Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – Ulotka dla pacjenta - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaByetta
Kod ATCA10BX04
Substancjaexenatide
ProducentAstraZeneca AB

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta

Byetta 5 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań, we wstrzykiwaczu Byetta 10 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań, we wstrzykiwaczu eksenatyd

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki diabetologicznej.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce diabetologicznej. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Byetta i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Byetta

3.Jak stosować lek Byetta

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Byetta

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Byetta i w jakim celu się go stosuje

Byetta zawiera substancję czynną eksenatyd. Jest to lek do wstrzykiwań stosowany w celu poprawienia kontroli stężenia cukru we krwi u dorosłych osób z cukrzycą typu 2 (insulinoniezależną).

Byetta jest stosowna jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak metformina, pochodne sulfonylomocznika, tiazolidynodiony i insulina bazowa lub długodziałająca. Lekarz przepisał lek Byetta jako dodatkowy lek pomagający kontrolować stężenie cukru we krwi. Należy przestrzegać diety i planu ćwiczeń fizycznych.

Jeśli organizm nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, aby kontrolować stężenie glukozy we krwi, lub organizm nie może wykorzystać insuliny w prawidłowy sposób, człowiek choruje na cukrzycę. Substancja czynna zawarta w leku Byetta pomaga organizmowi zwiększyć wytwarzanie insuliny, kiedy stężenie cukru we krwi jest wysokie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Byetta

Kiedy nie stosować leku Byetta

-jeśli pacjent ma uczulenie na eksenatyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Byetta należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką diabetologiczną.

-Jednoczesne stosowanie leku Byetta z pochodnymi sulfonylomocznika, ponieważ może to spowodować zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hipoglikemię). W przypadku wątpliwości czy inne przyjmowane leki zawierają pochodne sulfonylomocznika należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką diabetologiczną.

-W przypadku cukrzycy typu 1 lub cukrzycowej kwasicy ketonowej (niebezpieczny stan, który może wystąpić w czasie cukrzycy) nie należy stosować tego leku.

-Jak wykonać wstrzyknięcie. Lek należy wstrzykiwać podskórnie, nie podawać dożylnie czy domięśniowo.

-W przypadku ciężkich zaburzeń powolnego opróżniania żołądka lub ciężkich zaburzeń trawienia pokarmów, nie jest zalecane stosowanie tego leku. Substancja czynna zawarta w tym leku hamuje opróżnianie żołądka, co powoduje, że pokarm wolniej przechodzi przez żołądek.

-Jeśli kiedykolwiek wystąpiło u pacjenta zapalenie trzustki (pancreatitis) – patrz punkt 4.

-Jeśli u pacjenta występuje zbyt szybka utrata masy ciała (więcej niż 1,5 kg tygodniowo) należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż może to spowodować wystąpienie kamieni żółciowych.

-Jeśli u pacjent zdiagnozowano ciężką chorobę nerek lub pacjent jest poddawany dializie, nie zaleca się stosowania tego leku. Doświadczenie ze stosowaniem tego leku u pacjentów

z chorobami nerek jest niewielkie.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat gdyż brak jest doświadczenia ze stosowaniem tego leku w tej grupie wiekowej.

Lek Byetta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować w szczególności gdy dotyczy to:

-leków stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2, których mechanizm działania jest taki sam jak leku Byetta (np. liraglutyd, eksenatyd o przedłużonym uwalnianiu), ponieważ stosowanie tych leków razem z lekiem Byetta jest niezalecane.

-leków zmniejszających krzepliwość krwi (tzw. antykoagulantów), np. warfaryny, ponieważ pacjent będzie wymagać dodatkowego monitorowania zmian wartości wskaźnika INR (wskaźnik krzepliwośći krwi) w czasie rozpoczynania leczenia tym lekiem.

Należy skonsultować z lekarzem czy konieczna jest zmiana pory przyjmowania tabletek, ponieważ lek ten hamuje opróżnianie żołądka i może wpływać na wchłanianie leków, które powinny szybko przejść przez żołądek np.:

-Tabletki lub kapsułki o modyfikowanym uwalnianiu, np. leki zmniejszające wydzielanie kwasów żołądkowych (inhibitory pompy protonowej)), które nie powinny pozostawać zbyt długo w żołądku, należy przyjmować co najmniej na godzinę przed wstrzyknięciem lub

4 godziny po wstrzyknięciu tego leku.

-Niektóre antybiotyki należy przyjmować na godzinę przed wstrzyknięciem leku Byetta.

-W przypadku leków, które należy zażywać z pokarmem, najlepiej przyjmować je podczas posiłków, przed którymi nie wstrzykuje się leku.

Stosowanie leku Byetta z jedzeniem

Lek ten należy stosować w ciągu 60 minut (1 godziny) przed posiłkiem. (Patrz punkt 3 „Jak stosować lek Byetta”). Nie należy stosować tego leku po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek ten może uszkodzić nienarodzone dziecko. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku, ponieważ nie powinien być przyjmowany w ciąży.

Nie wiadomo, czy eksenatyd przenika do mleka matki. Nie należy stosować leku Byetta podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku jednoczesnego stosowania tego leku i pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny może wystąpić hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi). Hipoglikemia może spowodować osłabienie zdolności koncentracji. Należy pamiętać o tym we wszystkich sytuacjach, w których można narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo (np. prowadząc samochód lub obsługując maszynę).

Byetta zawiera metakrezol

Metakrezol może wywoływać reakcje alergiczne.

Byetta zawiera sód

Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w dawce, co oznacza, że produkt praktycznie nie zawiera sodu.

3.Jak stosować lek Byetta

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki diabetologicznej. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki diabetologicznej.

Dostępne są dwie moce leku Byetta: Byetta 5 mikrogramów (µg) i Byetta 10 mikrogramów (µg). Na początku leczenia lekarz może zalecić stosowanie leku Byetta w dawce 5 mikrogramów (µg) dwa razy na dobę. Po 30 dniach stosowania leku Byetta w dawce 5 mikrogramów (µg) dwa razy na dobę lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mikrogramów (µg) dwa razy na dobę.

Lekarz może nie zwiększać dawki leku, jeśli pacjentom powyżej 70 lat lub z chorobami nerek potrzeba więcej niż 30 dni na uzyskanie tolerancji leku Byetta w dawce 5 mikrogramów (µg).

Jedno wstrzyknięcie ze wstrzykiwacza zawiera pełną dawkę. Nie należy zmieniać dawki leku, chyba że tak zaleci lekarz.

Należy wstrzykiwać ten lek w ciągu 60 minut (1 godziny) przed posiłkiem porannym i wieczornym lub przed dwoma głównymi posiłkami w ciągu dnia, z zachowaniem między nimi przerwy wynoszącej co najmniej 6 godzin. Nie należy stosować tego leku po posiłku.

Należy wstrzyknąć ten lek podskórnie (wstrzyknięcie podskórne) w udo, brzuch (okolica żołądka) lub w górną część ramienia. W przypadku jednoczesnego stosowania leku Byetta i insuliny, należy wykonywać dwa oddzielne wstrzyknięcia.

Nie jest konieczne codzienne badanie stężenia cukru we krwi aby ustalić dawkę leku Byetta. Jednak w przypadku jednoczesnego stosowania pochodnych sulfonylomocznika lub insuliny, lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia cukru we krwi, aby dostosować dawkę pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny.

Należy zapoznać się z załączoną Instrukcją użytkowania, która zawiera wskazówki dotyczące stosowania wstrzykiwacza Byetta.

Przed pierwszym zastosowaniem leku lekarz lub pielęgniarka poinformują pacjenta jak należy wstrzykiwać lek Byetta.

Igły Becton, Dickinson and Company są odpowiednie do stosowania ze wstrzykiwaczem Byetta. Opakowanie nie zawiera igieł.

Do każdego wstrzyknięcia należy stosować nową igłę. Po każdym wstrzyknięciu igłę należy wyrzucić. Lek ten przeznaczony jest dla ściśle określonego pacjenta, nie należy pożyczać wstrzykiwaczy Byetta innym osobom.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Byetta

W przypadku podania większej niż zalecana ilości leku należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem lub udać się do szpitala. Zastosowanie zbyt dużej dawki tego leku może spowodować

nudności, wymioty, zawroty głowy lub objawy niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii) (patrz punkt 4).

Pominięcie zastosowania leku Byetta

W przypadku pominięcia dawki tego leku należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dodatkowej dawki lub zwiększać kolejnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Byetta

W przypadku wrażenia, że należy przerwać stosowanie tego leku, pacjent najpierw powinien skontaktować się z lekarzem. Przerwanie stosowania tego leku może spowodować zmianę poziomu cukru we krwi.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki diabetologicznej.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (może wystąpić z częstością do 1 na 1000 osób) zgłaszano ciężkie reakcje alergiczne

(anafilaksja).

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

obrzęk twarzy, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy)

wysypka, świąd i gwałtowny obrzęk tkanek szyi, twarzy, ust lub gardła

trudności w połykaniu

pokrzywka i trudności z oddychaniem

U pacjentów stosujących ten lek zgłaszano przypadki zapalenia trzustki (częstość nieznana). Zapalenie trzustki może być ciężkim, potencjalnie zagrażającym życiu stanem chorobowym.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta w przeszłości stwierdzono zapalenie trzustki, kamienie żółciowe, uzależnienie od alkoholu lub bardzo duże stężenie trójglicerydów we krwi. Przypadki te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia lub nawrotu zapalenia trzustki, niezależnie od stosowania tego leku.

ZAPRZESTAĆ przyjmowania tego leku oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi silny i utrzymujący się ból brzucha z wymiotami lub bez wymiotów, ponieważ objawy te mogą wskazywać na zapalenie trzustki (pancreatitis).

Bardzo często zgłaszane działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

nudności (nudności występują najczęściej w początkowym okresie stosowania tego leku, ale u większości pacjentów ich nasilenie zmniejsza się z upływem czasu),

wymioty

biegunka

hipoglikemia

W przypadku stosowania tego leku jednocześnie z lekami zawierającymi pochodne sulfonylomocznika lub z insuliną bardzo często może wystąpić obniżenie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia zazwyczaj łagodna lub umiarkowana). Podczas stosowania tego leku może być konieczne zmniejszenie dawki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny. Objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii to: ból głowy, senność, osłabienie, zawroty głowy, dezorientacja, drażliwość, uczucie głodu, szybkie bicie serca, pocenie się i roztrzęsienie. Lekarz udzieli informacji dotyczących postępowania w przypadku obniżenia poziomu cukru we krwi.

Często zgłaszane działania niepożądane (może wystąpić z częstością do 1 na 10 osób):

zawroty głowy

ból głowy

roztrzęsienie

zaparcia

bóle w okolicy żołądka

wzdęcia

niestrawność

świąd (z wysypką lub bez niej)

wzdęcia (z oddawaniem gazów)

nadmierne pocenie się

utrata energii i siły

zgaga

zmniejszenie apetytu

Lek ten może spowodować zmniejszenie apetytu, ilości spożywanych pokarmów i masy ciała. Należy powiedzieć lekarzowi o zbyt szybkiej utracie masy ciała (więcej niż 1,5 kg na tydzień), gdyż może to spowodować problemy takie jak kamienie żółciowe.

Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (może wystąpić z częstością do 1 na 100 pacjentów):

osłabienie czynności nerek

odwodnienie, na ogół związane z nudnościami, wymiotami i (lub) biegunką

zaburzenia smaku

odbijanie się

reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie)

senność

wypadanie włosów

zmniejszenie masy ciała

Rzadko zgłaszane działania niepożądane (może wystąpić z częstością do 1 na 1000 osób):

• niedrożność jelita (blokada w jelicie)

Ponadto, zgłaszano inne działania niepożądane

zmiany wskaźnika INR (miara rozrzedzenia krwi) podczas jednoczesnego stosowania z warfaryną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce diabetologicznej. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Byetta

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Używany wstrzykiwacz Byetta należy przechowywać

w temperaturze poniżej 25°C przez 30 dni. Po okresie 30 dni używany wstrzykiwacz należy wyrzucić, nawet jeśli wewnątrz pozostała pewna ilość leku.

Aby chronić wstrzykiwacz przed działaniem światła zawsze po użyciu należy nakładać nasadkę. Nie zamrażać. Wstrzykiwacz Byetta, który uległ zamrożeniu należy wyrzucić.

Nie należy używać tego leku jeżeli widoczne są cząstki stałe lub gdy roztwór jest mętny lub zmienił zabarwienie.

Nie należy przechowywać wstrzykiwacza z zamocowaną igłą. Przechowywanie wstrzykiwacza

z zamocowaną igłą może spowodować wyciekanie leku ze wstrzykiwacza lub tworzenie pęcherzyków powietrza wewnątrz wkładu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Byetta

-Substancją czynną leku jest eksenatyd.

-Dostępne są 2 rodzaje wstrzykiwaczy: zawierające dawki leku 5 mikrogramów (µg) lub 10 mikrogramów (µg).

-Jedna dawka roztworu do wstrzykiwań Byetta 5 mikrogramów (µg) zawiera 5 mikrogramów (µg) eksenatydu w 20 mikrolitrach.

-Jedna dawka roztworu do wstrzykiwań Byetta 10 mikrogramów (µg) zawiera 10 mikrogramów (µg) eksenatydu w 40 mikrolitrach.

-Jeden mililitr (ml) roztworu do wstrzykiwań zawiera 0,25 miligramów (mg) eksenatydu.

-Ponadto lek zawiera metakrezol (44 mikrogramy w dawce roztworu do wstrzykiwań Byetta 5 mikrogramów (µg) i 88 mikrogramów w dawce roztworu do wstrzykiwań

Byetta 10 mikrogramów (µg), mannitol, kwas octowy lodowaty, octan sodu trójwodny i wodę do wstrzykiwań (patrz punkt 2).

Jak wygląda Byetta i co zawiera opakowanie

Byetta jest to przejrzysty i bezbarwny płyn (roztwór do wstrzykiwań) w szklanym wkładzie umieszczonym we wstrzykiwaczu. Po opróżnieniu wstrzykiwacza nie można go użyć ponownie. Każdy wstrzykiwacz zawiera 60 dawek, co pozwala na stosowanie leku dwa razy na dobę przez

30 dni.

Produkt Byetta dostępny jest w opakowaniach zawierających 1 lub 3 jednorazowe wstrzykiwacze. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Szwecja

Wytwórca

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Wielka Brytania

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WSTRZYKIWACZA

Byetta 5 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań, we wstrzykiwaczu (eksenatyd)

Punkt 1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O WSTRZYKIWACZU BYETTA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać informacje zawarte w tym punkcie. Następnie należy zapoznać się z informacjami w punkcie 2 – Początkowe czynności.

PRZED użyciem wstrzykiwacza Byetta należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Należy również zapoznać się z Ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania leku Byetta.

Aby osiągnąć największe korzyści ze stosowania leku Byetta należy poprawnie używać wstrzykiwacza. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować podanie nieprawidłowej dawki, uszkodzenie wstrzykiwacza lub zakażenie.

Opisane instrukcje nie zastępują konsultacji u lekarza prowadzącego dotyczących stanu zdrowia lub metody leczenia. W przypadku problemów dotyczących używania wstrzykiwacza Byetta należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

WAŻNE INFORMACJE O WSTRZYKIWACZU BYETTA

Lek Byetta należy wstrzykiwać dwa razy na dobę. Wstrzykiwacz zawiera lek w ilości wystarczającej na 30 dni leczenia. Nie ma potrzeby odmierzania dawki, wstrzykiwacz odmierza każdą dawkę.

NIE WOLNO PRZENOSIĆ LEKU BYETTA ZE WSTRZYKIWACZA DO

STRZYKAWKI.

Jeśli jakakolwiek część wstrzykiwacza wydaje się uszkodzona lub naruszona, nie należy używać wstrzykiwacza.

Nie należy pożyczać wstrzykiwacza ani igieł innym osobom, ponieważ może to spowodować przeniesienie czynników zakaźnych.

Nie zaleca się używania wstrzykiwacza przez osoby niewidome lub niedowidzące. Konieczna jest pomoc osoby trzeciej przeszkolonej we właściwym stosowaniu wstrzykiwacza.

Personel medyczny lub opiekunowie powinni przestrzegać lokalnych zaleceń lub obowiązujących procedur dotyczących używania igieł.

Należy przestrzegać instrukcji dotyczących zasad higieny przy wstrzykiwaniu leku, przekazanych przez personel medyczny.

Czynności opisane w punkcie 2 należy wykonać tylko przed pierwszym użyciem nowego wstrzykiwacza.

Czynności opisane w punkcie 3 instrukcji należy wykonać przed każdym wstrzyknięciem.

IGŁY DO WSTRZYKIWAŃ

Wstrzykiwacz Byetta jest przystosowany do używania z igłami do wstrzykiwaczy firmy Becton, Dickinson and Company.

Czy należy stosować nową igłę do każdego wstrzyknięcia?

Tak. Nie należy ponownie używać tych samych igieł.

Po każdym wstrzyknięciu należy natychmiast usunąć igłę. Zapobiegnie to wyciekaniu leku Byetta, tworzeniu się pęcherzyków powietrza, zatkaniu igły i zmniejszy ryzyko zakażenia.

Nigdy nie należy wciskać przycisku do wstrzykiwań jeśli igła nie jest zamocowana.

Jak należy wyrzucać igły?

Zużyte igły należy wyrzucać do specjalnego pojemnika na ostre przedmioty lub usuwać zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.

Nie należy wyrzucać wstrzykiwacza z zamocowaną igłą.

PRZECHOWYWANIE WSTRZYKIWACZA BYETTA

Jak należy przechowywać wstrzykiwacz Byetta?

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).

Nie zamrażać. Wstrzykiwacz Byetta, który uległ zamrożeniu należy wyrzucić.

Używany wstrzykiwacz Byetta należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Należy nałożyć nasadkę wstrzykiwacza, w celu ochrony przed światłem.

Nie należy przechowywać wstrzykiwacza Byetta z zamocowaną igłą. W przypadku pozostawienia igły na wstrzykiwaczu Byetta, lek może wypływać ze wstrzykiwacza lub wewnątrz wkładu mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza.

Wstrzykiwacz i igły należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jak długo można używać wstrzykiwacz Byetta?

Po przygotowaniu nowego wstrzykiwacza Byetta do pierwszego użycia, można go używać przez 30 dni.

Po 30 dniach wstrzykiwacz Byetta należy wyrzucić, nawet jeśli pozostała w nim niewielka ilość leku.

Poniżej należy zapisać datę pierwszego użycia wstrzykiwacza oraz ostatni dzień następującego po niej 30-dniowego okresu.

Data pierwszego użycia wstrzykiwacza

Data, kiedy należy wyrzucić wstrzykiwacz

Nie należy używać wstrzykiwacza Byetta po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Jak należy czyścić wstrzykiwacz Byetta?

W razie potrzeby, zewnętrzną powierzchnię wstrzykiwacza można przetrzeć czystą, wilgotną szmatką.

Podczas prawidłowego używania na zewnętrznym końcu wkładu mogą pojawić się białe drobiny. Można je usunąć gazikiem lub wacikiem nasączonym alkoholem.

Należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta dołączoną do leku Byetta. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Punkt 2 POCZĄTKOWE CZYNNOŚCI

Należy przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w tym punkcie, dopiero po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w punkcie 1 – Co należy wiedzieć o wstrzykiwaczu

Byetta.

Wstrzykiwacz należy przygotować tylko przed jego pierwszym użyciem. Czynności opisane

w punkcie Sprawdzenie wstrzykiwacza należy wykonać tylko raz. Nie należy przygotowywać

wstrzykiwacza przed każdym kolejnym użyciem. W przeciwnym przypadku może się zdarzyć, że leku

Byetta nie wystarczy na 30-dniową kurację.

ELEMENTY WSTRZYKIWACZA BYETTA

Niebieska nasadka

Wkład

Płyn

Etykieta Okienko

Pokrętło

Przycisk do

wstrzykiwacza

 

Byetta

dozujące

dozujące

wstrzykiwań

ELEMENTY IGŁY

 

 

SYMBOLE POJAWIAJĄCE SIĘ W

(Opakowanie nie zawiera igieł)

 

 

OKIENKU DOZUJĄCYM

 

 

 

 

 

wstrzykiwacz gotowy do

 

 

 

 

 

odciągnięcia pokrętła dozującego

 

 

 

 

na zewnątrz

 

 

 

 

 

 

wstrzykiwacz gotowy do ustawienia

 

 

 

 

dawki

 

 

 

 

 

 

Wstrzykiwacz gotowy do

 

 

 

 

 

wstrzyknięcia dawki

 

 

 

 

 

5 mikrogramów (µg)

 

Zewnętrzna

Wewnętrzna Igła

 

Papierowa

Pokrętło dozujące wciśnięte

 

osłonka

osłonka igły

 

etykieta

i wstrzykiwacz gotowy do

 

igły

 

 

 

zresetowania

 

 

PRZYGOTOWANIE NOWEGO WSTRZYKIWACZA – NALEŻY WYKONAĆ TYLKO RAZ

KROK A Sprawdzenie wstrzykiwacza

Przed użyciem należy umyć ręce.

Należy sprawdzić etykietę aby upewnić się, że jest to wstrzykiwacz 5 µg.

Należy zdjąć niebieską nasadkę wstrzykiwacza.

Należy sprawdzić wygląd leku Byetta we wkładzie. Płyn powinien być przejrzysty, bezbarwny i nie powinien zawierać cząstek stałych. Jeśli tak nie jest, nie należy go używać.

Uwaga: Obecność małego pęcherzyka powietrza we wkładzie jest zjawiskiem normalnym.

KROK B Przymocowanie igły

Należy zdjąć papierową etykietkę z zewnętrznej osłonki igły.

Igłę w zewnętrznej osłonce należy nałożyć bezpośrednio na wstrzykiwacz, a następnie przykręcić igłę do oporu.

Należy zdjąć zewnętrzną osłonkę igły. Nie należy jej wyrzucać. Zewnętrzna osłonka igły będzie używana podczas usuwania igły ze wstrzykiwacza po wykonaniu wstrzyknięcia.

Należy zdjąć i wyrzucić wewnętrzną osłonkę igły. Może pojawić się mała kropla płynu. Jest to zjawisko normalne.

KROK C Ustawienie dawki

Należy sprawdzić czy w okienku dozującym widać symbol. Jeśli nie, należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i do momentu pojawienia się w okienku symbolu .

Należy pociągnąć pokrętło dozujące do oporu i do momentu pojawienia się symbolu w okienku dozującym.

Należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

do oporu i do momentu pojawienia się cyfry . Należy upewnić się, że cyfra 5 wraz z podkreśleniem znajduje się w środku okienka dozującego.

Uwaga: Jeśli nie można przekręcić pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

do momentu pojawienia się cyfry w okienku dozującym, należy przeczytać punkt 9, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK D Przygotowanie wstrzykiwacza

Należy trzymać wstrzykiwacz w bezpiecznej odległości z igłą skierowaną ku górze.

sekund

NACISK I PRZYTRZYMANIE

Należy kciukiem mocno wcisnąć przycisk do wstrzykiwań do oporu. Następnie przytrzymując wciśnięty przycisk do wstrzykiwań należy powoli policzyć do 5.

Jeśli nie widać strumienia lub kilku kropel wypływających z końca igły, należy powtórzyć kroki C i D.

Przygotowanie wstrzykiwacza zostało zakończone jeśli w środku okienka dozującego pojawi się symbol . Z końca igły wypłynie strumień lub kilka kropel płynu.

Uwaga: Jeśli pomimo wykonania 4 prób nadal nie widać płynu, należy przeczytać punkt 3, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK E Zakończenie przygotowania nowego wstrzykiwacza

Należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i do momentu pojawienia się symbolu w okienku dozującym.

Przygotowanie nowego wstrzykiwacza zostało zakończone. Podczas dalszego używania nie należy powtarzać czynności opisanych w części 2. W przeciwnym przypadku może się zdarzyć, że leku Byetta nie wystarczy na 30-dniową kurację.

Można teraz wstrzyknąć pierwszą dawkę leku Byetta.

W celu zapoznania się z instrukcją dotyczącą wstrzyknięcia pierwszej dawki leku, należy przeczytać krok 3, w części 3.

Uwaga: Jeśli nie można przekręcić pokrętła dozującego, należy przeczytać punkt 9, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

Część 3 CODZIENNE UŻYWANIE

Po zakończeniu przygotowania nowego wstrzykiwacza, należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w części 3 przed każdym wstrzyknięciem.

KROK 1 Sprawdzenie wstrzykiwacza

Przed użyciem należy umyć ręce.

Należy sprawdzić etykietę na wstrzykiwaczu, aby upewnić się że jest to wstrzykiwacz 5 µg.

Należy zdjąć ze wstrzykiwacza niebieską nasadkę.

Należy sprawdzić wygląd leku Byetta we wkładzie.

Płyn powinien być przejrzysty, bezbarwny i nie powinien zawierać cząstek stałych. Jeśli tak nie jest, nie należy go używać.

Uwaga: Obecność małego pęcherzyka powietrza nie spowoduje szkody ani nie wpłynie na wielkość dawki.

KROK 2 Przymocowanie igły

Należy zdjąć papierową etykietkę z zewnętrznej osłonki igły.

Należy nałożyć igłę w zewnętrznej osłonce bezpośrednio na wstrzykiwacz . Następnie należy przykręcić igłę do oporu.

Należy zdjąć zewnętrzną osłonkę z igły. Nie należy jej wyrzucać. Zewnętrzna osłonka igły będzie używana podczas usuwania igły ze wstrzykiwacza po wykonaniu wstrzyknięcia.

Należy zdjąć z igły i wyrzucić wewnętrzną osłonkę. Może pojawić się mała kropla płynu. Jest to zjawisko normalne.

KROK 3 Ustawienie dawki

Należy sprawdzić czy w okienku dozującym widoczny jest symbol . Jeśli nie, należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i do momentu pojawienia się w okienku dozującym.

Należy pociągnąć na zewnątrz pokrętło dozujące do oporu i do momentu pojawienia się w okienku dozującym.

Należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do

momentu pojawienia się cyfry . Należy upewnić się że cyfra 5 wraz z podkreśleniem znajduje się w środku okienka dozującego.

Uwaga: Jeśli nie można przekręcić pokrętła dozującego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek

zegara do momentu pojawienia się cyfry , należy przeczytać punkt 9, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK 4 Wstrzykiwanie dawki

Należy mocno chwycić wstrzykiwacz.

Należy unikać mocnego ściskania skóry przed wstrzyknięciem. Należy wbić igłę pod skórę stosując technikę wstrzykiwania zapewniającą zachowanie zasad higieny, zaleconą przez personel medyczny.

sekund

NACISK I PRZYTRZYMANIE

Należy kciukiem mocno wcisnąć przycisk do wstrzykiwań do oporu. Przytrzymując wciśnięty przycisk do wstrzykiwań należy powoli policzyć do 5, aby podać pełną dawkę.

Należy kontynuować nacisk na przycisk do wstrzykiwań w czasie wyjmowania igły ze skóry.

Patrz pytanie 4 w części „Często zadawane pytania”.

Wstrzyknięcie zostanie zakończone, kiedy w środku okienka dozującego pojawi się symbol

.

Wstrzykiwacz jest teraz gotowy do zresetowania.

Uwaga: Jeśli po wstrzyknięciu z igły wycieka kilka kropel leku Byetta oznacza to, że przycisk do wstrzykiwań nie został wciśnięty do końca. Należy przeczytać punkt 5, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK 5 Resetowanie wstrzykiwacza

Należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i do momentu pojawienia się w okienku dozującym.

Uwaga: Jeśli nie można przekręcić pokrętła dozującego, lub jeśli ze wstrzykiwacza wypływa płyn oznacza to, że nie podano pełnej dawki leku. Należy przeczytać punkty 5 i 9, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK 6 Zdejmowanie i usuwanie igły

Po każdym wstrzyknięciu należy usunąć igłę.

Należy ostrożnie nałożyć zewnętrzną osłonkę na igłę.

Należy odkręcić igłę.

Przed odłożeniem wstrzykiwacza należy nałożyć niebieską nasadkę wstrzykiwacza.

Igły należy umieścić w specjalnym pojemniku na ostre przedmioty, lub usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami personelu medycznego.

KROK 7 Przechowywanie wstrzykiwacza do czasu podania kolejnej dawki

Należy odpowiednio przechowywać wstrzykiwacz Byetta. (W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z punktem Przechowywanie wstrzykiwacza Byetta w części 1 instrukcji użytkowania)

Kiedy przyjdzie czas podania następnej dawki, należy postępować zgodnie z instrukcją w części 3, krok 1 i powtórzyć kroki od 1 do 7.

Część 4 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Czy przed podaniem każdej dawki należy przygotowywać wstrzykiwacz?

Nie. Nowy wstrzykiwacz przygotowuje się tylko raz, przed użyciem po raz pierwszy.

Celem przygotowania wstrzykiwacza Byetta jest upewnienie się, że jest on gotowy do stosowania przez następne 30 dni.

W przypadku powtarzania przygotowania wstrzykiwacza przed każdym kolejnym użyciem może nie wystarczyć leku Byetta na 30-dniową kurację. Mała ilość leku Byetta, zużyta podczas przygotowywania nowego wstrzykiwacza nie ma wpływu na ilość leku, jaka jest przeznaczona na 30 dni stosowania.

2.Dlaczego we wkładzie znajdują się pęcherzyki powietrza?

Obecność małego pęcherzyka powietrza jest zjawiskiem normalnym. Nie wpływa na wielkość dawki, ani nie powoduje szkody.

W przypadku przechowywania wstrzykiwacza z zamocowaną igłą, we wkładzie mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza. Nie należy przechowywać wstrzykiwacza z zamocowaną igłą.

3. Co należy zrobić, jeśli lek Byetta nie wypływa z igły podczas przygotowania nowego wstrzykiwacza?

Należy ostrożnie założyć zewnętrzną osłonkę igły i zdjąć igłę. Należy odkręcić i prawidłowo usunąć igłę.

Należy zamocować nową igłę i powtórzyć Przygotowanie wstrzykiwacza, kroki od B do E, opisane w części 2 instrukcji użytkowania. Jeśli na końcu igły pojawi się kilka kropel lub strumień płynu, wstrzykiwacz został przygotowany prawidłowo.

4.Dlaczego po wykonaniu wstrzyknięcia, we wkładzie widoczne są cząstki stałe?

Po wykonaniu wstrzyknięcia, we wkładzie mogą pojawić się cząstki stałe lub zabarwienie. Może się tak zdarzyć, jeżeli skóra jest ściśnięta zbyt mocno lub gdy nacisk na przycisk do wstrzykiwań zostanie zwolniony przed wyjęciem igły ze skóry.

5. Dlaczego po wstrzyknięciu z igły wypływa Byetta?

Po wstrzyknięciu na końcu igły może pozostać jedna kropla roztworu. Jest to normalne zjawisko. Jeśli wypływa więcej niż jedna kropla:

Mogła nie zostać podana pełna dawka leku. Nie należy wstrzykiwać kolejnej dawki. Należy skontaktować się z personelem medycznym w celu uzyskania informacji na temat postępowania w przypadku podania niepełnej dawki.

Aby zapobiec temu podczas podawania następnej dawki, należy mocno wcisnąć i przytrzymać przycisk do wstrzykiwań licząc powoli do 5 (patrz Część 3, Krok 4: Wstrzykiwanie dawki).

6. Co oznaczają strzałki?

Strzałki oznaczają gotowość do przystąpienia do następnego kroku. Strzałki pokazują

kierunek w jakim należy pociągnąć lub przekręcić pokrętło dozujące w następnym kroku. Symbol oznacza, że pokrętło dozujące jest wciśnięte, a wstrzykiwacz jest gotowy do zresetowania.

7. Kiedy wiadomo, że wstrzyknięcie zostało wykonane prawidłowo?

Wstrzyknięcie zostało prawidłowo wykonane, kiedy:

Przycisk do wstrzykiwań został wciśnięty do końca

i

Przytrzymując przycisk do wstrzykiwań i pozostawiając igłę w skórze policzono powoli do 5.

i

W środku okienka dozującego pojawił się symbol .

8. Gdzie należy wstrzykiwać lek Byetta?

Lek Byetta należy wstrzykiwać w brzuch, udo lub górną część ramienia stosując technikę wstrzykiwania zaleconą przez personel medyczny.

Przód Tył

9. Co należy zrobić, jeśli nie można pociągnąć, przekręcić ani wcisnąć pokrętła dozującego?

Należy sprawdzić jaki symbol znajduje się w okienku dozującym. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi przy danym symbolu.

Jeśli w okienku dozującym widoczny jest symbol :

Należy pociągnąć pokrętło dozujące na zewnątrz, aż do momentu pojawienia się .

Jeśli w okienku dozującym widoczny jest symbol

i nie można przekręcić pokrętła

dozującego:

 

Może to oznaczać, że we wkładzie wstrzykiwacza Byetta nie ma wystarczającej ilości leku do podania pełnej dawki. We wkładzie zawsze pozostaje mała ilość leku Byetta. Jeśli we wkładzie znajduje się mała ilość płynu lub wydaje się, że wkład jest pusty, należy użyć nowego wstrzykiwacza Byetta.

Jeśli w okienku dozującym widoczny jest symbol i część cyfry , a pokrętła dozującego nie można wcisnąć do końca:

Pokrętło dozujące nie zostało przekręcone do końca. Należy przekręcić pokrętło zgodnie

z ruchem wskazówek zegara tak, żeby w środku okienka dozującego pojawiła się cyfra .

Jeśli w okienku dozującym widoczna jest część cyfry i część symbolu , a pokrętła dozującego nie można wcisnąć do końca:

Igła może być zatkana, zgięta, lub źle zamocowana.

Należy zamocować nową igłę. Należy upewnić się, że igła jest poprawnie zamocowana i przykręcona.

Należy mocno wcisnąć przycisk do wstrzykiwań. Lek Byetta powinien wypływać z końca igły.

Jeśli w okienku dozującym widoczny jest symbol i nie można przekręcić pokrętła dozującego:

Przycisk do wstrzykiwań nie został wciśnięty do końca i nie podano pełnej dawki leku. Należy skontaktować się z personelem medycznym w celu uzyskania informacji na temat postępowania w przypadku podania niepełnej dawki.

Aby zresetować wstrzykiwacz przed następnym wstrzyknięciem, należy:

- Mocno wcisnąć przycisk do wstrzykiwań do końca. Przytrzymać przycisk do wstrzykiwań i policzyć powoli do 5. Następnie przekręcić pokrętło dozujące zgodnie z ruchem wskazówek

zegara do momentu pojawienia się symbolu w okienku dozującym.

- Jeśli nie można przekręcić pokrętła dozującego, igła może być zatkana. Należy zmienić igłę i powtórzyć powyższe czynności.

Podając następną dawkę należy pamiętać, aby mocno wcisnąć, przytrzymać przycisk do wstrzykiwań i policzyć powoli do 5 przed wyjęciem igły ze skóry.

Należy zapoznać się z treścią Ulotki dla pacjenta dołączonej do leku Byetta. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WSTRZYKIWACZA

Byetta 10 mikrogramów, roztwór do wstrzykiwań, we wstrzykiwaczu (eksenatyd)

Punkt 1 CO NALEŻY WIEDZIEĆ O WSTRZYKIWACZU BYETTA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać informacje zawarte w tym punkcie. Następnie należy zapoznać się z informacjami w punkcie 2 – Początkowe czynności.

PRZED użyciem wstrzykiwacza Byetta należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Należy również zapoznać się z Ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania leku Byetta.

Aby osiągnąć największe korzyści ze stosowania leku Byetta należy poprawnie używać wstrzykiwacza. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować podanie nieprawidłowej dawki, uszkodzenie wstrzykiwacza lub zakażenie.

Opisane instrukcje nie zastępują konsultacji u lekarza prowadzącego dotyczących stanu zdrowia lub metody leczenia. W przypadku problemów dotyczących używania wstrzykiwacza Byetta należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

WAŻNE INFORMACJE O WSTRZYKIWACZU BYETTA

Lek Byetta należy wstrzykiwać dwa razy na dobę. Wstrzykiwacz zawiera lek w ilości wystarczającej na 30 dni leczenia. Nie ma potrzeby odmierzania dawki, wstrzykiwacz odmierza każdą dawkę.

NIE WOLNO PRZENOSIĆ LEKU BYETTA ZE WSTRZYKIWACZA DO STRZYKAWKI.

Jeśli jakakolwiek część wstrzykiwacza wydaje się uszkodzona lub naruszona, nie należy używać wstrzykiwacza.

Nie należy pożyczać wstrzykiwacza ani igieł innym osobom, ponieważ może to spowodować przeniesienie czynników zakaźnych.

Nie zaleca się używania wstrzykiwacza przez osoby niewidome lub niedowidzące. Konieczna jest pomoc osoby trzeciej przeszkolonej we właściwym stosowaniu wstrzykiwacza.

Personel medyczny lub opiekunowie powinni przestrzegać lokalnych zaleceń lub obowiązujących procedur dotyczących używania igieł.

Należy przestrzegać instrukcji dotyczących zasad higieny przy wstrzykiwaniu leku, przekazanych przez personel medyczny.

Czynności opisane w punkcie 2 należy wykonać tylko przed pierwszym użyciem nowego wstrzykiwacza.

Czynności opisane w punkcie 3 instrukcji należy wykonać przed każdym wstrzyknięciem.

IGŁY DO WSTRZYKIWAŃ

Wstrzykiwacz Byetta jest przystosowany do używania z igłami do wstrzykiwaczy firmy Becton, Dickinson and Company.

Czy należy stosować nową igłę do każdego wstrzyknięcia?

Tak. Nie należy ponownie używać tych samych igieł.

Po każdym wstrzyknięciu należy natychmiast usunąć igłę. Zapobiegnie to wyciekaniu leku Byetta, tworzeniu się pęcherzyków powietrza, zatkaniu igły i zmniejszy ryzyko zakażenia.

Nigdy nie należy wciskać przycisku do wstrzykiwań jeśli igła nie jest zamocowana.

Jak należy wyrzucać igły?

Zużyte igły należy wyrzucać do specjalnego pojemnika na ostre przedmioty lub usuwać zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.

Nie należy wyrzucać wstrzykiwacza z zamocowaną igłą.

PRZECHOWYWANIE WSTRZYKIWACZA BYETTA

Jak należy przechowywać wstrzykiwacz Byetta?

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C)

Nie zamrażać. Wstrzykiwacz Byetta, który uległ zamrożeniu należy wyrzucić.

Używany wstrzykiwacz Byetta należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Należy nałożyć nasadkę wstrzykiwacza, w celu ochrony przed światłem.

Nie należy przechowywać wstrzykiwacza Byetta z zamocowaną igłą. W przypadku pozostawienia igły na wstrzykiwaczu Byetta, lek może wypływać ze wstrzykiwacza lub wewnątrz wkładu mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza.

Wstrzykiwacze i igły należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jak długo można używać wstrzykiwacz Byetta?

Po przygotowaniu nowego wstrzykiwacza Byetta do pierwszego użycia, można go używać przez 30 dni.

Po 30 dniach wstrzykiwacz Byetta należy wyrzucić, nawet jeśli pozostała w nim niewielka ilość leku.

Poniżej należy zapisać datę pierwszego użycia wstrzykiwacza oraz ostatni dzień następującego po niej 30-dniowego okresu.

Data pierwszego użycia wstrzykiwacza

Data, kiedy należy wyrzucić wstrzykiwacz

Nie należy używać wstrzykiwacza Byetta po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Jak należy czyścić wstrzykiwacz Byetta?

W razie potrzeby, zewnętrzną powierzchnię wstrzykiwacza można przetrzeć czystą, wilgotną szmatką.

Podczas prawidłowego używania na zewnętrznym końcu wkładu mogą pojawić się białe drobiny. Można je usunąć gazikiem lub wacikiem nasączonym alkoholem.

Należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta dołączoną do leku Byetta. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Punkt 2 POCZĄTKOWE CZYNNOŚCI

Należy przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w tym punkcie, dopiero po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w punkcie 1 – Co należy wiedzieć o wstrzykiwaczu

Byetta.

Wstrzykiwacz należy przygotować tylko przed jego pierwszym użyciem. Czynności opisane

w punkcie Sprawdzenie wstrzykiwacza należy wykonać tylko raz. Nie należy przygotowywać

wstrzykiwacza przed każdym kolejnym użyciem. W przeciwnym przypadku może się zdarzyć, że leku

Byetta nie wystarczy na 30-dniową kurację.

ELEMENTY WSTRZYKIWACZA BYETTA

Niebieska nasadka

Wkład

Płyn

Etykieta Okienko

Pokrętło

Przycisk do

wstrzykiwacza

 

Byetta

dozujące

dozujące

wstrzykiwań

ELEMENTY IGŁY

 

 

SYMBOLE POJAWIAJĄCE SIĘ W

 

(Opakowanie nie zawiera igieł)

 

 

OKIENKU DOZUJĄCYM

 

 

 

 

 

wstrzykiwacz gotowy do

 

 

 

 

 

odciągnięcia pokrętła dozującego

 

 

 

 

na zewnątrz

 

 

 

 

 

 

wstrzykiwacz gotowy do ustawienia

 

 

 

 

dawki

 

 

 

 

 

 

Wstrzykiwacz gotowy do

 

 

 

 

 

wstrzyknięcia dawki

 

 

 

 

 

 

10 mikrogramów (µg)

 

Zewnętrzna

Wewnętrzna Igła

 

Papierowa

Pokrętło dozujące wciśnięte

 

osłonka

osłonka igły

 

etykieta

i wstrzykiwacz gotowy do

 

igły

 

 

 

zresetowania

 

 

PRZYGOTOWANIE NOWEGO WSTRZYKIWACZA – NALEŻY WYKONAĆ TYLKO RAZ

KROK A Sprawdzenie wstrzykiwacza

Przed użyciem należy umyć ręce.

Należy sprawdzić etykietę aby upewnić się, że jest to wstrzykiwacz 10 µg.

Należy zdjąć niebieską nasadkę wstrzykiwacza.

Należy sprawdzić wygląd leku Byetta we wkładzie. Płyn powinien być przejrzysty, bezbarwny i nie powinien zawierać cząstek stałych. Jeśli tak nie jest, nie należy go używać.

Uwaga: Obecność małego pęcherzyka powietrza we wkładzie jest zjawiskiem normalnym.

KROK B Przymocowanie igły

Należy zdjąć papierową etykietkę z zewnętrznej osłonki igły.

Igłę w zewnętrznej osłonce należy nałożyć bezpośrednio na wstrzykiwacz, a następnie przykręcić igłę do oporu.

Należy zdjąć zewnętrzną osłonkę igły. Nie należy jej wyrzucać. Zewnętrzna osłonka igły będzie używana podczas usuwania igły ze wstrzykiwacza po wykonaniu wstrzyknięcia.

Należy zdjąć i wyrzucić wewnętrzną osłonkę igły. Może pojawić się mała kropla płynu. Jest to zjawisko normalne.

KROK C Ustawienie dawki

Należy sprawdzić czy w okienku dozującym widać symbol. Jeśli nie, należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i do momentu pojawienia się w okienku symbolu .

Należy pociągnąć pokrętło dozujące do oporu i do momentu pojawienia się symbolu w okienku dozującym.

Należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do

oporu i do momentu pojawienia się liczby . Należy upewnić się, że liczba 10 wraz z podkreśleniem znajduje się w środku okienka dozującego.

Uwaga: Jeśli nie można przekręcić pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do

momentu pojawienia się liczby w okienku dozującym, należy przeczytać punkt 9, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK D Przygotowanie wstrzykiwacza

Należy trzymać wstrzykiwacz w bezpiecznej odległości z igłą skierowaną ku górze.

sekund

NACISK I PRZYTRZYMANIE

Należy kciukiem mocno wcisnąć przycisk do wstrzykiwań do oporu. Następnie przytrzymując wciśnięty przycisk do wstrzykiwań należy powoli policzyć do 5.

Jeśli nie widać strumienia lub kilku kropel wypływających z końca igły, należy powtórzyć kroki C i D.

Przygotowanie wstrzykiwacza zostało zakończone jeśli w środku okienka dozującego pojawi się symbol . Z końca igły wypłynie strumień lub kilka kropel płynu.

Uwaga: Jeśli pomimo wykonania 4 prób nadal nie widać płynu, należy przeczytać punkt 3, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK E Zakończenie przygotowania nowego wstrzykiwacza

Należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i do momentu pojawienia się symbolu w okienku dozującym.

Przygotowanie nowego wstrzykiwacza zostało zakończone. Podczas dalszego używania nie należy powtarzać czynności opisanych w części 2. W przeciwnym przypadku może się zdarzyć, że leku Byetta nie wystarczy na 30-dniową kurację.

Można teraz wstrzyknąć pierwszą dawkę leku Byetta.

W celu zapoznania się z instrukcją dotyczącą wstrzyknięcia pierwszej dawki leku, należy przeczytać krok 3, w części 3.

Uwaga: Jeśli nie można przekręcić pokrętła dozującego, należy przeczytać punkt 9, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

Część 3 CODZIENNE UŻYWANIE

Po zakończeniu przygotowania nowego wstrzykiwacza, należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w części 3 przed każdym wstrzyknięciem.

KROK 1 Sprawdzenie wstrzykiwacza

Przed użyciem należy umyć ręce.

Należy sprawdzić etykietę na wstrzykiwaczu, aby upewnić się że jest to wstrzykiwacz 10 µg.

Należy zdjąć ze wstrzykiwacza niebieską nasadkę.

Należy sprawdzić wygląd leku Byetta we wkładzie.

Płyn powinien być przejrzysty, bezbarwny i nie powinien zawierać cząstek stałych. Jeśli tak nie jest, nie należy go używać.

Uwaga: Obecność małego pęcherzyka powietrza nie spowoduje szkody ani nie wpłynie na wielkość dawki.

KROK 2 Przymocowanie igły

Należy zdjąć papierową etykietkę z zewnętrznej osłonki igły.

Należy nałożyć igłę w zewnętrznej osłonce bezpośrednio na wstrzykiwacz . Następnie należy przykręcić igłę do oporu.

Należy zdjąć zewnętrzną osłonkę z igły. Nie należy jej wyrzucać. Zewnętrzna osłonka igły będzie używana podczas usuwania igły ze wstrzykiwacza po wykonaniu wstrzyknięcia.

Należy zdjąć z igły i wyrzucić wewnętrzną osłonkę. Może pojawić się mała kropla płynu. Jest to zjawisko normalne.

KROK 3 Ustawienie dawki

Należy sprawdzić czy w okienku dozującym widoczny jest symbol . Jeśli nie, należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i do momentu pojawienia się w okienku dozującym.

Należy pociągnąć na zewnątrz pokrętło dozujące do oporu i do momentu pojawienia się w okienku dozującym.

Należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do

momentu pojawienia się liczby . Należy upewnić się że liczba 10 wraz z podkreśleniem znajduje się w środku okienka dozującego.

Uwaga: Jeśli nie można przekręcić pokrętła dozującego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek

zegara do momentu pojawienia się liczby , należy przeczytać punkt 9, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK 4 Wstrzykiwanie dawki

Należy mocno chwycić wstrzykiwacz.

Należy unikać mocnego ściskania skóry przed wstrzyknięciem. Należy wbić igłę pod skórę stosując technikę wstrzykiwania zapewniającą zachowanie zasad higieny, zaleconą przez personel medyczny.

sekund

NACISK I PRZYTRZYMANIE

Należy kciukiem mocno wcisnąć przycisk do wstrzykiwań do oporu. Przytrzymując wciśnięty przycisk do wstrzykiwań należy powoli policzyć do 5, aby podać pełną dawkę.

Należy kontynuować nacisk na przycisk do wstrzykiwań w czasie wyjmowania igły ze skóry.

Patrz pytanie 4 w części „Często zadawane pytania”.

Wstrzyknięcie zostanie zakończone, kiedy w środku okienka dozującego pojawi się symbol

.

Wstrzykiwacz jest teraz gotowy do zresetowania.

Uwaga: Jeśli po wstrzyknięciu z igły wycieka kilka kropel leku Byetta oznacza to, że przycisk do wstrzykiwań nie został wciśnięty do końca. Należy przeczytać punkt 5, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK 5 Resetowanie wstrzykiwacza

Należy przekręcić pokrętło dozujące w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu i do momentu pojawienia się w okienku dozującym.

Uwaga: Jeśli nie można przekręcić pokrętła dozującego, lub jeśli ze wstrzykiwacza wypływa płyn oznacza to, że nie podano pełnej dawki leku. Należy przeczytać punkty 5 i 9, w części 4 instrukcji użytkowania „Często zadawane pytania”.

KROK 6 Zdejmowanie i usuwanie igły

Po każdym wstrzyknięciu należy usunąć igłę.

Należy ostrożnie nałożyć zewnętrzną osłonkę na igłę.

Należy odkręcić igłę.

Przed odłożeniem wstrzykiwacza należy nałożyć niebieską nasadkę wstrzykiwacza.

Igły należy umieścić w specjalnym pojemniku na ostre przedmioty, lub usunąć w sposób zgodny ze wskazówkami personelu medycznego.

KROK 7 Przechowywanie wstrzykiwacza do czasu podania kolejnej dawki

Należy odpowiednio przechowywać wstrzykiwacz Byetta. (W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z punktem Przechowywanie wstrzykiwacza Byetta w części 1 instrukcji użytkowania)

Kiedy przyjdzie czas podania następnej dawki, należy postępować zgodnie z instrukcją w części 3, krok 1 i powtórzyć kroki od 1 do 7.

Część 4 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Czy przed podaniem każdej dawki należy przygotowywać wstrzykiwacz?

Nie. Nowy wstrzykiwacz przygotowuje się tylko raz, przed użyciem po raz pierwszy.

Celem przygotowania wstrzykiwacza Byetta jest upewnienie się, że jest on gotowy do stosowania przez następne 30 dni.

W przypadku powtarzania przygotowania wstrzykiwacza przed każdym kolejnym użyciem może nie wystarczyć leku Byetta na 30-dniową kurację. Mała ilość leku Byetta, zużyta podczas przygotowywania nowego wstrzykiwacza nie ma wpływu na ilość leku, jaka jest przeznaczona na 30 dni stosowania.

2. Dlaczego we wkładzie znajdują się pęcherzyki powietrza?

Obecność małego pęcherzyka powietrza jest zjawiskiem normalnym. Nie wpływa na wielkość dawki, ani nie powoduje szkody.

W przypadku przechowywania wstrzykiwacza z zamocowaną igłą, we wkładzie mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza. Nie należy przechowywać wstrzykiwacza z zamocowaną igłą.

3. Co należy zrobić, jeśli lek Byetta nie wypływa z igły podczas przygotowania nowego wstrzykiwacza?

Należy ostrożnie założyć zewnętrzną osłonkę igły i zdjąć igłę. Należy odkręcić i prawidłowo usunąć igłę.

Należy zamocować nową igłę i powtórzyć Przygotowanie wstrzykiwacza, kroki od B do E, opisane w części 2 instrukcji użytkowania. Jeśli na końcu igły pojawi się kilka kropel lub strumień płynu, wstrzykiwacz został przygotowany prawidłowo.

4. Dlaczego po wykonaniu wstrzyknięcia, we wkładzie widoczne są cząstki stałe?

Po wykonaniu wstrzyknięcia, we wkładzie mogą pojawić się cząstki stałe lub zabarwienie. Może się tak zdarzyć, jeżeli skóra jest ściśnięta zbyt mocno lub gdy nacisk na przycisk do wstrzykiwań zostanie zwolniony przed wyjęciem igły ze skóry.

5. Dlaczego po wstrzyknięciu z igły wypływa Byetta?

Po wstrzyknięciu na końcu igły może pozostać jedna kropla roztworu. Jest to normalne zjawisko. Jeśli wypływa więcej niż jedna kropla:

Mogła nie zostać podana pełna dawka leku. Nie należy wstrzykiwać kolejnej dawki. Należy skontaktować się z personelem medycznym w celu uzyskania informacji na temat postępowania w przypadku podania niepełnej dawki.

Aby zapobiec temu podczas podawania następnej dawki, należy mocno wcisnąć i przytrzymać przycisk do wstrzykiwań licząc powoli do 5 (patrz Część 3, Krok 4: Wstrzykiwanie dawki).

6. Co oznaczają strzałki?

Strzałki oznaczają gotowość do przystąpienia do następnego kroku. Strzałki pokazują

kierunek w jakim należy pociągnąć lub przekręcić pokrętło dozujące w następnym kroku. Symbol oznacza, że pokrętło dozujące jest wciśnięte, a wstrzykiwacz jest gotowy do zresetowania.

7. Kiedy wiadomo, że wstrzyknięcie zostało wykonane prawidłowo?

Wstrzyknięcie zostało prawidłowo wykonane, kiedy:

Przycisk do wstrzykiwań został wciśnięty do końca

i

Przytrzymując przycisk do wstrzykiwań i pozostawiając igłę w skórze policzono powoli do 5.

i

W środku okienka dozującego pojawił się symbol .

8. Gdzie należy wstrzykiwać lek Byetta?

Lek Byetta należy wstrzykiwać w brzuch, udo lub górną część ramienia stosując technikę wstrzykiwania zaleconą przez personel medyczny.

Przód Tył

9. Co należy zrobić, jeśli nie można pociągnąć, przekręcić ani wcisnąć pokrętła dozującego?

Należy sprawdzić jaki symbol znajduje się w okienku dozującym. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi przy danym symbolu.

Jeśli w okienku dozującym widoczny jest symbol :

Należy pociągnąć pokrętło dozujące na zewnątrz, aż do momentu pojawienia się .

Jeśli w okienku dozującym widoczny jest symbol

i nie można przekręcić pokrętła

dozującego:

 

Może to oznaczać, że we wkładzie wstrzykiwacza Byetta nie ma wystarczającej ilości leku do podania pełnej dawki. We wkładzie zawsze pozostaje mała ilość leku Byetta. Jeśli we wkładzie znajduje się mała ilość płynu lub wydaje się, że wkład jest pusty, należy użyć nowego wstrzykiwacza Byetta.

Jeśli w okienku dozującym widoczny jest symbol i część liczby , a pokrętła dozującego nie można wcisnąć do końca:

Pokrętło dozujące nie zostało przekręcone do końca. Należy przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, żeby w środku okienka dozującego pojawiła się liczba .

Jeśli w okienku dozującym widoczna jest część liczby i część symbolu , a pokrętła dozującego nie można wcisnąć do końca:

Igła może być zatkana, zgięta, lub źle zamocowana.

Należy zamocować nową igłę. Należy upewnić się, że igła jest poprawnie zamocowana i przykręcona.

Należy mocno wcisnąć przycisk do wstrzykiwań. Lek Byetta powinien wypływać z końca igły.

Jeśli w okienku dozującym widoczny jest symbol i nie można przekręcić pokrętła dozującego:

Przycisk do wstrzykiwań nie został wciśnięty do końca i nie podano pełnej dawki leku. Należy skontaktować się z personelem medycznym w celu uzyskania informacji na temat postępowania w przypadku podania niepełnej dawki.

Aby zresetować wstrzykiwacz przed następnym wstrzyknięciem, należy:

- Mocno wcisnąć przycisk do wstrzykiwań do końca. Przytrzymać przycisk do wstrzykiwań

i policzyć powoli do 5. Następnie przekręcić pokrętło dozujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu pojawienia się symbolu w okienku dozującym.

-Jeśli nie można przekręcić pokrętła dozującego, igła może być zatkana. Należy zmienić igłę

ipowtórzyć powyższe czynności.

Podając następną dawkę należy pamiętać, aby mocno wcisnąć, przytrzymać przycisk do wstrzykiwań i policzyć powoli do 5 przed wyjęciem igły ze skóry.

Należy zapoznać się z treścią Ulotki dla pacjenta dołączonej do leku Byetta. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę