Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Charakterystyka produktu leczniczego - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEpisalvan
Kod ATCD03AX13
Substancjabetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ProducentBirken AG

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane — patrz punkt 4.8.

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Episalvan, żel

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera: 100 mg wyciągu (suchego oczyszczonego) z kory brzozy Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh oraz mieszaniny obu gatunków (równoważne 0,5–1,0 g kory brzozy), co odpowiada 72-88 mg betuliny.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: n-heptan

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel.

Bezbarwny do lekko żółtawego, opalizujący.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Leczenie ran powstałych na skutek oparzeń drugiego stopnia u dorosłych. Rodzaje badanych ran, patrz punkty 4.4 i 5.1.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Należy nanosić na powierzchnię rany warstwę żelu o grubości około 1 mm i przykrywać jałowym opatrunkiem. Żel powinien być ponownie nanoszony podczas każdej zmiany opatrunku, aż do zagojenia rany, przez maksymalnie 4 tygodnie.

Wielkość rany i czas trwania leczenia, patrz punkt 4.4.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenie czynności nerek lub wątroby

Nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących stosowania produktu leczniczego

Episalvan u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Nie przewiduje się konieczności dostosowania dawki ani szczególnych zaleceń u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 2

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Episalvan u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dane nie są dostępne.

Sposób podawania

Do stosowania na skórę.

Świeże rany przed zastosowaniem produktu leczniczego Episalvan powinny osiągnąć hemostazę. W razie konieczności rany (rany wypadkowe) przed zastosowaniem produktu leczniczego Episalvan, należy oczyścić zgodnie ze standardowymi procedurami, stosując np. antyseptyczny roztwór do ran.

Produkt leczniczy Episalvan jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Po otwarciu produkt powinien być natychmiast zastosowany i wyrzucony po użyciu.

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zakażenie rany

Żel Episalvan jest jałowy. Zakażenie rany to ważne i ciężkie powikłanie, które jednak może wystąpić podczas gojenia rany. W przypadku zakażenia zaleca się przerwanie leczenia produktem leczniczym Episalvan. Może być konieczne dodatkowe standardowe leczenie (patrz punkt 4.5).

Wielkość rany

W badaniach klinicznych ran, średnia wielkość ran leczonych produktem leczniczym

Episalvan w miejscach pobrania do przeszczepu fragmentu skóry pośredniej grubości, miała powierzchnię 40,7 cm² (zakres 8–300 cm²). W badaniu oparzeń stopnia 2a, średnia wielkość ran leczonych produktem leczniczym Episalvan wynosiła 108 cm²

(zakres 23-395 cm²).

Czas trwania stosowania

Nie ma dostępnych informacji na temat klinicznego stosowania produktu leczniczego

Episalvan dłużej niż przez 4 tygodnie.

Rany po oparzeniach drugiego stopnia

Konieczne jest powtarzanie oceny głębokości oparzeń oraz postępu gojenia. W przypadku ran, które są oceniane jako niemożliwe do zagojenia w akceptowalnym czasie, może być konieczne postępowanie chirurgiczne (np. przeszczep skóry pośredniej grubości) w celu zmniejszenia ryzyka bliznowacenia hipertroficznego.

Inne rodzaje ran

Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania produktu leczniczego Episalvan w leczeniu ran przewlekłych, np. stopy cukrzycowej, żylnych owrzodzeń nóg lub ran u pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka.

Alergia na pyłek brzozy

Stosowanie produktu leczniczego Episalvan u osób uczulonych na pyłek brzozy jest bezpieczne, ponieważ alergeny te nie występują w produkcie leczniczym Episalvan.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 3

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie należy się spodziewać występowania interakcji z lekami o działaniu ogólnoustrojowym, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na produkt leczniczy Episalvan jest minimalna. W badaniach klinicznych nie badano interakcji z produktami stosowanymi miejscowo. Nie należy stosować miejscowo innych produktów jednocześnie z produktem leczniczym Episalvan, ale raczej kolejno lub zamiennie, zależnie od potrzeby klinicznej.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono badań u kobiet w ciąży.

Nie należy się spodziewać wpływu na ciążę, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na produkt leczniczy Episalvan jest minimalna. Produkt leczniczy Episalvan może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja

Brak danych pozwalających ocenić, czy produkt leczniczy Episalvan przenika do mleka ludzkiego.

Nie należy się spodziewać wpływu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa kobiety karmiącej piersią na produkt leczniczy Episalvan jest minimalna. Produkt leczniczy Episalvan może być stosowany podczas karmienia piersią, o ile miejscem leczenia nie jest klatka piersiowa.

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących płodności. Nie należy się spodziewać wpływu na płodność człowieka, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na produkt leczniczy jest minimalna.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Episalvan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstszymi obserwowanymi działaniami niepożądanymi były powikłania dotyczące rany (u 2,9% pacjentów), ból skóry (2,5%) oraz świąd (1,3%). Działania niepożądane były wyłącznie reakcjami w miejscu podania. Działania niepożądane związane

z powikłaniami dotyczącymi rany, takie jak zakażenie rany i martwica rany to powikłania gojenia oparzeń drugiego stopnia, i mogą być ciężkie. Patrz także punkt 4.4.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

W poniższej tabeli działania niepożądane są wymienione według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz preferowanego nazewnictwa. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania działań niepożądanych definiowano jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 4

Tabela 1: Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych

Klasyfikacja układów i

Często

Niezbyt często

narządów

 

 

Zakażenia i zarażenia

 

Zakażenie rany

pasożytnicze

 

 

Zaburzenia układu

 

Nadwrażliwość

immunologicznego

 

 

Zaburzenia skóry i tkanki

Ból skóry

Zapalenie skóry

podskórnej

 

 

 

Świąd

Wysypka ze świądem

 

 

Plamica

Zaburzenia ogólne i stany w

 

Ból

miejscu podania

 

 

Obrażenia, zatrucie i powikłania

Powikłanie rany*

 

po zabiegach

 

 

* Powikłanie dotyczące rany obejmuje różne rodzaje powikłań miejscowych, takie jak powikłania pozabiegowe, martwica rany, wydzielina z rany, utrudnione gojenie lub stan zapalny rany.

Dodatkowo donoszono o jednym przypadku kontaktowego zapalenia skóry, zgłoszonego w piśmiennictwie u pacjenta po dłuższym stosowaniu miejscowym produktu kosmetycznego zawierającego wyciąg z kory brzozy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego Episalvan jest mało prawdopodobne:

u pacjentów z raną o powierzchni >300 cm2 po wielokrotnym zastosowaniu produktu leczniczego Episalvan, nie można było wykryć betuliny w osoczu.

Nie uzyskano danych do badania wpływu przypadkowego połknięcia produktu leczniczego Episalvan.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkt stosowany w leczeniu ran i owrzodzeń, kod

ATC: D03AX13.

Mechanizm działania i działanie farmakodynamiczne

Substancja czynna przyspiesza reepitalizację zadrapania w teście in vitro, przy użyciu ludzkich pierwotnych keratynocytów w dawce 1 μg/ml oraz modelu ex vivo gojenia rany u świni w dawce 10 µg/ml. Precyzyjny mechanizm działania substancji czynnej w gojeniu ran u ludzi nie jest znany.

Skuteczność kliniczna bezpieczeństwo stosowania

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 5

Przeprowadzono trzy badania fazy III w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Episalvan w leczeniu oparzeń skóry drugiego stopnia: dwa badania dotyczyły ran z miejsc pobrania do przeszczepu fragmentu skóry pośredniej grubości, które przeprowadzono łącznie u 219 pacjentów (ITT: N=217)

i jedno inne badanie, które przeprowadzono u 61 pacjentów z ranami po oparzeniach stopnia 2a (ITT: 57). Nie włączono pacjentów z głębszymi oparzeniami (stopień 2b).

219 pacjentów z ranami z miejsc pobrania do przeszczepu skóry pośredniej grubości było w wieku średnio 53 lat; powierzchnia ich rany wynosiła średnio 81,5 cm2.

W badaniu oparzeń z udziałem 61 pacjentów powierzchnia rany wynosiła średnio 216 cm2; całkowite oparzenia tych pacjentów były większe i stanowiły 5,8% całkowitej powierzchni ciała.

Badania fazy III były ocenianymi w sposób maskowany, prospektywnymi, kontrolowanymi, kontrolowanymi indywidualnie u poszczególnych pacjentów, randomizowanymi badaniami wieloośrodkowymi. Docelowy obszar rany u każdego pacjenta dzielono na dwa obszary leczenia mające w przybliżeniu ten sam rozmiar. Alokacja leczenia dwóch połówek rany (dystalna wobec proksymalnej) była określana przez randomizację (w badaniu oparzeń można było badać dwie podobne rany).

W badaniach ran w miejscach pobrania przeszczepów pośredniej grubości skóry na jednej połowie rany stosowano produkt leczniczy Episalvan i opatrunek, a na drugiej połowie rany jako kontrolę stosowano tego samego rodzaju nieprzylepny opatrunek. W badaniu oparzenia drugiego stopnia 2a jako kontrolę stosowano antyseptyczny żel zawierający oktenidynę i opatrunek tłustej gazy. Produkt leczniczy stosowano podczas każdej zmiany opatrunku co trzy lub cztery dni, aż do pełnego zamknięcia rany przez maksymalnie 28 dni w przypadku badań ran w miejscach pobrania do przeszczepu skóry pośredniej grubości i co drugi dzień przez maksymalnie 21 dni w badaniu oparzenia stopnia 2a. Podczas każdej wizyty wykonywano fotografie rany w celu zaślepienia oceny.

Pierwszorzędowym punktem końcowym dwóch badań ran w miejscach pobrania do przeszczepu skóry pośredniej grubości skóry była indywidualna u poszczególnych pacjentów różnica w czasie zamknięcia rany (przynajmniej 95% epitelializacja), stwierdzona na podstawie zaślepionych ocen fotografii. Mediana czasu do zagojenia rany wynosiła 14 dni. Połówki ran leczone produktem leczniczym Episalvan goiły się szybciej niż połówki ran leczonych w ramach opieki standardowej (średnia 1,1 dnia według pierwszorzędowych punktów końcowych, p<0,0001, dwustronny parowany test t).

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 6

Tabela 2: Przegląd wyników skuteczności: różnica czasu do zamknięcia rany u poszczególnych pacjentów

Średnia różnica czasu do

Badania ran w miejscu

Badania oparzenia

zamknięcia rany u

pobrania do przeszczepu

stopnia 2a

poszczególnych pacjentów

skóry pośredniej grubości

 

(95% epitelializacja)

(łącznie)

 

 

N = 217

N=57

Zaślepiona dla obserwatora ocena

 

 

fotografii (zaślepiony odczyt),

 

 

średnia ocena eksperta

 

 

Pierwszorzędowy zaślepiony

-1,1 dnia (CI: -1,5, -0,7)

-1,0 dnia (CI: -1,4, -0,6)

odczyt /

szybsze zamknięcie rany

szybsze zamknięcie rany

bardzo zachowawcze oszacowanie

przy stosowaniu produktu

przy stosowaniu

(pierwszorzędowy punkt końcowy

leczniczego Episalvan,

produktu leczniczego

dla rany w miejscu pobrania do

p<0,0001a

Episalvan, p<0,0001a

przeszczepu skóry pośredniej

 

 

grubości)

 

 

a Na podstawie 2-stronnego parowanego testu t

Zbiór danych zgodnych z zamiarem leczenia (ang. Intention-to-treat, ITT).

Zaślepiony odczyt „pierwszorzędowy” wobec „drugorzędowego”: W ocenie pierwszorzędowego zaślepionego odczytu zastosowano rygorystyczną kontrolę jakości w celu zapewnienia zamaskowania obserwatorów. W konsekwencji znaczna liczba fotografii została wykluczona i nieprzedstawiona

w pierwszorzędowym zaślepionym odczycie, ze względu na wyraźne pozostałości żelu. Drugorzędowy zaślepiony odczyt przeprowadzono ze wszystkimi fotografiami przedstawionymi zamaskowanym obserwatorom.

„Bardzo zachowawcze oszacowanie” oznacza, że pierwsze obserwacja zamknięcia rany była uznawana za czas zamknięcia rany. Różnicę w czasie do zamknięcia rany ustawiono na 0 dla serii fotografii ocenionych jako „niemożliwe do oceny”. Jeżeli zamknięcie rany nie było obserwowane w serii fotografii połówki rany, obliczano je jako występujące jeden dzień po ostatniej fotografii w serii.

„Mniej zachowawcze oszacowanie” różni się od „bardzo zachowawczego oszacowania” w jednym aspekcie: jeżeli zamknięcie rany nie było obserwowane na serii fotografii połówki rany, obliczano je jako występujące nie po jednym dniu, ale około 3 dni później (średni czas odstępu między zmianami opatrunków w badaniach).

CI: 95% przedział ufności; MTWDC (ang. Mean time to wound dressing change): średni czas do zmiany opatrunku rany; N (ang. Number of patients in the analysis): liczba pacjentów w zbiorze analizy; STSG (ang. Split-thickness skin graft) przeszczep skóry pośredniej grubości

Pierwszorzędowy punkt końcowy w badaniu oparzenia stopnia 2a był odsetkiem pacjentów z wcześniejszym gojeniem (przynajmniej 95% epitelializacja) na podstawie zaślepionej oceny fotografii. Mediana czasu do zagojenia rany wynosiła 7,3 dni. Wśród pacjentów z występującą między terapiami różnicą gojenia ran (N=35), odsetek pacjentów wykazujących wcześniejsze gojenie (pierwszorzędowy punkt końcowy) połówki rany leczonej produktem leczniczym Episalvan (85,7% [95% CI: 69,7%, 95,2%]) był większy niż tych, którzy wykazywali wcześniejsze gojenie połówki rany leczonej standardowo (14,3% [95% CI: 4,8%, 30,3%]) (p < 0,0001, test dwumianowy).

Podczas wizyt kontrolnych w trzecim i dwunastym miesiącu po zabiegu chirurgicznym lub oparzeniu, leczone połówki rany okazały się równoważne u większości pacjentów pod względem pigmentacji, zaczerwienienia, tekstury i wzrostu włosów regenerowanego naskórka. W przypadku podzbioru pacjentów zaślepiona ocena fotografii wykazywała lepsze wyniki w przypadku połówek rany leczonych produktem leczniczym Episalvan w porównaniu z leczeniem standardowym pod względem pigmentacji, zaczerwienienia i tekstury byłych obszarów rany.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków odroczyła obowiązek przedłożenia wyników badań produktu leczniczego Episalvan w jednym lub więcej podzbiorów dzieci i młodzieży podczas leczenia obrażeń skóry. Informacje na temat stosowania pediatrycznego, patrz punkt 4.2.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 7

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Żel Episalvan jest stosowany miejscowo na rany skóry i słabo się wchłania. Na podstawie danych z trzech badań klinicznych z udziałem łącznie 280 pacjentów, stosowanie żelu Episalvan na otwartych ranach nie prowadziło do występowania betuliny w osoczu w stężeniach większych niż naturalne stężenia tła, pochodzące np. ze źródeł żywieniowych.

Ze względu na to, że u pacjentów nie stwierdzano istotnych biologicznie stężeń betuliny, nie przeprowadzono dalszych badań dotyczących dystrybucji, metabolizmu i eliminacji.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, tolerancji miejscowej i fototoksyczności, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Toksyczność po podaniu wielokrotnym i tolerancję miejscową badano przez maksymalnie 4 tygodnie. Nie przeprowadzono badań toksyczności trwających dłużej niż 4 tygodnie. Substancja czynna nie była genotoksyczna w badaniach in vitro.

Nie przeprowadzono badań rakotwórczości ani toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Olej słonecznikowy, oczyszczony.

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3Okres ważności

2 lata.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Po otwarciu produkt powinien być natychmiast zastosowany i wyrzucony po użyciu.

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Biała składana tuba aluminiowa, zawierająca lakierowaną od wewnątrz powłokę fenolo- epoksydową, i ze związkiem uszczelniającym w zagięciu. Tuby są zamknięte plombą aluminiową i wyposażone w polipropylenową zakrętkę.

Tuba jednorazowego użytku jest pakowana w pudełko kartonowe.

Wielkość opakowania: 1 tuba jednorazowego użytku, zawierająca 23,4 g żelu.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 8

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn Niemcy

tel +49 (0) 7233 9749 – 0 faks +49 (0) 7233 9749 – 210 E-mail: info@birken.eu

8.NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/15/1069/001

9.DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 9

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę