Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Ulotka dla pacjenta - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEperzan
Kod ATCA10BJ04
Substancjaalbiglutide
ProducentGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Eperzan 30 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albiglutyd

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.Co to jest lek Eperzan i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eperzan

3.Jak przyjmować lek Eperzan

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Eperzan

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Instrukcje użycia fabrycznie napełnionego wstrzykiwacza (na odwrocie)

Pytania i odpowiedzi dotyczące instrukcji użycia fabrycznie napełnionego wstrzykiwacza

Proszę przeczytać obie strony niniejszej ulotki

1.Co to jest lek Eperzan i w jakim celu się go stosuje

Eperzan zawiera substancję czynną albiglutyd, który należy do grupy leków zwanych agonistami receptora GLP-1, stosowanych w celu obniżenia stężenia cukru (glukozy) we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2.

Pacjenci chorują na cukrzycę typu 2, ponieważ:

ich organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny do utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi

lub

dlatego, że organizm nie jest w stanie prawidłowo wykorzystać insuliny.

Eperzan pomaga organizmowi zwiększyć wytwarzanie insuliny, gdy stężenie cukru we krwi jest wysokie.

Eperzan stosuje się w celu zapewnienia odpowiedniego stężenia cukru we krwi:

-jako jedyny lek, jeżeli nie można uzyskać odpowiedniego stężenia cukru we krwi podczas stosowania samej diety i aktywności fizycznej, a pacjent nie może przyjmować metforminy (inny lek stosowany w

leczeniu cukrzycy)

lub

-w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, które przyjmuje się doustnie (takimi jak metformina, pochodne sulfonylomocznika, tiazolidynodiony) lub z insuliną.

Podczas stosowania leku Eperzan bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich dotychczasowych zaleceń lekarza dotyczących diety i trybu życia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eperzan

Kiedy nie stosować leku Eperzan:

jeśli pacjent ma uczulenie na albiglutyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent uzna, że występuje u niego takie uczulenie, nie powinien stosować leku Eperzan do czasu skonsultowania się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eperzan należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

jeśli pacjent choruje na cukrzycę typu 1 (insulinozależną) lub cukrzycową kwasicę ketonową (bardzo ciężkie powikłanie cukrzycy, które występuje wówczas, gdy organizm nie jest w stanie rozkładać glukozy z powodu niewystarczającej ilości insuliny), lek ten nie jest odpowiedni dla takiego pacjenta. Należy porozmawiać z lekarzem o tym jak rozpoznać objawy kwasicy ketonowej i zwrócić się po natychmiastową pomoc medyczną, jeśli wystąpią takie objawy.

jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało zapalenie trzustki. Lekarz zdecyduje, czy można zastosować lek Eperzan i omówi objawy zapalenia trzustki (patrz punkt 4).

jeśli pacjent przyjmuje pochodną sulfonylomocznika lub insulinę z powodu cukrzycy, ponieważ może wówczas wystąpić obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Lekarz może zmienić dawki tych innych leków w celu zmniejszenia tego ryzyka. (Informacje na temat objawów obniżonego stężenia cukru we krwi przedstawiono w części „Bardzo częste działania niepożądane” w punkcie 4).

jeśli u pacjenta występuje poważnie utrudnione opróżnianie żołądka (gastropareza) lub jeśli pacjent choruje na ciężką chorobę jelit (ciężkie choroby układu pokarmowego). Nie zaleca się podawania leku Eperzan u pacjentów z tymi chorobami.

Należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Eperzan, jeśli któryś z powyższych punktów dotyczy pacjenta.

Dzieci i młodzież

Nie wiadomo, czy Eperzan jest bezpieczny i skuteczny u osób w wieku poniżej 18 lat. Nie zaleca się stosowania leku Eperzan u dzieci i młodzieży.

Lek Eperzan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować (patrz też powyżej punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Nie należy stosować akarbozy, jeśli pacjent ma zmniejszoną drożność jelit.

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie akarbozę i Eperzan, należy omówić to z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeżeli istnieje możliwość zajścia w ciążę, należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas stosowania tego leku.

Ciąża

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Eperzan.

Nie ma dostępnych informacji na temat bezpieczeństwa leku Eperzan u kobiet w ciąży. Nie należy stosować leku Eperzan w czasie ciąży.

Jeśli kobieta planuje mieć dziecko, lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu leczenia lekiem Eperzan co najmniej na miesiąc przed próbą zajścia w ciążę. Wynika to z tego, że usuwanie leku Eperzan z organizmu pacjentki wymaga dłuższego czasu.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Eperzan. Nie wiadomo, czy lek Eperzan przechodzi do mleka kobiecego. Pacjentka powinna wspólnie z lekarzem podjąć decyzję, czy należy zastosować lek Eperzan, czy też kontynuować karmienie piersią. Nie należy przyjmować tego leku podczas karmienia piersią.

Płodność

Nie wiadomo czy Eperzan może wpływać na płodność u kobiet i mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Eperzan nie wpływa lub wpływa w sposób nieistotny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, jeśli pacjent przyjmuje lek Eperzan jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną, może wystąpić obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Może to powodować trudności z koncentracją oraz zawroty głowy lub senność. Jeśli tak się stanie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Zawartość sodu

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę 0,5 ml, co oznacza, że jest on zasadniczo „bezsodowy”.

3.Jak stosować lek Eperzan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz w tygodniu we wstrzyknięciu wykonywanym w tym samym dniu każdego tygodnia. Lekarz może zwiększyć dawkę do 50 mg raz w tygodniu, jeżeli stężenie cukru we krwi nie osiągnie odpowiednich wartości podczas stosowania dawki 30 mg. W razie potrzeby można zmienić dzień tygodnia, w którym pacjent przyjmuje lek Eperzan, pod warunkiem zachowania odstępu co najmniej 4 dni od przyjęcia poprzedniej dawki.

Lek Eperzan można przyjmować o dowolnej porze dnia, podczas posiłku lub między posiłkami.

Lek Eperzan jest podawany z użyciem wstrzykiwacza, dzięki czemu pacjent może samodzielnie wykonywać wstrzyknięcie. Należy porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą o tym jak prawidłowo wstrzykiwać lek Eperzan. Lek Eperzan wstrzykuje się pod skórę na brzuchu, w górnej części kończyny dolnej (na udzie) lub w tylnej części ramienia. Można wykonywać wstrzyknięcia w tej samej okolicy ciała w każdym tygodniu, lecz nie należy wykonywać wstrzyknięcia dokładnie w tym samym miejscu za każdym razem.

Leku Eperzan nie wolno wstrzykiwać do żyły (dożylnie) ani do mięśnia (domięśniowo).

Wstrzykiwacz zawiera proszek i wodę, które należy wymieszać przed użyciem. Po punkcie 6 niniejszej ulotki znajduje się instrukcja użycia, która zawiera opis „krok po kroku” sposobu wymieszania leku i samodzielnego wykonania wstrzyknięcia. W przypadku pytań lub niezrozumienia jak używać wstrzykiwacza należy poprosić o wyjaśnienie lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę.

Nigdy nie należy mieszać insuliny i leku Eperzan. W razie konieczności jednoczesnego wstrzyknięcia obu tych leków, należy wykonać dwa osobne wstrzyknięcia. Można wykonać oba te wstrzyknięcia w tej samej okolicy ciała (na przykład na brzuchu), lecz nie należy wykonywać obu wstrzyknięć bardzo blisko siebie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eperzan

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku Eperzan należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady. Jeśli to możliwe, należy pokazać im opakowanie leku lub niniejszą ulotkę. U pacjenta mogą wystąpić nasilone nudności (mdłości), wymioty lub bóle głowy.

Pominięcie zastosowania leku Eperzan

W przypadku pominięcia dawki należy wstrzyknąć następną dawkę możliwie jak najszybciej, o ile nie upłynęły jeszcze 3 doby od zaplanowanego czasu przyjęcia pominiętej dawki. Następnie można powrócić do podawania leku w dniu tygodnia, w którym stosowany był zazwyczaj. Jeśli upłynęło więcej niż 3 dni od czasu pominięcia dawki, wówczas należy zaczekać i wykonać następne zaplanowane wstrzyknięcie w normalnym terminie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Eperzan

Lek Eperzan należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz. W przypadku przerwania stosowania leku Eperzan mogą wystąpić nieprawidłowości stężenia cukru we krwi. Nie należy przerywać jego stosowania, chyba że zaleci to lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ryzyko wystąpienia ostrego zapalenia trzustki

Zapalenie trzustki opisywano jako niezbyt częste działanie niepożądane. Może ono wystąpić u nie więcej niż

1 na 100 osób.

Zapalenie trzustki może być ciężkie i zagrażające życiu.

Jeśli u pacjenta wystąpi:

silny ból brzucha, który nie ustępuje, może to być objawem zapalenia trzustki. Takim dolegliwościom bólowym mogą towarzyszyć wymioty. Pacjent może odczuwać promieniowanie bólu od przodu (od strony brzucha) w kierunku pleców.

Należy przerwać stosowanie leku Eperzan i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem

Inne działania niepożądane leku Eperzan

Bardzo częste: mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób:

obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) w przypadku stosowania leku Eperzan w skojarzeniu z insuliną lub pochodną sulfonylomocznika. Objawami ostrzegawczymi hipoglikemii mogą być: zimne poty, chłodna blada skóra, ból głowy, uczucie senności, osłabienie, zawroty głowy, splątanie lub drażliwość, uczucie głodu, szybkie bicie serca oraz uczucie roztrzęsienia. Lekarz poinformuje pacjenta jak należy postępować w przypadku wystąpienia hipoglikemii.

biegunka

mdłości (nudności)

wysypka, zaczerwienienie lub świąd skóry w miejscu wstrzyknięcia leku Eperzan

Częste: mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób:

zakażenie w klatce piersiowej (zapalenie płuc)

obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) w przypadku stosowania leku Eperzan w monoterapii lub w skojarzeniu z metforminą lub pioglitazonem

nieregularne bicie serca

wymioty

zaparcia

niestrawność

zgaga (refluks żołądkowo-przełykowy)

Niezbyt częste: mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób:

zmniejszenie drożności jelit

Rzadkie: mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób

reakcja alergiczna (nadwrażliwość); obejmuje to również takie objawy jak miejscowa lub uogólniona wysypka, zaczerwienienie lub swędzenie skóry i trudności w oddychaniu

Ponadto zgłaszano inne działania niepożądane (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

osłabienie apetytu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Eperzan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na wstrzykiwaczu i kartoniku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Wstrzykiwacze i igły należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do chwili ich użycia.

Przechowywać w lodówce (2C–8 C). Nie zamrażać. Lek można przechowywać przed użyciem w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 30 C) nie dłużej niż łącznie 4 tygodnie. Po tym czasie wstrzykiwacz należy zużyć lub wyrzucić.

Po wymieszaniu proszku i płynu we wstrzykiwaczu, wstrzykiwacza należy użyć w ciągu 8 godzin.

Wstrzykiwacza należy użyć bezpośrednio po przyłączeniu i odpowietrzeniu igły. Lek może zaschnąć wewnątrz igły i zablokować ją, jeżeli wstrzykiwacz nie zostanie użyty od razu po jej przyłączeniu.

Każdego wstrzykiwacza można użyć tylko jeden raz.

Po użyciu wstrzykiwacza nie należy usuwać igły. Wstrzykiwacz należy wyrzucić zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Eperzan

-Substancją czynną leku jest albiglutyd.

Każdy wstrzykiwacz 30 mg umożliwia podanie 30 mg albiglutydu w objętości 0,5 ml.

-Rozpuszczalnikiem jest woda do wstrzykiwań.

-Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny (patrz punkt 2 w części „Zawartość sodu”), trehaloza dwuwodna, mannitol, polisorbat 80.

Jak wygląda lek Eperzan i co zawiera opakowanie

Lek Eperzan jest dostarczany we wstrzykiwaczach do samodzielnego wykonywania wstrzyknięć przez pacjenta. Każdy wstrzykiwacz zawiera biały do żółtego proszek i bezbarwny rozpuszczalnik w oddzielnych komorach. Do każdego wstrzykiwacza dodana jest igła.

Wstrzykiwacze są dostarczane w opakowaniach po 4 wstrzykiwacze i 4 igły lub w opakowaniach zbiorczych zawierających 3 opakowania, po 4 wstrzykiwacze i 4 igły każde. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlandia

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii:

Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:++385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: <{MM/RRRR}>

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUKCJA UŻYCIA

Eperzan 30 mg, wstrzykiwacz do podawania leku raz w tygodniu

Należy przeczytać wszystkie poniższe instrukcje, w tym część Pytania i odpowiedzi, i postępować zgodnie z nimi, aby wymieszać lek i przygotować wstrzykiwacz do wstrzyknięcia.

Należy zachować te instrukcje i korzystać z nich za każdym razem podczas przygotowywania leku.

Niewykonanie etapów od A do C w odpowiedniej kolejności może spowodować uszkodzenie wstrzykiwacza.

Opis wstrzykiwacza

Przezroczysty wkład

Korpus wstrzykiwacza

Wstrzykiwacz zawiera lek w postaci proszku w jednej komorze wkładu i wodę w drugiej. Składniki należy wymieszać, przekręcając wkład wstrzykiwacza.

Okienko

Cyfra 3: Usunięte zostały duże pęcherzyki powietrza, wysunął się przycisk wstrzykujący, a wstrzykiwacz jest przygotowany do wykonania wstrzyknięcia.

Cyfra 2: Lek w postaci proszku i woda są wymieszane. Należy odczekać 15 minut, a następnie dołączyć igłę.

Cyfra 1: Wstrzykiwacz jest gotowy do użycia. Lek w postaci proszku i woda znajdują się w oddzielnych komorach w przezroczystym wkładzie.

Przycisk wstrzykujący*

*Przycisk wstrzykujący znajduje się wewnątrz wstrzykiwacza, do czasu aż wstrzykiwacz będzie gotowy do wykonania wstrzyknięcia.

UWAGA:

Nie należy dopuszczać do zamrożenia wstrzykiwacza. W przypadku zamrożenia wstrzykiwacza należy go wyrzucić.

W przypadku przechowywania wstrzykiwacza w lodówce należy pozostawić go w temperaturze pokojowej na 15 minut przed rozpoczęciem etapu A.

Nie należy używać ponownie igieł, ponownie zakładać ich osłonek ani zdejmować ich z wstrzykiwacza.

Wstrzykiwacz należy wyrzucić od razu po wykonaniu wstrzyknięcia.

Przed rozpoczęciem: Umyć ręce, następnie zebrać i sprawdzić materiały

Umyć ręce.

Wyjąć wstrzykiwacz i nową igłę z opakowania i sprawdzić etykietę na wstrzykiwaczu, aby upewnić się, czy zawiera on przepisaną pacjentowi dawkę leku.

Przygotować czysty, pusty kubek do umieszczenia w nim wstrzykiwacza na czas mieszania się leku, zegar/minutnik do odmierzenia czasu mieszania leku, a także pojemnik do wyrzucenia wstrzykiwacza (elementy te nie są dołączone do produktu).

Igła

Eperzan 30 mg - jednorazowy wstrzykiwacz

 

Zewnętrzna osłonka igły

Wewnętrzna osłonka igły

Igła

Zabezpieczenie

NIE przyłączać igły wcześniej niż zalecono w instrukcji w etapie B

Czysty, pusty kubek

Zegar/minutnik

ETAP A: Sprawdzić wstrzykiwacz i wymieszać lek

Sprawdzić wstrzykiwacz

Upewnić się, czy dostępne są wszystkie materiały wymienione powyżej (wstrzykiwacz, igła, kubek, zegar/minutnik, sprzęt do usunięcia wstrzykiwacza).

Sprawdzić termin ważności na wstrzykiwaczu. Nie używać po upływie terminu ważności.

SPRAWDZIĆ TERMIN WAŻNOŚCI

Sprawdzić, czy w okienku znajduje się cyfra [1].

NIE NALEŻY używać wstrzykiwacza, jeżeli nie jest widoczna cyfra [1].

Przekręcić wkład wstrzykiwacza, aby wymieszać lek

Uchwycić korpus wstrzykiwacza w taki sposób, aby przezroczysty wkład był skierowany do góry, tak aby widoczna była cyfra [1] w okienku.

Drugą ręką przekręcić przezroczysty wkład w kierunku wskazanym strzałką (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do poczucia/usłyszenia „kliknięcia” wstrzykiwacza i pojawienia się w okienku cyfry [2]. Lek w postaci proszku zostanie wówczas wymieszany z płynem w przezroczystym wkładzie.

"KLIKNIĘCIE"

Powoli i delikatnie przechylić wstrzykiwacz z boku na bok 5 razy, aby wymieszać lek (ruchem przypominającym ruch wycieraczki w samochodzie).

NIE NALEŻY mocno wstrząsać wstrzykiwaczem, aby uniknąć powstania piany, która może mieć wpływ na podaną dawkę.

NIE NALEŻY mocno wstrząsać wstrzykiwaczem

5 RAZY

Zaczekać na rozpuszczenie się leku

Umieścić wstrzykiwacz w czystym, pustym kubku, tak aby przezroczysty wkład był skierowany do góry.

Ustawić zegar/minutnik na 15 minut.

Czas

oczekiwania

Należy odczekać 15 minut, aby lek się rozpuścił, przed przejściem do etapu B.

Przygotowany wstrzykiwacz można przechowywać nie dłużej niż 8 godzin przed przejściem do etapu B. Wstrzykiwacza należy użyć niezwłocznie po dołączeniu igły.

ETAP B: Dołączyć igłę i przygotować wstrzykiwacz do wstrzyknięcia

Po upływie 15 minut należy umyć ręce i niezwłocznie wykonać pozostałe czynności.

Sprawdzić rozpuszczony lek

Ponownie powoli i delikatnie przechylić wstrzykiwacz z boku na bok 5 razy, aby wymieszać lek (ruchem przypominającym ruch wycieraczki w samochodzie). NIE NALEŻY mocno wstrząsać wstrzykiwaczem, aby uniknąć powstania piany, która może mieć wpływ na podaną dawkę.

POWTÓRZYĆ PRZECHYLANIE

NIE NALEŻY mocno wstrząsać wstrzykiwaczem

5 TIMES

Sprawdzić przez okienko, czy płyn we wkładzie jest klarowny i czy nie zawiera cząstek stałych.

SPRAWDZIĆ, CZY NIE MA CZĄSTEK

STAŁYCH

Jeżeli w płynie nadal widać cząstki stałe,

NIE NALEŻY używać wstrzykiwacza

Płyn powinien mieć barwę żółtą, a na jego powierzchni będą znajdować się duże pęcherzyki powietrza.

Dołączyć igłę

Oderwać zabezpieczenie z zewnętrznej osłonki igły.

Uchwycić wstrzykiwacz w taki sposób, aby przezroczysty wkład był skierowany ku górze.

Mocno wcisnąć igłę prosto w dół na przezroczysty wkład aż do poczucia/usłyszenia „kliknięcia”, które oznacza prawidłowe umocowanie igły.

KLIKNIĘCIE

MOCNO WCISNĄĆ

NIE NALEŻY przekręcać igły ani wciskać jej pod kątem.

Usunąć pęcherzyki powietrza

Trzymając wstrzykiwacz z igłą skierowaną do góry delikatnie postukać przezroczysty wkład 2–3 razy, aby duże pęcherzyki powietrza uniosły się do góry.

POSTUKAĆ WKŁAD

Trzymać wstrzykiwacz pionowo

Niewielkie pęcherzyki mogą pozostać i nie muszą unosić się do góry.

Przekręcić wstrzykiwacz w celu odpowietrzenia igły

PO dołączeniu igły gdy w okienku znajduje się cyfra [2] powoli przekręcić przezroczysty wkład kilka razy w kierunku wskazanym strzałką (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do poczucia/usłyszenia „kliknięcia” wstrzykiwacza i pojawienia się w okienku cyfry [3]. Spowoduje to usunięcie dużych pęcherzyków powietrza z przezroczystego wkładu. Ponadto w dolnej części wstrzykiwacza wysunie się przycisk wstrzykujący.

“KLIKNIĘCIE”

ETAP C: Zdjąć obie osłonki igły i wstrzyknąć lek

Zdjąć osłonki igły

Ostrożnie zdjąć zewnętrzną osłonkę igły, a następnie wewnętrzną osłonkę igły. Z igły może wydostać się kilka kropli płynu. Jest to prawidłowe.

Etap 1: Zdjąć zewnętrzną

Etap 2: Zdjąć wewnętrzną

osłonkę igły

osłonkę igły

Wstrzyknąć lek

Wprowadzić igłę w skórę na brzuchu, udzie lub w górnej części ramienia i wstrzyknąć lek w sposób, jaki zademonstrował pacjentowi lekarz lub pielęgniarka.

Miejsca wstrzyknięcia

Powoli i równomiernie nacisnąć kciukiem przycisk wstrzykujący, aby wykonać wstrzyknięcie leku.

Im wolniej naciskany jest ten przycisk, tym mniej nieprzyjemne jest wstrzyknięcie.

Należy trzymać wciśnięty przycisk wstrzykujący aż do czasu usłyszenia „kliknięcia”. Trzymając kciuk na przycisku powoli policzyć do 5, aby podać pełną dawkę leku.

KLIKNIĘCIE

 

Powoli liczyć do 5

 

 

 

 

 

 

Powoli i równomiernie wykonać wstrzyknięcie. Po usłyszeniu kliknięcia policzyć do 5, aby podać pełną dawkę leku

Po policzeniu do 5 wysunąć igłę ze skóry.

Wyrzucić wstrzykiwacz

Nie należy zakładać ponownie osłonek igły ani odłączać igły od wstrzykiwacza.

Nie należy wyrzucać zużytego wstrzykiwacza do odpadów gospodarczych. Należy go usunąć zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza lub farmaceuty.

Pytania i odpowiedzi

Okienko z cyfrą

Czy cyfry 1, 2 i 3 oznaczają wybraną dawkę leku?

Nie – pacjent nie musi wybierać dawki. Cyfry te mają pomóc w przygotowaniu i wykonaniu wstrzyknięcia leku.

Cyfra 1 – Wstrzykiwacz jest gotowy do użycia. Lek w postaci proszku i woda znajdują się w oddzielnych komorach w przezroczystym wkładzie.

Cyfra 2 – Lek w postaci proszku i woda są połączone, a następnie wymieszane po delikatnym przechylaniu wstrzykiwacza. Należy odczekać 15 minut, a następnie dołączyć igłę.

Cyfra 3 – Usunięte zostały duże pęcherzyki powietrza, wysunął się przycisk wstrzykujący, a wstrzykiwacz jest przygotowany do wykonania wstrzyknięcia.

Co należy zrobić, jeśli nie usłyszy się „kliknięcia” w chwili pojawiania się cyfr 2 lub 3 w okienku?

Jeśli nie usłyszy się „kliknięcia” w chwili pojawiania się cyfry 2 lub cyfry 3 w okienku, może to oznaczać, że cyfra nie jest dokładnie wyśrodkowana w okienku. Należy wówczas delikatnie przekręcić przezroczysty wkład w kierunku wskazanym strzałką, do usłyszenia „kliknięcia” i wyśrodkowania cyfry w okienku.

Etap A – Sprawdzić wstrzykiwacz i wymieszać lek

Co się stanie, jeżeli nie odczekano 15 minut po przekręceniu wkładu i pojawieniu się cyfry 2?

Jeśli pacjent nie odczeka pełnych 15 minut, lek w postaci proszku może nie zostać prawidłowo wymieszany z wodą. Może to spowodować unoszenie się cząstek stałych w przezroczystym wkładzie, podanie niepełnej dawki leku i/lub zablokowanie igły. Odczekanie pełnych 15 minut gwarantuje, że lek w postaci proszku i woda zostaną odpowiednio wymieszane, pomimo iż wizualnie może wydawać się, że wymieszanie nastąpiło już wcześniej.

Co się stanie, jeżeli wstrzykiwacz będzie pozostawiony na dłużej niż 15 minut po przekręceniu wkładu i pojawieniu się cyfry 2 w etapie A?

Jeżeli nie dołączono igły, wstrzykiwacza można użyć w ciągu 8 godzin od chwili rozpoczęcia wykonywania etapu A. Jeżeli upłynęło więcej niż 8 godzin od czasu wymieszania leku w etapie A, wstrzykiwacz należy wyrzucić i należy użyć innego wstrzykiwacza.

Etap B – Dołączyć igłę i przygotować wstrzykiwacz do wstrzyknięcia

Co zrobić, jeżeli zostawiło się wstrzykiwacz z przyłączoną igłą w etapie B i później powróciło się w celu dokończenia etapu C?

Może to spowodować zablokowanie igły – od etapu B należy niezwłocznie przejść do etapu C.

Co się stanie, jeżeli igła nie zostanie przyłączona jak przedstawiono w instrukcji w etapie B?

Nie należy przyłączać igły w etapie A. Jeżeli igła zostanie przyłączona w etapie A, wówczas może nastąpić utrata części leku w trakcie mieszania. W przypadku gdy igła zostanie przyłączona w etapie A, wstrzykiwacz należy wyrzucić i należy użyć nowego wstrzykiwacza.

Igłę należy przyłączyć gdy cyfra 2 jest widoczna w okienku, przed przekręceniem wkładu do następnej pozycji (cyfra 3). Umożliwi to uwolnienie powietrza z wnętrza wkładu przez igłę.

oJeśli igła zostanie przyłączona po tym jak cyfra 3 pojawi się w okienku, wstrzykiwać może nie dostarczyć pełnej dawki leku lub się zaciąć. Wstrzykiwacz należy wyrzucić i należy użyć nowego wstrzykiwacza.

Igłę należy zamocować poprzez wciśnięcie aż do poczucia/usłyszenia „kliknięcia”, a nie poprzez jej nakręcenie. Jeżeli przez przypadek igła zostanie nakręcona, a nie wciśnięta, a cyfra 2 jest nadal widoczna w okienku, wstrzykiwać może nadal zostać użyty.

Jeśli nie da się przekręcić wkładu do cyfry 3, wstrzykiwacz należy wyrzucić i użyć nowego wstrzykiwacza.

Etap C – Zdjąć obie osłonki igły i wstrzyknąć lek

Nadal pozostają niewielkie pęcherzyki powietrza. Czy można wówczas użyć wstrzykiwacza?

Tak – niewielkie pęcherzyki powietrza mogą pozostać; jest to prawidłowe i nie ma wpływu na podanie właściwej dawki leku. Niewielkie pęcherzyki powietrza nie są szkodliwe.

Po podaniu leku w przezroczystym wkładzie pozostaje pewna ilość płynu.

Jest to prawidłowe. Jeśli wystąpiło słyszalne/wyczuwalne „kliknięcie” przycisku wstrzykującego i pacjent odliczył powoli do 5 przed wysunięciem igły ze skóry, wówczas podana dawka leku jest właściwa.

Należy sprawdzić, czy

30 mg

stosowane jest właściwe

 

dawkowanie.

 

Instrukcje te dotyczą dawki:

 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Eperzan 50 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Albiglutyd

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.Co to jest lek Eperzan i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eperzan

3.Jak przyjmować lek Eperzan

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Eperzan

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Instrukcje użycia fabrycznie napełnionego wstrzykiwacza (na odwrocie)

Pytania i odpowiedzi dotyczące instrukcji użycia fabrycznie napełnionego wstrzykiwacza

Proszę przeczytać obie strony niniejszej ulotki

1.Co to jest lek Eperzan i w jakim celu się go stosuje

Eperzan zawiera substancję czynną albiglutyd, który należy do grupy leków zwanych agonistami receptora GLP-1, stosowanych w celu obniżenia stężenia cukru (glukozy) we krwi u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2.

Pacjenci chorują na cukrzycę typu 2, ponieważ:

ich organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny do utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi

lub

dlatego, że organizm nie jest w stanie prawidłowo wykorzystać insuliny.

Eperzan pomaga organizmowi zwiększyć wytwarzanie insuliny, gdy stężenie cukru we krwi jest wysokie. Eperzan stosuje się w celu zapewnienia odpowiedniego stężenia cukru we krwi:

-jako jedyny lek, jeżeli nie można uzyskać odpowiedniego stężenia cukru we krwi podczas stosowania samej diety i aktywności fizycznej, a pacjent nie może przyjmować metforminy (inny lek stosowany w

leczeniu cukrzycy)

lub

-w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, które przyjmuje się doustnie (takimi jak metformina, pochodne sulfonylomocznika, tiazolidynodiony) lub z insuliną.

Podczas stosowania leku Eperzan bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich dotychczasowych zaleceń lekarza dotyczących diety i trybu życia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Eperzan

Kiedy nie stosować leku Eperzan:

jeśli pacjent ma uczulenie na albiglutyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Jeśli pacjent uzna, że występuje u niego takie uczulenie, nie powinien stosować leku Eperzan do czasu skonsultowania się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Eperzan należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

jeśli pacjent choruje na cukrzycę typu 1 (insulinozależną) lub cukrzycową kwasicę ketonową (bardzo ciężkie powikłanie cukrzycy, które występuje wówczas, gdy organizm nie jest w stanie rozkładać glukozy z powodu niewystarczającej ilości insuliny), lek ten nie jest odpowiedni dla takiego pacjenta. Należy porozmawiać z lekarzem o tym jak rozpoznać objawy kwasicy ketonowej i zwrócić się po natychmiastową pomoc medyczną, jeśli wystąpią takie objawy.

jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowało zapalenie trzustki. Lekarz zdecyduje, czy można zastosować lek Eperzan i omówi objawy zapalenia trzustki (patrz punkt 4).

jeśli pacjent przyjmuje pochodną sulfonylomocznika lub insulinę z powodu cukrzycy, ponieważ może wówczas wystąpić obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Lekarz może zmienić dawki tych innych leków w celu zmniejszenia tego ryzyka. (Informacje na temat objawów obniżonego stężenia cukru we krwi przedstawiono w części „Bardzo częste działania niepożądane” w punkcie 4).

jeśli u pacjenta występuje poważnie utrudnione opróżnianie żołądka (gastropareza) lub jeśli pacjent choruje na ciężką chorobę jelit (ciężkie choroby układu pokarmowego). Nie zaleca się podawania leku Eperzan u pacjentów z tymi chorobami.

Należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Eperzan, jeśli któryś z powyższych punktów dotyczy pacjenta.

Dzieci i młodzież

Nie wiadomo, czy Eperzan jest bezpieczny i skuteczny u osób w wieku poniżej 18 lat. Nie zaleca się stosowania leku Eperzan u dzieci i młodzieży.

Lek Eperzan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować (patrz też powyżej punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Nie należy stosować akarbozy, jeśli pacjent ma zmniejszoną drożność jelit.

Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie akarbozę i Eperzan, należy omówić to z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeżeli istnieje możliwość zajścia w ciążę, należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas stosowania tego leku.

Ciąża

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Eperzan.

Nie ma dostępnych informacji na temat bezpieczeństwa leku Eperzan u kobiet w ciąży. Nie należy stosować leku Eperzan w czasie ciąży.

Jeśli kobieta planuje mieć dziecko, lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu leczenia lekiem Eperzan co najmniej na miesiąc przed próbą zajścia w ciążę. Wynika to z tego, że usuwanie leku Eperzan z organizmu pacjentki wymaga dłuższego czasu.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Eperzan. Nie wiadomo, czy lek Eperzan przechodzi do mleka kobiecego. Pacjentka powinna wspólnie z lekarzem podjąć decyzję, czy należy zastosować lek Eperzan, czy też kontynuować karmienie piersią. Nie należy przyjmować tego leku podczas karmienia piersią.

Płodność

Nie wiadomo czy Eperzan może wpływać na płodność u kobiet i mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Eperzan nie wpływa lub wpływa w sposób nieistotny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, jeśli pacjent przyjmuje lek Eperzan jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną, może wystąpić obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Może to powodować trudności z koncentracją oraz zawroty głowy lub senność. Jeśli tak się stanie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Zawartość sodu

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę 0,5 ml, co oznacza, że jest on zasadniczo „bezsodowy”.

3.Jak stosować lek Eperzan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Zalecana dawka wynosi 30 mg raz w tygodniu we wstrzyknięciu wykonywanym w tym samym dniu każdego tygodnia. Lekarz może zwiększyć dawkę do 50 mg raz w tygodniu, jeżeli stężenie cukru we krwi nie osiągnie odpowiednich wartości podczas stosowania dawki 30 mg. W razie potrzeby można zmienić dzień tygodnia, w którym pacjent przyjmuje lek Eperzan, pod warunkiem zachowania odstępu co najmniej 4 dni od przyjęcia poprzedniej dawki.

Lek Eperzan można przyjmować o dowolnej porze dnia, podczas posiłku lub między posiłkami.

Lek Eperzan jest podawany z użyciem wstrzykiwacza, dzięki czemu pacjent może samodzielnie wykonywać wstrzyknięcie. Należy porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą o tym jak prawidłowo wstrzykiwać lek Eperzan. Lek Eperzan wstrzykuje się pod skórę na brzuchu, w górnej części kończyny dolnej (na udzie) lub w tylnej części ramienia. Można wykonywać wstrzyknięcia w tej samej okolicy ciała w każdym tygodniu, lecz nie należy wykonywać wstrzyknięcia dokładnie w tym samym miejscu za każdym razem.

Leku Eperzan nie wolno wstrzykiwać do żyły (dożylnie) ani do mięśnia (domięśniowo).

Wstrzykiwacz zawiera proszek i wodę, które należy wymieszać przed użyciem. Po punkcie 6 niniejszej ulotki znajduje się instrukcja użycia, która zawiera opis „krok po kroku” sposobu wymieszania leku i samodzielnego wykonania wstrzyknięcia. W przypadku pytań lub niezrozumienia jak używać wstrzykiwacza należy poprosić o wyjaśnienie lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę.

Nigdy nie należy mieszać insuliny i leku Eperzan. W razie konieczności jednoczesnego wstrzyknięcia obu tych leków, należy wykonać dwa osobne wstrzyknięcia. Można wykonać oba te wstrzyknięcia w tej samej okolicy ciała (na przykład na brzuchu), lecz nie należy wykonywać obu wstrzyknięć bardzo blisko siebie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eperzan

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku Eperzan należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady. Jeśli to możliwe, należy pokazać im opakowanie leku lub niniejszą ulotkę. U pacjenta mogą wystąpić nasilone nudności (mdłości), wymioty lub bóle głowy.

Pominięcie zastosowania leku Eperzan

W przypadku pominięcia dawki należy wstrzyknąć następną dawkę możliwie jak najszybciej, o ile nie upłynęły jeszcze 3 doby od zaplanowanego czasu przyjęcia pominiętej dawki. Następnie można powrócić do podawania leku w dniu tygodnia, w którym stosowany był zazwyczaj. Jeśli upłynęło więcej niż 3 dni od czasu pominięcia dawki, wówczas należy zaczekać i wykonać następne zaplanowane wstrzyknięcie w normalnym terminie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Eperzan

Lek Eperzan należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz. W przypadku przerwania stosowania leku Eperzan mogą wystąpić nieprawidłowości stężenia cukru we krwi. Nie należy przerywać jego stosowania, chyba że zaleci to lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ryzyko wystąpienia ostrego zapalenia trzustki

Zapalenie trzustki opisywano jako niezbyt częste działanie niepożądane. Może ono wystąpić u nie więcej niż

1 na 100 osób.

Zapalenie trzustki może być ciężkie i zagrażające życiu.

Jeśli u pacjenta wystąpi:

silny ból brzucha, który nie ustępuje, może to być objawem zapalenia trzustki. Takim dolegliwościom bólowym mogą towarzyszyć wymioty. Pacjent może odczuwać promieniowanie bólu od przodu (od strony brzucha) w kierunku pleców.

Należy przerwać stosowanie leku Eperzan i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem

Inne działania niepożądane leku Eperzan

Bardzo częste: mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób:

obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) w przypadku stosowania leku Eperzan w skojarzeniu z insuliną lub pochodną sulfonylomocznika. Objawami ostrzegawczymi hipoglikemii mogą być: zimne poty, chłodna blada skóra, ból głowy, uczucie senności, osłabienie, zawroty głowy, splątanie lub drażliwość, uczucie głodu, szybkie bicie serca oraz uczucie roztrzęsienia. Lekarz poinformuje pacjenta jak należy postępować w przypadku wystąpienia hipoglikemii.

biegunka

mdłości (nudności)

wysypka, zaczerwienienie lub świąd skóry w miejscu wstrzyknięcia leku Eperzan

Częste: mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób:

zakażenie w klatce piersiowej (zapalenie płuc)

obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) w przypadku stosowania leku Eperzan w monoterapii lub w skojarzeniu z metforminą lub pioglitazonem

nieregularne bicie serca

wymioty

zaparcia

niestrawność

zgaga (refluks żołądkowo-przełykowy)

Niezbyt częste: mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób:

zmniejszenie drożności jelit

Rzadkie: mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób

reakcja alergiczna (nadwrażliwość); obejmuje to również takie objawy jak miejscowa lub uogólniona wysypka, zaczerwienienie lub swędzenie skóry i trudności w oddychaniu

Ponadto zgłaszano inne działania niepożądane (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

osłabienie apetytu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Eperzan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na wstrzykiwaczu i kartoniku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Wstrzykiwacze i igły należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do chwili ich użycia.

Przechowywać w lodówce (2C–8 C). Nie zamrażać. Lek można przechowywać przed użyciem w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 30 C) nie dłużej niż łącznie 4 tygodnie. Po tym czasie wstrzykiwacz należy zużyć lub wyrzucić.

Po wymieszaniu proszku i płynu we wstrzykiwaczu, wstrzykiwacza należy użyć w ciągu 8 godzin.

Wstrzykiwacza należy użyć bezpośrednio po przyłączeniu i odpowietrzeniu igły. Lek może zaschnąć wewnątrz igły i zablokować ją, jeżeli wstrzykiwacz nie zostanie użyty od razu po jej przyłączeniu.

Każdego wstrzykiwacza można użyć tylko jeden raz.

Po użyciu wstrzykiwacza nie należy usuwać igły. Wstrzykiwacz należy wyrzucić zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Eperzan

-Substancją czynną leku jest albiglutyd.

Każdy wstrzykiwacz 50 mg umożliwia podanie 50 mg albiglutydu w objętości 0,5 ml.

-Rozpuszczalnikiem jest woda do wstrzykiwań.

-Pozostałe składniki leku to: sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan bezwodny (patrz punkt 2 w części „Zawartość sodu”), trehaloza dwuwodna, mannitol, polisorbat 80.

Jak wygląda lek Eperzan i co zawiera opakowanie

Lek Eperzan jest dostarczany we wstrzykiwaczach do samodzielnego wykonywania wstrzyknięć przez pacjenta. Każdy wstrzykiwacz zawiera biały do żółtego proszek i bezbarwny rozpuszczalnik w oddzielnych komorach. Do każdego wstrzykiwacza dodana jest igła.

Wstrzykiwacze są dostarczane w opakowaniach po 4 wstrzykiwacze i 4 igły lub w opakowaniach zbiorczych zawierających 3 opakowania, po 4 wstrzykiwacze i 4 igły każde. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlandia

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii:

Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:++385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Data ostatniej aktualizacji ulotki: <{MM/RRRR}>

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUKCJA UŻYCIA

Eperzan 50 mg, wstrzykiwacz do podawania leku raz w tygodniu

Okienko

 

Należy przeczytać wszystkie poniższe instrukcje, w

 

Cyfra 3: Usunięte zostały duże

 

pęcherzyki powietrza, pojawił się

 

Przezroczysty

przycisk wstrzykujący, a

tym część Pytania i odpowiedzi, i postępować zgodnie

wstrzykiwacz jest przygotowany do

 

 

 

 

wkład

wykonania wstrzyknięcia.

z nimi, aby wymieszać lek i przygotować

 

Cyfra 2: Lek w postaci proszku i

wstrzykiwacz do wstrzyknięcia.

 

 

woda są wymieszane. Należy

 

 

 

 

odczekać 30 minut, a następnie

 

 

dołączyć igłę.

Należy zachować te instrukcje i korzystać z nich za

 

 

każdym razem podczas przygotowywania leku.

 

Cyfra 1: Wstrzykiwacz jest gotowy

 

do użycia. Lek w postaci proszku i

 

 

 

 

woda znajdują się w oddzielnych

Niewykonanie etapów od A do C w odpowiedniej

 

komorach w przezroczystym

 

wkładzie.

kolejności może spowodować uszkodzenie

Korpus

 

wstrzykiwacza.

wstrzykiwacza

 

 

 

 

Opis wstrzykiwacza

 

 

Przycisk wstrzykujący*

 

 

*Przycisk wstrzykujący znajduje się

 

 

 

 

 

 

wewnątrz wstrzykiwacza do czasu

Wstrzykiwacz zawiera lek w postaci proszku w

 

aż wstrzykiwacz będzie gotowy do

 

wykonania wstrzyknięcia.

jednej komorze wkładu i wodę w drugiej. Składniki

 

 

 

 

należy wymieszać, przekręcając wkład

 

 

wstrzykiwacza.

 

 

 

UWAGA:

 

 

 

Nie należy dopuszczać do

W przypadku przechowywania

Nie należy używać ponownie igieł,

zamrożenia

wstrzykiwacza w lodówce

ponownie zakładać ich osłonek ani

wstrzykiwacza. W

należy pozostawić go w

zdejmować ich z wstrzykiwacza.

przypadku zamrożenia

temperaturze pokojowej na

Wstrzykiwacz należy wyrzucić od

wstrzykiwacza należy go

15 minut przed rozpoczęciem

razu po wykonaniu wstrzyknięcia.

wyrzucić.

etapu A.

 

 

Przed rozpoczęciem: Umyć ręce, następnie zebrać i sprawdzić materiały

Umyć ręce.

Wyjąć wstrzykiwacz i nową igłę z opakowania i sprawdzić etykietę na wstrzykiwaczu, aby upewnić się, czy zawiera on przepisaną pacjentowi dawkę leku.

Przygotować czysty, pusty kubek do umieszczenia w nim wstrzykiwacza na czas mieszania się leku, zegar/minutnik do odmierzenia czasu mieszania leku, a także pojemnik do wyrzucenia wstrzykiwacza (elementy te nie są dołączone do produktu).

Igła

Zewnętrzna osłonka igły

Wewnętrzna osłonka igły

Igła

Zabezpieczenie

NIE przyłączać igły wcześniej

niż zalecono w instrukcji w etapie B

Eperzan 50 mg - jednorazowy wstrzykiwacz

EPERZAN 50 mg we wstrzykiwaczu wymaga odczekania 30 minut, aby nastąpiło wymieszanie leku w postaci proszku z wodą na etapie A. Ten czas jest inny niż dla wstrzykiwacza EPERZAN 30 mg, którego pacjent mógł używać wcześniej

Czysty, pusty kubek

Zegar/minutnik

ETAP A: Sprawdzić wstrzykiwacz i wymieszać lek

Sprawdzić wstrzykiwacz

Upewnić się, czy dostępne są wszystkie materiały wymienione powyżej (wstrzykiwacz, igła, kubek, zegar/minutnik, sprzęt do usunięcia wstrzykiwacza).

Sprawdzić termin ważności na wstrzykiwaczu. Nie używać po upływie terminu ważności.

SPRAWDZIĆ TERMIN WAŻNOŚCI

Sprawdzić, czy w okienku znajduje się cyfra [1].

NIE NALEŻY używać wstrzykiwacza, jeżeli nie jest widoczna cyfra [1].

Przekręcić wkład wstrzykiwacza, aby wymieszać lek

Uchwycić korpus wstrzykiwacza w taki sposób, aby przezroczysty wkład był skierowany do góry, tak aby widoczna była cyfra [1] w okienku.

Drugą ręką przekręcić przezroczysty wkład w kierunku wskazanym strzałką (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do poczucia/usłyszenia „kliknięcia” wstrzykiwacza i pojawienia się w okienku cyfry [2]. Lek w postaci proszku zostanie wówczas wymieszany z płynem w przezroczystym wkładzie.

"KLIKNIĘCIE"

Powoli i delikatnie przechylić wstrzykiwacz z boku na bok 5 razy, aby wymieszać lek (ruchem przypominającym ruch wycieraczki w samochodzie).

NIE NALEŻY mocno wstrząsać wstrzykiwaczem, aby uniknąć powstania piany, która może mieć wpływ na podaną dawkę.

5 RAZY

NIE należy mocno wstrząsać wstrzykiwaczem

Zaczekać na rozpuszczenie się leku

Umieścić wstrzykiwacz w czystym, pustym kubku, tak aby przezroczysty wkład był skierowany do góry.

Ustawić zegar/minutnik na 30 minut.

ODCZEKAĆ 30 MINUT

Należy odczekać 30 minut, aby lek się rozpuścił, przed przejściem do etapu B.

Przygotowany wstrzykiwacz można przechowywać nie dłużej niż 8 godzin przed przejściem do etapu B. Wstrzykiwacza należy użyć niezwłocznie po dołączeniu igły.

ETAP B: Dołączyć igłę i przygotować wstrzykiwacz do wstrzyknięcia

Po upływie 30 minut należy umyć ręce i niezwłocznie wykonać pozostałe czynności.

Sprawdzić rozpuszczony lek

Ponownie powoli i delikatnie przechylić wstrzykiwacz z boku na bok 5 razy, aby wymieszać lek (ruchem przypominającym ruch wycieraczki w samochodzie). NIE NALEŻY mocno wstrząsać wstrzykiwaczem, aby uniknąć powstania piany, która może mieć wpływ na podaną dawkę.

5 RAZY

POWTÓRZYĆ PRZECHYLANIE

NIE NALEŻY mocno wstrząsać wstrzykiwaczem

Sprawdzić przez okienko, czy płyn we wkładzie jest klarowny i czy nie zawiera cząstek stałych.

SPRAWDZIĆ, CZY

NIE MA CZĄSTEK

STAŁYCH

Jeżeli w płynie nadal widać cząstki stałe,

NIE NALEŻY używać wstrzykiwacza

Płyn powinien mieć barwę żółtą, a na jego powierzchni będą znajdować się duże pęcherzyki powietrza.

Dołączyć igłę

Oderwać zabezpieczenie z zewnętrznej osłonki igły.

Uchwycić wstrzykiwacz w taki sposób, aby przezroczysty wkład był skierowany ku górze.

Mocno wcisnąć igłę prosto w dół na przezroczysty wkład aż do poczucia/usłyszenia „kliknięcia”, które oznacza prawidłowe umocowanie igły.

KLIKNIĘCIE

MOCNO WCISNĄĆ

NIE NALEŻY przekręcać igły ani wciskać jej pod kątem.

Usunąć pęcherzyki powietrza

Trzymając wstrzykiwacz z igłą skierowaną do góry delikatnie postukać przezroczysty wkład 2–3 razy, aby duże pęcherzyki powietrza uniosły się do góry.

POSTUKAĆ WKŁAD

Trzymać wstrzykiwacz pionowo

Niewielkie pęcherzyki mogą pozostać i nie muszą unosić się do góry.

Przekręcić wstrzykiwacz w celu odpowietrzenia igły

PO dołączeniu igły gdy w okienku znajduje się cyfra [2] powoli przekręcić przezroczysty wkład kilka razy w kierunku wskazanym strzałką (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do poczucia/usłyszenia „kliknięcia” wstrzykiwacza i pojawienia się w okienku cyfry [3]. Spowoduje to usunięcie dużych pęcherzyków powietrza z przezroczystego wkładu. Ponadto w dolnej części wstrzykiwacza wysunie się przycisk wstrzykujący.

“KLIKNIĘCIE”

ETAP C: Zdjąć obie osłonki igły i wstrzyknąć lek

Zdjąć osłonki igły

Ostrożnie zdjąć zewnętrzną osłonkę igły, a następnie wewnętrzną osłonkę igły. Z igły może wydostać się kilka kropli płynu. Jest to prawidłowe.

Etap 1: Zdjąć zewnętrzną

Etap 2: Zdjąć wewnętrzną

osłonkę igły

osłonkę igły

Wstrzyknąć lek

Wprowadzić igłę w skórę na brzuchu, udzie lub w górnej części ramienia i wstrzyknąć lek w sposób, jaki zademonstrował pacjentowi lekarz lub pielęgniarka.

Miejsca wstrzyknięcia

Powoli i równomiernie nacisnąć kciukiem przycisk wstrzykujący, aby wykonać wstrzyknięcie leku.

Im wolniej naciskany jest ten przycisk, tym mniej nieprzyjemne jest wstrzyknięcie.

Należy trzymać wciśnięty przycisk wstrzykujący aż do czasu usłyszenia „kliknięcia”. Trzymając kciuk na przycisku powoli policzyć do 5, aby podać pełną dawkę leku.

KLIKNIĘCIE

 

Powoli liczyć do 5

 

 

 

 

 

 

Powoli i równomiernie wykonać wstrzyknięcie. Po usłyszeniu kliknięcia policzyć do 5, aby podać pełną dawkę leku

Po policzeniu do 5 wysunąć igłę ze skóry.

Wyrzucić wstrzykiwacz

Nie należy zakładać ponownie osłonek igły ani odłączać igły od wstrzykiwacza.

Nie należy wyrzucać zużytego wstrzykiwacza do odpadów gospodarczych. Należy go usunąć zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza lub farmaceuty.

Pytania i odpowiedzi

Okienko z cyfrą

Czy cyfry 1, 2 i 3 oznaczają wybraną dawkę leku?

Nie – pacjent nie musi wybierać dawki. Cyfry te mają pomóc w przygotowaniu i wykonaniu wstrzyknięcia leku.

Cyfra 1 – Wstrzykiwacz jest gotowy do użycia. Lek w postaci proszku i woda znajdują się w oddzielnych komorach w przezroczystym wkładzie.

Cyfra 2 – Lek w postaci proszku i woda są połączone, a następnie wymieszane po delikatnym przechylaniu wstrzykiwacza. Należy odczekać 30 minut, a następnie dołączyć igłę.

Cyfra 3 – Usunięte zostały duże pęcherzyki powietrza, wysunął się przycisk wstrzykujący, a wstrzykiwacz jest przygotowany do wykonania wstrzyknięcia.

Co należy zrobić, jeśli nie usłyszy się „kliknięcia” w chwili pojawiania się cyfr 2 lub 3 w okienku?

Jeśli nie usłyszy się „kliknięcia” w chwili pojawiania się cyfry 2 lub cyfry 3 w okienku, może to oznaczać, że cyfra nie jest dokładnie wyśrodkowana w okienku. Należy wówczas delikatnie przekręcić przezroczysty wkład w kierunku wskazanym strzałką, do usłyszenia „kliknięcia” i wyśrodkowania cyfry w okienku.

Etap A – Sprawdzić wstrzykiwacz i wymieszać lek

Co się stanie, jeżeli nie odczekano 30 minut po przekręceniu wkładu i pojawieniu się cyfry 2?

Jeśli pacjent nie odczeka pełnych 30 minut, lek w postaci proszku może nie zostać prawidłowo wymieszany z wodą. Może to spowodować unoszenie się cząstek stałych w przezroczystym wkładzie, podanie niepełnej dawki leku i/lub zablokowanie igły. Odczekanie pełnych 30 minut gwarantuje, że lek w postaci proszku i woda zostaną odpowiednio wymieszane, pomimo iż wizualnie może wydawać się, że wymieszanie nastąpiło już wcześniej.

Co się stanie, jeżeli wstrzykiwacz będzie pozostawiony na dłużej niż 30 minut po przekręceniu wkładu i pojawieniu się cyfry 2 w etapie A?

Jeżeli nie dołączono igły, wstrzykiwacza można użyć w ciągu 8 godzin od chwili rozpoczęcia wykonywania etapu A. Jeżeli upłynęło więcej niż 8 godzin od czasu wymieszania leku w etapie A, wstrzykiwacz należy wyrzucić i należy użyć innego wstrzykiwacza.

Etap B – Dołączyć igłę i przygotować wstrzykiwacz do wstrzyknięcia

Co zrobić, jeżeli zostawiło się wstrzykiwacz z przyłączoną igłą w etapie B i później powróciło się w celu dokończenia etapu C?

Może to spowodować zablokowanie igły – od etapu B należy niezwłocznie przejść do etapu C.

Co się stanie, jeżeli igła nie zostanie przyłączona jak przedstawiono w instrukcji w etapie B?

Nie należy przyłączać igły w etapie A. Jeżeli igła zostanie przyłączona w etapie A, wówczas może nastąpić utrata części leku w trakcie mieszania. W przypadku gdy igła zostanie przyłączona w etapie A, wstrzykiwacz należy wyrzucić i należy użyć nowego wstrzykiwacza.

Igłę należy przyłączyć gdy cyfra 2 jest widoczna w okienku, przed przekręceniem wkładu do następnej pozycji (cyfra 3). Umożliwi to uwolnienie powietrza z wnętrza wkładu przez igłę.

oJeśli igła zostanie przyłączona po tym jak cyfra 3 pojawi się w okienku, wstrzykiwać może nie dostarczyć pełnej dawki leku lub się zaciąć. Wstrzykiwacz należy wyrzucić i należy użyć nowego wstrzykiwacza.

Igłę należy zamocować poprzez wciśnięcie aż do poczucia/usłyszenia „kliknięcia”, a nie poprzez jej nakręcenie. Jeżeli przez przypadek igła zostanie nakręcona, a nie wciśnięta, a cyfra 2 jest nadal widoczna w okienku, wstrzykiwać może nadal zostać użyty.

Jeśli nie da się przekręcić wkładu do cyfry 3, wstrzykiwacz należy wyrzucić i użyć nowego wstrzykiwacza.

Etap C – Zdjąć obie osłonki igły i wstrzyknąć lek

Nadal pozostają niewielkie pęcherzyki powietrza. Czy można wówczas użyć wstrzykiwacza?

Tak – niewielkie pęcherzyki powietrza mogą pozostać; jest to prawidłowe i nie ma wpływu na podanie właściwej dawki leku. Niewielkie pęcherzyki powietrza nie są szkodliwe.

Po podaniu leku w przezroczystym wkładzie pozostaje pewna ilość płynu.

Jest to prawidłowe. Jeśli wystąpiło słyszalne/wyczuwalne „kliknięcie” przycisku wstrzykującego i pacjent odliczył powoli do 5 przed wysunięciem igły ze skóry, wówczas podana dawka leku jest właściwa.

Należy sprawdzić, czy

50 mg

stosowane jest właściwe

 

dawkowanie.

 

Instrukcje te dotyczą dawki:

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę