Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Charakterystyka produktu leczniczego - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEklira Genuair
Kod ATCR03BB
Substancjaaclidinium bromide, micronised
ProducentAstraZeneca AB

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Eklira Genuair 322 mikrogramy proszek do inhalacji

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda dostarczona dawka (dawka uwalniana z ustnika) zawiera 375 µg bromku aklidyny (ekwiwalent 322 µg aklidyny). Odpowiada to odmierzonej dawce 400 µg bromku aklidyny (ekwiwalent 343 µg aklidyny).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Każda dostarczona dawka zawiera około 12 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do inhalacji.

Biały lub prawie biały proszek, w białym inhalatorze, z wbudowanym wskaźnikiem dawki i zielonym przyciskiem dawkowania.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Eklira Genuair jest wskazany w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna inhalacja 322 mikrogramów aklidyny podawana dwa razy na dobę.

W razie pominięcia dawki, kolejną należy przyjąć jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, pominiętą dawkę należy opuścić.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu leczniczego Eklira Genuair u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie jest właściwe we wskazaniu: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Sposób podawania

Do podawania wziewnego.

Pacjentom należy udzielić instrukcji dotyczącej właściwego podawania produktu.

Instrukcja obsługi:

Zapoznanie się z budową inhalatora Eklira Genuair:

Wskaźnik

Zielony przycisk

dawki

 

Osłona zabezpie- czająca

Kolorowe okienko kontrolne

Ustnik

Wyjąć inhalator Genuair z torebki i zapoznać się z jego elementami.

Jak stosować Eklira Genuair

Podsumowanie

Przed użyciem inhalatora Genuair, po zdjęciu jego osłony zabezpieczającej, należy wykonać 2 czynności:

Krok 1 - Wcisnąć i ZWOLNIĆ zielony przycisk i wykonać całkowity wydech poza inhalator. Krok 2 - Dokładnie zacisnąć usta wokół ustnika i wykonać MOCNY i GŁĘBOKI wdech przez inhalator.

Po wykonaniu inhalacji należy pamiętać o założeniu osłony zabezpieczającej.

Początek stosowania

Przed pierwszym użyciem należy rozerwać zamkniętą torebkę wzdłuż wycięcia i wyjąć inhalator Genuair.

Przed przyjęciem dawki produktu leczniczego należy zdjąć osłonę zabezpieczającą, poprzez lekkie ściśnięcie strzałek oznaczonych po każdej stronie inhalatora i ściągnięcie jej na zewnątrz (patrz rysunek 1).

RYSUNEK 1

Sprawdzić, czy nic nie blokuje ustnika.

Przytrzymać inhalator Genuair poziomo z ustnikiem skierowanym w stronę użytkownika i zielonym przyciskiem skierowanym w górę (patrz rysunek 2).

Przytrzymać z zielonym przyciskiem skierowanym w górę. NIE OBRACAĆ.

RYSUNEK 2

KROK 1: WCISNĄĆ zielony przycisk całkowicie w dół, a następnie go ZWOLNIĆ (patrz rysunki 3 i 4).

NIE TRZYMAĆ ZIELONEGO PRZYCISKU WCIŚNIĘTEGO W DÓŁ.

WCISNĄĆ zielony

ZWOLNIĆ zielony przycisk

przycisk całkowicie w dół

 

RYSUNEK 3

RYSUNEK 4

Przerwać i sprawdzić: Upewnić się, że dawka produktu leczniczego jest gotowa do inhalacji

Upewnić się, że kolorowe okienko kontrolne zmieniło kolor na zielony (patrz rysunek 5).

Zielone okienko kontrolne potwierdza, że produkt leczniczy jest gotowy do inhalacji.

Gotowy do użycia

ZIELONY

RYSUNEK 5

JEŚLI KOLOROWE OKIENKO KONTROLNE POZOSTAJE CZERWONE, NALEŻY POWTÓRZYĆ WCIŚNIĘCIE I ZWOLNIENIE (PATRZ KROK 1).

Przed zbliżeniem inhalatora do ust należy wykonać całkowity wydech. Nie wolno dmuchać (wydychać powietrza) do inhalatora.

KROK 2: Dokładnie zacisnąć usta wokół ustnika inhalatora Genuair i wykonać MOCNY i GŁĘBOKI wdech przez ustnik (patrz rysunek 6).

Mocny i głęboki wdech powoduje wniknięcie produktu leczniczego przez inhalator do płuc.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA INHALACJI

NIE NALEŻY TRZYMAĆ ZIELONEGO PRZYCISKU.

PRAWIDŁOWO

NIEPRAWIDŁOWO

RYSUNEK 6

Podczas wdychania można usłyszeć „KLIKNIĘCIE”, które sygnalizuje prawidłowe stosowanie inhalatora Genuair.

Mimo „KLIKNIĘCIA” należy kontynuować wdychanie, aby mieć pewność, że zostanie podana pełna dawka produktu leczniczego.

Wyjąć inhalator Genuair z ust i wstrzymać oddech na tak długo, jak jest to możliwe, nie powodując przy tym uczucia dyskomfortu, a następnie powoli wydychać powietrze przez nos.

Uwaga: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać łagodny słodki lub gorzkawy posmak lub mieć wrażenie przełykania grudek, w zależności od pacjenta, podczas wdychania produktu leczniczego. W razie braku odczuwania posmaku lub innego wrażenia po wykonaniu wdechu nie należy przyjmować dodatkowej dawki.

Przerwać i sprawdzić: Upewnić się, że inhalacja została wykonana prawidłowo

Upewnić się, że kolorowe okienko kontrolne zmieniło kolor na czerwony (patrz rysunek 7). Potwierdza to prawidłowe przyjęcie pełnej dawki produktu leczniczego.

Prawidłowa inhalacja

CZERWONY

RYSUNEK 7

JEŚLI KOLOROWE OKIENKO KONTROLNE NADAL POZOSTAJE ZIELONE, NALEŻY POWTÓRZYĆ MOCNĄ I GŁĘBOKĄ INHALACJĘ PRZEZ USTNIK (PATRZ KROK 2).

Jeśli okienko nadal nie zmienia barwy na czerwoną, oznacza to, że użytkownik mógł zapomnieć o zwolnieniu zielonego przycisku przed wykonaniem inhalacji lub nie wykonał prawidłowej inhalacji. W takim wypadku należy spróbować ponownie.

Upewnić się, że zielony przycisk został ZWOLNIONY i wykonać MOCNY i głęboki wdech przez ustnik.

Uwaga: Jeśli prawidłowa inhalacja nie jest możliwa mimo przeprowadzenia kilku prób, należy skonsultować się z lekarzem.

Po ponownej zmianie koloru okienka na czerwony, włożyć na miejsce osłonę zabezpieczającą, nakładając ją z powrotem na ustnik (patrz rysunek 8).

RYSUNEK 8

Kiedy należy wymienić inhalator Genuair na nowy?

Inhalator Genuair jest wyposażony we wskaźnik dawki, który wyświetla przybliżoną liczbę dawek, jaka pozostaje w inhalatorze. Wartości wskaźnika dawki zmniejszają się powoli, wyświetlane są w odstępach co 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (patrz rysunek A). Każdy inhalator Genuair dostarcza co najmniej 30 lub 60 dawek leczniczych, w zależności od wielkości opakowania.

Pojawienie się na wskaźniku dawki wzoru w czerwone paski (patrz rysunek A) oznacza zbliżanie się do ostatniej dawki oraz, że należy wymienić inhalator Genuair na nowy.

Wartości wskaźnika dawki zmniejszają się w odstępach

co 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10 i 0.

Wzór w czerwone paski

Wskaźnik dawki

RYSUNEK A

Uwaga: Jeśli inhalator Genuair wydaje się być uszkodzony lub została zgubiona osłona zabezpieczająca, inhalator należy wymienić. NIE MA KONIECZNOŚCI czyszczenia inhalatora Genuair. W razie chęci wyczyszczenia inhalatora należy tego dokonać, wycierając zewnętrzną powierzchnię ustnika za pomocą suchej chusteczki lub papierowego ręcznika. NIGDY nie należy czyścić inhalatora Genuair wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu leczniczego.

Skąd wiadomo, że inhalator Genuair jest pusty?

Po pojawieniu się 0 (zera) pośrodku wskaźnika dawki należy kontynuować używanie dawek pozostałych w inhalatorze Genuair.

Po przygotowaniu ostatniej dawki do inhalacji zielony przycisk nie powróci już do swojej pozycji całkowitego wypchnięcia, a zostanie zablokowany w pozycji środkowej (patrz rysunek B). Po zablokowaniu się zielonego przycisku, przyjęcie ostatniej dawki jest jeszcze możliwe. Po podaniu ostatniej dawki, inhalatora Genuair nie należy używać ponownie i należy rozpocząć używanie nowego inhalatora Genuair.

Zablokowany

RYSUNEK B

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromek aklidyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Paradoksalny skurcz oskrzeli:

Podanie produktu leczniczego Eklira Genuair może powodować paradoksalny skurcz oskrzeli. W takim wypadku należy przerwać leczenie produktem leczniczym Eklira Genuair i rozważyć inne rodzaje leczenia.

Nasilenie się choroby:

Bromek aklidyny jest lekiem rozszerzającym oskrzela, stosowanym jako leczenie podtrzymujące i nie należy go stosować w celu zniesienia objawów ostrych epizodów skurczu oskrzeli, np. w leczeniu doraźnym. W przypadku zmiany nasilenia POChP w trakcie leczenia pacjenta bromkiem aklidyny, wymagającej dodatkowo leczenia doraźnego, konieczne jest dokonanie ponownej oceny stanu pacjenta oraz sposobu leczenia pacjenta.

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy:

Profil bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego określa działanie przeciwcholinergiczne.

Produkt leczniczy Eklira Genuair należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpił zawał mięśnia sercowego, niestabilna choroba wieńcowa, u których w ciągu ostatnich 3 miesięcy zdiagnozowano zaburzenia rytmu serca lub byli hospitalizowani w okresie ostatnich 12 miesięcy z powodu niewydolności serca klasy III i IV według „Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego” (ang. New York Heart Association). Tacy pacjenci zostali wykluczeni z badań klinicznych, ponieważ na takie stany chorobowe może mieć wpływ przeciwcholinergiczny mechanizm działania leku.

Aktywność przeciwcholinergiczna:

Suchości w jamie ustnej, którą obserwowano podczas leczenia przeciwcholinergicznego, może w dłuższym okresie towarzyszyć próchnica zębów.

Uwzględniając jego aktywność przeciwcholinergiczną, bromek aklidyny należy stosować

z zachowaniem ostrożności u pacjentów z objawowym rozrostem gruczołu krokowego lub zwężeniem szyi pęcherza moczowego, lub też z jaskrą z wąskim kątem przesączania (nawet jeśli bezpośredni kontakt produktu leczniczego z oczami jest bardzo mało prawdopodobny).

Substancje pomocnicze:

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego podawania bromku aklidyny z innymi produktami leczniczymi, zawierającymi substancje o działaniu przeciwcholinergicznym i nie jest to zalecane.

Choć nie przeprowadzono żadnych oficjalnych badań in vivo dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi, bromek aklidyny w postaci wziewnej był stosowany w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), w tym

z sympatykomimetykami działającymi rozszerzająco na oskrzela, metyloksantynami oraz steroidami doustnymi i wziewnymi bez dowodów klinicznych na interakcje pomiędzy tymi substancjami.

Badania in vitro wykazały, że nie przewiduje się występowania interakcji bromku aklidyny

lub metabolitów bromku aklidyny w dawkach terapeutycznych z substancjami czynnymi będącymi substratami glikoproteiny P (P-gp) lub substancjami czynnymi metabolizowanymi przez izoenzymy cytochromu P450 (CYP450) i esterazy (patrz punkt 5.2).

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania bromku aklidyny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczność dla płodu jedynie przy dawkach bromku aklidyny znacznie większych od maksymalnych dawek bromku aklidyny stosowanych u ludzi (patrz punkt 5.3). Bromek aklidyny można stosować w okresie ciąży wyłącznie w przypadkach, jeśli spodziewane korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy metabolity bromku aklidyny przenikają do mleka ludzkiego. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie niewielkich ilości metabolitów bromku aklidyny do mleka. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie produktu Eklira Genuair, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Badania na szczurach wykazały nieznaczne zmniejszenie płodności przy dawkach znacznie większych od maksymalnych dawek bromku aklidyny stosowanych u ludzi (patrz punkt 5.3). Uważa się za mało prawdopodobne, aby bromek aklidyny podawany w zalecanych dawkach wpływał na płodność

u ludzi.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bromek aklidyny może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Występowanie bólu głowy, zawrotów głowy lub niewyraźnego widzenia po zastosowaniu bromku aklidyny (patrz 4.8) może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Do najczęściej zgłaszanych reakcji niepożądanych produktu leczniczego Eklira Genuair należały ból głowy (6,6%) oraz zapalenie jamy nosowogardłowej (5,5%).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Wyszczególnione poniżej częstości występowania działań niepożądanych oparto na częstościach występowania reakcji niepożądanych, (tj. zdarzeń związanych z produktem leczniczym Eklira Genuair) odnotowywanych w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Eklira Genuair 322 µg (636 pacjentów) w zbiorczej analizie danych pochodzących z jednego 6-miesięcznego oraz dwóch 3-miesięcznych randomizowanych badań klinicznych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Częstość występowania reakcji niepożądanych została określona z zastosowaniem następującej konwencji: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów

Preferowane

Częstość

i narządów

określenie

 

Zakażenia i zarażenia

Zapalenie zatok

Często

pasożytnicze

Zapalenie jamy

Często

 

nosowogardłowej

 

Zaburzenia układu

Nadwrażliwość

Rzadko

immunologicznego

Obrzęk

Nieznana

 

naczynioruchowy

 

 

Reakcja anafilaktyczna

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Często

 

Zawroty głowy

Niezbyt często

Zaburzenia oka

Niewyraźne widzenie

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Tachykardia

Niezbyt często

 

Kołatanie

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego,

Kaszel

Często

klatki piersiowej i śródpiersia

 

 

Dysfonia

Niezbyt często

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Często

 

Nudności*

Często

 

Suchość w jamie ustnej

Niezbyt często

 

Zapalenie błony

Niezbyt często

 

śluzowej jamy ustnej

 

Zaburzenia skóry i tkanki

Wysypka

Niezbyt często

podskórnej

Świąd

Niezbyt często

Zaburzenia nerek i dróg

Zatrzymanie moczu

Niezbyt często

moczowych

 

 

*Częstość występowania nudności podczas badań klinicznych była mniejsza w przypadku bromku aklidyny niż placebo (odpowiednio 43,9 w porównaniu z 48,3 na 1000 pacjentów)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Stosowanie dużych dawek bromku aklidyny może prowadzić do wystąpienia przedmiotowych i podmiotowych objawów działania przeciwcholinergicznego.

Jednak pojedyncze wziewne dawki do 6000 µg bromku aklidyny podawano zdrowym ochotnikom bez układowych przeciwcholinergicznych działań niepożądanych. Dodatkowo nie odnotowano pojawienia się żadnych klinicznie istotnych działań niepożądanych po 7 dniach od rozpoczęcia stosowania dwa razy na dobę do 800 µg bromku aklidyny u zdrowych ochotników.

Ostre zatrucie w wyniku nieumyślnego połknięcia bromku aklidyny jest mało prawdopodobne ze względu na małą biodostępność po podaniu doustnym oraz wyposażenie inhalatora Genuair

w mechanizm kontrolowania dawek wyzwalany oddechem.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych, substancje przeciwcholinergiczne; kod ATC: R03BB05.

Mechanizm działania

Bromek aklidyny to kompetycyjny, selektywny antagonista receptorów muskarynowych (znany także jako substancja o działaniu przeciwcholinergicznym), dla którego czas pozostawania w receptorach M3 jest dłuższy niż w receptorach M2. Receptory M3 pośredniczą w kurczeniu się mięśni gładkich dróg oddechowych. Wdychany bromek aklidyny działa miejscowo w płucach jako antagonista receptorów M3 w mięśniach gładkich dróg oddechowych i wywołując rozkurcz oskrzeli. Badania niekliniczne in vitro i in vivo wykazały szybkie, zależne od dawki i długotrwałe działanie hamujące aklidyny na wywołane acetylocholiną zwężenie oskrzeli. Bromek aklidyny jest szybko rozkładany

w osoczu i w związku z tym poziom ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych z działaniem przeciwcholinergicznym jest mały.

Działanie farmakodynamiczne

Badania nad skutecznością kliniczną wykazały, że produkt leczniczy Eklira Genuair powodował klinicznie istotną poprawę czynności płuc (według pomiaru natężonej objętości wydechowej w ciągu 1 sekundy [FEV1]) przez 12 godzin od podania produktu leczniczego rano i wieczorem i była ona wyraźnie widoczna w ciągu 30 minut od podania pierwszej dawki (wzrost w stosunku do stanu przed rozpoczęciem leczenia o wartości 124-133 ml). Maksymalne rozszerzenie oskrzeli osiągnięto w ciągu 1-3 godzin od podania dawki, ze średnią największą poprawą natężonej jednosekundowej objętości wydechowej (FEV1) w stanie stacjonarnym względem stanu przed rozpoczęciem leczenia o

227-268 ml.

Elektrofizjologia serca

Obserwowano brak wpływu na odstęp QT (skorygowany z użyciem metody Fridericia lub Bazetta lub indywidualnie) w przypadku podania bromku aklidyny (200 µg lub 800 µg) raz na dobę przez 3 dni zdrowym ochotnikom z dokładnie zbadanym odstępem QT.

Dodatkowo nie zaobserwowano klinicznie istotnego działania produktu leczniczego Eklira Genuair na rytm serca na podstawie 24-godzinnego badania Holtera wykonanego po 3 miesiącach leczenia

336 pacjentów (z których 164 otrzymywało Eklira Genuair w dawce 322 µg dwa razy na dobę).

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Kliniczny program rozwoju Eklira Genuair fazy III obejmował 269 pacjentów leczonych produktem leczniczym Eklira Genuair w dawce 322 µg dwa razy na dobę w ramach 6-miesięcznego randomizowanego badania, z grupą kontrolną otrzymującą placebo oraz 190 pacjentów leczonych produktem leczniczym Eklira Genuair w dawce 322 µg dwa razy na dobę w ramach 3-miesięcznego randomizowanego badania z grupą kontrolną otrzymującą placebo. Skuteczność określono na podstawie czynności płuc oraz istotnych wskaźników, takich jak zadyszka, stan zdrowia specyficzny dla choroby, zastosowanie leków doraźnych oraz występowania zaostrzeń choroby.

W długoterminowych badaniach dotyczących bezpieczeństwa, stosowanie produktu leczniczego Eklira Genuair było związane z działaniem rozszerzającym oskrzela przy podawaniu przez 1 rok.

Rozszerzenie oskrzeli

W 6-miesięcznym badaniu u pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Eklira Genuair w dawce 322 µg dwa razy na dobę nastąpiła klinicznie istotna poprawa czynności płuc (na podstawie badania FEV1). Maksymalne działanie rozszerzające oskrzela było widoczne od pierwszej doby podawania produktu leczniczego i utrzymywało się przez okres 6 miesięcy leczenia. Po 6 miesiącach leczenia średnia poprawa FEV1 oceniana przed podaniem porannej dawki wynosiła, w porównaniu do placebo, 128 ml (95% CI=85-170; p<0,0001).

Podobne obserwacje dla produktu leczniczego Eklira Genuair odnotowano w 3-miesięcznym badaniu.

Stan zdrowia specyficzny dla choroby i korzyści dotyczące objawów

Działanie produktu leczniczego Eklira Genuair zapewnia klinicznie istotną poprawę dotyczącą zadyszki (ocenianej na podstawie skali Transition Dyspnoea Index [TDI]) oraz stanu zdrowia specyficznego dla choroby (ocenianego na podstawie kwestionariusza SGRQ [St. George’s Respiratory Questionnaire]). Poniższa tabela przedstawia zniesienie objawów uzyskane po

6 miesiącach od zakończenia leczenia za pomocą produktu leczniczego Eklira Genuair.

 

Zmienna

Leczenie

 

Poprawa względem

wartość

 

Eklira Genuair

 

Placebo

placebo

p

 

 

 

 

Skala TDI

 

 

 

 

 

 

Odsetek procentowy

56,9

 

45,5

1,68-krotnyc wzrost

0,004

 

pacjentów, którzy uzyskali

 

prawdopodobieństwa

 

MCIDa

 

 

 

 

 

Średnia zmiana względem

 

 

 

 

 

 

stanu przed rozpoczęciem

1,9

 

0,9

1,0 jednostka

<0,001

 

leczenia

 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz SGRQ

 

 

 

 

 

 

Odsetek procentowy

57,3

 

41,0

1,87-krotnyc wzrost

<0,001

 

pacjentów, którzy uzyskali

 

prawdopodobieństwa

 

MCIDb

 

 

 

 

 

Średnia zmiana względem

 

 

 

 

 

 

stanu przed rozpoczęciem

-7,4

 

-2,8

-4,6 jednostek

<0,0001

 

leczenia

 

 

 

 

 

aMinimalna klinicznie istotna różnica (MCID) o co najmniej 1 jednostkę w skali TDI.

bMCID o co najmniej -4 jednostki w kwestionariuszu SGRQ.

cIloraz szans, wzrost prawdopodobieństwa uzyskania MCID w porównaniu z placebo.

Pacjenci leczeni produktem leczniczym Eklira Genuair wymagali stosowania mniejszej ilości leków doraźnych niż pacjenci otrzymujący placebo (redukcja o 0,95 inhalacji na dobę przy 6 miesiącach stosowania [p=0,005]). Produkt leczniczy Eklira Genuair wpłynął także na poprawę objawów POChP występujących w ciągu dnia (duszność, kaszel i wydzielanie plwociny), a także objawów pojawiających się w nocy i nad ranem.

Zbiorcza analiza skuteczności w ramach 6-miesięcznych i 3-miesięcznych badań z grupą kontrolną przyjmującą placebo wykazała statystycznie istotne zmniejszenie wskaźnika umiarkowanego

lub poważnego zaostrzenia objawów (wymagających leczenia antybiotykami lub kortykosteroidami lub też prowadzących do hospitalizacji) w przypadku użycia bromku aklidyny w dawce 322 µg podawanej dwa razy na dobę w porównaniu z placebo (częstość dla pacjenta rocznie: odpowiednio 0,31 w porównaniu do 0,44; p=0,0149).

Tolerancja wysiłku

W 3-tygodniowym, randomizowanym, kontrolowanym placebo skrzyżowanym badaniu klinicznym stosowanie produktu leczniczego Eklira Genuair było związane ze znaczącą statystycznie poprawą czasu dobrej tolerancji wysiłku w porównaniu z placebo, wynoszącą 58 sekund (95% CI=9–108; p=0,021; wartość przed leczeniem: 486 sekund). Wykazano, że produkt leczniczy Eklira Genuair w stopniu znaczącym statystycznie zmniejszył hiperinflację płuc w spoczynku (czynnościowa pojemność zalegająca [FRC]=0,197 l [95% CI=0,321, 0,072; p=0,002]; objętość zalegająca [RV]=0,238 l [95% CI=0,396, 0,079;p=0,004]), a także wpływał na poprawę pojemności wdechowej (o 0,078 l; 95% CI=0,01, 0,145; p=0,025) oraz zmniejszenie duszności podczas wysiłku (skala Borga) (o 0,63 jednostek Borga; 95% CI=1,11, 0,14; p=0,012).

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Eklira Genuair we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w POChP (stosowanie

u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Bromek aklidyny jest szybko wchłaniany z płuc, osiągając maksymalne stężenia w osoczu w ciągu 5 minut od inhalacji u zdrowych ochotników i zwykle w ciągu pierwszych 15 minut u pacjentów z POChP. Frakcja wdychanej dawki, która przedostaje się do krążenia dużego w postaci niezmienionej aklidyny, jest bardzo mała, na poziomie mniej niż 5%.

Maksymalne stężenie w osoczu osiągane w stanie stacjonarnym po inhalacji 400 µg suchego proszku bromku aklidyny przez pacjentów z POChP wynosiły około 224 pg/ml. Stan stacjonarny stężeń

w osoczu był osiągany w ciągu siedmiu dni podawania dwóch dawek na dobę.

Dystrybucja

Całkowite gromadzenie się wdychanego przez inhalator Genuair bromku aklidyny w płucach wynosiło średnio 30% dawki odmierzonej z dozownika.

Wiązanie się bromku aklidyny z białkami osocza określone w warunkach in vitro najprawdopodobniej odpowiada wiązaniu się z białkami metabolitów ze względu na szybko zachodzącą hydrolizę bromku aklidyny w osoczu; wiązanie się z białkami osocza wynosiło 87% dla metabolitu, pochodnej kwasu karboksylowego i 15% dla metabolitu, pochodnej alkoholu. Głównym białkiem osocza wiążącym bromek aklidyny jest albumina.

Metabolizm

Bromek aklidyny szybko i w znacznym stopniu ulega hydrolizie do jego farmakologicznie nieaktywnych pochodnych alkoholu i kwasu karboksylowego. Hydroliza zachodzi zarówno na poziomie chemicznym (nieenzymatycznie), jak i na poziomie enzymatycznym za pośrednictwem esteraz, przede wszystkim butyrylocholinoesterazy, która stanowi główną ludzką esterazę biorącą udział w procesie hydrolizy. Poziomy stężeń metabolitu kwasu w osoczu są około 100-krotnie większe od stężenia metabolitu alkoholu oraz niezmienionej substancji czynnej po podaniu wziewnym.

Niski poziom całkowitej biodostępności bromku aklidyny przyjmowanego wziewnie (<5%) jest spowodowany nasiloną hydrolizą układową i przedukładową bromku aklidyny zgromadzonego w płucu lub połkniętego.

Metabolizm za pośrednictwem izoenzymów CYP450 odgrywa niewielką rolę w całkowitym klirensie metabolicznym bromku aklidyny.

Badania in vitro wykazały, że bromek aklidyny w dawce terapeutycznej lub jego metabolity nie powodują hamowania ani indukcji izoenzymów cytochromu P450 (CYP450) i nie hamują działania esteraz (karboksyloesterazy, acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy). Badania in vitro wykazały, że bromek aklidyny lub metabolity bromku aklidyny nie są substratami ani inhibitorami glikoproteiny P.

Eliminacja

Okres półtrwania i efektywny okres półtrwania bromku aklidyny wynosi około 14 godzin i 10 godzin, odpowiednio, po inhalacji 400 µg dwa raz na dobę u pacjentów z POChP.

Po dożylnym podaniu 400 µg znakowanego izotopowo bromku aklidyny zdrowym ochotnikom, około 1% dawki był wydalany w postaci niezmienionej z moczem. Do 65% dawki było wydalane w postaci metabolitów z moczem, a do 33% w postaci metabolitów z kałem.

Po wziewnym przyjęciu 200 µg i 400 µg bromku aklidyny przez zdrowych ochotników lub pacjentów z POChP wydalanie z moczem niezmienionej aklidyny było bardzo niskie, na poziomie około 0,1% dostarczanej dawki, wskazując, że klirens nerkowy odgrywa mniejszą rolę w całkowitym klirensie aklidyny z osocza.

Liniowość lub nieliniowość

Bromek aklidyny wykazał kinetyczną liniowość oraz farmakokinetyczne zachowanie niezależne od czasu w zakresie dawek terapeutycznych.

Szczególne grupy

Osoby w podeszłym wieku

Właściwości farmakokinetyczne bromku aklidyny u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego POChP wydają się być podobne u pacjentów w wieku 40-59 oraz ≥70 lat. Dlatego nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z POChP w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ponieważ bromek aklidyny jest metabolizowany głównie na drodze chemicznego i enzymatycznego rozpadu w osoczu, jest bardzo mało prawdopodobne, aby zaburzenia czynności nerek wpływały na jego ogólnoustrojową ekspozycję. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z POChP z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie odnotowano żadnych istotnych różnic pomiędzy pacjentami z prawidłową czynnością nerek oraz pacjentami z zaburzeniem czynności nerek. Dlatego nie ma konieczności dostosowania dawki

i dodatkowego kontrolowania pacjentów z POChP z zaburzeniami czynności nerek.

Rasa

Po wielokrotnych inhalacjach, zaobserwowano, że ogólnoustrojowa ekspozycja na bromek aklidyny była podobna u pacjentów w Japonii i pacjentów rasy kaukaskiej.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Ponieważ bromek aklidyny działa miejscowo w płucach i ulega szybkiemu rozkładowi w osoczu, nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy farmakokinetyką a farmakodynamiką.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach nieklinicznych działania w odniesieniu do parametrów sercowo-naczyniowych (zwiększenie częstości akcji serca u psów), toksycznego wpływu na rozród (działanie fetotoksyczne) oraz na płodność (nieznaczny spadek wskaźnika poczęć, liczby ciałek żółtych oraz występowanie poronień w okresie przed- i poimplantacyjnym) obserwowano jedynie wtedy, gdy narażenie było większe niż maksymalne narażenie występujące u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Mały poziom toksyczności obserwowany w nieklinicznych badaniach toksyczności jest częściowo związany z szybkim metabolizowaniem bromku aklidyny w osoczu oraz brakiem istotnej aktywności farmakologicznej jego głównych metabolitów. Granice bezpieczeństwa dla ekspozycji

ogólnoustrojowej dawki 400 µg podawanej dwa razy na dobę w stosunku do poziomów, dla których nie obserwowano działań niepożądanych w ramach opisanych badań, wahały się od 7 do 73 razy.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna.

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3Okres ważności

3 lata

Zużyć w ciągu 90 dni od otwarcia torebki.

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Inhalator należy przechowywać wewnątrz torebki aż do momentu rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Urządzenie inhalacyjne (inhalator) wykonane z: polikarbonatu, tworzywa akrylonitrylo-butadieno-styrenowego, polioksymetylenu, tworzywa poliestrowo-butylenowo-tereftalanowego, polipropylenu, polistyrenu i stali nierdzewnej. Jest ono barwy białej i jest wyposażone we wbudowany wskaźnik dawki oraz zielony przycisk zwolnienia. Ustnik urządzenia jest przykryty zieloną osłoną zabezpieczającą. Inhalator jest dostarczany w torebce z laminatu plastikowego, umieszczonej w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawierające 1 inhalator z 30 dawkami.

Opakowanie zawierające 1 inhalator z 60 dawkami.

Opakowanie z 3 inhalatorami, z których każdy zawiera 60 dawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcja obsługi znajduje się w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Szwecja

8.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/12/778/001

EU/1/12/778/002

EU/1/12/778/003

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 lipca 2012 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20 kwietnia 2017

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę