconazole should be avoided, unless the benefits outweigh the potentially increased risk of systemic effects of salmeterol treatment. There is likely to be a similar risk of interaction with other potent CYP3A4 inhibitors (e.g. itraconazole, telithromycin, ritonavir).

Moderate CYP 3A4 inhibitors

Co-administration of erythromycin (500 mg orally three times a day) and salmeterol (50 micrograms inhaled twice daily) in 15 healthy subjects for 6 days resulted in a small but non-statistically significant increase in salmeterol exposure (1.4-fold Cmax and 1.2-fold AUC). Co-administration with erythromycin was not associated with any serious adverse effects.

Fluticasone propionate

Under normal circumstances, low plasma concentrations of fluticasone propionate are achieved after inhaled dosing, due to extensive first pass metabolism and high systemic clearance mediated by cytochrome P450 3A4 in the gut and liver. Hence, clinically significant drug interactions mediated by fluticasone propionate are unlikely.

In an interaction study in healthy subjects with intranasal fluticasone propionate, ritonavir (a highly potent cytochrome P450 3A4 inhibitor) 100 mg twice daily increased the fluticasone propionate plasma concentrations several hundred fold, resulting in markedly reduced serum cortisol concentrations. Information about this interaction is lacking for inhaled fluticasone propionate, but a marked increase in fluticasone propionate plasma levels is expected. Cases of Cushing’s syndrome and adrenal suppression have been reported. The combination should be avoided unless the benefit outweighs the increased risk of systemic glucocorticoid undesirable effects.

In a small study in healthy volunteers, the slightly less potent CYP3A inhibitor ketoconazole increased the exposure of fluticasone propionate after a single inhalation by 150%. This resulted in a greater reduction of plasma cortisol as compared with fluticasone propionate alone. Co-treatment with other potent CYP3A inhibitors, such as itraconazole, and moderate CYP3A inhibitors, such as erythromycin, is also expected to increase the systemic fluticasone propionate exposure and the risk of systemic undesirable effects. Caution is recommended and long-term treatment with such drugs should if possible be avoided.

Co-treatment with CYP3A inhibitors, including cobicistat-containing products, is expected to increase the risk of systemic side-effects. The combination should be avoided unless the benefit outweighs the increased risk of systemic corticosteroid side-effects, in which case patients should be monitored for systemic corticosteroid effects.

4.6Fertility, pregnancy and lactation

Pregnancy

A moderate amount of data on pregnant women (between 300 to 1000 pregnancy outcomes) indicates no malformative or feto/neonatal toxicity of salmeterol and fluticasone propionate. Animal studies have shown reproductive toxicity after administration of β2 adrenoreceptor agonists and glucocorticosteroids (see section 5.3).

Administration of Aerivio Spiromax to pregnant women should only be considered if the expected benefit to the mother is greater than any possible risk to the fetus.

The lowest effective dose of fluticasone propionate needed to maintain adequate asthma control should be used in the treatment of pregnant women.

Breastfeeding

It is unknown whether salmeterol and fluticasone propionate /metabolites are excreted in human milk.

Studies have shown that salmeterol and fluticasone propionate and their metabolites, are excreted into the milk of lactating rats.

A risk to breastfed newborns/infants cannot be excluded. A decision must be made whether to discontinue breastfeeding or to discontinue Aerivio Spiromax therapy taking into account the benefit of breastfeeding for the child and the benefit of therapy for the woman.

Fertility

There are no data in humans. However, animal studies showed no effects of salmeterol or fluticasone propionate on fertility.

4.7Effects on ability to drive and use machines

Aerivio Spiromax has no or negligible influence on the ability to drive and use machines.

4.8Undesirable effects

Summary of safety profile

As Aerivio Spiromax contains salmeterol and fluticasone propionate, the type and severity of adverse reactions associated with each of the active substance may be expected. There is no incidence of additional adverse events following concurrent administration of the two active substances.

Adverse reactions which have been associated with salmeterol/fluticasone propionate are given below, listed by system organ class and frequency. Frequencies are defined as: very common (≥1/10), common ( 1/100 to 1/10), uncommon ( 1/1000 to 1/100), rare ( 1/10,000 to <1/1000) and not known (frequency cannot be estimated from the available data). Frequencies were derived from clinical trial data. The incidence in placebo was not taken into account.

System Organ Class

Adverse reaction

Frequency

Infections and

Candidiasis of the mouth and throat

Common

infestations

Pneumonia (in COPD patients)

Common1,3,5

 

 

Bronchitis

Common1,3

 

 

System Organ Class

Adverse reaction

Frequency

 

Oesophageal candidiasis

Rare

Immune system

Hypersensitivity reactions with the following

 

disorders

manifestations:

 

 

Cutaneous hypersensitivity reactions

Uncommon

 

Angioedema (mainly facial and oropharyngeal

Rare

 

oedema)

 

 

Respiratory symptoms (dyspnoea)

Uncommon

 

Respiratory symptoms (bronchospasm)

Rare

 

Anaphylactic reactions including anaphylactic shock

Rare

 

 

 

Endocrine disorders

Cushing’s syndrome, Cushingoid features, Adrenal

Rare4

 

suppression, Growth retardation in children and

 

 

adolescents, Decreased bone mineral density

 

 

 

 

Metabolism and

Hypokalaemia

Common3

nutrition disorders

Hyperglycaemia

Uncommon4

 

 

 

 

Psychiatric disorders

Anxiety

Uncommon

 

Sleep disorders

Uncommon

 

Behavioural changes, including psychomotor

Rare

 

hyperactivity and irritability (predominantly in

 

 

children)

 

 

Depression, aggression (predominantly in children)

Not known

 

 

 

Nervous system

Headache

Very Common1

disorders

Tremor

Uncommon

 

 

 

 

Eye disorders

Cataract

Uncommon

 

Glaucoma

Rare4

 

 

 

Cardiac disorders

Palpitations

Uncommon

 

Tachycardia

Uncommon

 

Cardiac arrhythmias (including supraventricular

Rare

 

tachycardia and extrasystoles).

 

 

Atrial fibrillation

Uncommon

 

Angina pectoris

Uncommon

 

 

 

System Organ Class

Adverse reaction

Frequency

Respiratory, thoracic

Nasopharyngitis

Very Common2,3

and mediastinal

 

Common

disorders

Throat irritation

 

Hoarseness/dysphonia

Common

 

Sinusitis

Common1,3

 

Paradoxical bronchospasm

Rare4

 

 

 

Skin and

Contusions

Common1,3

subcutaneous tissue

 

 

disorders

 

 

 

 

 

Musculoskeletal and

Muscle cramps

Common

connective tissue

 

Common1,3

disorders

Traumatic fractures

 

Arthralgia

Common

 

Myalgia

Common

1.Reported commonly in placebo

2.Reported very commonly in placebo

3.Reported over 3 years in a COPD study

4.See section 4.4

5.See section 5.1.

Description of selected adverse reactions

The pharmacological effects of β2 agonist treatment, such as tremor, palpitations and headache, have been reported, but tend to be transient and reduce with regular therapy.

Paradoxical bronchospasm may occur with an immediate increase in wheezing and shortness of breath after dosing. Paradoxical bronchospasm responds to a rapid-acting bronchodilator and should be treated straightaway. Aerivio Spiromax should be discontinued immediately, the patient assessed and alternative therapy instituted if necessary.

Due to the fluticasone propionate component, hoarseness and candidiasis (thrush) of the mouth and throat and, rarely, of the oesophagus, can occur in some patients. Both hoarseness and incidence of mouth and throat candidiasis may be relieved by rinsing the mouth with water and spitting the water out and/or brushing the teeth after using the product. Symptomatic mouth and throat candidiasis can be treated with topical anti- fungal therapy whilst still continuing with Aerivio Spiromax.

Paediatric population

Aerivio Spiromax is not indicated for use in children and adolescents under the age of 18 years (see Section 4.2). Possible systemic effects in these age groups include Cushing's syndrome, Cushingoid features, adrenal suppression and growth retardation in children and adolescents (see section 4.4). Children may also experience anxiety, sleep disorders and behavioural changes, including hyperactivity and irritability.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system listed in Appendix V.

4.9Overdose

There are no data available from clinical trials on overdose with Aerivio Spiromax, however data on overdose with both active substances are given below:

Salmeterol

The signs and symptoms of salmeterol overdose are dizziness, increases in systolic blood pressure, tremor, headache and tachycardia. If Aerivio Spiromax therapy has to be withdrawn due to overdose of the β agonist component of the medicinal product, provision of appropriate replacement steroid therapy should be considered. Additionally, hypokalaemia can occur and therefore serum potassium levels should be monitored. Potassium replacement should be considered.

Fluticasone propionate

Acute: Acute inhalation of fluticasone propionate doses in excess of those recommended may lead to temporary suppression of adrenal function. This does not need emergency action as adrenal function is recovered in a few days, as verified by plasma cortisol measurements.

Chronic overdose: Adrenal reserve should be monitored and treatment with a systemic corticosteroid may be necessary. When stabilised, treatment should be continued with an inhaled corticosteroid at the recommended dose. See section 4.4: “Adrenal function”.

In cases of both acute and chronic fluticasone propionate overdose Aerivio Spiromax therapy should be continued at a suitable dose for symptom control.

5.PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, adrenergics in combination with corticosteroids or other drugs, excl. anticholinergics, ATC code: R03AK06

Mechanism of action and pharmacodynamic effects

Aerivio Spiromax contains salmeterol and fluticasone propionate, which have differing modes of action. The respective mechanisms of action of both active substances are discussed below.

Salmeterol:

Salmeterol is a selective long-acting (12 hour) β2 adrenoceptor agonist with a long side chain which binds to the exo-site of the receptor.

Salmeterol produces a longer duration of bronchodilation, lasting for at least 12 hours, than recommended doses of conventional short-acting β2 agonists.

Fluticasone propionate:

Fluticasone propionate given by inhalation at recommended doses has a glucocorticoid anti-inflammatory action within the lungs, resulting in reduced symptoms and exacerbations of asthma, with less adverse effects than when corticosteroids are administered systemically.

Clinical efficacy and safety

The studies described below (GOAL, TORCH and SMART) were carried out with this same fixed-dose combination, salmeterol xinafoate and fluticasone propionate, but studied a previously authorised product; the studies described were not carried out with Aerivio Spiromax.

Salmeterol/Fluticasone propionate - Asthma clinical trials

A twelve month study (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL), in 3416 adult and adolescent patients with persistent asthma, compared the safety and efficacy of salmeterol/fluticasone propionate versus inhaled corticosteroid (fluticasone propionate) alone to determine whether the goals of asthma management were achievable. Treatment was stepped up every 12 weeks until **total control was achieved or the highest dose of study drug was reached. GOAL showed more patients treated with salmeterol/fluticasone propionate achieved asthma control than patients treated with inhaled corticosteroid (ICS) alone and this control was attained at a lower corticosteroid dose.

*Well controlled asthma was achieved more rapidly with salmeterol/fluticasone propionate than with ICS alone. The time on treatment for 50% of subjects to achieve a first individual well controlled week was 16 days for salmeterol/fluticasone propionate compared with 37 days for the ICS group. In the subset of steroid naive asthmatics the time to an individual well controlled week was 16 days in the salmeterol/fluticasone propionate treatment compared with 23 days following treatment with ICS.

The overall study results showed:

Percentage of Patients Attaining *Well Controlled (WC) and **Totally Controlled (TC) Asthma over 12 months

Pre-Study Treatment

Salmeterol/FP

 

FP

WC

TC

WC

TC

No ICS (SABA alone)

78%

50%

70%

40%

Low dose ICS ( ≤500 micrograms BDP or

75%

44%

60%

28%

equivalent/day)

 

 

 

 

Medium dose ICS (>500 to 1000 micrograms

62%

29%

47%

16%

BDP or equivalent/day)

 

 

 

 

Pooled results across the 3 treatment levels

71%

41%

59%

28%

*Well controlled asthma - less than or equal to 2 days with symptom score greater than 1 (symptom score 1 defined as ‘symptoms for one short period during the day’), SABA use on less than or equal to 2 days and less than or equal to 4 occasions/week, greater than or equal to 80% predicted morning peak expiratory flow, no night-time awakenings, no exacerbations and no side effects enforcing a change in therapy

**Total control of asthma - no symptoms, no SABA use, greater than or equal to 80% predicted morning peak expiratory flow, no night-time awakenings, no exacerbations and no side effects enforcing a change in therapy

The results of this study suggest that salmeterol/fluticasone propionate 50/100 micrograms twice daily may be considered as initial maintenance therapy in patients with moderate persistent asthma for whom rapid control of asthma is deemed essential (see section 4.2).

A double blind, randomised, parallel group study in 318 patients with persistent asthma aged ≥18 years evaluated the safety and tolerability of administering two inhalations twice daily (double dose) of salmeterol/fluticasone propionate for two weeks. The study showed that doubling the inhalations of each strength of salmeterol/fluticasone propionate for up to 14 days resulted in a small increase in β agonist- related adverse events (tremor - 1 patient [1%] vs 0, palpitations - 6 [3%] vs 1 [<1%], muscle cramps –6 [3%] vs 1 [<1%]) and a similar incidence of inhaled corticosteroid related adverse events (e.g. oral candidiasis - 6 [6%] vs 16 [8%], hoarseness - 2 [2%] vs 4 [2%]) compared with one inhalation twice daily. The small increase in β agonist-related adverse events should be taken into account if doubling the dose of salmeterol/fluticasone propionate is considered by the physician in adult patients requiring additional short- term (up to 14 days) inhaled corticosteroid therapy.

Salmeterol/fluticasone propionate COPD - clinical trials

TORCH was a 3-year study to assess the effect of treatment with salmeterol/fluticasone propionate inhalation powder 50/500 micrograms twice daily, salmeterol inhalation powder 50 micrograms twice daily, fluticasone propionate (FP) inhalation powder 500 micrograms twice daily or placebo on all-cause mortality in patients with COPD. COPD patients with a baseline (pre-bronchodilator) FEV1 <60% of predicted normal were randomised to double-blind medication. During the study, patients were permitted usual COPD therapy

with the exception of other inhaled corticosteroids, long-acting bronchodilators and long-term systemic corticosteroids. Survival status at 3 years was determined for all patients regardless of withdrawal from study medication. The primary endpoint was reduction in all-cause mortality at 3 years for salmeterol/fluticasone propionate vs placebo.

 

Placebo

Salmeterol 50

FP 500

Salmeterol/fluticasone

 

propionate 50/500

 

N = 1524

N = 1521

N = 1534

 

N = 1533

 

 

 

 

All cause mortality at 3

years

 

 

 

Number of deaths (%)

(15.2%)

(13.5%)

(16.0%)

(12.6%)

 

Hazard Ratio vs

 

0.879

1.060

0.825

Placebo (CIs)

N/A

(0.73, 1.06)

(0.89, 1.27)

(0.68, 1.00 )

p value

 

0.180

0.525

0.0521

Hazard Ratio

 

 

 

 

fluticasone

 

0.932

0.774

 

propionate/salmeterol

 

 

N/A

(0.77, 1.13)

(0.64, 0.93)

N/A

500/50 vs components

 

0.481

0.007

 

(CIs)

 

 

 

 

 

 

p value

 

 

 

 

1. Non-significant p value

after adjustment

for 2 interim analyses on the primary efficacy comparison from a

log-rank analysis stratified by smoking status

 

 

There was a trend towards improved survival in subjects treated with salmeterol/fluticasone propionate compared with placebo over 3 years however this did not achieve the statistical significance level p≤0.05.

The percentage of patients who died within 3 years due to COPD-related causes was 6.0% for placebo, 6.1% for salmeterol, 6.9% for FP and 4.7% for salmeterol/fluticasone propionate.

The mean number of moderate to severe exacerbations per year was significantly reduced with salmeterol/fluticasone propionate (FP) as compared with treatment with salmeterol, FP and placebo (mean rate in the salmeterol/fluticasone propionate group 0.85 compared with 0.97 in the salmeterol group, 0.93 in the FP group and 1.13 in the placebo). This translates to a reduction in the rate of moderate to severe exacerbations of 25% (95% CI: 19% to 31%; p<0.001) compared with placebo, 12% compared with salmeterol (95% CI: 5% to 19%, p=0.002) and 9% compared with FP (95% CI: 1% to 16%, p=0.024). Salmeterol and FP significantly reduced exacerbation rates compared with placebo by 15% (95% CI: 7% to 22%; p<0.001) and 18% (95% CI: 11% to 24%; p<0.001) respectively.

Health Related Quality of Life, as measured by the St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) was improved by all active treatments in comparison with placebo. The average improvement over three years for salmeterol/fluticasone propionate compared with placebo was -3.1 units (95% CI: -4.1 to -2.1; p<0.001) and when compared with salmeterol was -2.2 units (p<0.001) and when compared with FP was -1.2 units (p=0.017). A 4-unit decrease is considered clinically relevant.

The estimated 3-year probability of having pneumonia reported as an adverse event was 12.3% for placebo, 13.3% for salmeterol, 18.3% for FP and 19.6% for salmeterol/fluticasone propionate (hazard ratio for salmeterol/fluticasone propionate vs placebo: 1.64, 95% CI: 1.33 to 2.01, p<0.001). There was no increase in pneumonia related deaths; deaths while on treatment that were adjudicated as primarily due to pneumonia were 7 for placebo, 9 for salmeterol, 13 for FP and 8 for salmeterol/fluticasone propionate. There was no significant difference in probability of bone fracture (5.1% placebo, 5.1% salmeterol, 5.4% FP and 6.3% salmeterol/fluticasone propionate; hazard ratio for salmeterol/fluticasone propionate vs placebo: 1.22, 95% CI: 0.87 to 1.72, p=0.248.

Placebo-controlled clinical trials, over 6 and 12 months, have shown that regular use of salmeterol/fluticasone propionate 50/500 micrograms improves lung function and reduces breathlessness and the use of relief medication.

Studies SCO40043 and SCO100250 were randomised, double-blind, parallel-group, replicate studies comparing the effect of salmeterol/fluticasone propionate 50/250 micrograms twice daily (a dose not licensed for COPD treatment in the European Union) with salmeterol 50 micrograms twice daily, on the annual rate of moderate/severe exacerbations in subjects with COPD with FEV1 less than 50% predicted and a history of exacerbations. Moderate/ severe exacerbations were defined as worsening symptoms that required treatment with oral corticosteroids and/or antibiotics or in-patient hospitalisation.

The trials had a 4 week run-in period during which all subjects received open-label salmeterol/FP 50/250 to standardize COPD pharmacotherapy and stabilise disease prior to randomisation to blinded study medication for 52 weeks. Subjects were randomised 1:1 to salmeterol/FP 50/250 (total ITT n=776) or salmeterol (total ITT n=778). Prior to run-in, subjects discontinued use of previous COPD medications except short-acting bronchodilators. The use of concurrent inhaled long-acting β2 agonists and anticholinergic drugs, salbutamol/ipratropium bromide combination products, oral β2 agonists and theophylline preparations were not allowed during the treatment period. Oral corticosteroids and antibiotics were allowed for the acute treatment of COPD exacerbations with specific guidelines for use. Subjects used salbutamol on an as-needed basis throughout the studies.

The results of both studies showed that treatment with salmeterol/fluticasone propionate 50/250 resulted in a significantly lower annual rate of moderate/severe COPD exacerbations compared with salmeterol (SCO40043: 1.06 and 1.53 per subject per year, respectively, rate ratio of 0.70, 95% CI: 0.58 to 0.83, p<0.001; SCO100250: 1.10 and 1.59 per subject per year, respectively, rate ratio of 0.70, 95% CI: 0.58 to 0.83, p<0.001). Findings for the secondary efficacy measures (time to first moderate/severe exacerbation, the annual rate of exacerbations requiring oral corticosteroids, and pre-dose morning (AM) FEV1) significantly favoured salmeterol/fluticasone propionate 50/250 micrograms twice daily over salmeterol. Adverse event profiles were similar with the exception of a higher incidence of pneumonias and known local side effects (candidiasis and dysphonia) in the salmeterol/fluticasone propionate 50/250 micrograms twice daily group compared with salmeterol. Pneumonia-related events were reported for 55 (7%) subjects in the salmeterol/fluticasone propionate 50/250 micrograms twice daily group and 25 (3%) in the salmeterol group. The increased incidence of reported pneumonia with salmeterol/fluticasone propionate 50/250 micrograms twice daily appears to be of similar magnitude to the incidence reported following treatment with salmeterol/fluticasone propionate 50/500 micrograms twice daily in TORCH.

The Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial (SMART)

SMART was a multi-centre, randomised, double blind, placebo-controlled, parallel group 28-week study in the US which randomised 13,176 patients to salmeterol (50 micrograms twice daily) and 13,179 patients to placebo in addition to the patients’ usual asthma therapy. Patients were enrolled if ≥12 years of age, with asthma and if currently using asthma medication (but not a LABA). Baseline ICS use at study entry was recorded, but not required in the study. The primary endpoint in SMART was the combined number of respiratory-related deaths and respiratory-related life-threatening experiences.

Key findings from SMART: primary endpoint

 

 

 

 

Patient group

Number of primary

endpoint events

 

Relative Risk

 

/number of patients

 

(95% confidence

 

salmeterol

placebo

 

intervals)

All patients

50/13,176

36/13,179

1.40

(0.91,

2.14)

Patients using inhaled steroids

23/6,127

19/6,138

1.21 (0.66, 2.23)

Patients not using inhaled steroids

27/7,049

17/7,041

1.60 (0.87, 2.93)

African-American patients

20/2,366

5/2,319

4.10

(1.54, 10.90)

(Risk in bold is statistically significant at the 95% level.)

Key findings from SMART by inhaled steroid use at baseline: secondary endpoints

 

 

Number

of

secondary

endpoint

 

Relative Risk

 

events/number of patients

 

 

(95% confidence

 

salmeterol

 

 

placebo

 

 

intervals)

 

Respiratory -related

death

 

 

 

Patients using inhaled steroids

10/6127

 

 

5/6138

 

 

2.01 (0.69, 5.86)

Patients not using inhaled steroids

14/7049

 

 

6/7041

 

 

2.28 (0.88, 5.94)

Combined asthma-related death or life-threatening experience

 

Patients using inhaled steroids

16/6127

 

 

13/6138

 

 

1.24 (0.60, 2.58)

Patients not using inhaled steroids

21/7049

 

 

9/7041

 

 

2.39 (1.10, 5.22)

 

Asthma-related death

 

 

 

Patients using inhaled steroids

4/6127

 

3/6138

 

 

1.35 (0.30, 6.04)

Patients not using inhaled steroids

9/7049

 

0/7041

 

 

*

(*=could not be calculated because of no events in placebo group. Risk in bold figures is statistically significant at the 95% level. The secondary endpoints in the table above reached statistical significance in the whole population.) The secondary endpoints of combined all cause death or life-threatening experience, all cause death, or all cause hospitalisation did not reach statistical significance in the whole population.

Peak Inspiratory Flow Rate through the Spiromax Device

A randomised, open-label cross-over study was performed in children and adolescents with asthma (aged 4- 17 years), adults with asthma (aged 18-45 years), adults with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (aged older than 55 years) and healthy volunteers (aged 18-45 years) to evaluate the peak inspiratory flow rate (PIFR) and other related inhalation parameters following inhalation from a Spiromax device (containing placebo) compared with inhalation from an already marketed multi-dose dry powder inhaler device (containing placebo). The impact of optimal training (i.e. breathing in forcefully upon inhalation) in dry powder inhaler inhalation technique on inhalation speed and volume was assessed in these subject groups, together with assessment of potential differences in inhalation outputs according to the devices used.

The data from the study indicated that regardless of age and underlying disease severity, children, adolescents and adults with asthma as well as patients with COPD were able to achieve inspiratory flow rates through the Spiromax device that were similar to those generated through the marketed multi-dose dry powder inhaler device. The mean PIFR achieved by patients with asthma or COPD with optimal training (i.e. forceful inhalation) was over 60 L/min, a flow rate at which both devices studied are known to deliver comparable amounts of drug to the lungs.

All subjects with asthma or COPD achieved PIFR values greater than 60L/min after optimal training. It is important to inhale forcefully to ensure optimal dosing.

A flow rate of greater than 60L/min is required for optimal delivery of drugs to the lungs through the multi- dose dry powder Spiromax inhaler.

In order to ensure that patients achieve the PIFR needed to deliver the required dose, the patient is required to be trained on the use of the Spiromax device including instruction on the need to inhale forcefully (see Section 4.2).

Paediatric population

Aerivio Spiromax is not recommended for use in children and adolescents aged less than 18 years. The safety and efficacy of Aerivio Spiromax in this young population have not been established. The data

presented below refer to a lower dose of the fixed-dose combination containing these two actives, a dose and strength which is not available for Aerivio Spiromax. The studies described were carried out with a previously authorised product available in three different strengths; the studies were not carried out with Aerivio Spiromax.

In a study in 158 children aged 6 to 16 years with symptomatic asthma, the combination of salmeterol/ fluticasone propionate is as efficacious as doubling the dose of fluticasone propionate in respect of symptom control and lung function. This study was not designed to investigate the effect on exacerbations.

In a 12-week trial of children aged 4 to 11 years [n=257] treated with either salmeterol/fluticasone propionate 50/100 or salmeterol 50 micrograms + fluticasone propionate 100 micrograms both twice daily, both treatment arms experienced a 14% increase in peak expiratory flow rate as well as improvements in symptom score and rescue salbutamol use. There were no differences between the two treatment arms. There were no differences in safety parameters between the two treatment arms.

In a 12-week trial of children 4 to 11 years of age [n=203] randomized in a parallel-group study with persistent asthma and who were symptomatic on inhaled corticosteroid, safety was the primary objective. Children received either salmeterol/fluticasone propionate (50/100 micrograms) or fluticasone propionate (100 micrograms) alone twice daily. Two children on salmeterol/fluticasone propionate and 5 children on fluticasone propionate withdrew because of worsening asthma. After 12 weeks no children in either treatment arm had abnormally low 24-hour urinary cortisol excretion. There were no other differences in safety profile between the treatment arms.

5.2Pharmacokinetic properties

For pharmacokinetic purposes each component can be considered separately.

Salmeterol

Salmeterol acts locally in the lung therefore plasma levels are not an indication of therapeutic effects. In addition there are only limited data available on the pharmacokinetics of salmeterol because of the technical difficulty of assaying the drug in plasma due to the low plasma concentrations at therapeutic doses (approximately 200 picogram/mL or less) achieved after inhaled dosing.

Fluticasone propionate

The absolute bioavailability of a single dose of inhaled fluticasone propionate in healthy subjects varies between approximately 5 to 11% of the nominal dose depending on the inhalation device used. In patients with asthma or COPD a lesser degree of systemic exposure to inhaled fluticasone propionate has been observed.

Absorption

Systemic absorption occurs mainly through the lungs and is initially rapid then prolonged. The remainder of the inhaled dose of fluticasone propionate may be swallowed but contributes minimally to systemic exposure due to the low aqueous solubility and presystemic metabolism, resulting in oral availability of less than 1%.

There is a linear increase in systemic exposure with increasing inhaled dose.

Distribution

The disposition of fluticasone propionate is characterised by high plasma clearance (1150 mL/min), a large volume of distribution at steady-state (approximately 300 L) and a terminal half-life of approximately 8 hours. Plasma protein binding is 91%.

Biotransformation

Fluticasone propionate is cleared very rapidly from the systemic circulation. The main pathway is metabolism to an inactive carboxylic acid metabolite, by the cytochrome P450 enzyme CYP3A4. Other unidentified metabolites are also found in the faeces.

Elimination

The renal clearance of fluticasone propionate is negligible. Less than 5% of the dose is excreted in urine, mainly as metabolites. The main part of the dose is excreted in faeces as metabolites and unchanged drug.

Paediatric population

Aerivio Spiromax is not recommended for use in children and adolescents aged less than 18 years. The safety and efficacy of Aerivio Spiromax in this young population have not been established. The data presented below refer to a lower dose of the fixed-dose combination containing these two actives, a dose and strength which is not available for Aerivio Spiromax.

In a population pharmacokinetic analysis from 9 controlled clinical trials of 350 patients with asthma aged 4 to 77 years (174 patients 4 to 11 years of age) higher fluticasone propionate systemic exposure following treatment with salmeterol/fluticasone propionate inhalation powder 50/100 compared with fluticasone propionate inhalation powder 100 was seen.

5.3Preclinical safety data

The only safety concerns for human use derived from animal studies of salmeterol and fluticasone propionate given separately were effects associated with exaggerated pharmacological actions.

In animal reproduction studies, glucocorticosteroids have been shown to induce malformations (cleft palate, skeletal malformations). However, these animal experimental results do not seem to be relevant for man given recommended doses. Animal studies with salmeterol have shown embryofetal toxicity only at high exposure levels. Following co-administration, increased incidences of transposed umbilical artery and incomplete ossification of occipital bone were found in rats at doses associated with known glucocorticoid- induced abnormalities.

6.PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1List of excipients

Lactose monohydrate.

6.2Incompatibilities

Not applicable.

6.3Shelf life

2 years.

After opening the foil wrap: 3 months.

6.4Special precautions for storage

Do not store above 25 C.

Keep the mouthpiece cover closed after removal of the foil wrap.

6.5Nature and contents of container

The inhaler is white with a semi-transparent yellow mouthpiece cover. The drug/mucosal contact parts of the inhaler are made of acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polyethylene (PE) , and polypropylene (PP). Each inhaler contains 60 doses and is foil-wrapped.

Pack sizes of 1 or 3 inhalers.

Not all pack-sizes may be marketed.

6.6Special precautions for disposal and other handling

No special requirements.

7.MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Netherlands

8.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

9.DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION

Date of first authorisation:

10.DATE OF REVISION OF THE TEXT

Detailed information on this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu

ANNEX II

A.MANUFACTURER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE

B.CONDITIONS OR RESTRICTIONS REGARDING SUPPLY AND USE

C.OTHER CONDITIONS AND REQUIREMENTS OF THE MARKETING AUTHORISATION

D.CONDITIONS OR RESTRICTIONS WITH REGARD TO THE SAFE AND EFFECTIVE USE OF THE MEDICINAL PRODUCT

A.MANUFACTURER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE

Name and address of the manufacturer(s) responsible for batch release

Norton (Waterford) Limited

T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35 IDA Industrial Park

Cork Road

Waterford

Ireland

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

The Netherlands

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poland

The printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch.

B.CONDITIONS OR RESTRICTIONS REGARDING SUPPLY AND USE

Medicinal product subject to medical prescription.

C. OTHER CONDITIONS AND REQUIREMENTS OF THE MARKETING AUTHORISATION

Periodic Safety Update Reports

The requirements for submission of periodic safety update reports for this medicinal product are set out in the list of Union reference dates (EURD list) provided for under Article 107c(7) of Directive 2001/83/EC and any subsequent updates published on the European medicines web-portal.

The marketing authorisation holder shall submit the first periodic safety update report for this product within 6 months following authorisation.

D.CONDITIONS OR RESTRICTIONS WITH REGARD TO THE SAFE AND EFFECTIVE USE OF THE MEDICINAL PRODUCT

Risk Management Plan (RMP)

The MAH shall perform the required pharmacovigilance activities and interventions detailed in the agreed RMP presented in Module 1.8.2 of the Marketing Authorisation and any agreed subsequent updates of the RMP.

An updated RMP should be submitted:

At the request of the European Medicines Agency;

Whenever the risk management system is modified, especially as the result of new information being received that may lead to a significant change to the benefit/risk profile or as the result of an important (pharmacovigilance or risk minimisation) milestone being reached.

ANNEX III

LABELLING AND PACKAGE LEAFLET

A. LABELLING

PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING

OUTER CARTON

1.NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Aerivio Spiromax 50 micrograms/500 micrograms inhalation powder salmeterol/fluticasone propionate

2.STATEMENT OF ACTIVE SUBSTANCE(S)

Each metered dose contains 50 micrograms of salmeterol (as salmeterol xinafoate) and 500 micrograms of fluticasone propionate.

Each delivered dose (the dose from the mouthpiece) contains 45 micrograms of salmeterol (as salmeterol xinafoate) and 465 micrograms of fluticasone propionate.

3.LIST OF EXCIPIENTS

Contains lactose. See leaflet for further information

4.PHARMACEUTICAL FORM AND CONTENTS

Inhalation powder

1 inhaler containing 60 doses.

3 inhalers each containing 60 doses.

5.METHOD AND ROUTE(S) OF ADMINISTRATION

Read the package leaflet carefully before use.

Inhalation use.

6.SPECIAL WARNING THAT THE MEDICINAL PRODUCT MUST BE STORED OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN

Keep out of the sight and reach of children.

7.OTHER SPECIAL WARNING(S), IF NECESSARY

Use as directed by your doctor.

Front panel: Not for use in children and adolescents.

Side panel: For use in adults 18 years of age and older only.

Not for use in children or adolescents under 18 years of age.

8.EXPIRY DATE

EXP

Use within 3 months of removing from foil wrapping.

9.SPECIAL STORAGE CONDITIONS

Do not store above 25°C. Keep the mouthpiece cover closed after the removal of foil wrap.

10.SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCTS OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF APPROPRIATE

11.NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Netherlands

12.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.BATCH NUMBER

Lot

14.GENERAL CLASSIFICATION FOR SUPPLY

15.INSTRUCTIONS ON USE

16.INFORMATION IN BRAILLE

Aerivio Spiromax 50 mcg/500 mcg

17.UNIQUE IDENTIFIER – 2D BARCODE

<2D barcode carrying the unique identifier included.>]

18.UNIQUE IDENTIFIER – HUMAN READABLE DATA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON SMALL IMMEDIATE PACKAGING UNITS

FOIL

1.NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT AND ROUTE(S) OF ADMINISTRATION

Aerivio Spiromax 50 micrograms/500 micrograms inhalation powder

salmeterol /fluticasone propionate

Inhalation use

2.METHOD OF ADMINISTRATION

Read the package leaflet

3.EXPIRY DATE

EXP

4.BATCH NUMBER

Lot

5.CONTENTS BY WEIGHT, BY VOLUME OR BY UNIT

Contains 1 inhaler

6.OTHER

Keep the mouthpiece cover closed and use within 3 months of removing from foil wrapping.

Teva B.V.

MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON SMALL IMMEDIATE PACKAGING UNITS

INHALER

1.NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT AND ROUTE(S) OF ADMINISTRATION

Aerivio Spiromax 50 micrograms/500 micrograms

Inhalation powder

salmeterol/fluticasone propionate

Inhalation use

2.METHOD OF ADMINISTRATION Read the package leaflet carefully before use.

3.EXPIRY DATE

EXP

4.BATCH NUMBER

Lot

5.CONTENTS BY WEIGHT, BY VOLUME OR BY UNIT

60 doses

6.OTHER

Adults only.

Contains lactose.

Start:

Teva B.V.

B. PACKAGE LEAFLET

Package leaflet: Information for the patient

Aerivio Spiromax 50 micrograms/500 micrograms inhalation powder salmeterol/fluticasone propionate

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

-Keep this leaflet. You may need to read it again.

-If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.

-This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.

-If you get any side effects, talk to your doctor pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet

1.What Aerivio Spiromax is and what it is used for

2.What you need to know before you use Aerivio Spiromax

3.How to use Aerivio Spiromax

4.Possible side effects

5.How to store Aerivio Spiromax

6.Contents of the pack and other information

1.What Aerivio Spiromax is and what it is used for

Aerivio Spiromax contains two medicines, salmeterol and fluticasone propionate:

Salmeterol is a long-acting bronchodilator. Bronchodilators help the airways in the lungs to stay open. This makes it easier for air to get in and out. The effects last for at least 12 hours.

Fluticasone propionate is a corticosteroid which reduces swelling and irritation in the lungs.

Your doctor has prescribed this medicine for the treatment of either

Severe asthma, to help prevent attacks of breathlessness and wheeziness,

or

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), to reduce the number of flare ups of symptoms.

You must use Aerivio Spiromax every day as directed by your doctor. This will make sure that it works properly in controlling your asthma or COPD.

Aerivio Spiromax helps to stop breathlessness and wheeziness coming on. However, Aerivio Spiromax should not be used to relieve an attack of breathlessness or wheezing. If this happens you need to use a fast-acting ‘reliever’ (‘rescue’) inhaler, such as salbutamol. You should always have your fast-acting 'rescue' inhaler with you.

Aerivio Spiromax should only be used to treat severe asthma in adults aged 18 years and older and adults with COPD.

2. What you need to know before you use Aerivio Spiromax

Do not use Aerivio Spiromax:

-if you are allergic (hypersensitive) to salmeterol, fluticasone propionate or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

Warnings and precautions

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before using Aerivio Spiromax if you have:

Heart disease, including an irregular or fast heart beat

Overactive thyroid gland

High blood pressure

Diabetes mellitus (Aerivio Spiromax may increase your blood sugar)

Low potassium in your blood

Tuberculosis (TB) now or have had in the past, or have other lung infections

Children and adolescents

This medicine should not be used in children or adolescents under the age of 18 years.

Other medicines and Aerivio Spiromax

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or, have recently taken or might use any other medicines. This includes other medicines for asthma or any medicines obtained without a prescription. Aerivio Spiromax may not be suitable to be taken with some other medicines.

Tell your doctor if you are taking the following medicines, before starting to use Aerivio Spiromax:

Beta blockers (such as atenolol, propranolol and sotalol). Beta blockers are mostly used for high blood pressure or heart conditions such as angina.

Medicines to treat infections (such as ritonavir, ketoconazole, itraconazole and erythromycin). Some of these medicines may increase the amount of salmeterol or fluticasone propionate in your body. This can increase your risk of side effects with Aerivio Spiromax, including irregular heartbeats, or may make side effects worse.

Corticosteroids (by mouth or by injection). Recent use of these medicines might increase the risk of Aerivio Spiromax affecting your adrenal glands.

Diuretics, also known as ‘water tablets’ used to treat high blood pressure.

Other bronchodilators (such as salbutamol).

Xanthine medicines such as aminophylline and theophylline. These are often used to treat asthma.

Some medicines may increase the effects of Aerivio Spiromax and your doctor may wish to monitor you carefully if you are taking these medicines (including some medicines for HIV: ritonavir, cobicistat).

Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

It is not known whether this medicine can pass into breast milk. If you are breastfeeding, check with your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Driving and using machines

Aerivio Spiromax is not likely to affect your ability to drive or use machines.

Aerivio Spiromax contains lactose

Lactose is a type of sugar found in milk. Lactose contains small amounts of milk protein which may cause allergic reactions. If you have been told by your doctor that you have an intolerance or allergy to lactose, other sugars, or milk, contact your doctor before taking this medicinal product.

3.How to use Aerivio Spiromax

Always use this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Use your Aerivio Spiromax every day until your doctor advises you to stop. Do not take more than the recommended dose. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Do not stop taking Aerivio Spiromax or reduce the dose of Aerivio Spiromax without talking to your doctor first.

Aerivio Spiromax should be inhaled through the mouth into the lungs.

The recommended dose is:

Severe asthma in adults 18 years of age and older

One inhalation twice a day

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

One inhalation twice a day

If you are using Aerivio Spiromax for asthma, your doctor will want to check your symptoms regularly.

Your doctor will help you to manage your asthma and will adjust the dose of this medicine to the lowest dose that controls your asthma. If your doctor feels that you need a lower dose than is available from your Aerivio Spiromax, your doctor may prescribe an alternative inhaler containing the same active substances as your Aerivio Spiromax but with a lower dose of the corticosteroid. However, do not change the number of inhalations your doctor has prescribed without talking to your doctor first.

If your asthma or breathing gets worse tell your doctor straight away. If you feel more wheezy, your chest feels tight more often or you need to use more of your fast-acting ‘reliever’ medicine, your chest condition may be getting worse and you could become seriously ill. You should continue to take Aerivio Spiromax but do not increase the number of puffs you take. See your doctor at once as you may need additional treatment.

Instructions for use

Training

Your doctor, nurse or pharmacist should provide you with training on how to use your inhaler, including how to take a dose effectively. This training is important to ensure you receive the dose you require. If you have not received this training please ask your doctor, nurse or pharmacist to show you how to use your inhaler properly before you use it for the first time.

Your doctor, nurse or pharmacist should also check how you use your Spiromax device from time to time to ensure that you are using the device properly and as prescribed. If you are not using Aerivio Spiromax properly and/or you are not breathing in forcefully enough, this may mean that you are not getting enough of the medicine into your lungs. If you are not getting enough medicine into your lungs, it will not help your asthma or COPD as it should

Preparing your Aerivio Spiromax

Before using your Aerivio Spiromax for the first time, you need to prepare it for use as follows:

Check the dose indicator to see that there are 60 inhalations in the inhaler.

Write the date you opened the foil pouch on the label on the inhaler.

You do not need to shake your inhaler before you use it.

How to take an inhalation

1.Hold your inhaler with the semi-transparent yellow mouthpiece cover at the bottom. You do not need to shake your inhaler.

2.Open the mouthpiece cover by folding it down until you hear one loud click. Your inhaler is now ready for use.

3.Breathe out gently (as far as is comfortable). Do not breathe out through your inhaler.

4.Place the mouthpiece between your teeth. Do not bite the mouthpiece. Close your lips around the mouthpiece. Take care not to block the air vents.

Breathe in through your mouth as deeply and as forcefully as you can. Note that it is important that you breathe in forcefully.

5.Hold your breath for 10 seconds or as long as you comfortably can.

6.Remove your inhaler from your mouth. You may notice a taste when you take your inhalation.

7. Then breathe out gently (do not breathe out through the inhaler). Close the mouthpiece cover.

Afterwards, rinse your mouth with water and spit it out and/or brush your teeth. This may help to stop you getting thrush in your mouth and/or becoming hoarse.

Do not try to take your inhaler apart, remove or twist the mouthpiece cover. The mouthpiece cover is fixed to your inhaler and must not be taken off. Do not use your inhaler if it is damaged or if the mouthpiece has come apart from your inhaler. Do not open and close the mouthpiece cover unless you are about to use your inhaler.

If you open and close the mouthpiece without taking an inhalation the dose will be securely held inside the inhaler ready for the next inhalation. It is impossible to accidentally take extra medicine or a double dose in one inhalation.

Keep the mouthpiece closed all the time unless you are about to use your inhaler.

Cleaning your Inhaler

Keep your inhaler dry and clean.

If necessary you may wipe the mouthpiece of your inhaler after use with a dry cloth or tissue.

When to start using a new Aerivio Spiromax

The dose indicator on the rear of the device tells you how many doses (inhalations) are left in your inhaler, starting with 60 inhalations when it is full.

The dose indicator shows the number of inhalations remaining in even numbers only.

For inhalations remaining from 20 downwards to ‘8’, ‘6’, ‘4’, ‘2’ the numbers are displayed in red on a white background. When the numbers become red in the window, you should see your doctor and get a new inhaler.

Note:

The mouthpiece will still ‘click’ even when your inhaler is empty. If you open and close the mouthpiece without taking an inhalation the dose indicator will still register it as a count.

If you use more Aerivio Spiromax than you should

It is important to use the inhaler as instructed. If you accidentally take more doses than is recommended, talk to your doctor or pharmacist. You may notice your heart beating faster than usual and that you feel shaky. You may also have dizziness, a headache, muscle weakness and aching joints.

If you have used too many doses of Aerivio Spiromax for a long time, you should talk to your doctor or pharmacist for advice. This is because using too much Aerivio Spiromax may reduce the amount of steroid hormones produced by your adrenal glands.

If you forget to use Aerivio Spiromax

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Just take your next dose at the usual time.

If you stop using Aerivio Spiromax

It is very important that you take your Aerivio Spiromax every day as directed. Keep taking it until your doctor tells you to stop. Do not stop or suddenly reduce your dose of Aerivio Spiromax. This could make your breathing worse.

In addition, if you suddenly stop taking Aerivio Spiromax or reduce your dose of Aerivio Spiromax this may (very rarely) cause you to have problems with your adrenal glands (adrenal insufficiency) which sometimes causes side effects.

These side effects may include any of the following:

Stomach pain

Tiredness and loss of appetite, feeling sick

Sickness and diarrhoea

Weight loss

Headache or drowsiness

Low levels of sugar in your blood

Low blood pressure and seizures (fits)

When your body is under stress such as from fever, trauma (such as an accident or injury), infection, or surgery, adrenal insufficiency can get worse and you may have any of the side effects listed above.

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. To prevent these symptoms, your doctor may prescribe extra corticosteroids in tablet form (such as prednisolone).

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse.

4.Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. To reduce the chance of side effects your doctor will prescribe the lowest dose of this combination of drugs to control your asthma or COPD.

Allergic reactions: you may notice your breathing suddenly gets worse immediately after using Aerivio Spiromax. You may be very wheezy and cough or be short of breath. You may also notice itching, a rash (hives) and swelling (usually of the face, lips, tongue or throat), or you may suddenly feel that your heart is beating very fast or you feel faint and light headed (which may lead to collapse or loss of consciousness). If you get any of these effects or if they happen suddenly after using Aerivio Spiromax, stop using Aerivio Spiromax and tell your doctor straight away. Allergic reactions to Aerivio Spiromax are uncommon (they may affect up to 1 in 100 people).

Other side effects are listed below:

Very common (may affect more than 1 in 10 people)

Headache - this usually gets better as treatment continues.

Increased number of colds have been reported in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Common (may affect up to 1 in 10 people)

Thrush (sore, creamy-yellow, raised patches) in the mouth and throat. Also sore tongue and hoarse voice and throat irritation. Rinsing your mouth out with water and spitting it out immediately and/or brushing your teeth after taking each dose of your medicine may help. Your doctor may prescribe an anti-fungal medicine to treat the thrush.

Aching, swollen joints and muscle pain.

Muscle cramps.

The following side effects have also been reported in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD):

Pneumonia and bronchitis (lung infection). Tell your doctor if you notice any of the following symptoms while taking Aerivio Spiromax as they could be symptoms of a lung infection: fever or chills; increased mucus production, changes in mucus colour; increased cough or increased breathing difficulties.

Bruising and fractures.

Inflammation of sinuses (sinusitis, a feeling of tension or fullness in the nose, cheeks and behind the eyes, sometimes with a throbbing ache).

A reduction in the amount of potassium in the blood (you may get an uneven heartbeat, muscle weakness, cramp).

Uncommon (may affect up to 1 in 100 people)

Increases in the amount of sugar (glucose) in your blood (hyperglycaemia). If you have diabetes, more frequent blood sugar monitoring and possibly adjustment of your usual diabetic treatment may be required.

Cataract (cloudy lens in the eye).

Very fast heart beat (tachycardia).

Feeling shaky (tremor) and fast or uneven heart beat (palpitations) - these are usually harmless and get less as treatment continues.

Chest pain.

Feeling worried (although this effect occurs mainly in children when prescribed this combination of drugs but in a lower strength).

Disturbed sleep.

Allergic skin rash.

Rare (may affect up to 1 in 1,000 people)

Breathing difficulties or wheezing that gets worse straight after taking Aerivio Spiromax. If this happens stop using your Aerivio Spiromax inhaler. Use your fast acting ‘reliever’ inhaler to help your breathing and tell your doctor straight away.

Aerivio Spiromax may affect the normal production of steroid hormones in the body, particularly if you have taken high doses for long periods of time. The effects include:

Slowing of growth in children and adolescents

Thinning of the bones

Glaucoma

Weight gain

Rounded (moon shaped) face (Cushing’s syndrome)

Your doctor will check you regularly for any of these side effects and make sure you are taking the lowest dose of this combination of drugs to control your asthma.

Behavioural changes, such as being unusually active and irritable (although these effects occur mainly in children when prescribed this combination of drugs but in a lower strength).

Uneven or irregular heart beat or an extra heart beat (arrhythmias). Tell your doctor, but do not stop taking Aerivio Spiromax unless the doctor tells you to stop.

A fungal infection in the oesophagus (food canal), which might cause difficulties in swallowing.

Frequency not known, but may also occur:

Depression or aggression (although these effects are more likely to occur in children when prescribed this combination of drugs but in a lower strength).

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via the national reporting system listed in Appendix V*. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5.How to store Aerivio Spiromax

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton and the label of your inhaler after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not store above 25 oC. Keep the mouthpiece cover closed after removal of the foil wrapping.

Use within 3 months of removing from the foil wrapping. Use the label on the inhaler to write down the opening date of the foil pouch.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Aerivio Spiromax contains

-The active substances are salmeterol and fluticasone propionate. Each metered dose contains 50 micrograms salmeterol (as salmeterol xinafoate) and 500 micrograms fluticasone propionate. Each delivered dose (the dose that leaves the mouthpiece) contains 45 micrograms of salmeterol (as salmeterol xinafoate) and 465 micrograms of fluticasone propionate.

-The other ingredient is lactose monohydrate (see section 2 under ‘Aerivio Spiromax contains lactose’).

What Aerivio Spiromax looks like and contents of the pack

Aerivio Spiromax is an inhalation powder.

Each Aerivio Spiromax inhaler contains 60 inhalations and has a white body with a semi-transparent yellow mouthpiece cover.

Packs of 1 and 3 inhalers. Not all pack sizes may be marketed in your country.

Marketing Authorisation Holder

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Netherlands

Manufacturer

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Ireland

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Netherlands

(For Poland only) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Poland

For any information about this medicine, please contact the local representative of the Marketing Authorisation Holder:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

 

Teva Denmark A/S

Malta

Tlf: +45 44 98 55 11

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

Tlf: +47 6677 55 90

Tel: +372 661 0801

Österreich

 

Ελλάδα

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

Teva Ελλάς Α.Ε.

Tel: +43 1 97007 0

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

España

Polska

Teva Pharma S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 6524

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Simi: +354 535 7000

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

Teva FinlandPuh/Tel: +358 20 180 5900

Tel: +39 028 917 981

 

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628 500

This leaflet was last revised in month YYYY.

 

Other sources of information

 

Detailed information on this medicine is available on the European Medicines Agency web site: http://www.ema.europa.eu

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę