Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Ulotka dla pacjenta - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEpisalvan
Kod ATCD03AX13
Substancjabetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ProducentBirken AG

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Episalvan, żel

Wyciąg z kory brzozy

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane — patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.Co to jest lek Episalvan i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Episalvan

3.Jak stosować lek Episalvan

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Episalvan

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest lek Episalvan i w jakim celu się go stosuje

Episalvan to ziołowy lek, który zawiera suchy wyciąg z kory brzozy.

Lek ten jest stosowany u dorosłych w leczeniu ran skóry powstałych na przykład na skutek oparzeń stopnia 2a lub chirurgicznego przeszczepu skóry. Nie ma doświadczenia ze stosowaniem leku Episalvan w leczeniu ran przewlekłych, np. stopy cukrzycowej lub żylnych owrzodzeń nóg.

2.Informacje ważne przed przyjęciem leku Episalvan

Kiedy nie stosować leku Episalvan

-jeśli pacjent ma uczulenie na korę brzozy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Lek Episalvan nie zawiera pyłku brzozy, może być więc stosowany u osób uczulonych na pyłek brzozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Episalvan należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Jeżeli pacjent ma zakażenie rany, może być konieczne dodatkowe leczenie. Zakażenie rany to ciężkie powikłanie, które może wystąpić podczas procesu gojenia rany. Możliwe oznaki zakażenia rany występują, gdy w ranie zaczyna pojawiać się żółty lub zielonkawy płyn (ropa) bądź skóra wokół rany staje się czerwona, ciepła, obrzmiała lub coraz bardziej bolesna.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 17

Dzieci i młodzież

Brak wystarczającego doświadczenia ze stosowaniem leku Episalvan u dzieci

i młodzieży w wieku 18 lat i dlatego nie powinien być on stosowany u tych pacjentów.

Lek Episalvan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono żadnych badań w celu ustalenia, czy lek Episalvan oddziałuje

z innymi lekami. Ze względu jednak na to, że ilość leku Episalvan jaka się wchłania do organizmu jest bardzo niewielka, nie oczekuje się, że lek Episalvan będzie oddziaływał z innymi lekami.

Nie ma dostępnych danych na temat możliwych oddziaływań leku Episalvan z innymi lekami stosowanymi na skórę. Nie należy stosować na skórę innych produktów jednocześnie z lekiem leku Episalvan.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie przeprowadzono badań wpływu leku Episalvan na kobiety w ciąży, ale ponieważ wchłanianie tego leku do organizmu jest bardzo małe, ryzyko dla nienarodzonego dziecka jest pomijalne. Lek Episalvan może być stosowany w okresie ciąży.

Nie wiadomo, czy lek Episalvan przenika do mleka ludzkiego, ale ponieważ wchłanianie tego leku do organizmu jest bardzo niewielkie, ryzyko dla dziecka jest pomijalne. Lek Episalvan może być stosowany podczas karmienia piersią, o ile nie jest leczony obszar klatki piersiowej.

Nie badano wpływu leku Episalvan na płodność, ale ponieważ wchłanianie tego leku do organizmu jest bardzo małe, nie powinien mieć on wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie tego leku nie będzie miało wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.Jak stosować lek Episalvan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Sposób podawania

W razie potrzeby przed zastosowaniem leku Episalvan rany powinny być oczyszczone odpowiednim roztworem antyseptycznym.

Należy nanieść na powierzchnię rany warstwę leku Episalvan o grubości około 1 mm i przykryć ranę jałowym opatrunkiem.

Żel należy ponownie stosować podczas każdej zmiany opatrunku, aż do zagojenia rany.

Po otwarciu jednorazowej tuby żel należy natychmiast użyć i wyrzucić tubę, nawet gdyby coś w niej pozostało.

Czas stosowania

Lek Episalvan powinien być stosowany do zagojenia rany lub przez maksymalnie 4 tygodnie. Lekarz lub pielęgniarka powiedzą, jak długo należy stosować żel.

Nie ma doświadczeń dotyczących długotrwałego stosowania leku Episalvan dłużej niż przez 4 tygodnie.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 18

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Episalvan

Lek Episalvan jest stosowany na skórę i wchłanianie leku do organizmu jest minimalne. Dlatego przedawkowanie leku jest bardzo mało prawdopodobne, nawet w przypadku stosowania na dużych powierzchniach skóry przez długi czas.

Pominięcie przyjęcia leku Episalvan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować lek Episalvan podczas kolejnej planowanej zmiany opatrunku rany, kontynuując prawidłowe stosowanie.

Przerwanie stosowania leku Episalvan

Lek Episalvan powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki. Nie należy przerywać jego stosowania bez konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką. Jeżeli w miarę upływu czasu rana nie wykazuje oznak poprawy, należy porozmawiać o tym z lekarzem lub pielęgniarką.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to:

Częste działania niepożądane (mogące wystąpić u 1 na 10 osób):

-bolesna skóra,

-świąd,

-powikłania procesu gojenia się rany.

Inne działania niepożądane obejmują:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogące wystąpić u 1 na 100 osób):

-zakażenie rany,

-reakcja alergiczna (nadwrażliwość),

-podrażnienie skóry (zapalenie skóry),

-wysypka ze świądem,

-wysypka o barwie purpurowej,

-ból.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego

systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań

niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Episalvan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 19

Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i po otwarciu powinien zostać natychmiast użyty. Tubę należy wyrzucić po pierwszym użyciu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Episalvan

Substancją czynną jest suchy wyciąg z kory brzozy.

1 g żelu zawiera: 100 mg wyciągu (suchego oczyszczonego) z kory brzozy Betula pendula, Betula pubescens oraz mieszaniny obu gatunków (równoważne 0,5–1,0 g kory brzozy), co odpowiada 72-88 mg betuliny.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: n-heptan.

Inne składniki to olej słonecznikowy, oczyszczony.

Jak wygląda lek Episalvan i co zawiera opakowanie

Lek Episalvan to bezbarwny do lekko żółtawego, opalizujący żel.

Episalvan, żel jest pakowany w białe, składane tuby aluminiowe. Tuby są zamknięte plombą aluminiową i wyposażone w polipropylenową zakrętkę.

Tuba do jednorazowego użytku jest pakowana w pudełko kartonowe.

Wielkość opakowania: 1 tuba zawierająca 23,4 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn Niemcy

tel +49 (0) 7233 9749 – 0 faks +49 (0) 7233 9749 – 210 E-mail: info@birken.eu

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938pl

Pg. 20

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę