Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Charakterystyka produktu leczniczego - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaElocta
Kod ATCB02BD02
Substancjaefmoroctocog alfa
ProducentSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ELOCTA 250 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

ELOCTA 500 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

ELOCTA 750 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

ELOCTA 1000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

ELOCTA 1500 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

ELOCTA 2000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

ELOCTA 3000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

ELOCTA 250 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Każda fiolka zawiera nominalnie 250 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstytucji, każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera około 83 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 500 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Każda fiolka zawiera nominalnie 500 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstytucji, każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera około 167 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 750 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Każda fiolka zawiera nominalnie 750 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstytucji, każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera około 250 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 1000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Każda fiolka zawiera nominalnie 1 000 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstytucji, każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera około 333 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 1500 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Każda fiolka zawiera nominalnie 1 500 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstytucji, każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera około 500 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 2000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Każda fiolka zawiera nominalnie 2 000 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstytucji, każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera około 667 IU efmoroktokogu alfa.

ELOCTA 3000 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Każda fiolka zawiera nominalnie 3 000 IU efmoroktokogu alfa (efmoroctocogum alfa). Po rekonstytucji, każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera około 1 000 IU efmoroktokogu alfa.

Aktywność (wyrażona w jednostkach międzynarodowych - IU) oznaczana jest metodą chromogenną zgodnie z Farmakopeą Europejską wobec wewnętrznego wzorca odpowiadającego standardowi WHO dla czynnika VIII. Swoista aktywność produktu ELOCTA wynosi około 4000-10200 IU/mg białka.

Efmoroktokog alfa (rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia VIII, białko fuzyjne Fc (rFVIIIFc)) zawiera 1 890 aminokwasów. Jest on otrzymywany w technologii rekombinacji DNA w linii embrionalnych komórek nerki ludzkiej (HEK) bez dodatku jakichkolwiek egzogennych białek pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego w procesie hodowli komórkowej, oczyszczania lub tworzenia produktu końcowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu

0,6 mmol (lub 14 mg) sodu na fiolkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proszek: liofilizowany, biały lub prawie biały proszek lub bryła.

Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań, przejrzysty, bezbarwny roztwór.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzonym niedoborem czynnika VIII).

Produkt ELOCTA można stosować we wszystkich grupach wiekowych.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu hemofilii.

Pacjenci wcześniej nieleczeni

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego ELOCTA u pacjentów wcześniej nieleczonych. Nie ma dostępnych danych.

Dawkowanie

Dawkowanie i czas trwania leczenia substytucyjnego zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, od lokalizacji i nasilenia krwawienia oraz od stanu klinicznego danego pacjenta.

Liczbę podanych jednostek rekombinowanego czynnika VIII Fc wyraża się w jednostkach międzynarodowych (IU), odnoszących się do aktualnej normy WHO dla produktów zawierających

czynnik VIII. Aktywność czynnika VIII w osoczu jest wyrażona jako procent (w odniesieniu do normalnego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych (w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu dla czynnika VIII w osoczu).

Jedna j.m. aktywności rekombinowanego czynnika VIII Fc odpowiada ilości czynnika VIII zawartego w jednym ml normalnego ludzkiego osocza.

Leczenie na żądanie

Obliczenie wymaganej dawki rekombinowanego czynnika VIII Fc opiera się na empirycznym stwierdzeniu, że 1 jednostka międzynarodowa (IU) czynnika VIII na 1 kg masy ciała zwiększa aktywność czynnika VIII w osoczu o 2 IU/dl. Wymagane dawkowanie przeliczane jest wg następującego wzoru:

Wymagana liczba jednostek = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg na IU/dl)

Ilość wymaganą do podania oraz częstość podawania należy zawsze uzależniać od skuteczności klinicznej leku u poszczególnych pacjentów (patrz punkt 5.2). Nie oczekuje się opóźnienia czasu do osiągnięcia aktywności szczytowej.

W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej rodzajów krwawienia, aktywność czynnika VIII nie powinna zmniejszyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy lub IU/dl) w danym okresie. W przypadku krwawień i operacji chirurgicznych dawkowanie produktu można oprzeć na wytycznych podanych w tabeli 1.

Tabela 1: Wytyczne dotyczące dawkowania produktu ELOCTA w przypadku krwawień i zabiegów chirurgicznych

Nasilenie krwawienia /

Wymagany poziom

Częstość dawkowania (godziny) / Czas

Rodzaj zabiegu

czynnika VIII (%)

trwania leczenia (dni)

chirurgicznego

(IU/dl)

 

Krwawienie

 

 

Wczesne krwawienie do

20-40

Powtarzać wstrzyknięcie co 12 do 24 godzin

stawów, krwawienie do

 

przez co najmniej 1 dobę do czasu ustąpienia

mięśnia lub jamy ustnej

 

bólu wskazującego na ustanie krwawienia lub

 

 

zagojenia. 1

Nasilone krwawienie do

30-60

Powtarzać wstrzyknięcie co 12 do 24 godzin

stawów; krwawienie do

 

przez 3-4 dni lub dłużej do czasu ustąpienia

mięśnia lub krwiak

 

bólu i ostrej dysfunkcji. 1

Krwawienia zagrażające

60-100

Powtarzać wstrzyknięcie co 8 do 24 godzin

życiu

 

do czasu ustąpienia zagrożenia.

 

 

 

Zabiegi chirurgiczne

 

 

Niewielkie zabiegi z

30-60

Powtarzać wstrzyknięcie co 24 godziny przez

ekstrakcją zęba włącznie

 

co najmniej 1 dobę do czasu zagojenia.

 

 

 

Poważne zabiegi

80-100

Powtarzać wstrzyknięcie co 8 do 24 godzin

chirurgiczne

(przed- i pooperacyjnie)

zgodnie z potrzebą do odpowiedniego

 

 

zagojenia rany, następnie kontynuować

 

 

leczenie przez co najmniej 7 dni dla

utrzymania aktywności czynnika VIII na poziomie od 30% do 60% (IU/dl).

1 U niektórych pacjentów i w niektórych okolicznościach można przedłużyć odstęp między dawkami do 36 godzin. Dane farmakokinetyczne, patrz punkt 5.2.

Profilaktyka

W przypadku profilaktyki długotrwałej zalecana dawka to 50 IU/kg mc. co 3-5 dni. Dawkę można dostosowywać w oparciu o reakcję pacjenta, w zakresie 25 do 65 IU/kg mc. (patrz punkty 5.1 i 5.2). W niektórych przypadkach, szczególnie u pacjentów w młodszym wieku, konieczne może być podawanie częściej lub w większych dawkach.

Monitorowanie leczenia

W czasie leczenia należy właściwie oznaczać aktywność czynnika VIII (jednoetapowym testem krzepnięcia lub metodą chromogenną) w celu określenia dawki do podania pacjentowi, oraz częstości powtarzania wstrzykiwań. Odpowiedź poszczególnych pacjentów na leczenie czynnikiem VIII może być zróżnicowana, z różnymi okresami półtrwania i różnymi poziomami odzysku. Dawka oparta na masie ciała może wymagać dostosowania u pacjentów z niedowagą i nadwagą. W przypadku poważniejszych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest monitorowanie terapii substytucyjnej poprzez kontrolę procesu krzepnięcia (poziom aktywności czynnika VIII w osoczu).

W przypadku stosowania jednostopniowego testu krzepnięcia in vitro opartego na czasie częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) w celu oznaczenia aktywności czynnika VIII w próbkach krwi pacjentów, zarówno rodzaj odczynnika aPTT jak i wzorzec odniesienia, używane w teście, mogą mieć

istotny wpływ na wyniki oznaczeń poziomu aktywności czynnika VIII w osoczu. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy zmienia się laboratorium, w którym wykonuje się test, i(lub) odczynnik stosowany w teście.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenia dotyczące stosowania u pacjentów w wieku ≥65 lat są ograniczone.

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku poniżej 12 lat może być wymagane częstsze podawanie lub większe dawki (patrz punkt 5.1). U młodzieży w wieku 12 lat i więcej zalecenia dotyczące dawkowania są takie same jak dla dorosłych.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Produkt ELOCTA należy wstrzykiwać dożylnie przez kilka minut. Szybkość podawania powinna zapewniać pacjentowi komfort i nie powinna przekraczać 10 ml/min.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (rekombinowany ludzki czynnik krzepnięcia VIII i(lub) domena Fc) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego podczas stosowania produktu ELOCTA. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości pacjentom należy zalecić natychmiastowe przerwanie stosowania produktu i skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym.

Pacjentów należy poinformować o objawach reakcji nadwrażliwości, takich jak pokrzywka, uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i anafilaksja.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy wdrożyć standardowe leczenie przeciwwstrząsowe.

Inhibitory

Tworzenie się neutralizujących przeciwciał (inhibitorów) przeciwko czynnikowi VIII jest znanym powikłaniem w leczeniu pacjentów z hemofilią A. Inhibitory te to zazwyczaj immunoglobuliny IgG skierowane przeciwko działaniu prokoagulacyjnemu czynnika VIII, które oblicza się w jednostkach Bethesda (BU) na ml osocza, przy użyciu zmodyfikowanego testu. Ryzyko tworzenia inhibitorów jest związane z ekspozycją na czynnik VIII, ryzyko to jest największe w ciągu pierwszych 20 dni ekspozycji. W rzadkich przypadkach inhibitory mogą pojawiać się po pierwszych 100 dniach od ekspozycji.

U pacjentów poddawanych wcześniej ekspozycji przez więcej niż 100 dni, u których uprzednio pojawiał się inhibitor, obserwowano przypadki ponownego pojawienia się inhibitora (o niskim mianie) po zmianie leczenia jednym produktem czynnika VIII na inny. W związku z tym po każdej zmianie produktu zaleca się ścisłe monitorowanie wszystkich pacjentów pod kątem występowania inhibitora.

Zasadniczo, wszyscy pacjenci leczeni produktami zawierającymi czynnik krzepnięcia VIII powinni być uważnie monitorowani pod kątem rozwoju inhibitorów poprzez odpowiednie obserwacje kliniczne i badania laboratoryjne. Jeśli oczekiwane poziomy aktywności czynnika VIII w osoczu nie zostały

osiągnięte lub nie udaje się opanować krwawienia po podaniu odpowiedniej dawki, należy wykonać badania na obecność inhibitorów czynnika VIII. U pacjentów z wysokim poziomem inhibitorów terapia czynnikiem VIII może okazać się nieskuteczna i należy rozważyć inne metody leczenia. Leczenie takich pacjentów powinno być prowadzone przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z hemofilią oraz inhibitorami czynnika VIII.

Zdarzenia sercowo-naczyniowe

U pacjentów z istniejącymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych leczenie substytucyjne czynnikiem VIII może zwiększyć ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Powikłania związane z cewnikiem żylnym

Jeśli wymagane jest urządzenie do centralnego dostępu żylnego (ang. central venous access device, CVAD), należy uwzględnić ryzyko wystąpienia powikłań związanych z CVAD, w tym zakażeń miejscowych, bakteriemii i zakrzepicy w miejscu wprowadzenia cewnika.

Zapis numeru serii

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdym podaniu pacjentowi produktu ELOCTA zapisać nazwę i numer serii produktu, aby zachować powiązanie między pacjentem a daną serią produktu.

Dzieci i młodzież

Wymienione ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera 0,6 mmol (lub 14 mg) sodu na fiolkę. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zgłaszano żadnych interakcji ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII (rDNA) z innymi produktami leczniczymi. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z produktem ELOCTA.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzano badań wpływu produktu ELOCTA na reprodukcję u zwierząt. Przeprowadzono badanie przenikania przez łożysko u myszy (patrz punkt 5.3). Z uwagi na rzadkie występowanie hemofilii A u kobiet, brak jest danych dotyczących stosowania czynnika VIII w czasie ciąży i karmienia piersią. Dlatego czynnik VIII należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym piersią tylko w przypadku wyraźnych wskazań.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność. Nie przeprowadzono badań wpływu produktu ELOCTA na płodność u zwierząt.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt ELOCTA nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Rzadko obserwowano nadwrażliwość lub reakcje alergiczne (mogące obejmować obrzęk twarzy, wysypkę, pokrzywkę, ucisk w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem, pieczenie i kłucie w miejscu wlewu, dreszcze, uderzenia gorąca, uogólnioną pokrzywkę, ból głowy, niedociśnienie, senność, nudności, niepokój, tachykardię), które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do ciężkiej anafilaksji (w tym wstrząsu).

U pacjentów z hemofilią A może dojść do wytworzenia przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) przeciwko czynnikowi VIII. Jeśli takie inhibitory wystąpią, stan ten będzie objawiał się niewystarczającą odpowiedzią kliniczną. W takich przypadkach zalecany jest kontakt ze specjalistycznym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Częstość występowania podaną poniżej w tabeli 2 obserwowano u łącznie 233 pacjentów z ciężką postacią hemofilii A w badaniach klinicznych fazy III i w badaniu uzupełniającym. Całkowita liczba dni ekspozycji wynosiła 34 746 z medianą 129 (zakres 1-326) dni ekspozycji na pacjenta.

Przedstawiona poniżej tabela 2 jest zgodna z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (klasyfikacja układów i narządów i preferowanych terminów).

Częstość występowania oceniano przy użyciu następującej konwencji: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane są wymienione według zmniejszającej się ciężkości.

Tabela 2: Działania niepożądane zgłaszane dla produktu ELOCTA w badaniach klinicznych

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działania niepożądane

Kategoria częstości

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Niezbyt często

 

Zawroty głowy

Niezbyt często

 

Zaburzenia smaku

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Bradykardia

Niezbyt często

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie

Niezbyt często

 

Uderzenia gorąca

Niezbyt często

 

Angiopatia1

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i

Kaszel

Niezbyt często

śródpiersia

 

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból dolnej części

Niezbyt często

 

brzucha

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów

Niezbyt często

 

Ból mięśni

Niezbyt często

 

Ból pleców

Niezbyt często

 

Obrzęk stawów

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie

Niezbyt często

 

Ból w klatce piersiowej

Niezbyt często

 

Uczucie zimna

Niezbyt często

 

Uczucie gorąca

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Wynik dodatni na

Niezbyt często

 

przeciwciała przeciwko

 

 

czynnikowi VIII2

 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niedociśnienie

Niezbyt często

 

zabiegowe

 

1Pojęcie badacza: ból naczyniowy po wstrzyknięciu ELOCTA

2W 14. tygodniu jeden dorosły pacjent miał dodatni wynik na obecność przeciwciał przeciwko czynnikowi VIII, co pokrywało się z pojedynczym pomiarem neutralizujących przeciwciał o mianie 0,73 jednostek Bethesda/ml.

Przeciwciał neutralizujących nie potwierdzono w powtórnym badaniu 18 dni później, a podczas kolejnych wizyt test był ujemny. W 14. tygodniu nastąpił wzrost klirensu (CL), który ustąpił w przebiegu dalszego leczenia rekombinowanym czynnikiem VIIIFc.

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu

Po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano u pacjentów wytwarzanie inhibitora czynnika VIII.

Dzieci i młodzież

Nie zaobserwowano swoistych dla wieku różnic w zakresie działań niepożądanych między pacjentami pediatrycznymi a dorosłymi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnych objawów przedawkowania.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, czynnik krzepnięcia krwi VIII, kod ATC: B02BD02

Mechanizm działania

Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda składa się z 2 cząsteczek (czynnika VIII i czynnika von Willebranda) o różnych funkcjach fizjologicznych. Po aktywacji kaskady krzepnięcia czynnik VIII jest przekształcany w aktywowany czynnik VIII i uwalniany z czynnika von Willebranda. Aktywowany czynnik VIII działa jako kofaktor aktywowanego czynnika IX, przyspieszając przemianę czynnika X w jego aktywowaną postać na powierzchniach fosfolipidów. Aktywowany czynnik X przekształca protrombinę w trombinę. Trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, co prowadzi do uformowania skrzepu.

Hemofilia A jest sprzężonym z chromosomem X dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi spowodowanym zmniejszonym poziomem funkcjonalnego czynnika VIII, w wyniku czego dochodzi do krwawienia do stawów, mięśni lub narządów wewnętrznych, samoistnie w następstwie urazu po wypadku lub po zabiegu chirurgicznym. W wyniku leczenia substytucyjnego poziom czynnika VIII w osoczu zwiększa się, pozwalając na tymczasowe wyrównanie niedoboru czynnika i zmniejszenie tendencji do krwawień.

Produkt ELOCTA (efmoroktokog alfa) jest całkowicie rekombinowanym białkiem fuzyjnym o wydłużonym okresie półtrwania. Produkt ELOCTA składa się z rekombinowanego ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII z usuniętą domeną B, kowalentnie związanego z domeną Fc ludzkiej immunoglobuliny G1. Region Fc ludzkiej immunoglobuliny G1 wiąże się z receptorem Fc noworodka. Ekspresja tego receptora ma miejsce w ciągu całego życia i jest częścią naturalnie występującego szlaku chroniącego immunoglobuliny przed degradacją lizosomalną poprzez przywrócenie tych białek do krążenia, co prowadzi do ich długiego okresu półtrwania w osoczu. Efmoroktokog alfa wiąże się z noworodkowym receptorem Fc, skutkiem tego wykorzystując ten sam naturalnie występujący szlak do opóźnienia degradacji lizosomalnej, umożliwia dłuższy okres półtrwania w osoczu niż w przypadku endogennego czynnika VIII.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Bezpieczeństwo stosowania, skuteczność i farmakokinetykę produktu ELOCTA oceniano w

2 wielonarodowych, otwartych, kluczowych badaniach; badaniu fazy III, nazwanym badaniem I, i badaniu pediatrycznym fazy III, nazwanym badaniem II (patrz „Dzieci i młodzież”).

Badanie I porównywało skuteczność 2 schematów leczenia profilaktycznego (zindywidualizowanego i cotygodniowego) z leczeniem na żądanie. Do badania włączono wszystkich165 uprzednio leczonych pacjentów płci męskiej (w wieku od 12 do 65 lat) z ciężką hemofilią A. Pacjentów otrzymujących schematy leczenia profilaktycznego przed włączeniem do badania przydzielono do grupy otrzymującej zindywidualizowaną profilaktykę. Pacjenci otrzymujący leczenie na żądanie przed włączeniem do badania byli zakwalifikowani do grupy otrzymującej zindywidualizowaną profilaktykę lub byli przydzieleni losowo do grupy otrzymującej cotygodniową profilaktykę lub grupy otrzymującej leczenie na żądanie. W

grupie otrzymującej zindywidualizowaną profilaktykę pacjenci rozpoczynali od schematu dwa razy na tydzień, obejmującego 25 IU/kg w pierwszym dniu, a następnie 50 IU/kg w czwartym dniu. Dawkę do zindywidualizowanej profilaktyki i odstępy między dawkami modyfikowano w zakresie 25 do65 IU/kg co 3-5 dni. Dawka w profilaktyce cotygodniowej wynosiła 65 IU/kg. Ponadto badanie I oceniało skuteczność hemostatyczną w leczeniu epizodów krwawienia i określało skuteczność hemostatyczną podczas postępowania okołooperacyjnego u pacjentów poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym.

Zindywidualizowana profilaktyka: U 117 badanych pacjentów, włączonych do grupy zindywidualizowanej profilaktyki badania I, mediana odstępu między dawkami wynosiła 3,51 (przedział międzykwartylowy 3,17-4,43) dni, a mediana całkowitej dawki tygodniowej wynosiła 77,90 (przedział międzykwartylowy

72,35-91,20) IU/kg.

Mediana częstości występowania krwawień w stosunku rocznym u pacjentów podlegających ocenie skuteczności wynosiła 1,60 (przedział międzykwartylowy 0,0-4,69) dla pacjentów w grupie zindywidualizowanej profilaktyki, 3,59 (1,86-8,36) dla pacjentów w grupie cotygodniowej profilaktyki i 33,57 (21,14-48,69) dla pacjentów w grupie leczenia na żądanie. Epizody krwawienia nie wystąpiły u 45,3% pacjentów otrzymujących zindywidualizowaną profilaktykę i u 17,4% pacjentów otrzymujących cotygodniową profilaktykę.

Leczenie krwawień: Spośród 757 krwawień, obserwowanych podczas badania I, 87,3% było kontrolowanych 1 wstrzyknięciem, a ogółem 97,8% 2 wstrzyknięciami lub mniej. Mediana dawki na wstrzyknięcie do leczenia epizodu krwawienia wynosiła 27,35 (przedział międzykwartylowy 22,73-32,71) IU/kg. Mediana dawki całkowitej do leczenia epizodu krwawienia wynosiła 31,32 IU/kg (23,53; 52,53) w grupie zindywidualizowanej profilaktyki i w grupie cotygodniowej profilaktyki oraz 27,35 IU/kg (22,59; 32,71) w grupie leczenia na żądanie.

Postępowanie okołooperacyjne (profilaktyka chirurgiczna): W badaniu I i badaniu uzupełniającym przeprowadzono i oceniono łącznie 23 poważnych zabiegów chirurgicznych u 22 pacjentów. Większość pacjentów (95,7%) otrzymała pojedynczą dawkę przedoperacyjną w celu zachowania hemostazy podczas zabiegu chirurgicznego. Mediana dawki na wstrzyknięcie do zachowania hemostazy wynosiła 58,3 (zakres 45-102) IU/kg. Większość pacjentów otrzymała drugie wstrzyknięcie w dniu zabiegu chirurgicznego. Dawka całkowita w dniu zabiegu chirurgicznego mieściła się w zakresie od 50,8 do 126,6 IU/kg.

Dzieci i młodzież w wieku <12 lat

Do badania II włączono ogółem 71 wcześniej leczonych pacjentów pediatrycznych płci męskiej z ciężką hemofilią A. Spośród 71 włączonych do badania pacjentów, 69 otrzymało co najmniej 1 dawkę produktu ELOCTA i podlegało ocenie skuteczności. Pacjenci byli w wieku poniżej 12 lat (35 było w wieku <6 lat, a 34 było w wieku od 6 do <12 lat). Początkowy schemat profilaktyki obejmował 25 IU/kg w pierwszym dniu, a następnie 50 IU/kg w czwartym dniu. U ograniczonej liczby pacjentów biorących udział w badaniu dozwolono i zastosowano dawkowanie do 80 IU/kg z odstępem między dawkami wynoszącym tylko

2 doby.

Zindywidualizowana profilaktyka: U pacjentów pediatrycznych otrzymujących schemat zindywidualizowanej profilaktyki mediana odstępu między dawkami wynosiła 3,49 (przedział międzykwartylowy 3,46-3,51) dni, a mediana całkowitej dawki tygodniowej wynosiła 91,63 (przedział międzykwartylowy 84,72-104,56) IU/kg dla pacjentów w wieku <6 lat i 86,88 (przedział międzykwartylowy 79,12-103,08) IU/kg dla pacjentów w wieku od 6 do <12 lat. U większości pacjentów (78,3%) zachowano schemat leczenia ze zmianą dawek (mediana 31,73 IU/kg mniejszej dawki i

55,87 IU/kg większej dawki). Mediana częstości występowania krwawień w stosunku rocznym wynosiła 1,96 (przedział międzykwartylowy 0,00-3,96). U 46,4% pacjentów pediatrycznych nie wystąpiły epizody krwawienia.

Leczenie krwawień: Spośród 86 krwawień, obserwowanych podczas badania II, 81,4% było kontrolowanych 1 wstrzyknięciem, a całkowicie 93,0% krwawień było kontrolowanych 2 wstrzyknięciami lub mniej. Mediana dawki na wstrzyknięcie do leczenia epizodu krwawienia wynosiła 49,69 (przedział międzykwartylowy 29,41-56,82) IU/kg. Mediana dawki całkowitej do leczenia epizodu krwawienia wynosiła 54,90 IU/kg (29,41; 71,09).

Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego ELOCTA w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu wrodzonego niedoboru czynnika VIII (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Wszystkie badania farmakokinetyczne produktu ELOCTA przeprowadzono u leczonych wcześniej pacjentów z ciężką hemofilią A. Dane przedstawione w tym punkcie uzyskano metodą chromogenną i w jednostopniowym teście krzepnięcia. Parametry farmakokinetyczne oparte na podstawie danych uzyskanych metodą chromogenną były podobne do danych pochodzących z testu jednostopniowego.

Właściwości farmakokinetyczne oceniano u 28 pacjentów (≥ 15 lat) otrzymujących produkt ELOCTA (rFVIIIFc). Po okresie wymywania trwającym co najmniej 96 godzin (4 dni) pacjenci otrzymali pojedynczą dawkę 50 IU/kg produktu ELOCTA. Próbki do badań farmakokinetycznych pobierano przed podaniem dawki i następnie w 7 punktach czasowych do 120 godzin (5 dni) po podaniu dawki. Parametry farmakokinetyczne uzyskane po dawce 50 IU/kg produktu ELOCTA są przedstawione w tabelach 3 i 4.

Tabela 3: Parametry farmakokinetyczne produktu ELOCTA, oznaczone w jednostopniowym teście krzepnięcia

Parametry farmakokinetyczne1

ELOCTA

(95% CI)

 

 

N = 28

Odzysk przyrostowy (IU/dl na IU/kg)

2,24

(2,11-2,38)

 

AUC/dawkę

51,2

(IU*h/dl na IU/kg)

(45,0-58,4)

Cmax (IU/dl)

(101-115)

 

CL (ml/h/kg)

1,95

(1,71-2,22)

 

t½ (h)

19,0

(17,0-21,1)

 

MRT (h)

25,2

(22,7-27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6-51,7)

 

1 Parametry farmakokinetyczne są przedstawione jako średnia geometryczna (95% CI)

Skróty: CI = przedział ufności; Cmax = maksymalna aktywność; AUC = pole pod krzywą zależności aktywności czynnika VIII od czasu; t½ = końcowy okres półtrwania; CL = klirens; Vss = objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym; MRT = średni czas pozostawania w organizmie.

Tabela 4: Parametry farmakokinetyczne produktu ELOCTA, oznaczone metodą chromogenną

Parametry farmakokinetyczne1

ELOCTA

(95% CI)

 

 

N = 27

Odzysk przyrostowy (IU/dl na IU/kg)

2,49

(2,28-2,73)

 

AUC/dawkę

47,5

(IU*h/dl na IU/kg)

(41,6-54,2)

Cmax (IU/dl)

(104-165)

 

CL (ml/h/kg)

2,11

(1,85-2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2-23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4-27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4-58,3)

 

1 Parametry farmakokinetyczne są przedstawione jako średnia geometryczna (95% CI)

Skróty: CI = przedział ufności; Cmax = maksymalna aktywność; AUC = pole pod krzywą zależności aktywności czynnika VIII od czasu; t½= końcowy okres półtrwania; CL = klirens; Vss = objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym; MRT = średni czas pozostawania w organizmie.

Dane farmakokinetyczne wykazują, że produkt ELOCTA ma przedłużony okres półtrwania w krążeniu.

Dzieci i młodzież

Parametry farmakokinetyczne produktu ELOCTA określono dla młodzieży w badaniu I (próbki do badań farmakokinetycznych pobierano przed podaniem dawki, a następnie w kilku punktach czasowych do 120 godzin (5 dni) po podaniu dawki), a dla dzieci w badaniu II (próbki do badań farmakokinetycznych pobierano przed podaniem dawki, a następnie w kilku punktach czasowych do 72 godzin (3 dni) po podaniu dawki). W tabelach 5 i 6 przedstawiono parametry farmakokinetyczne obliczone na podstawie danych pediatrycznych, uzyskanych od pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Tabela 5: Parametry farmakokinetyczne produktu ELOCTA dla dzieci i młodzieży, oznaczone w jednostopniowym teście krzepnięcia

Parametry

Badanie II

 

 

Badanie I*

 

 

 

 

 

<6 lat

 

6 do <12 lat

 

12 do <18 lat

farmakokinetyczne1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 23

 

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Odzysk przyrostowy

1,90

 

2,30

 

1,81

(IU/dl na IU/kg)

(1,79-2,02)

 

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

 

 

 

 

 

 

AUC/dawkę

28,9

 

38,4

 

38,2

(IU*h/dl na IU/kg)

(25,6-32,7)

 

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

 

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

 

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

 

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

 

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,46

 

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

 

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

 

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

 

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

 

1 Parametry farmakokinetyczne są przedstawione jako średnia geometryczna (95% CI)

Skróty: CI = przedział ufności; AUC = pole pod krzywą zależności aktywności czynnika VIII od czasu; t½ = końcowy okres półtrwania;

CL = klirens; MRT = średni czas pozostawania w organizmie; Vss = objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym

*Parametry farmakokinetyczne w grupie od 12 do <18 lat obejmowały pacjentów ze wszystkich grup w badaniu I z różnymi schematami pobierania próbek.

Tabela 6: Parametry farmakokinetyczne produktu ELOCTA dla dzieci i młodzieży, oznaczone metodą chromogenną

Parametry

Badanie II

 

 

Badanie I*

 

 

 

 

 

<6 lat

 

6 do <12 lat

 

12 do <18 lat

farmakokinetyczne1

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 24

 

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

 

Odzysk przyrostowy

1,88

 

2,08

 

1,91

(IU/dl na IU/kg)

(1,73-2,05)

 

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

 

AUC/dawkę

25,9

 

32,8

 

40,8

(IU*h/dl na IU/kg)

(23,4-28,7)

 

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

 

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

 

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

 

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

 

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,86

 

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

 

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

 

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

 

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

 

1 Parametry farmakokinetyczne są przedstawione jako średnia geometryczna (95% CI)

Skróty: CI = przedział ufności; AUC = pole pod krzywą zależności aktywności czynnika VIII od czasu; t½ = końcowy okres półtrwania;

CL = klirens; MRT = średni czas pozostawania w organizmie; Vss = objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym

*Parametry farmakokinetyczne w grupie od 12 do <18 lat obejmowały pacjentów ze wszystkich grup w badaniu I z różnymi schematami pobierania próbek.

W porównaniu do młodzieży i dorosłych, dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą mieć większy klirens i krótszy okres półtrwania, co jest zgodne z obserwacjami dla innych czynników krzepnięcia. Różnice te należy uwzględnić podczas podawania dawek.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z badań toksyczności ostrej i po podaniu wielokrotnym (obejmujących ocenę toksyczności miejscowej i bezpieczeństwa farmakologicznego) nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzono badań genotoksyczności, rakotwórczości, toksycznego wpływu na rozród lub rozwój zarodka i płodu. W badaniu przenikania przez łożysko wykazano, że produkt ELOCTA przenika w małych ilościach przez łożysko u myszy.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Proszek

Sacharoza

Sodu chlorek

L-histydyna

Wapnia chlorek dwuwodny

Polisorbat 20

Sodu wodorotlenek (do dostosowania pH)

Kwas solny (do dostosowania pH)

Rozpuszczalnik

Woda do wstrzykiwań

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

Należy używać wyłącznie dostarczonego zestawu do infuzji, ponieważ może dojść do niepowodzenia leczenia wskutek adsorpcji czynnika VIII na wewnętrznych powierzchniach niektórych przyrządów do wstrzykiwań.

6.3Okres ważności

Nieotwarta fiolka 3 lata

W okresie ważności produkt może być przechowywany w temperaturze pokojowej (do 30°C) przez pojedynczy okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Datę wyjęcia produktu z lodówki należy zanotować na pudełku. Po przechowywaniu w temperaturze pokojowej nie wolno wkładać produktu ponownie do lodówki. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce lub sześciu miesięcy od wyjęcia pudełka z lodówki, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Po rekonstytucji

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu po rekonstytucji przez 6 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze pokojowej (do 30°C). Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Po rekonstytucji, jeśli produkt nie jest zużyty w ciągu 6 godzin, należy go wyrzucić. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast użyć po rekonstytucji. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, użytkownik odpowiada za czas i warunki przechowywania przed użyciem.

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania oraz specjalistyczny sprzęt, służący do używania, podawania lub implantacji

Każde opakowanie zawiera:

-proszek w fiolce ze szkła typu 1 z korkiem z gumy chlorobutylowej niezawierającej lateksu

-3 ml rozpuszczalnika w ampułko-strzykawce ze szkła typu 1 z tłokiem z gumy bromobutylowej niezawierającej lateksu

-trzon tłoka

-jałowy łącznik fiolki do rekonstytucji

-jałowy zestaw do infuzji

-dwa gaziki nasączone alkoholem

-dwa plastry

-jeden gazik.

Wielkość opakowania: 1 zestaw.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Liofilizowany proszek do wstrzykiwań w fiolce należy rozpuścić w dostarczonym w ampułko-strzykawce rozpuszczalniku (woda do wstrzykiwań) przy użyciu jałowego łącznika do fiolki do rekonstytucji.

Należy delikatnie obracać fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Dodatkowe informacje dotyczące rekonstytucji i podawania, patrz ulotka dla pacjenta.

Roztwór po rekonstytucji powinien być przejrzysty lub lekko opalizujący i bezbarwny. Nie należy używać roztworów, które są mętne lub zawierają cząstki stałe. Produkt leczniczy po rekonstytucji należy przed podaniem sprawdzić wizualnie na obecność cząstek stałych i odbarwienia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Szwecja

8.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 listopada 2015

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę