Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Charakterystyka produktu leczniczego - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaCinryze
Kod ATCB06AC01
SubstancjaC1 inhibitor (human)
ProducentShire Services BVBA

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cinryze 500 jednostek proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka z proszkiem przeznaczona do jednorazowego użycia zawiera 500 jednostek inhibitora C1 (ludzkiego) wytwarzanego z osocza ludzkiego od dawców.

Po rekonstytucji jedna fiolka zawiera 500 jednostek inhibitora C1 (ludzkiego) w 5 ml, co odpowiada stężeniu 100 jednostek/ml. Jedna jednostka odpowiada średniej ilości inhibitora C1, jaka znajduje się w 1 ml normalnego osocza ludzkiego.

Całkowita zawartość białka w roztworze po rekonstytucji wynosi 15 ± 5 mg/ml.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda fiolka produktu Cinryze zawiera około 11,5 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biały proszek.

Rozpuszczalnik jest klarownym, bezbarwnym roztworem.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Leczenie i zapobieganie przed zabiegiem napadom obrzęku naczynioruchowego u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku 2 lat i powyżej) z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE, ang. hereditary angioedema).

Rutynowe zapobieganie napadom obrzęku naczynioruchowego u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku 6 lat i powyżej) z ciężkimi i nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku

naczynioruchowego (HAE), którzy nie tolerują lub są niewystarczająco chronieni zapobiegawczym leczeniem doustnym, lub u pacjentów z nieodpowiednio prowadzonym leczeniem doraźnym napadów obrzęku naczynioruchowego.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie produktem Cinryze należy rozpocząć pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (HAE).

Dawkowanie

Dorośli

Leczenie napadów obrzęku naczynioruchowego

1000 jednostek produktu Cinryze przy pierwszym objawie rozpoczęcia napadu obrzęku naczynioruchowego.

W przypadku niedostatecznej odpowiedzi można pacjentowi podać drugą dawkę

1000 jednostek po 60 minutach.

U pacjentów z napadami krtaniowymi lub gdy rozpoczęcie leczenia opóźnia się, druga dawka może być podana wcześniej niż po 60 minutach.

Rutynowe zapobieganie napadom obrzęku naczynioruchowego

W rutynowym zapobieganiu napadom obrzęku naczynioruchowego zaleca się dawkę początkową 1000 jednostek produktu Cinryze co 3 lub 4 doby; może być konieczne dostosowanie odstępów między kolejnymi dawkami w zależności od indywidualnej odpowiedzi. Należy regularnie rozważać stałą potrzebę zapobiegania z zastosowaniem produktu Cinryze.

Zapobieganie napadom obrzęku naczynioruchowego przed zabiegiem

1000 jednostek produktu Cinryze w ciągu 24 godzin przed zabiegiem medycznym, dentystycznym lub chirurgicznym.

Dzieci i młodzież

Młodzież

W leczeniu, rutynowym zapobieganiu oraz zapobieganiu przed zabiegiem u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat stosowana dawka jest taka sama jak u dorosłych.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Cinryze u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dane potwierdzające zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat są bardzo ograniczone. Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2.

Leczenie napadów obrzęku

Zapobieganie napadom

Rutynowe zapobieganie

naczynioruchowego

obrzęku

napadom obrzęku

 

naczynioruchowego

naczynioruchowego

 

przed zabiegiem

 

2 do 11 lat, >25 kg:

2 do 11 lat, >25 kg:

6 do 11 lat:

1000 jednostek produktu Cinryze przy

1000 jednostek produktu

W rutynowym zapobieganiu

pierwszym objawie rozpoczęcia

Cinryze w ciągu 24

napadom obrzęku

ostrego napadu obrzęku

godzin przed zabiegiem

naczynioruchowego zaleca

naczynioruchowego.

medycznym,

się dawkę początkową

 

dentystycznym lub

500 jednostek produktu

W przypadku niedostatecznej

chirurgicznym.

Cinryze co 3 lub 4 doby.

odpowiedzi można podać drugą dawkę

 

Może być konieczne

1000 jednostek po 60 minutach.

2 do 11 lat, 10-25 kg:

dostosowanie dawki i

2 do 11 lat, 10-25 kg:

odstępów między dawkami

500 jednostek produktu

w zależności od

500 jednostek produktu Cinryze przy

Cinryze w ciągu 24

indywidualnej odpowiedzi.

pierwszym objawie rozpoczęcia

godzin przed zabiegiem

Należy systematycznie

ostrego napadu obrzęku

medycznym,

kontrolować potrzebę

naczynioruchowego.

dentystycznym lub

regularnej profilaktyki z

 

chirurgicznym.

zastosowaniem produktu

W przypadku niedostatecznej

 

Cinryze.

odpowiedzi można podać drugą dawkę

 

 

500 jednostek po 60 minutach.

 

 

 

 

 

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono specjalnych badań. W leczeniu, rutynowym zapobieganiu oraz zapobieganiu przed zabiegiem u pacjentów w podeszłym wieku (65 lat i powyżej), stosowana dawka jest taka sama jak u dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Nie przeprowadzono specjalnych badań. W leczeniu, rutynowym zapobieganiu oraz zapobieganiu przed zabiegiem u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby stosowana dawka jest taka sama jak u dorosłych.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Produkt po rekonstytucji należy podawać w dożylnym wstrzyknięciu z szybkością 1 ml na minutę.

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zdarzenia zakrzepowe

Zgłaszano zdarzenia zakrzepowe u noworodków i niemowląt poddanych zabiegowi pomostowania naczyń wieńcowych (by-passów), przyjmujących poza dopuszczonymi wskazaniami (off-label) duże dawki innego inhibitora C1 (do 500 jednostek/kg) w celu zapobiegania zespołowi przesiąkania włośniczek. Na podstawie badania na zwierzętach stwierdzono występowanie potencjalnego progu tworzenia się skrzepliny dla dawek powyżej 200 jednostek/kg. Pacjenci z rozpoznanymi czynnikami ryzyka wystąpienia zdarzeń zakrzepowych (włącznie z cewnikami założonymi na stałe) powinni być ściśle kontrolowani.

Czynniki zakaźne

Standardowe środki ostrożności, zapobiegające zakażeniom wynikającym ze stosowania produktów leczniczych wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie przesiewowe każdej donacji i pól osocza na obecność właściwych markerów zakażenia oraz włączenie skutecznych etapów wytwarzania w celu inaktywacji/usunięcia wirusów. Mimo tych środków,

w przypadku podawania produktów leczniczych przygotowanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to również nieznanych lub pojawiających się wirusów i innych patogenów.

Podejmowane środki ostrożności uważane są za skuteczne wobec osłonkowych wirusów, takich jak HIV, HBV i HCV oraz wirusów bezosłonkowych, takich jak HAV i parwowirus B19.

U pacjentów regularnie/wielokrotnie przyjmujących inhibitory C1 pochodzące z ludzkiego osocza należy rozważyć zastosowanie szczepionki (WZW A i WZW B).

Stanowczo zaleca się, aby w każdym przypadku podania poduktu Cinryze pacjentowi zarejestować nazwę i numer serii produktu, co pozwoli na przypisanie każdemu pacjentowi numeru serii.

Nadwrażliwość

Tak jak w przypadku każdego produktu biologicznego, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Reackje nadwrażliwości mogą mieć podobne objawy do napadów obrzęku naczynioruchowego. Należy poinformować pacjentów o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości obejmujących

wysypkę, pokrzywkę na całym ciele, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie tętnicze i anafilaksję. Jeśli objawy te wystąpią po podaniu, pacjenci powinni poinfomować swoich lekarzy prowadzących. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznych lub wstrząsu należy zastosować leczenie ratujące życie.

Leczenie w domu i samodzielne podanie

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania tego produktu leczniczego w domu lub samodzielnego podania. Potencjalne zagrożenia wynikające z leczenia w domu związane są

z samodzielnym podaniem oraz postępowaniem z działaniami niepożądanymi, w szczególności z nadwrażliwością. Decyzja o zastosowaniu leczenia w domu w stosunku do poszczególnych pacjentów powinna zostać podjęta przez lekarza prowadzącego, który powinien zapewnić przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia oraz co pewien czas sprawdzać sposób stosowania.

Dzieci i młodzież

Zgłaszano zdarzenia zakrzepowe u noworodków i niemowląt poddanych zabiegowi pomostowania naczyń wieńcowych (by-passów), przyjmujących poza dopuszczonymi wskazaniami (off-label) duże dawki innego inhibitora C1 (do 500 jednostek/kg) w celu zapobiegania zespołowi przesiąkania włośniczek.

Sód

Każda fiolka produktu Cinryze zawiera około 11,5 mg sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane otrzymane z ograniczonej liczby narażenia w okresie ciąży wskazują, że inhibitor C1 nie działa szkodliwie na ciążę lub na zdrowie płodu/noworodka. Do chwili obecnej brak innych danych epidemiologicznych. W badaniach na szczurach dotyczących szkodliwego wpływu na reprodukcję nie obserwowano wpływu na matkę oraz zarodek/płód podczas stosowania dawek do 28 razy większych od zalecanej dawki u człowieka (1000 jednostek) na podstawie średniej masy ciała dorosłego wynoszącej 70 kg. Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane.

Z tego względu produkt Cinryze może być podawany kobietom w ciąży jedynie wtedy, gdy jest to wyraźnie wskazane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy inhibitor C1 przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Cinryze biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Nie przeprowadzono specjalnych badań dotyczących wpływu na płodność, wczesny rozwój zarodkowy i rozwój w okresie pourodzeniowym ani też badań dotyczących rakotwórczości (patrz punkt 5.3).

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie obecnie dostępnych danych klinicznych produkt Cinryze wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Jedynym częstym działaniem niepożądanym obserwowanym w badaniach klinicznych po wlewie produktu Cinryze była wysypka; opisy charakterystyki wysypki były niespecyficzne, ale była ona zazwyczaj opisywana jako obejmująca kończyny górne, klatkę piersiową, brzuch lub miejsce wstrzyknięcia. Żadna z wysypek nie była ciężka i żadna nie prowadziła do przerwania podawania produktu leczniczego. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (patrz punkt 4.4).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Częstość działania niepożądanego została głównie oszacowana na podstawie zsumowania zdarzeń niepożądanych związanych z produktem Cinryze zgłoszonych w trakcie 8 ukończonych badań klinicznych u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym. Zsumowanie to obejmuje dane z dwóch badań kontrolowanych placebo, trzech badań otwartych, trzech pacjentów w ramach programu ostatniej szansy (ang. compassionate use) i zgłoszeń po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. W badaniach tych w sumie 385 pacjentów było poddanych ekspozycji obejmującej ponad 14 500 wlewów produktu Cinryze.

Działania niepożądane związane z leczeniem produktem Cinryze są sklasyfikowane w Tabeli 1 według grup układów i narządów zgodnie z terminologią MedDRA oraz częstością występowania. W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstości zdefiniowane są jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość:

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana:

nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:

hiperglikemia

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często:

zawroty głowy, ból głowy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: zakrzepica żylna, zapalenie żyły,

 

 

pieczenie żyły, uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego,

Niezbyt często:

kaszel

klatki piersiowej i śródpiersia

 

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, ból

 

 

brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

wysypka

 

Niezbyt często: kontaktowe zapalenie skóry, rumień,

 

 

świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

Niezbyt często:

obrzęk stawów, ból stawów, ból

tkanki łącznej

 

mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Niezbyt często: wysypka/rumień w miejscu

podania

 

wstrzyknięcia, ból w miejscu wlewu,

 

 

uczucie dyskomfortu w klatce

 

 

piersiowej, gorączka

Opis wybranych działań niepożądanych

Wśród doniesień dotyczącyh zakrzepicy żylnej, najczęściej występującym czynnikiem ryzyka była obecność cewnika założonego na stałe.

Miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia występowały niezbyt często. W badaniach klinicznych reakcje miejscowe (opisane jako ból, siniaczenie lub wysypka w miejscu wstrzyknięcia/założenia cewnika, pieczenie żyły lub zapalenie żyły) wystąpiły po około 0,2% wlewów.

Dzieci i młodzież

W trakcie badań klinicznych, włączono do badań i eksponowano na ponad 2500 infuzji produktu Cinryze łącznie 61 dzieci (2-5 lat, n=3; 6-11 lat, n=32; 12-17 lat, n=26). Wśród tych dzieci działania niepożądane na produkt Cinryze obejmowały jedynie ból głowy, nudności, gorączkę i rumień

w miejscu infuzji. Żadne z tych działań niepożądanych nie było ciężkie i żadne nie prowadziło do przerwania podawania produktu leczniczego.

W podsumowaniu bezpieczeństwo stosowania i tolerancja produktu Cinryze są podobne u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Infomacja dotycząca bezpieczeństwa w odniesieniu do czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym, inhibitor

C1, osoczopochodny; kod ATC: B06AC01.

Mechanizm działania

Inhibitor C1 należy do nadrodziny białek zwanych inhibitorami proteaz serynowych lub serpinami. Główną funkcją serpin jest regulacja aktywności proteaz serynowych. Inhibitor C1 jest pojedynczym łańcuchem glikoproteinowym obecnym w osoczu, który w postaci rozwiniętej składa się z

478 aminokwasów, o pozornej masie cząsteczkowej 105 kD.

Inhibitor C1 hamuje układ dopełniacza poprzez wiązanie C1r i C1s, dwóch spośród aktywnych podjednostek enzymatycznych pierwszego składnika układu dopełniacza (C1) w klasycznej drodze aktywacji, jak również poprzez wiązanie do proteaz serynowych powiązanych z lektyną wiążącą mannozę, które biorą udział w lektynowej drodze aktywacji dopełniacza. Podstawowym substratem aktywnego enzymu C1 jest C4; niezahamowanie aktywności C1 powoduje zmniejszenie stężenia C4.

C1 jest najważniejszym inhibitorem aktywacji kontaktowej, który reguluje system kontaktowy oraz szlak wewnątrzpochodny aktywacji krzepnięcia poprzez wiązanie i inaktywację kalikreiny oraz czynnika XIIa. Ponieważ wspomniane szlaki aktywacji są częścią kaskad wzmacniających działanie enzymów, spontaniczna lub zainicjowana aktywacja tych ścieżek przy braku inhibitora C1 może prowadzić do niekontrolowanej aktywacji i obrzęku.

Działanie farmakodynamiczne

W badaniach klinicznych podanie dożylne produktu Cinryze powodowało istotne klinicznie zwiększenie ogólnoustrojowych stężeń antygenowego i czynnościowego inhibitora C1 w ciągu 1 godziny od podania.

Podanie inhibitora C1 powoduje zwiększenie stężenia inhibitora C1 w osoczu i tymczasowo przywraca naturalną regulację układu zależnego od czynnika kontaktu, układu dopełniacza oraz fibrynolitycznego, a tym samym kontrolę obrzęku lub skłonności do obrzęku.

Małe stężenie C4 w surowicy często wiąże się z napadami HAE. Leczenie produktem Cinryze powodowało zwiększenie stężenia C4 po 12 godzinach. Pomiędzy poszczególnymi grupami otrzymującymi leczenie występowała statystycznie istotna różnica (p=0,0017) w wielkości zmian średnich wartości stężenia po 12 godzinach w stosunku do wartości początkowej (w chwili rozpoczęcia badania). Wskazuje to na związek pomiędzy leczeniem produktem Cinryze, a zwiększeniem aktywności C4 (produkt Cinryze + 2,9 mg/dl vs. placebo +0,1 mg/dl).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Dane z dwóch randomizowanych badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo

(LEVP 2005-1/A i LEVP 2005-1/B), dane z dwóch badań otwartych (LEVP 2006-1 i LEVP 2006-4) oraz dwóch badań klinicznych prowadzonych u dzieci i młodzieży (0624-203 i 0624-301) wykazały skuteczność produktu Cinryze w leczeniu i zapobieganiu napadom obrzęku naczynioruchowego

u pacjentów z HAE.

Produkt Cinryze w leczeniu napadów HAE

Badanie LEVP 2005-1/A przeprowadzono metodą randomizacji, z podwójnie ślepą próbą

z równoległą grupą placebo; randomizowano 71 uczestników badania z ciężkim napadem HAE (36 pacjentów w grupie otrzymującej produkt Cinryze, 35 pacjentów w grupie placebo). Badanie wykazało, że leczenie produktem Cinryze wdrożone w ciągu 4 godzin od wystąpienia napadu HAE powodowało ponad dwukrotne skrócenie czasu, po którym objawy definiujące napad HAE zaczęły wyraźnie ustępować, w porównaniu do placebo (mediana: 2 godziny dla produktu Cinryze vs.

>4 godzin dla placebo, p=0.048). Leczenie produktem Cinryze powodowało także ponad 2-krotne skrócenie czasu, po którym objawy definiujące napad HAE ustąpiły całkowicie, w porównaniu do placebo (mediana: 12,3 godziny dla produktu Cinryze vs. 31,6 godzin; p=0,001). Odsetek pacjentów, u których objawy definiujące napad HAE zaczęły wyraźnie ustępować w ciągu 4 godzin od podania wynosił 60% dla produktu Cinryze oraz 42% w grupie placebo (p=0,062). Spośród 15 pacjentów z krtaniowymi napadami HAE, których leczono w fazie otwartej produktem Cinryze, żaden nie wymagał intubacji dotchawiczej.

W badaniu otwartym LEVP 2006-1 u 101 pacjentów leczono łącznie 609 ciężkich napadów HAE (mediana: 3 napady/osobę; zakres: 1 - 57). W ciągu 4 godzin od podania produktu Cinryze, w 87% napadów zaobserwowano wyraźne ustępowanie objawów definiujących. W 95% napadów obserwowano kliniczną poprawę i (lub) pacjenci zostali wypisani do domu w ciągu 4 godzin.

U pacjentów, u których występował więcej niż 1 napad, odsetek napadów reagujących na produkt Cinryze w ciągu 4 godzin od podania oraz czas do uzyskania odpowiedzi były porównywalne, niezależnie od liczby leczonych napadów. Spośród dodatkowych 84 krtaniowych napadów HAE żaden z przypadków nie wymagał intubacji dotchawiczej po zastosowaniu leczenia produktem

Cinryze.

Produkt Cinryze w rutynowym zapobieganiu napadom HAE

Badanie LEVP 2005-1/B było badaniem randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, skrzyżowanym; skuteczność oceniano u 22 pacjentów (randomizowanych i leczonych w obu okresach skrzyżowania). Badanie wykazało, że profilaktyczne stosowanie produktu Cinryze powodowało ponad 2-krotne zmniejszenie liczby napadów HAE, w porównaniu do placebo (średnio

6,3 napadów dla produktu Cinryze vs. 12,8 napadów w grupie placebo; p< 0,0001). Ponadto napady obrzęku naczynioruchowego były również mniej nasilone podczas profilaktycznego stosowania produktu Cinryze, w porównaniu do placebo (średni współczynnik nasilenia 1,3 vs. 1,9 lub zmniejszenie o 32%; p=0,0008) oraz trwały krócej (średnio 2,1 dni vs. 3,4 dni lub zmniejszenie o 38%; p=0,0004). Całkowita liczba dni występowania obrzęku w trakcie profilaktycznego stosowania produktu Cinryze zmniejszyła się w porównaniu do placebo (średnio 10,1 dni vs. 29,6 dni lub zmniejszenie o 66%; p<0,0001). Dodatkowo w fazie otwartej w leczeniu napadu HAE konieczna była mniejsza liczba wlewów produktu Cinryze w porównaniu z placebo (średnio 4,7 wlewów vs.

15,4 wlewów lub zmniejszenie o 70%; p<0,0001)

W badaniu otwartym LEVP 2006-4, 146 pacjentów przyjmowało produkt Cinryze w ramach profilaktyki napadów HAE, przez okres od 8 dni do około 32 miesięcy (średnio 8 miesięcy). Przed włączeniem do badania mediana liczby napadów HAE zgłaszanych przez pacjentów w ciągu jednego

miesiąca wynosiła 3,0 (zakres: 0,08 – 28,0); w trakcie podawania produktu Cinryze w profilaktyce odsetek ten wynosił 0,21 (zakres 0 – 4,56), a u 86% pacjentów występował średnio jeden napad na miesiąc lub mniej. U uczestników badania otrzymujących profilaktycznie produkt Cinryze przez co najmniej 1 rok liczba napadów w ciągu miesiąca pozostawała konsekwentnie mała (0,34 napady na miesiąc), w porównaniu do częstości ich występowania przed rozpoczęciem badania.

Produkt Cinryze w zapobieganiu napadom HAE przed zabiegiem

W fazie otwartej produkt Cinryze podawano w sumie w 91 zabiegach medycznych, stomatologicznych lub chirurgicznych w trakcie programu klinicznego (40 zabiegów u dzieci i

51 zabiegów u dorosłych), w ciągu 24 godzin poprzedzających zabieg. W przypadku 98% zabiegów medycznych nie zgłaszano napadów HAE w ciągu 72 godzin od podania dawki produktu Cinryze.

Dzieci i młodzież

Grupa wiekowa: 6-11 lat:

Leczenie:

Badanie LEVP 2006-1: Dwadzieścioro dwoje dzieci otrzymało leczenie z powodu 121 ostrych napadów HAE. Odsetek napadów HAE, w których objawy definiujące wyraźnie ustępowały w ciągu

4 godzin od podania produktu Cinryze, był porównywalny u 22 włączonych do badania dzieci

(w wieku 2 – 17 lat) jak i dorosłych; wynosił on odpowiednio 89% i 86%.

Badanie 0624-203: Do badania włączono dziewięciu pacjentów (przedział wiekowy: 6-11 lat), którzy otrzymali pojedynczą dawkę produktu Cinryze: 3 pacjentów (10-25 kg) otrzymało 500 jednostek,

3 pacjentów (>25 kg) 1000 jednostek, a 3 pacjentów (>25 kg) 1500 jednostek. U wszystkich 9 (100%) pacjentów obserwowano, że objawy definiujące zaczęły wyraźnie ustępować w ciągu 4 godzin od rozpoczęcia leczenia produktem Cinryze. Mediana wynosiła 0,5 godziny (zakres: 0,25-2,5 godzin): 1,25, 0,25 i 0,5 godziny odpowiednio w grupach, które otrzymały 500 jednostek, 1000 jednostek

i 1500 jednostek produktu Cinryze. Mediana czasu do całkowitego ustąpienia objawów napadu HAE dla wszystkich 9 pacjentów wynosiła 13,6 godziny (zakres: 1,6-102,3 godziny).

Zapobieganie:

Badanie LEVP 2006-4: Przed włączeniem do badania u 23 dzieci (w wieku od 3 do 17 lat) mediana liczby napadów HAE zgłaszanych w ciągu jednego miesiąca wynosiła 3,0 (zakres: 0,5 – 28,0).

W trakcie badania klinicznego, w którym podawano profilaktycznie produkt Cinryze (1000 jednostek co 3 do 7 dni, z wyjątkiem jednego dziecka w wieku 3 lat, które otrzymywało 500 jednostek co 3 do 7 dni), u dzieci z różnych grup wiekowych mediana liczby napadów HAE w ciągu miesiąca wynosiła 0,4 (zakres: 0 – 3,4), a u 87% dzieci występował średnio jeden napad na miesiąc lub mniej; wyniki te były porównywalne do wyników obserwowanych u dorosłych.

Badanie 0624-301: Do badania włączono sześcioro dzieci (w wieku od 6 do 11 lat), które przydzielono losowo do grupy otrzymującej dwie dawki na tydzień przez 12 tygodni w dwóch sekwencjach leczenia (500/1000 jednostek lub 1000/500 jednostek produktu Cinryze). Obydwie dawki w podobnym stopniu zmniejszały częstość występowania napadów i wykazywały korzyści kliniczne w zakresie stopnia nasilenia i czasu trwania napadów, oraz potrzeby leczenia doraźnego napadów.

Grupa wiekowa: < 6 lat:

Dla 3 pacjentów w wieku poniżej 6 lat, podawanie produktu leczniczego Cinryze (500 lub 1000 jednostek) wiązało się ze zwiększeniem stężenia inhibitora C1 i ze skutecznością kliniczną w leczeniu doraźnym oraz zapobieganiu napadom. Ogółem podawanie produktu leczniczego Cinryze było dobrze tolerowane.

We wszystkich badaniach, podawanie produktu Cinryze powodowało zwiększenie stężenia antygenowego i czynnościowego inhibitora C1 obserwowany po wykonaniu wlewu w stosunku do wartości obserwowanych przed wlewem zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

5.2Właściwości farmakokinetyczne

U pacjentów z bezobjawowym HAE przeprowadzono randomizowane, otwarte badanie farmakokinetyczne produktu Cinryze z grupą równoległą. Pacjentom podawano dożylnie pojedynczą dawkę 1000 jednostek lub dawkę 1000 jednostek, po której po 60 minutach podano kolejną dawkę 1000 jednostek. W tabeli 2 przedstawiono średnie wartości parametrów farmakokinetycznych czynnościowego inhibitora C1 dla stężeń skorygowanych o wartości otrzymane przed rozpoczęciem badania.

Tabela 2. Średnie wartości parametrów farmakokinetycznych czynnościowego inhibitora C1 po podaniu produktu Cinryze.

Parametry

Dawka pojedyncza

Dawka podwójna

 

(1000 jednostek*)

(dawka 1000 jednostek, po

 

 

 

której podano drugą dawkę

 

 

 

1000 jednostek po 60 minutach)

Cw punkcie początkowym (j/ml)

0,31 ± 0,20 (n = 12)

0,33 ± 0,20 (n = 12)

Cmax (j/ml)

0,68 ± 0,08 (n = 12)

0,85 ± 0,12 (n = 13)

Cmax skorygowane o wartość

0,37

± 0,15 (n=12)

0,51

± 0,19 (n=12)

początkową (j/ml)

 

 

 

 

tmax (h) [mediana (zakres)]

[1,2 (0,3 – 26,0)] (n = 12)

[2,2 (1,0 – 7,5)] (n = 13)

AUC(0-t) (j*h/ml)

74,5 ± 30,3 (n = 12)

95,9 ± 19,6 (n = 13)

AUC(0-t) skorygowane o

24,5

± 19,1 (n=12)

39,1

± 20,0 (n=12)

wartość początkową (j*h/ml)

 

 

 

 

CL (ml/min)

0,85

± 1,07 (n = 7)

1,17

± 0,78 (n = 9)

Okres półtrwania w fazie

± 35 (n = 7)

± 38 (n = 9)

eliminacji (h)

 

 

 

 

n= liczba pacjentów poddanych ocenie.

*Jedna jednostka odpowiada średniej ilości inhibitora C1, jaka znajduje się w 1 ml normalnego osocza ludzkiego

Po podaniu dożylnym pacjentom z HAE pojedynczej dawki produktu Cinryze, stężenie czynnościowego inhibitora C1w surowicy uległo podwojeniu w ciągu 1 do 2 godzin. Maksymalne stężenie w surowicy (Cmax) oraz pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku w surowicy od czasu (AUC) zwiększało się w przypadku dawki podwójnej w stosunku do dawki pojedynczej, choć zwiększenie to nie było proporcjonalne do dawki. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji czynnościowego inhibitora C1 po podaniu produktu Cinryze wynosił 56 godzin w przypadku pojedynczej dawki oraz 62 godziny w przypadku dawki podwójnej.

Ponieważ inhibitor C1 jest endogennym białkiem osocza ludzkiego, nie jest on metabolizowany przez izoenzymy cytochromu P450, nie jest wydalany, ani nie wchodzi w interakcje farmakokinetyczne z innymi produktami leczniczymi, typowe dla wielu niskocząsteczkowych substancji. Spodziewanym rezultatem biotransformacji glikoproteiny jest degradacja do krótkich peptydów i pojedynczych aminokwasów. Z tego względu można się spodziewać, że zaburzenia czynności nerek lub wątroby nie będą wpływać ani na farmakokinetykę ani na wydalanie produktu Cinryze.

Dzieci i młodzież

W dwóch badaniach otwartych mierzono aktywność czynnościowego inhibitora C1 u dzieci (patrz punkt 5.1). Średnie zwiększenie aktywności czynnościowego inhibitora C1 w stosunku do wartości początkowych, zmierzonej 1 godzinę po podaniu produktu dzieciom w wieku od 2 do <18 lat, wynosił od 20% do 88% w badaniu LEVP 2006-1 (leczenie) oraz od 22% do 46% w badaniu LEVP 2006-4 (zapobieganie). U dorosłych wynosił on odpowiednio 21% do 66% oraz 25% do 32%. W dwóch dodatkowych badaniach oceniano stężenie w osoczu u dzieci (w wieku od 6 do 11 lat).

W badaniu 624-203, stężenie antygenu i aktywność czynnościową inhibitora C1 w osoczu

u 9 pacjentów uzyskano po dożylnym podaniu pojedynczej dawki 500 jednostek, 1000 jednostek lub 1500 jednostek produktu Cinryze w zależności od masy ciała (patrz punkt 5.1). Wykazano

zwiększenie stężenia antygenu i aktywności czynnościowej inhibitora C1 powyżej wartości początkowych po 1 godzinie i 24 godzinach od podania dawki.

W badaniu 0624-301, mierzono stężenie antygenu i aktywność czynnościową inhibitora C1 w osoczu u 6 pacjentów przed podaniem i 1 godzinę po podaniu dożylnym dwóch wielkości dawek produktu Cinryze (500 jednostek i 1000 jednostek) co 3 lub 4 dni przez 12 tygodni. Obydwie dawki produktu

Cinryze prowadziły do uzyskania istotnego stężenia antygenu i aktywności czynnościowej inhibitora C1 w osoczu.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności oraz badań toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań genotoksyczności, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby substancja czynna wchodziła w bezpośrednie interakcje z DNA lub z innym materiałem chromosomalnym. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na płodność, wczesny rozwój embrionalny i rozwój po urodzeniu, ani też badań rakotwórczości, ponieważ długotrwałe podawanie u zwierząt mogłoby się wiązać z powstaniem przeciwciał neutralizujących białka ludzkiego osocza.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Sodu chlorek

Sacharoza

Sodu cytrynian

L-walina

L-alanina

L-treonina

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

Do podania produktu należy stosować wyłącznie strzykawkę niezawierającą silikonu (dostarczoną w opakowaniu).

6.3Okres ważności

2 lata.

Po rekonstytucji produkt należy zużyć natychmiast. Niemniej jednak wykazano stabilność chemiczną i fizyczną roztworu w czasie użytkowania przez 3 godziny w temperaturze pokojowej (15°C - 25°C).

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

500 jednostek inhibitora C1 w bezbarwnej szklanej fiolce (Typ I), zamkniętej gumowym korkiem (Typ I) i aluminiowym pierścieniem z plastikowym kapslem typu flip-off.

5 ml wody do wstrzykiwań w bezbarwnej szklanej fiolce (Typ I), zamkniętej gumowym korkiem

(Typ I) i aluminiowym pierścieniem z plastikowym kapslem typu flip-off.

Każde opakowanie zawiera:

Dwie fiolki z proszkiem.

Dwie fiolki z rozpuszczalnikiem.

2 urządzenia do filtracji i transferu, 2 strzykawki jednorazowe 10 ml, 2 zestawy do nakłucia żyły i 2 maty ochronne.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Każdy zestaw zawiera przyrządy do przygotowania jednej dawki 1000 jednostek lub dwóch dawek 500 jednostek.

Rekonstytucja i podanie produktu Cinryze

Rekonstytucja, podanie produktu oraz posługiwanie się zestawem do podania i igłami muszą być przeprowadzone z zachowaniem ostrożności.

Należy użyć urządzenia do filtracji i transferu dostarczonego wraz z produktem Cinryze lub dostępnych w handlu igieł o dwóch końcach.

Przygotowanie i obsługa

Produkt Cinryze przeznaczony jest do podania dożylnego po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań.

Fiolka produktu Cinryze przeznaczona jest do jednorazowego użycia.

Rekonstytucja

Do przygotowania jednej dawki 500 jednostek potrzebna jest 1 fiolka z proszkiem, 1 fiolka z rozpuszczalnikiem, 1 urządzenie do filtracji i transferu, 1 strzykawka jednorazowa 10 ml, 1 zestaw do nakłucia żyły i 1 mata ochronna.

Do przygotowania jednej dawki 1000 jednostek potrzebne są 2 fiolki z proszkiem, 2 fiolki z rozpuszczalnikiem, 2 urządzenia do filtracji i transferu, 1 strzykawka jednorazowa 10 ml, 1 zestaw do nakłucia żyły i 1 mata ochronna.

Zawartość każdej fiolki produktu należy rozpuścić w 5 ml wody do wstrzykiwań. Zawartość jednej fiolki produktu Cinryze po rekonstytucji odpowiada dawce 500 jednostek.

Zawartość dwóch fiolek produktu Cinryze po rekonstytucji odpowiada dawce 1000 jednostek, dlatego należy połączyć zawartość dwóch fiolek, aby otrzymać jedną dawkę 1000 jednostek.

1.Do pracy należy używać dostarczonej maty. Należy umyć ręce przed przystąpieniem do poniższych czynności.

2.W czasie procedury rekonstytucji należy stosować technikę aseptyczną.

3.Upewnić się, że fiolka z proszkiem i fiolka z rozpuszczalnikiem mają temperaturę pokojową (15ºC - 25ºC).

4.Usunąć etykietę fiolki z proszkiem poprzez oderwanie perforowanego paska oznaczonego odwróconym trójkątem.

5.Zdjąć plastikowe kapsle z fiolek z proszkiem i rozpuszczalnikiem.

6.Oczyścić korki gazikiem do dezynfekcji i pozostawić do wyschnięcia przed użyciem.

7.Usunąć ochronne przykrycie z wierzchu opakowania urządzenia do transferu. Nie należy wyjmować urządzenia z opakowania.

8.Uwaga: urządzenie do transferu musi być przyłączone do fiolki z rozpuszczalnikiem przed przyłączeniem do fiolki z proszkiem, aby próżnia w fiolce z proszkiem nie została utracona. Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na płaskiej powierzchni i wsunąć niebieską końcowkę urządzenia do transferu do fiolki z rozpuszczalnikiem, popychając w dół do momentu, gdy igła przebije się przez środek korka fiolki z rozpuszczalnikiem, a urządzenie do trasferu zatrzaśnie się w miejscu. Urządzenie do transferu musi znajdować się w położeniu pionowym przed przebiciem się przez korek fiolki z rozpuszczalnikiem.

9.Usunąć plastikowe opakowanie z urządzenia do tranferu i wyrzucić je. Należy przy tym uważać, aby nie dotknąć nieosłoniętej końcówki urządzenia do transferu.

10.Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na płaskiej powierzchni. Odwrócić urządzenie do transferu oraz fiolkę zawierającą wodę do wstrzykiwań i wsunąć przezroczystą końcówkę urządzenia do trasferu do fiolki z proszkiem, popychając w dół do momentu, gdy igła przebije się przez środek korka, a urządzenie do trasferu zatrzaśnie się w miejscu. Urządzenie do transferu musi znajdować się w położeniu pionowym przed przebiciem się przez korek fiolki z proszkiem. Próżnia w fiolce z proszkiem spowoduje wciągnięcie rozpuszczalnika do środka. W razie braku próżni w fiolce nie należy używać produktu.

11.Delikatnie obracać fiolką z proszkiem do momentu całkowitego rozpuszczenia proszku. Nie wstrząsać fiolką z proszkiem. Upewnić się, że proszek jest całkowicie rozpuszczony.

12.Odłączyć fiolkę z rozpuszczalnikiem, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nie usuwać przezroczystej końcówki urządzenia do transferu z fiolki z proszkiem.

Jedna fiolka produktu Cinryze po rekonstytucji zawiera 500 jednostek inhibitora C1 w 5 ml, co daje stężenie 100 jednostek/ml. Należy przejść do punktu „Proces podawania”, jeśli pacjent otrzymuje dawkę 500 jednostek.

Dwie fiolki produktu Cinryze należy rozpuścić, aby sporządzić jedną dawkę (1000 jednostek/10 ml). Należy powtórzyć instrukcje 1 do 12 wymienione powyżej, używając do rekonstytucji drugiej fiolki z proszkiem urządzenia do transferu z dodatkowego opakowania. Nie stosować ponownie użytego urządzenia do transferu. Po rekonstytucji zawartości obydwu fiolek należy przejść do punktu „Proces podawania” dla dawki 1000 jednostek.

Proces podania dawki 500 jednostek

1.W czasie procedury podania należy stosować technikę aseptyczną.

2.Po rekonstytucji roztwory produktu Cinryze są bezbarwne do lekko niebieskich i klarowne. Nie stosować produktu, jeśli roztwory są mętne lub mają inną barwę.

3.Używając jałowej, jednorazowej strzykawki 10 ml, wysunąć tłok, aby nabrać około 5 ml powietrza do strzykawki.

4.Przyłączyć strzykawkę na górę przezroczystej końcówki urządzenia do transferu, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

5.Delikatnie odwrócić fiolkę i wstrzyknąć powietrze do roztworu, a następnie powoli pobrać do strzykawki produkt Cinryze po rekonstytucji.

6.Odłączyć strzykawkę od fiolki obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i uwalniając ją od przezroczystej końcowki urządzenia do transferu.

7.Przed podaniem, sprawdzić, czy przygotowany roztwór produktu Cinryze nie zawiera cząstek stałych; nie stosować w przypadku zauważenia cząstek.

8.Przyłączyć zestaw do nakłucia żyły do strzykawki zawierającej roztwór produktu Cinryze i wstrzyknąć dożylnie pacjentowi. Podać 500 jednostek (rozpuszczonych w 5 ml wody do wstrzykiwań) produktu Cinryze w dożylnym wstrzyknięciu z szybkością 1 ml na minutę przez

5 minut.

Proces podania dawki 1000 jednostek

1.W czasie procedury podania należy stosować technikę aseptyczną.

2.Po rekonstytucji roztwory produktu Cinryze są bezbarwne do lekko niebieskich i klarowne. Nie stosować produktu, jeśli roztwory są mętne lub mają inną barwę.

3.Używając jałowej, jednorazowej strzykawki 10 ml, wysunąć tłok, aby nabrać około 5 ml powietrza do strzykawki.

4.Przyłączyć strzykawkę na górę przezroczystej końcówki urządzenia do transferu, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

5.Delikatnie odwrócić fiolkę i wstrzyknąć powietrze do roztworu, a następnie powoli pobrać do strzykawki produkt Cinryze po rekonstytucji.

6.Odłączyć strzykawkę od fiolki obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i uwalniając ją od przezroczystej końcowki urządzenia do transferu.

7.Używając tej samej strzykawki, powtórzyć czynności 3 do 6 z drugą fiolką zawierającą produkt Cinryze po rekonstytucji, aby sporządzić całkowitą dawkę 10 ml.

8.Po rekonstytucji sprawdzić, czy roztwór produktu Cinryze nie zawiera cząstek stałych; nie stosować w przypadku zauważenia cząstek.

9.Przyłączyć zestaw do nakłucia żyły do strzykawki zawierającej roztwór produktu Cinryze i wstrzyknąć dożylnie pacjentowi. Podać 1000 jednostek (rozpuszczonych w 10 ml wody do wstrzykiwań) produktu Cinryze w dożylnym wstrzyknięciu z szybkością 1 ml na minutę przez

10 minut.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruksela

Belgia

8.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/11/688/001

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15 czerwca 2011

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 26 Może 2016

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę