Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Ulotka dla pacjenta - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEklira Genuair
Kod ATCR03BB
Substancjaaclidinium bromide, micronised
ProducentAstraZeneca AB

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Eklira Genuair 322 mikrogramy proszek do inhalacji

Aklidyna (bromek aklidyny)

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Eklira Genuair i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eklira Genuair

3.Jak stosować lek Eklira Genuair

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Eklira Genuair

6.Zawartość opakowania i inne informacje

7.Inhalator Genuair: Instrukcja obsługi

1. Co to jest lek Eklira Genuair i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Eklira Genuair

Substancją czynną leku Eklira Genuair jest bromek aklidyny, który należy do grupy leków zwanych lekami rozszerzającymi oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela powodują rozluźnienie dróg oddechowych i pomagają utrzymać oskrzeliki otwarte (nieskurczone). Lek Eklira Genuair jest inhalatorem zawierającym suchy proszek, który wykorzystuje oddech do dostarczenia leku bezpośrednio do płuc. Ułatwia to oddychanie pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

W jakim celu stosuje się lek Eklira Genuair

Lek Eklira Genuair służy do wspomagania rozszerzania dróg oddechowych i zmniejszania objawów POChP, ciężkiej, długotrwałej choroby płuc, którą cechują trudności w oddychaniu. Regularne stosowanie leku Eklira Genuair może być pomocne w przypadku utrzymującej się płytkości oddechu związanej z chorobą i pomaga w minimalizowaniu skutków choroby w życiu codziennym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eklira Genuair

Kiedy nie stosować leku Eklira Genuair

-jeśli pacjent ma uczulenie na bromek aklidyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eklira Genuair należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

-jeśli u pacjenta występowały ostatnio problemy z sercem;

-jeśli pacjent widzi kręgi wokół świateł lub kolorowe „odbicia” (jaskra);

-jeśli u pacjenta występuje powiększenie gruczołu krokowego, problemy z oddawaniem moczu lub zastój moczu w pęcherzu moczowym.

Lek Eklira Genuair jest wskazany do leczenia podtrzymującego. Nie należy go stosować do leczenia nagłego napadu zadyszki lub świszczącego oddechu. Jeśli objawy POChP (zadyszka, świszczący oddech, kaszel) nie ustępują lub zaostrzają się, należy jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza.

Suchości w jamie ustnej, którą obserwowano podczas stosowania leków takich jak Eklira Genuair, może po dłuższym okresie stosowania towarzyszyć próchnica zębów. Dlatego należy zwrócić uwagę na higienę jamy ustnej.

Należy zaprzestać stosowania leku Eklira Genuair i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej:

-w razie wystąpienia uczucia ucisku w klatce piersiowej, kaszlu, świszczącego oddechu

lub zadyszki bezpośrednio po przyjęciu leku. Mogą to być objawy stanu zwanego skurczem oskrzeli.

Dzieci i młodzież

Lek Eklira Genuair nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Eklira Genuair a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio przez pacjenta, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu obecnie lub w przeszłości podobnych leków na problemy z oddychaniem, takich jak leki zawierające tiotropium lub ipratropium. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę. Stosowanie leku Eklira Genuair z tymi lekami nie jest zalecane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Eklira Genuair nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Eklira Genuair może mieć niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek ten może powodować ból głowy, zawroty głowy lub niewyraźne widzenie. W razie wystąpienia któregoś z wymienionych działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu ustąpienia bólu głowy, zawrotów głowy i niewyraźnego widzenia.

Eklira Genuair zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.Jak stosować lek Eklira Genuair

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-Zalecana dawka to jedna inhalacja stosowana dwa razy na dobę – rano i wieczorem.

-Działanie leku Eklira Genuair trwa 12 godzin. Dlatego też inhalator Eklira Genuair należy stosować każdego dnia rano i wieczorem o tej samej porze. Dzięki temu w organizmie zawsze jest wystarczająco dużo leku, aby pomagał on łatwiej oddychać w ciągu dnia i nocy. Pomoże to także pamiętać o przyjęciu leku.

Zalecaną dawkę można stosować u osób w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Nie ma konieczności dostosowywania dawki.

POChP jest długotrwałą chorobą i dlatego lek Eklira Genuair należy przyjmować codziennie dwa razy na dobę, a nie tylko w razie wystąpienia problemów z oddychaniem lub innych objawów POChP.

Droga podania

Ten lek jest przeznaczony do podania wziewnego.

-Instrukcję jak stosować inhalator Genuair można znaleźć w punkcie 7, który znajduje się pod koniec ulotki dołączonej do opakowania. W razie wątpliwości dotyczących sposobu stosowania leku Eklira Genuair należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Eklira Genuair można stosować niezależnie od jedzenia lub picia, przed lub po posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eklira Genuair

W razie podejrzenia zastosowania większej dawki leku Eklira Genuair niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Eklira Genuair

W razie pominięcia dawki leku Eklira Genuair należy przyjąć dawkę leku z inhalatora tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Eklira Genuair

Lek służy do długotrwałego stosowania. Jeśli pacjent zamierza przestać stosować lek, należy najpierw skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy mogą ulec nasileniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Eklira Genuair może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób) może wystąpić reakcja alergiczna (niektóre reakcje mogą być ciężkie).

W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, gardła, warg lub języka (którym mogą, ale nie muszą towarzyszyć trudności z oddychaniem lub połykaniem), zawroty głowy lub omdlenia, szybsze bicie

serca lub też silnie swędzących guzków na skórze (pokrzywka) należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy reakcji alergicznej.

Podczas przyjmowania leku Eklira Genuair mogą wystąpić następujące działania niepożądane: Często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób

-Ból głowy

-Stan zapalny zatok (zapalenie zatok)

-Przeziębienie (zapalenie jamy nosowogardłowej)

-Kaszel

-Biegunka

-Nudności

Niezbyt często: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób

-Zawroty głowy

-Suchość w jamie ustnej

-Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

-Chrypka (dysfonia)

-Przyspieszone bicie serca (tachykardia)

-Uczucie bicia serca (kołatanie)

-Trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu)

-Niewyraźne widzenie

-Wysypka

-Świąd skóry

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Eklira Genuair

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie inhalatora (EXP) i tekturowym pudełku . Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Dla oznaczenia numeru serii na etykiecie inhalatora użyto skrótu Lot.

Inhalator należy przechowywać wewnątrz torebki aż do momentu rozpoczęcia stosowania leku. Zużyć w ciągu 90 dni od otwarcia torebki.

Nie stosować leku Eklira Genuair, jeśli zauważy się oznaki uszkodzenia lub ślady otwierania opakowania.

Po przyjęciu ostatniej dawki leku inhalator należy usunąć. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Eklira Genuair

-Substancją czynną leku jest bromek aklidyny. Każda dostarczona dawka zawiera 375 mikrogramów bromku aklidyny (ekwiwalent 322 mikrogramów aklidyny).

-Pozostały składnik to laktoza jednowodna (patrz punkt 2: „Eklira Genuair zawiera laktozę”).

Jak wygląda lek Eklira Genuair i co zawiera opakowanie

Lek Eklira Genuair to biały lub prawie biały proszek.

Urządzenie inhalujące (inhalator) Genuair jest barwy białej i jest wyposażone we wbudowany wskaźnik dawki oraz zielony przycisk zwolnienia. Ustnik urządzenia jest przykryty zieloną osłoną zabezpieczającą. Jest on dostarczany w plastikowej torebce.

Dostarczane wielkości opakowań:

Opakowanie zawierające 1 inhalator z 30 dawkami.

Opakowanie zawierające 1 inhalator z 60 dawkami.

Opakowanie z 3 inhalatorami, z których każdy zawiera 60 dawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Szwecja

Wytwórca

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A. Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 70 00

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {miesiąc RRRR}

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu/.

7.Inhalator Genuair: instrukcja obsługi

Ten punkt zawiera informacje dotyczące sposobu używania inhalatora Genuair. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu używania inhalatora proszę skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w celu uzyskania pomocy.

Przed rozpoczęciem używania inhalatora Genuair należy zapoznać się z pełną treścią instrukcji.

Zapoznanie się z budową inhalatora Eklira Genuair: Wyjąć inhalator Genuair z torebki i zapoznać się z jego elementami.

Wskaźnik

Zielony przycisk

dawki

 

Osłona zabezpie- czająca

Kolorowe okienko kontrolne

Ustnik

Jak stosować inhalator Eklira Genuair

Podsumowanie

Przed użyciem inhalatora Genuair, po zdjęciu jego osłony zabezpieczającej, należy wykonać 2 czynności:

Krok 1: Wcisnąć i ZWOLNIĆ zielony przycisk i wykonać całkowity wydech poza inhalator. Krok 2: Dokładnie zacisnąć usta wokół ustnika i wykonać MOCNY i GŁĘBOKI wdech przez

inhalator.

Po wykonaniu inhalacji należy pamiętać o założeniu osłony zabezpieczającej.

Początek stosowania

Przed pierwszym użyciem należy rozerwać zamkniętą torebkę we wskazany sposób i wyjąć inhalator Genuair.

Przed przyjęciem dawki leku należy zdjąć osłonę zabezpieczającą, poprzez lekkie ściśnięcie strzałek oznaczonych po każdej stronie inhalatora i ściągnięcie jej na zewnątrz (patrz rysunek 1).

RYSUNEK 1

Sprawdzić, czy nic nie blokuje ustnika.

Przytrzymać inhalator Genuair poziomo z ustnikiem skierowanym w stronę użytkownika i zielonym przyciskiem skierowanym w górę (patrz rysunek 2).

Przytrzymać z zielonym przyciskiem skierowanym w górę. NIE OBRACAĆ.

RYSUNEK 2

KROK 1: WCISNĄĆ zielony przycisk całkowicie w dół, a następnie go ZWOLNIĆ (patrz rysunki 3 i 4).

NIE TRZYMAĆ ZIELONEGO PRZYCISKU WCIŚNIĘTEGO W DÓŁ.

WCISNĄĆ zielony

ZWOLNIĆ zielony przycisk

przycisk całkowicie w dół

 

RYSUNEK 3

RYSUNEK 4

 

 

Przerwać i sprawdzić: Upewnić się, że dawka leku jest gotowa do inhalacji

Upewnić się, że kolorowe okienko kontrolne zmieniło kolor na zielony (patrz rysunek 5).

Zielone okienko kontrolne potwierdza, że lek jest gotowy do inhalacji.

Gotowy do użycia

ZIELONY

RYSUNEK 5

JEŚLI KOLOROWE OKIENKO KONTROLNE POZOSTAJE CZERWONE, NALEŻY POWTÓRZYĆ WCIŚNIĘCIE I ZWOLNIENIE (PATRZ KROK 1).

Przed zbliżeniem inhalatora do ust należy wykonać całkowity wydech. Nie wolno dmuchać (wydychać powietrza) do inhalatora.

KROK 2: Dokładnie zacisnąć usta wokół ustnika inhalatora Genuair i wykonać MOCNY i GŁĘBOKI wdech przez ustnik (patrz rysunek 6).

Mocny i głęboki wdech powoduje wniknięcie leku przez inhalator do płuc.

UWAGA: PODCZAS WYKONYWANIA INHALACJI NIE

NALEŻY TRZYMAĆ ZIELONEGO PRZYCISKU.

PRAWIDŁOWO

NIEPRAWIDŁOWO

RYSUNEK 6

Podczas wdychania można usłyszeć „KLIKNIĘCIE”, które sygnalizuje prawidłowe stosowanie inhalatora Genuair.

Mimo „KLIKNIĘCIA” należy kontynuować wdychanie, aby mieć pewność, że zostanie podana pełna dawka leku.

Wyjąć inhalator Genuair z ust i wstrzymać oddech na tak długo, jak jest to możliwe, nie powodując przy tym uczucia dyskomfortu, a następnie powoli wydychać powietrze przez nos.

Uwaga: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać łagodny słodki lub lekko gorzkawy posmak lub mieć wrażenie przełykania grudek, w zależności od pacjenta, podczas wdychania leku. W razie braku odczuwania posmaku lub innego wrażenia po wykonaniu wdechu nie należy przyjmować dodatkowej dawki.

Przerwać i sprawdzić: Upewnić się, że inhalacja została wykonana prawidłowo

Upewnić się, że kolorowe okienko kontrolne zmieniło kolor na czerwony (patrz rysunek 7). Potwierdza to prawidłowe przyjęcie pełnej dawki leku.

Prawidłowa inhalacja

CZERWONY

RYSUNEK 7

JEŚLI KOLOROWE OKIENKO KONTROLNE NADAL POZOSTAJE ZIELONE, NALEŻY POWTÓRZYĆ MOCNĄ I GŁĘBOKĄ INHALACJĘ PRZEZ USTNIK (PATRZ KROK 2).

Jeśli okienko nadal nie zmienia barwy na czerwoną, oznacza to, że użytkownik mógł zapomnieć o zwolnieniu zielonego przycisku przed wykonaniem inhalacji lub nie wykonał prawidłowej inhalacji. W takim wypadku należy spróbować ponownie.

Upewnić się, że zielony przycisk został ZWOLNIONY i wykonać MOCNY i głęboki wdech przez ustnik.

Uwaga: Jeśli prawidłowa inhalacja nie jest możliwa mimo przeprowadzenia kilku prób, należy skonsultować się z lekarzem.

Po ponownej zmianie koloru okienka na czerwony, włożyć na miejsce osłonę zabezpieczającą, nakładając ją z powrotem na ustnik (patrz rysunek 8).

RYSUNEK 8

Kiedy należy wymienić inhalator Genuair na nowy?

Inhalator Genuair jest wyposażony we wskaźnik dawki, który wyświetla przybliżoną liczbę dawek, jaka pozostaje w inhalatorze. Wartości wskaźnika dawki zmniejszają się powoli, wyświetlane są w odstępach co 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (patrz rysunek A). Każdy inhalator Genuair dostarcza co najmniej 30 lub 60 dawek, w zależności od wielkości opakowania.

Pojawienie się na wskaźniku dawki wzoru w czerwone paski (patrz rysunek A) oznacza zbliżanie się do ostatniej dawki oraz, że należy wymienić inhalator Genuair na nowy.

Wartości wskaźnika dawki zmniejszają się odstępach

co 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10 i 0.

Wzór w czerwone paski

Wskaźnik dawki

RYSUNEK A

Uwaga: Jeśli inhalator Genuair wydaje się być uszkodzony lub została zgubiona osłona zabezpieczająca, inhalator należy wymienić. NIE MA KONIECZNOŚCI czyszczenia inhalatora Genuair. W razie chęci wyczyszczenia inhalatora należy to zrobić, wycierając zewnętrzną powierzchnię ustnika za pomocą suchej chusteczki lub papierowego ręcznika.

NIGDY nie należy czyścić inhalatora Genuair wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie leku.

Skąd wiadomo, że inhalator Genuair jest pusty?

Po pojawieniu się 0 (zera) pośrodku wskaźnika dawki należy kontynuować używanie dawek pozostałych w inhalatorze Genuair.

Po przygotowaniu ostatniej dawki do inhalacji, zielony przycisk nie powróci już do swojej pozycji całkowitego wypchnięcia, a zostanie zablokowany w pozycji środkowej (patrz rysunek B). Po zablokowaniu się zielonego przycisku przyjęcie ostatniej dawki jest jeszcze możliwe. Po podaniu ostatniej dawki, inhalatora Genuair nie należy używać ponownie i należy rozpocząć używanie nowego inhalatora Genuair.

Zablokowany

RYSUNEK B

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę