Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) – Charakterystyka produktu leczniczego - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEporatio
Kod ATCB03XA01
Substancjaepoetin theta
Producentratiopharm GmbH

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Eporatio 1000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Eporatio 2000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Eporatio 3000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Eporatio 4000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Eporatio 5000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Eporatio 10 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Eporatio 20 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Eporatio 30 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Eporatio 1000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Jedna ampułkostrzykawka zawiera 1000 jednostek międzynarodowych (IU) (8,3 µg) epoetyny teta w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań, odpowiadających 2000 IU (16,7 µg) epoetyny teta na ml.

Eporatio 2000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Jedna ampułkostrzykawka zawiera 2000 jednostek międzynarodowych (IU) (16,7 µg) epoetyny teta w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań, odpowiadających 4000 IU (33,3 µg) epoetyny teta na ml.

Eporatio 3000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Jedna ampułkostrzykawka zawiera 3000 jednostek międzynarodowych (IU) (25 µg) epoetyny teta w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań, odpowiadających 6000 IU (50 µg) epoetyny teta na ml.

Eporatio 4000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Jedna ampułkostrzykawka zawiera 4000 jednostek międzynarodowych (IU) (33,3 µg) epoetyny teta w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań, odpowiadających 8000 IU (66,7 µg) epoetyny teta na ml.

Eporatio 5000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Jedna ampułkostrzykawka zawiera 5000 jednostek międzynarodowych (IU) (41,7 µg) epoetyny teta w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań, odpowiadających 10 000 IU (83,3 µg) epoetyny teta na ml.

Eporatio 10 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Jedna ampułkostrzykawka zawiera 10 000 jednostek międzynarodowych (IU) (83,3 µg) epoetyny teta w 1 ml roztworu do wstrzykiwań, odpowiadających 10 000 IU (83,3 µg) epoetyny teta na ml.

Eporatio 20 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Jedna ampułkostrzykawka zawiera 20 000 jednostek międzynarodowych (IU) (166,7 µg) epoetyny teta w 1 ml roztworu do wstrzykiwań, odpowiadających 20 000 IU (166,7 µg) epoetyny teta na ml.

Eporatio 30 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Jedna ampułkostrzykawka zawiera 30 000 jednostek międzynarodowych (IU) (250 µg) epoetyny teta w 1 ml roztworu do wstrzykiwań, odpowiadających 30 000 IU (250 µg) epoetyny teta na ml.

Epoetyna teta (rekombinowana ludzka erytropoetyna) jest wytwarzana przez komórki jajnika chomika chińskiego (CHO-K1) w technologii rekombinacji DNA.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie).

Roztwór jest przejrzysty i bezbarwny.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

-

Leczenie objawowej niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek u pacjentów

 

dorosłych.

-

Leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych pacjentów z nieszpikowymi nowotworami

 

złośliwymi, u których stosuje się chemioterapię.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie epoetyną teta może być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu pacjentów z wyżej wymienionymi wskazaniami.

Dawkowanie

Objawowa niedokrwistość w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

Objawy niedokrwistości i jej następstwa mogą różnić się w zależności od wieku, płci i ogólnego obciążenia chorobą; konieczne jest, by lekarz dokonał indywidualnej oceny przebiegu klinicznego i stanu pacjenta. Epoetynę teta należy podawać podskórnie bądź domięśniowo w celu zwiększenia stężenia hemoglobiny do wartości nie przekraczającej 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Z uwagi na zmienność wewnątrzosobniczą, u tego samego pacjenta mogą okazjonalnie wystąpić stężenia hemoglobiny większe lub mniejsze od żądanej wartości. Zmienność w odniesieniu do stężenia hemoglobiny należy regulować za pomocą dawki, mając na uwadze docelowy zakres stężenia od 10 g/dl (6,21 mmol/l) do 12 g/dl (7,45 mmol/l). Należy unikać trwałego zwiększenia stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/dl (7,45 mmol/l); niżej zmieszczono wskazówki odnośnie dostosowania dawki leku, jeśli stężenie hemoglobiny przekroczy 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Należy unikać zwiększenia stężenia hemoglobiny powyżej 2 g/dl (1,24 mmol/l) w ciągu czterech tygodni. Jeśli wzrost stężenia hemoglobiny przekroczy 2 g/dl (1,24 mmol/l) w ciągu 4 tygodni lub jeśli stężenie hemoglobiny przekroczy wartość12 g/dl (7,45 mmol/l), dawkę należy zmniejszyć o 25-50%. Zaleca się monitorowanie stężenia hemoglobiny co dwa tygodnie do czasu jego stabilizacji, a następnie kontrolę okresową. Jeśli stężenie hemoglobiny nadal wzrasta, należy przerwać leczenie aż do chwili, gdy stężenie hemoglobiny zacznie się zmniejszać. Można wówczas wznowić leczenie dawką o około 25% mniejszą od dawki podawanej wcześniej.

U pacjentów z nadciśnieniem lub istniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych lub naczyń obwodowych wzrost stężenia hemoglobiny oraz docelowe jej wartości należy określać indywidualnie, biorąc pod uwagę obraz kliniczny.

Leczenie epoetyną teta dzieli się na dwa etapy.

Faza korekty

Podawanie podskórne: Dawka początkowa wynosi 20 IU/kg mc. 3 razy na tydzień. Po 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 40 IU/kg mc. 3 razy na tydzień, jeśli nie obserwuje się wystarczającego wzrostu stężenia hemoglobiny (< 1 g/dl [0,62 mmol/l] w ciągu 4 tygodni). Możliwe jest dalsze zwiększanie dawki o 25% poprzedniej dawki w odstępach co 1 miesiąc, aż do uzyskania docelowego stężenia hemoglobiny u danego pacjenta.

Podawanie dożylne: Dawka początkowa wynosi 40 IU/kg mc. 3 razy na tydzień. Po 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 80 IU/kg mc., 3 razy na tydzień, a później o 25% poprzedniej dawki w odstępach co 1 miesiąc, jeśli istnieje taka potrzeba.

Dla obu dróg podania dawka maksymalna nie powinna przekraczać 700 IU/kg mc. na tydzień.

Faza leczenia podtrzymującego

W razie konieczności dawkę leku należy dostosować, aby utrzymać docelowe stężenie hemoglobiny u danego pacjenta pomiędzy 10 g/dl (6,21 mmol/l) do 12 g/dl (7,45 mmol/l), przy czym nie należy przekraczać stężenia hemoglobiny 12 g/dl (7,45 mmol/l). Jeśli konieczne jest dostosowanie dawki leku w celu utrzymania żądanego stężenia hemoglobiny, zaleca się modyfikację dawki o około 25%.

Podawanie podskórne: Dawkę tygodniową można podawać w jednym wstrzyknięciu na tydzień lub trzy razy na tydzień.

Podawanie dożylne: Pacjenci z ustabilizowanym stężeniem hemoglobiny otrzymujący dawki leku trzy razy na tydzień mogą przejść na stosowanie leku dwa razy na tydzień.

W przypadku zmiany częstości podawania leku należy ściśle monitorować stężenie hemoglobiny i w razie konieczności dostosować dawkę.

Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 700 IU/kg mc. na tydzień.

Jeśli epoetynę teta podaje się jako zamiennik innej epoetyny, należy ściśle monitorować stężenie hemoglobiny i stosować tę samą drogę podania.

Pacjenci powinni być ściśle monitorowani tak, by otrzymywali oni najmniejszą możliwą skuteczną dawkę epoetyny teta dla uzyskania odpowiedniej kontroli objawów niedokrwistości, równocześnie utrzymując stężenie hemoglobiny poniżej lub na poziomie 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawek epoetyny teta u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. U pacjentów ze słabą odpowiedzią związaną ze stężeniem hemoglobiny na epoetynę teta należy rozważyć inne wyjaśnienia słabej odpowiedzi (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Objawowa niedokrwistość u pacjentów z nieszpikowymi nowotworami złośliwymi, u których stosuje się chemioterapię

Epoetynę teta należy podawać podskórnie pacjentom z niedokrwistością (np. ze stężeniem hemoglobiny ≤ 10 g/dl [6,21 mmol/l]). Objawy niedokrwistości i jej następstwa mogą różnić się w zależności od wieku, płci i ogólnego obciążenia chorobą; konieczne jest, by lekarz dokonał indywidualnej oceny przebiegu klinicznego i stanu pacjenta.

Z uwagi na zmienność wewnątrzosobniczą, u tego samego pacjenta mogą okazjonalnie wystąpić stężenia hemoglobiny większe lub mniejsze od żądanej wartości. Zmienność w odniesieniu do stężenia hemoglobiny należy regulować za pomocą dawki, mając na uwadze docelowy zakres stężenia od 10 g/dl (6,21 mmol/l) do 12 g/dl (7,45 mmol/l). Należy unikać trwałego zwiększenia stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/dl (7,45 mmol/l); niżej zmieszczono wskazówki odnośnie dostosowania dawki leku, jeśli stężenie hemoglobiny przekroczy 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Zalecana dawka początkowa wynosi 20 000 IU, niezależnie od masy ciała pacjenta, podawana raz na tydzień. Jeśli po 4 tygodniach leczenia stężenie hemoglobiny wzrośnie o co najmniej 1 g/dl

(0,62 mmol/l), należy kontynuować podawanie tej dawki. Jeśli stężenie hemoglobiny nie wzrośnie o co najmniej 1 g/dl (0,62 mmol/l) należy rozważyć podwojenie dawki tygodniowej do 40 000 IU Jeśli po kolejnych 4 tygodniach leczenia wzrost stężenia hemoglobiny jest nadal niewystarczający, należy rozważyć zwiększenie dawki tygodniowej do 60 000 IU

Maksymalna dawka nie powinna przekraczać 60 000 IU na tydzień.

Jeśli po 12 tygodniach leczenia stężenie hemoglobiny nie wzrośnie o co najmniej 1 g/dl (0,62 mmol/l), uzyskanie odpowiedzi na leczenie jest mało prawdopodobne i leczenie należy przerwać.

Jeśli wzrost stężenia hemoglobiny przekracza 2 g/dl (1,24 mmol/l) w ciągu 4 tygodni lub jeśli stężenie hemoglobiny przekroczy 12 g/dl (7,45 mmol/l), dawkę należy zmniejszyć o 25 do 50%. Leczenie epoetyną teta należy czasowo przerwać, jeśli stężenie hemoglobiny przekroczy 13 g/dl (8,07 mmol/l).

Leczenie należy wznowić podając dawkę o 25% mniejszą od poprzedniej dawki, gdy stężenie hemoglobiny zmniejszy się do 12 g/dl (7,45 mmol/l) lub bardziej.

Leczenie należy przerwać najpóźniej po 4 tygodniach od zakończenia chemioterapii.

Pacjenci powinni być ściśle monitorowani tak, by otrzymywali oni najmniejszą możliwą dawkę epoetyny teta dla uzyskania odpowiedniej kontroli objawów niedokrwistości.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Eporatio u dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat. Nie ma dostępnych danych.

Sposób podawania

Roztwór może być podawany podskórnie lub dożylnie. Podawanie podskórne jest preferowane u pacjentów nie leczonych hemodializą, aby uniknąć przekłucia żyły obwodowej. Jeśli epoetyna teta jest podawana zamiast innej epoetyny, należy stosować tę samą drogę podania. U pacjentów z nieszpikowymi nowotworami złośliwymi poddawanych chemioterapii, epoetynę teta należy podawać wyłącznie podskórnie.

Wstrzyknięcie podskórne należy podawać w brzuch, ramię lub udo.

Miejsce wstrzyknięć należy zmieniać, a samo wstrzyknięcie wykonywać powoli, aby uniknąć uczucia dyskomfortu w miejscu podania leku.

Instrukcja dotycząca postępowania z produktem leczniczym przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3

Przeciwwskazania

-

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne epoetyny i ich pochodne lub na którąkolwiek

 

substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-

Niewyrównane nadciśnienie.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Zaleca się podawanie leczenia uzupełniającego stężenie żelaza wszystkim pacjentom ze stężeniem ferrytyny w surowicy poniżej 100 µg/l lub z wysyceniem transferryny poniżej 20%. Aby doszło do efektywnej erytropoezy, należy u wszystkich pacjentów oznaczać stężenie żelaza przed leczeniem i w czasie jego trwania.

W przypadku braku odpowiedzi na leczenie epoetyną teta należy ustalić przyczynę tego faktu. Niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B12 zmniejszają skuteczność epoetyn i z tego względu wymagają korekty. Współistniejące zakażenia, zapalenia lub urazy, utajone krwawienia, hemoliza, zatrucie glinem, współistniejące choroby hematologiczne lub zwłóknienie szpiku kostnego mogą również zmniejszać odpowiedź w zakresie wytwarzania erytrocytów. Należy rozważyć włączenie do oceny oznaczenia liczby retikulocytów.

Wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa (PRCA)

Po wykluczeniu typowych przyczyn braku odpowiedzi oraz stwierdzeniu nagłego spadku stężenia hemoglobiny związanego z retikulocytopenią, należy rozważyć wykonanie badań na obecność przeciwciał przeciwko erytropoetynie oraz diagnostykę szpiku kostnego w kierunku wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej. Należy rozważyć przerwanie leczenia epoetyną teta.

Zgłaszano przypadki PRCA wywołanej przez przeciwciała przeciwko erytropoetynie w związku z leczeniem erytropoetyną, w tym epoetyną teta. Wykazano, że przeciwciała te wchodzą w reakcje krzyżowe ze wszystkimi epoetynami, a pacjenci z podejrzeniem lub potwierdzoną obecnością

przeciwciał przeciwko erytropoetynie w surowicy nie powinni przechodzić na leczenie epoetyną teta (patrz punkt 4.8).

W celu poprawy możliwości identyfikacji epoetyn należy wyraźnie zanotować nazwę podanej epoetyny w dokumentacji pacjenta.

Paradoksalne zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozwój ciężkiej niedokrwistości powiązanej z małą liczbą retikulocytów powinny prowadzić do przerwania leczenia epoetyną i oznaczenia przeciwciał przeciwko erytropoetynie. Zgłaszano przypadki u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych interferonem i rybawiryną podczas równoczesnego stosowania epoetyn. Epoetyny nie są dopuszczone do leczenia niedokrwistości związanej z wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

Nadciśnienie

U pacjentów leczonych epoetyną teta może wystąpić wzrost ciśnienia krwi lub pogorszenie istniejącego nadciśnienia, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia.

Z tego względu u pacjentów otrzymujących epoetynę teta należy zachować ostrożność oraz ściśle monitorować i korygować ciśnienie krwi. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie podawania leku należy odpowiednio skorygować ciśnienie krwi, aby uniknąć ostrych powikłań, takich jak przełom nadciśnieniowy z objawami typu encefalopatii (np. bólem głowy, stanem splątania, zaburzeniami mowy, zaburzeniami chodu) i innymi powikłaniami (napadami padaczkowymi, udarem), które mogą również wystąpić u poszczególnych pacjentów z zazwyczaj prawidłowym lub niskim ciśnieniem krwi. Jeśli wystąpią, objawy te wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem oraz intensywnej opieki medycznej. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostre bóle głowy przypominające migrenę jako możliwy sygnał ostrzegawczy.

Wzrost ciśnienia krwi może wymagać włączenia leczenia przeciwnadciśnieniowego lub zwiększenia dawki już przyjmowanych leków przeciwnadciśnieniowych. Ponadto, należy rozważyć zmniejszenie podawanej dawki epoetyny teta. Jeśli ciśnienie krwi pozostaje wysokie, może zajść konieczność czasowego przerwania leczenia epoetyną teta. Po opanowaniu nadciśnienia poprzez zintensyfikowanie leczenia należy wznowić podawanie epoetyny teta w mniejszej dawce.

Błędne zastosowanie

Błędne podanie epoetyny teta osobom zdrowym może spowodować nadmierny wzrost stężenia hemoglobiny i hematokrytu. Wzrost ten może być związany z występowaniem zagrażających życiu powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Szczególne grupy pacjentów

Ze względu na ograniczone doświadczenie, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania epoetyny teta nie zostało ocenione u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub homozygotyczną niedokrwistością sierpowatokrwinkową.

W badaniach klinicznych u pacjentów w wieku powyżej 75 lat stwierdzono zwiększoną częstość występowania poważnych i ciężkich zdarzeń niepożądanych, niezależnie od związku przyczynowego z leczeniem epoetyną teta. Ponadto, w tej grupie pacjentów odnotowano częstsze zgony w porównaniu z pacjentami młodszymi.

Monitorowanie wskaźników laboratoryjnych

Zaleca się regularne oznaczanie stężenia hemoglobiny, wykonywanie morfologii krwi oraz oznaczanie liczby płytek krwi.

Objawowa niedokrwistość w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

Stosowanie epoetyny teta u pacjentów z miażdżycą naczyń nerkowych nie poddanych jeszcze dializoterapii należy określać indywidualnie, ponieważ nie można z całą pewnością wykluczyć przyspieszenia progresji niewydolności nerek.

Podczas hemodializy, pacjenci leczeni epoetyną teta mogą wymagać zwiększenia dawki leków przeciwzakrzepowych, aby zapobiec powstaniu zakrzepów w obrębie przetoki tętniczo-żylnej.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek utrzymywane stężenie hemoglobiny nie powinno przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny, zalecanego w punkcie 4.2. W badaniach klinicznych obserwowano wzrost ryzyka zgonu i poważnych zdarzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego, gdy epoetyny podawano w celu uzyskania stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/dl (7,45 mmol/l). Kontrolowane badania kliniczne nie wykazały znaczących korzyści z leczenia epoetynami, gdy stężenie hemoglobiny zwiększa się powyżej wartości, przy których możliwe jest opanowanie objawów niedokrwistości i uniknięcie transfuzji krwi.

Należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawek epoetyny teta u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ponieważ duże skumulowane dawki epoetyny mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zgonu, poważnych zdarzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego i naczyń mózgowych. U pacjentów ze słabą odpowiedzią związaną ze stężeniem hemoglobiny na epoetyny należy rozważyć inne wyjaśnienia słabej odpowiedzi (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Objawowa niedokrwistość u pacjentów z nieszpikowymi nowotworami złośliwymi, u których stosuje się chemioterapię

Wpływ na rozwój nowotworu

Epoetyny są czynnikami wzrostu stymulującymi głównie wytwarzanie krwinek czerwonych. Receptory dla erytropoetyny mogą występować na powierzchni różnych komórek nowotworowych. Podobnie, jak w przypadku wszystkich czynników wzrostu istnieją obawy, że epoetyny mogą stymulować rozwój wszelkich nowotworów złośliwych (patrz punkt 5.1).

W kilku kontrolowanych badaniach wykazano, że epoetyny nie poprawiają całkowitego przeżycia i nie zmniejszają ryzyka progresji nowotworu u pacjentów z niedokrwistością wywołaną chorobą nowotworową. W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że stosowanie epoetyn:

-skracało czas do wystąpienia progresji nowotworu u pacjentów z zaawansowanym rakiem głowy i szyi otrzymujących radioterapię, gdy epoetynę podawano do uzyskania docelowego stężenia hemoglobiny powyżej 14 g/dl (8,69 mmol/l),

-skracało czas całkowitego przeżycia oraz zwiększało śmiertelność związaną z progresją choroby po 4 miesiącach u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami, u których stosowano chemioterapię, gdy epoetynę podawano do uzyskania docelowego stężenia hemoglobiny w zakresie 12-14 g/dl (7,45-8,69 mmol/l),

-zwiększało ryzyko zgonu, gdy epoetynę podawano do uzyskania docelowego stężenia hemoglobiny równego 12 g/dl (7,45 mmol/l) u pacjentów z aktywnym nowotworem złośliwym, u których nie stosowano chemioterapii ani radioterapii.

Epoetyny nie są wskazane do stosowania w tej populacji pacjentów.

Z uwagi na powyższe, w niektórych sytuacjach klinicznych transfuzja krwi jest lepszą opcją leczenia niedokrwistości u pacjentów z chorobą nowotworową. Decyzję o podaniu rekombinowanych erytropoetyn należy uzależnić od wspólnej z pacjentem oceny stosunku korzyści do ryzyka, a w ocenie tej należy uwzględnić specyficzny kontekst kliniczny. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę dokonując oceny to rodzaj guza i jego stadium, stopień niedokrwistości, oczekiwana długość życia, środowisko, w jakim pacjent jest leczony oraz preferencje pacjenta (patrz punkt 5.1).

Substancje pomocnicze

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na ampułkostrzykawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczące stosowania epoetyny teta u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach z użyciem innych epoetyn nie wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu Eporatio w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy epoetyna teta/metabolity przenikają do mleka ludzkiego, jednak dane od noworodków świadczą o braku wchłaniania i działań farmakologicznych erytropoetyny podawanej z mlekiem kobiecym. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie produktu Eporatio, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Nie ma dostępnych danych.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Epoetyna teta nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Należy oczekiwać, że działania niepożądane wystąpią u około 9% pacjentów. Do najczęstszych działań niepożądanych należy nadciśnienie, choroba grypo-podobna i ból głowy.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Bezpieczeństwo stosowania epoetyny teta oceniano na podstawie wyników badań klinicznych z udziałem 972 pacjentów.

Wymienione niżej w tabeli 1 działania niepożądane zostały pogrupowane według klasyfikacji układów i narządów. Częstość ich występowania określono według następującej konwencji:

Bardzo często:

≥ 1/10;

Często:

≥ 1/100 do < 1/10;

Niezbyt często:

≥ 1/1 000 do < 1/100;

Rzadko:

≥ 1/10 000 do < 1/1 000;

Bardzo rzadko:

< 1/10 000;

Częstość nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Tabela 1: Działania niepożądane

 

 

Klasyfikacja układów i

Działanie niepożądane

Częstość

 

narządów

 

Objawowa

Objawowa

 

 

niedokrwistość w

niedokrwistość u

 

 

przebiegu przewlekłej

pacjentów z

 

 

niewydolności nerek

nieszpikowymi

 

 

 

nowotworami

 

 

 

złośliwymi, u których

 

 

 

stosuje się

 

 

 

chemioterapię

Zaburzenia krwi i

Wybiórcza aplazja

Częstość nieznana

układu chłonnego

czerwonokrwinkowa

 

 

 

(PRCA)*

 

 

Zaburzenia układu

Reakcje

Częstość

nieznana

immunologicznego

nadwrażliwości

 

 

Zaburzenia układu

Ból głowy

Często

nerwowego

 

 

 

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie*

Często

 

Przełom

Często

 

nadciśnieniowy*

 

 

 

Zakrzepica w obrębie

Często

 

przetoki

 

 

 

Zdarzenia zakrzepowo-

Częstość nieznana

 

zatorowe

 

 

Zaburzenia skóry i

Reakcje skórne*

Często

tkanki podskórnej

 

 

 

Zaburzenia mięśniowo-

Bóle stawów

Często

szkieletowe i tkanki

 

 

 

łącznej

 

 

 

Zaburzenia ogólne i

Choroba grypo-

Często

stany w miejscu

podobna*

 

 

podania

 

 

 

*Patrz podpunkt „Opis wybranych działań niepożądanych” poniżej

Opis wybranych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu do obrotu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zgłaszano występowanie wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (PRCA) wywołanej obecnością przeciwciał przeciwko erytropoetynie w związku z leczeniem epoetyną teta. Po stwierdzeniu PRCA konieczne jest przerwanie leczenia epoetyną teta oraz nie należy przechodzić na leczenie inną rekombinowaną epoetyną (patrz punkt 4.4).

Jednym z najczęstszych działań niepożądanych podczas leczenia epoetyną teta jest wzrost ciśnienia krwi lub nasilenie istniejącego nadciśnienia, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia. Nadciśnienie występuje u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek częściej w fazie korekty niż w fazie leczenia podtrzymującego. Nadciśnienie można kontrolować odpowiednimi lekami (patrz punkt 4.4).

U poszczególnych pacjentów z zazwyczaj prawidłowym lub niskim ciśnieniem krwi może wystąpić przełom nadciśnieniowy z objawami typu encefalopatii (np. bólem głowy, stanem splątania, zaburzeniami mowy, zaburzeniami chodu) i ich powikłaniami (napadami padaczkowymi, udarem) (patrz punkt 4.4).

Może wystąpić zakrzepica w obrębie przetoki, zwłaszcza u pacjentów z tendencją do niedociśnienia lub z powikłaniami przetoki tętniczo-żylnej (np. zwężenia, tętniaki) (patrz punkt 4.4).

Mogą wystąpić reakcje skórne takie jak wysypka, świąd lub reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Zgłaszano występowanie objawów grypo-podobnych takich jak gorączka, dreszcze i osłabienie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Epoetyna teta posiada bardzo szeroki przedział terapeutyczny. W przypadku przedawkowania może wystąpić policytemia. Jeśli wystąpi policytemia leczenie epoetyną teta należy czasowo przerwać.

W przypadku ciężkiej policytemii, wskazane może być leczenie konwencjonalnymi metodami (nacięcie żyły) w celu zmniejszenia stężenia hemoglobiny.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne preparaty stosowane w niedokrwistości, kod ATC: B03XA01

Mechanizm działania

Ludzka erytropoetyna jest glikoproteiną, endogennym hormonem będącym głównym regulatorem pobudzającym tworzenie się erytrocytów poprzez specyficzne interakcje z receptorem dla erytropoetyny znajdującym się na komórkach progenitorowych szpiku kostnego. Erytropoetyna jest czynnikiem stymulującym mitozę oraz hormon odpowiedzialny za różnicowanie się komórek. Wytwarzanie erytropoetyny i jego regulacja zachodzi głównie w nerkach w odpowiedzi na zmiany natlenowania tkanek. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek dochodzi do zaburzeń wytwarzania erytropoetyny, a jej niedobór jest główną przyczyną niedokrwistości. U pacjentów z nowotworem złośliwym otrzymujących chemioterapię, niedokrwistość ma etiologię wieloczynnikową. U tych osób istotny wpływ na występowanie niedokrwistości ma zarówno niedobór erytropoetyny, jak i zmniejszona odpowiedź erytroidalnych komórek progenitorowych na endogenną erytropoetynę.

Epoetyna teta ma identyczną sekwencję aminokwasów i podobny skład węglowodanowy (glikozylacja) jak endogenna ludzka erytropoetyna.

Skuteczność przedkliniczna

Skuteczność biologiczną epoetyny teta wykazano na różnych modelach zwierzęcych in vivo (u myszy, szczurów, psów) po podaniu dożylnym i podskórnym. Po podaniu epoetyny teta dochodzi do wzrostu liczby erytrocytów, wartości hematokrytu i liczby retykulocytów.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Objawowa niedokrwistość w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek

Dane z badań w fazie korekty z udziałem 284 pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek wskazują, że wskaźniki odpowiedzi w odniesieniu do hemoglobiny (definiowane jako stężenia hemoglobiny powyżej 11 g/dl w dwóch kolejnych oznaczeniach) w grupie epoetyny teta (88,4% i 89,4% odpowiednio w badaniach z udziałem pacjentów dializowanych i pacjentów dotychczas nie poddanych dializoterapii) były porównywalne z grupą epoetyny beta (odpowiednio 86,2% i 81,0%). Mediana czasu do uzyskania odpowiedzi była podobna w obu grupach leczenia i wyniosła 56 dni u pacjentów leczonych hemodializą oraz 49 dni u pacjentów dotychczas nie dializowanych.

Przeprowadzono dwa randomizowane, kontrolowane badania z udziałem 270 pacjentów leczonych hemodializą i 288 pacjentów nie otrzymujących wcześniej dializoterapii, pozostających na ustabilizowanym leczeniu epoetyną beta. Pacjenci zostali zrandomizowani do grupy kontynuującej

obecne leczenie lub do grupy przechodzącej na leczenie epoetyną teta (w takiej samej dawce, jak epoetyną beta) w celu utrzymania stężenia hemoglobiny na dotychczasowym poziomie. W okresie oceny (tygodnie od 15 do 26), średnie stężenie hemoglobiny i mediana jej stężenia u pacjentów leczonych epoetyną teta były identyczne z wyjściowymi stężeniami hemoglobiny. W tych dwóch badaniach leczenie podtrzymujące epoetyną beta zamieniono przez sześć miesięcy na leczenie epoetyną teta u 180 pacjentów leczonych hemodializą i 193 pacjentów nie otrzymujących dotychczas dializoterapii, obserwując stabilne stężenie hemoglobiny oraz podobny profil bezpieczeństwa, jak w przypadku epoetyny beta. W badaniach klinicznych pacjenci wcześniej nie dializowani (podanie podskórne) przerywali udział w badaniu częściej niż pacjenci leczeni hemodializą (podanie dożylne), ponieważ musieli zakończyć uczestnictwo w badaniu w chwili rozpoczynania dializoterapii.

W dwóch długoterminowych badaniach skuteczność epoetyny teta oceniano u 124 pacjentów leczonych hemodializą i 289 pacjentów nie otrzymujących wcześniej dializoterapii. Stężenie hemoglobiny pozostało w żądanym zakresie wartości docelowych, a epoetyna teta była dobrze tolerowana przez okres do 15 miesięcy.

W badaniach klinicznych, pacjenci nie otrzymujący jeszcze dializoterapii otrzymywali leczenie epoetyną teta w dawce podawanej raz na tydzień, przy czym 174 pacjentów uczestniczyło w fazie leczenia podtrzymującego, a 111 pacjentów w badaniach długoterminowych.

Przeprowadzono zbiorcze analizy post-hoc badań klinicznych nad epoetynami u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (otrzymujących dializoterapię, nie otrzymujących dializoterapii, u pacjentów z cukrzycą i bez cukrzycy). Zaobserwowano skłonność do wzrostu szacowanego ryzyka śmiertelności całkowitej, zdarzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego i naczyń mózgowych związanych z wyższymi skumulowanymi dawkami epoetyny, niezależnie od tego, czy pacjenci mieli cukrzycę i czy otrzymywali dializoterapię (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Objawowa niedokrwistość u pacjentów z nieszpikowymi nowotworami złośliwymi, u których stosuje się chemioterapię

W dwóch prospektywnych, randomizowanych badaniach kontrolowanych placebo, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby uczestniczyło 409 pacjentów z nowotworem złośliwym, u których stosowano chemioterapię. Pierwsze badanie przeprowadzono z udziałem 186 pacjentów z niedokrwistością i nieszpikowymi nowotworami złośliwymi (55% z hematologicznymi nowotworami złośliwymi i 45% z guzami litymi), u których stosowano chemioterapię bez platyny. Do drugiego badania włączono 223 pacjentów z różnymi guzami litymi, u których stosowano chemioterapię z platyną. W obu badaniach leczenie epoetyną teta spowodowało istotną odpowiedź w odniesieniu do hemoglobiny (p < 0,001), określaną jako wzrost stężenia hemoglobiny ≥ 2 g/dl bez transfuzji krwi oraz istotne zmniejszenie konieczności transfuzji (p < 0,05) w porównaniu z placebo.

Wpływ na wzrost nowotworu

Erytropoetyna jest czynnikiem wzrostu stymulującym głównie wytwarzanie czerwonych krwinek. Receptory dla erytropoetyny mogą występować na powierzchni wielu różnych komórek nowotworowych.

Przeżywalność i progresję nowotworu badano w pięciu dużych, kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących 2 833 pacjentów, z czego cztery badania prowadzono metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolą stosującą placebo, natomiast jedno badanie było badaniem otwartym. Dwa badania obejmowały pacjentów leczonych chemioterapią. Docelowe stężenie hemoglobiny w dwóch badaniach wynosiło > 13 g/dl; w pozostałych trzech badaniach wynosiło 12 - 14 g/dl. W badaniu otwartym nie wykazano różnicy pod względem całkowitej przeżywalności pacjentów leczonych rekombinowaną erytropoetyną ludzką w porównaniu do grupy kontrolnej. W czterech badaniach kontrolowanych placebo, współczynnik ryzyka dla całkowitego przeżycia mieścił się w zakresie od 1,25 do 2,47 na korzyść grup kontrolnych. Badania te wykazały stały, niewyjaśniony, statystycznie istotny wzrost śmiertelności u pacjentów z niedokrwistością związaną z różnymi częstymi nowotworami, którzy byli leczeni rekombinowaną erytropoetyną ludzką, w porównaniu do grupy kontrolnej. Wyniki dotyczące całkowitego przeżycia w tych badaniach nie mogły zostać w

zadowalający sposób wyjaśnione różnicami w częstości zakrzepicy i związanych z nią powikłań pomiędzy chorymi otrzymującymi rekombinowaną erytropoetyną ludzką a grupą kontrolną.

Dane z trzech badań klinicznych kontrolowanych placebo, prowadzonych z udziałem 586 pacjentów z niedokrwistością i nowotworem złośliwym, leczonych epoetyną teta wykazały brak negatywnego wpływu epoetyny teta na przeżycie. W trakcie tych badań mniejszą śmiertelność odnotowano w grupie epoetyny teta (6,9%) w porównaniu z placebo (10,3%).

Dokonano również systematycznego przeglądu obejmującego ponad 9000 pacjentów z nowotworem, uczestniczących w 57 badaniach klinicznych. Metaanaliza danych dotyczących łącznego przeżycia wykazała wartość punktu estymacji ryzyka względnego równą 1,08 na korzyść grupy kontrolnej (95% CI: 0,99, 1,18; 42 badania i 8167 pacjentów). U pacjentów leczonych rekombinowaną erytropoetyną ludzką stwierdzono zwiększone ryzyko względne występowania zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (RR 1,67, 95% CI: 1,35, 2,06, 35 badań i 6769 pacjentów). Zatem istnieją dane sugerujące znaczny szkodliwy wpływ leczenia rekombinowaną erytropoetyną ludzką na pacjentów z nowotworem złośliwym. Zakres, w jakim wyniki te mogą dotyczyć podawania rekombinowanej erytropoetyny ludzkiej pacjentom z nowotworem leczonym chemioterapią, w celu uzyskania stężeń hemoglobiny poniżej 13 g/dl, pozostaje niejasny, ponieważ oceniane dane obejmowały tylko niewielu pacjentów z taką charakterystyką kliniczną.

Przeprowadzono również analizę danych zebranych z poziomu pacjentów od ponad 13 900 pacjentów z chorobą nowotworową (chemio-, radio-, chemioradioterapia lub żadna) uczestniczących w

53 kontrolowanych badaniach klinicznych różnych epoetyn. Metaanaliza danych dotyczących całkowitego czasu przeżycia wykazała estymację punktową współczynnika ryzyka 1,06 na korzyść kontroli (95% CI: 1,00, 1,12; 53 badania i 13 933 pacjentów), a dla pacjentów z chorobą nowotworową przyjmujących chemioterapię współczynnik ryzyka całkowitego czasu przeżycia wynosił 1,04 (95% CI: 0,97, 1,11; 38 badania i 10 441 pacjentów). Metaanalizy wykazały również konsekwentnie istotnie podwyższone względne ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z chorobą nowotworową przyjmujących rekombinowaną ludzką erytropoetynę (patrz punkt 4.4).

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne

Właściwości farmakokinetyczne epoetyny teta badano u zdrowych ochotników, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek oraz u pacjentów z nowotworem złośliwym otrzymujących chemioterapię. Wiek i płeć nie mają wpływu na farmakokinetykę epoetyny teta.

Podanie podskórne

Po podskórnym wstrzyknięciu 40 IU/kg mc. epoetyny teta w trzy różne miejsca (górna część ramienia, brzuch, udo) zdrowym ochotnikom obserwowano podobne stężenia epoetyny w osoczu. Wchłanianie leku (AUC) było nieznacznie bardziej nasilone po wstrzyknięciu w brzuch w porównaniu z pozostałymi miejscami podania. Maksymalne stężenie uzyskuje się średnio po upływie 10-14 godzin, a średni okres półtrwania w fazie końcowej waha się od około 22 do 41 godzin.

Średnia dostępność biologiczna epoetyny teta po podaniu podskórnym wynosi około 31% w porównaniu z dostępnością biologiczną po podaniu dożylnym.

Po podskórnym wstrzyknięciu dawki 40 IU/kg mc. wcześniej nie dializowanym pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek, przedłużone wchłanianie powoduje, że stężenia leku osiągają plateau, natomiast maksymalne stężenie obserwuje się średnio po ok. 14 godzinach. Okres półtrwania w fazie końcowej jest dłuższy niż po podaniu dożylnym i wynosi średnio 25 godzin po podaniu pojedynczej dawki oraz 34 godziny w stanie stacjonarnym po podaniu dawek wielokrotnych z częstością trzy razy na tydzień, nie prowadząc do kumulacji epoetyny teta.

U pacjentów z nowotworem złośliwym na chemioterapii, po wielokrotnym podskórnym podaniu epoetyny teta w dawce 20 000 IU raz na tydzień okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 29 godzin

po podaniu pierwszej dawki oraz 28 godzin w stanie stacjonarnym. Nie obserwowano kumulacji epoetyny teta.

Podanie dożylne

U leczonych hemodializą pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek okres półtrwania epoetyny teta w fazie eliminacji wynosi 6 godzin po podaniu pojedynczej dawki i 4 godziny w stanie stacjonarnym po dożylnym podaniu wielokrotnych dawek epoetyny teta w wysokości 40 IU/kg mc. trzy razy na tydzień. Nie obserwowano kumulacji epoetyny teta. Po podaniu dożylnym objętość dystrybucji jest zbliżona do całkowitej objętości krwi.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dotyczące epoetyny teta, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa i badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Dane niekliniczne dotyczące innych epoetyn, wynikające z konwencjonalnych badań genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzonych z zastosowaniem innych epoetyn, po podaniu dawek większych od dawek zalecanych u ludzi obserwowano działania interpretowane jako wynik zmniejszonej masy ciała matki.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Sodu chlorek

Polisorbat 20

Trometamol

Kwas solny (6 M) (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3Okres ważności

Eporatio 1000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2 lata

Eporatio 2000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2 lata

Eporatio 3000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2 lata

Eporatio 4000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2 lata

Eporatio 5000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 30 miesięcy

Eporatio 10 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 30 miesięcy

Eporatio 20 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 30 miesięcy

Eporatio 30 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 30 miesięcy

Podczas stosowania w warunkach ambulatoryjnych, pacjent może wyjąć produkt z lodówki i przechowywać go w temperaturze nie przekraczającej 25°C jednorazowo przez okres do 7 dni, przed upływem terminu ważności. Po wyjęciu produktu leczniczego z lodówki należy go zużyć w tym okresie lub wyrzucić.

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2 C – 8 C).

Nie zamrażać.

Przechowywać ampułkostrzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Eporatio 1000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

0,5 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z zatyczką (z kauczuku bromobutylowego), końcówką tłoka (z powlekanego teflonem kauczuku chlorobutylowego) i igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z osłoną zabezpieczającą (bezpieczna igła) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z zestawem zabezpieczającym.

Opakowania po 6 ampułkostrzykawek; 6 ampułkostrzykawek z bezpieczną igłą lub 6 ampułkostrzykawek z zestawem zabezpieczającym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Eporatio 2000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

0,5 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z zatyczką (z kauczuku bromobutylowego), końcówką tłoka (z powlekanego teflonem kauczuku chlorobutylowego) i igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z osłoną zabezpieczającą (bezpieczna igła) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z zestawem zabezpieczającym.

Opakowania po 6 ampułkostrzykawek; 6 ampułkostrzykawek z bezpieczną igłą lub 6 ampułkostrzykawek z zestawem zabezpieczającym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Eporatio 3000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

0,5 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z zatyczką (z kauczuku bromobutylowego), końcówką tłoka (z powlekanego teflonem kauczuku chlorobutylowego) i igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z osłoną zabezpieczającą (bezpieczna igła) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z zestawem zabezpieczającym.

Opakowania po 6 ampułkostrzykawek; 6 ampułkostrzykawek z bezpieczną igłą lub 6 ampułkostrzykawek z zestawem zabezpieczającym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Eporatio 4000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

0,5 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z zatyczką (z kauczuku bromobutylowego), końcówką tłoka (z powlekanego teflonem kauczuku chlorobutylowego) i igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z osłoną zabezpieczającą (bezpieczna igła) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z zestawem zabezpieczającym.

Opakowania po 6 ampułkostrzykawek; 6 ampułkostrzykawek z bezpieczną igłą lub 6 ampułkostrzykawek z zestawem zabezpieczającym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Eporatio 5000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

0,5 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z zatyczką (z kauczuku bromobutylowego), końcówką tłoka (z powlekanego teflonem kauczuku chlorobutylowego) i igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z osłoną zabezpieczającą (bezpieczna igła) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z zestawem zabezpieczającym.

Opakowania po 6 ampułkostrzykawek; 6 ampułkostrzykawek z bezpieczną igłą lub 6 ampułkostrzykawek z zestawem zabezpieczającym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Eporatio 10 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z zatyczką (z kauczuku bromobutylowego), końcówką tłoka (z powlekanego teflonem kauczuku chlorobutylowego) i igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z osłoną zabezpieczającą (bezpieczna igła) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z zestawem zabezpieczającym.

Opakowania po 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek; 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek z bezpieczną igłą lub 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek z zestawem zabezpieczającym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Eporatio 20 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z zatyczką (z kauczuku bromobutylowego), końcówką tłoka (z powlekanego teflonem kauczuku chlorobutylowego) i igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z osłoną zabezpieczającą (bezpieczna igła) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z zestawem zabezpieczającym.

Opakowania po 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek z bezpieczną igłą lub 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek z zestawem zabezpieczającym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Eporatio 30 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

1 ml roztworu w ampułkostrzykawce (szkło typu I) z zatyczką (z kauczuku bromobutylowego), końcówką tłoka (z powlekanego teflonem kauczuku chlorobutylowego) i igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z osłoną zabezpieczającą (bezpieczna igła) lub igłą do wstrzykiwań (ze stali nierdzewnej) z zestawem zabezpieczającym.

Opakowania po 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek; 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek z bezpieczną igłą lub 1, 4 i 6 ampułkostrzykawek z zestawem zabezpieczającym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ampułkostrzykawki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

Przed podaniem roztwór należy dokładnie obejrzeć. Tylko przezroczyste, bezbarwne, pozbawione stałych cząstek roztwory nadają się do użytku. Roztworu do wstrzykiwań nie należy wstrząsać. Należy odczekać, aż osiągnie temperaturę niepowodującą dyskomfortu podczas wstrzykiwania (15°C-25°C).

Instrukcje dotyczące wstrzyknięcia produktu leczniczego, patrz ulotka dla pacjenta.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Niemcy

8.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Eporatio 1000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

EU/1/09/573/001

EU/1/09/573/002

EU/1/09/573/029

Eporatio 2000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

EU/1/09/573/003

EU/1/09/573/004

EU/1/09/573/030

Eporatio 3000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

EU/1/09/573/005

EU/1/09/573/006

EU/1/09/573/031

Eporatio 4000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

EU/1/09/573/007

EU/1/09/573/008

EU/1/09/573/032

Eporatio 5000 IU/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

EU/1/09/573/009

EU/1/09/573/010

EU/1/09/573/033

Eporatio 10 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

EU/1/09/573/011

EU/1/09/573/012

EU/1/09/573/013

EU/1/09/573/014

EU/1/09/573/015

EU/1/09/573/016

EU/1/09/573/034

EU/1/09/573/035

EU/1/09/573/036

Eporatio 20 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

EU/1/09/573/017

EU/1/09/573/018

EU/1/09/573/019

EU/1/09/573/020

EU/1/09/573/021

EU/1/09/573/022

EU/1/09/573/037

EU/1/09/573/038

EU/1/09/573/039

Eporatio 30 000 IU/1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

EU/1/09/573/023

EU/1/09/573/024

EU/1/09/573/025

EU/1/09/573/026

EU/1/09/573/027

EU/1/09/573/028

EU/1/09/573/040

EU/1/09/573/041

EU/1/09/573/042

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29 października 2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 11 września 2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę