Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – Charakterystyka produktu leczniczego - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaExubera
Kod ATCA10AF01
Substancjainsulin human
ProducentPfizer Limited

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EXUBERA, 1 mg proszek do inhalacji, gotowy do użytku.

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 

Każdy blister zawiera pojedynczą dawkę odpowiadającą 1 mg insuliny ludzkiej.

obrotu

5.2).

 

Ekspozycja na insulinę ludzką po podaniu trzech dawek 1 mg zawartych w trzech blistrach jest

 

istotnie większa niż po podaniu pojedynczej dawki 3 mg, zawartej w jednym blistrze. Dlatego dawka 3 mg zawarta w jednym blistrze nie jest zamienna z trzema dawkami 1 mg (patrz punkty 4.2, 4.4 i

Wytwarzana z zastosowaniem technologii rekombinowanego DNA w Escherichia coli.

do

 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

dopuszczenie

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

Proszek do inhalacji, gotowy do użytku.

 

na

 

 

 

 

 

Biały proszek.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

 

 

 

4.1

Wskazania do stosowania

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparat EXUBERA jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 niedostatecznie

wyrównaną doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi i wymagającą leczenia insuliną.

 

 

nego

 

 

 

 

Preparat EXUBERA jest również żwskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1 jako dodatek do długo i średnio długowadziałającej insuliny podawanej podskórnie, u których potencjalna korzyść wynikająca z dodaniabez insuliny wziewnej przewyższa potencjalne ryzyko (patrz punkt 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

PreparatleczniczyEXUBERA (wziewna insulina ludzka) jest szybko działającą insuliną do stosowania w cukrzycy typu 1 i typu 2. Wziewną insulinę ludzką można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu

z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i (lub) preparatami insuliny długo lub średnio długo działającej podawanymi podskórnie w celu uzyskania optymalnego wyrównania glikemii.

ProduktPreparat EXUBERA w blistrach zawierających pojedynczą dawkę po 1 mg i 3 mg jest przeznaczony do podawania przez płuca przez doustną inhalację, wyłącznie z użyciem inhalatora insulinowego.

Kolejne inhalacje trzech dawek 1 mg zawartych w blistrach powodują istotnie większą ekspozycję na insulinę niż pojedyncza inhalacja dawki 3 mg. Dlatego dawka 3 mg zawarta w blistrze nie jest zamienna z trzema dawkami 1 mg (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.2).

Wziewna insulina ludzka zaczyna działać szybciej niż szybko działająca insulina ludzka podawana podskórnie. Ze względu na szybki początek działania, wziewną insulinę ludzką należy podawać na 10 minut przed rozpoczęciem posiłku.

Lekarz powinien indywidualnie ustalić dawkowanie początkowe i późniejsze dawkowanie (dawka i czas podawania) i dostosować je na podstawie indywidualnej reakcji organizmu pacjenta oraz zapotrzebowania na insulinę (tzn. diety, aktywności fizycznej i stylu życia).

Dawki dobowe i czas podawania

Nie ma stałych zasad dawkowania insuliny. Jednak, zalecana początkowa dawka dobowa jest obliczana zgodnie z następującą formułą:

Masa ciała (kg) x 0,15 mg/kg = całkowita dawka dobowa (mg). Całkowita dawka dobowa powinna

być podzielona na trzy dawki przyjmowane przed posiłkiem.

 

 

 

 

Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA przyjmowanych przed

posiłkami w zależności od masy ciała pacjenta są przedstawione w Tabeli 1:

do

obrotu

Masa ciała

Dawka

Przybliżona

Liczba 1mg blistrów /

Liczba 3 mg blistrów /

pacjenta

początkowa/posiłek

dawka w j.m.

dawkę

 

dawkę

30 do 39,9 kg

1 mg /posiłek

3 j.m.

 

 

-

 

40 do 59,9 kg

2 mg /posiłek

6 j.m.

 

 

-

 

60 do 79,9 kg

3 mg /posiłek

8 j.m.

 

-

 

 

80 do 99,9 kg

4 mg /posiłek

11 j.m.

 

 

 

100 do 119,9 kg

5 mg /posiłek

14 j.m.

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

120 do 139,9 kg

6 mg /posiłek

16 j.m.

na

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA

 

przyjmowanych przed posiłkami (w zależnopozwoleniaści od masy ciała pacjenta)

Jeden blister 1 mg wziewnej insuliny odpowiada w przybliżeniu 3 j.m. szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. Jeden blister 3 mg wziewnej insuliny odpowiada w przybliżeniu 8 j.m. szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. W Tabeli 1 przedstawiono

przybliżone przeliczenie dawki szybko działającej insuliny ludzkiej w j.m. na dawkę początkową

preparatu EXUBERA przyjmowanego przed posiłkiem w mg.

 

ż

powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z małą

W związku z powyższym preparat EXUBERAnego

 

wa

 

masą ciała. Stosowanie preparatu EXUBERA u pacjentów wymagających dostosowania dawki

poniżej 1 mg nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

bez

 

 

Może być konieczne dostosowanie dawki w zależności od wielkości posiłku, jego składu, pory dnia (większeleczniczyzapotrzebowanie na insulinę jest rano), stężenia glukozy we krwi przed posiłkiem, niedawno wykonanego lub planowanego wysiłku fizycznego.

Podczas współistniejącej choroby dróg oddechowych (np. zapalenia oskrzeli, infekcji górnych dróg

oddechowych) może zaistnieć potrzeba dokładnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi i

Produkt4.4).

konieczność dostosowania dawki zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem pacjenta (patrz punkt

W celu zapoznania się z dalszymi szczegółami dotyczącymi stosowania inhalatora insulinowego należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może występować zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono długotrwałych obserwacji na temat bezpieczeństwa stosowania wziewnej postaci insuliny u dzieci z cukrzycą. Z tego powodu nie zaleca się stosowania tego preparatu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

 

 

Doświadczenie związane ze stosowaniem insuliny wziewnej u osób ≥ 75 lat jest ograniczone.

obrotu

niewydolnością serca jest bardzo ograniczone. Z tego względu nie zaleca się stosowania tego

Pacjenci z zastoinową niewydolnością serca

 

 

Doświadczenie związane ze stosowaniem insuliny wziewnej u pacjentów z zastoinową

do

 

preparatu u pacjentów ze znacznie upośledzoną czynnością płuc.

 

 

 

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hipoglikemia.

 

 

W czasie stosowania preparatu EXUBERA pacjentom nie wolno palić tytoniu. Wymagane jest

 

 

dopuszczenie

przerwanie palenia tytoniu na co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem stosowania preparatu

 

na

 

EXUBERA. Gdyby pacjent zaczął palić albo wrócił do palenia tytoniu, należy natychmiast przerwać

stosowanie preparatu EXUBERA z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia hipoglikemii. Należy wówczas zastosować alternatywną metodę leczenia (patrz punkt 5.2).

Niedostatecznie kontrolowana, niestabilna lub ciężka astma oskrzelowa.

Ciężka (wg GOLD stadium III lub IV POChP) przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 

 

pozwolenia

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

nego

 

Pacjenci rozpoczynający leczenieżpreparatem EXUBERA muszą otrzymać zrozumiałe instrukcje

dotyczące używania inhalatora (patrz Instrukcja użytkowania inhalatora insulinowego). Pacjent

powinien inhalować proszek zawierajwa

ący insulinę przez usta jednym powolnym i spokojnym

wdechem. Następnie należy na 5 sekund wstrzymać oddech i normalnie wypuścić powietrze. Należy

stosować stałą, standardową technikę inhalacji, aby zapewnić optymalne i powtarzalne dostarczanie

preparatu.

bez

leczniczy

 

Należy unikać kontaktu produktu z wilgocią lub z powietrzem o względnie wysokiej wilgotności, np. w zaparowanej łazience, w czasie przyjmowania dawki preparatu.

ProduktJeśli inhalator insulinowy zostanie przez nieuwagę użyty w warunkach wysokiej wilgotności, zazwyczaj w wyniku tego następuje zmniejszenie dawki insuliny uwalnianej z inhalatora. W takim przypadku należy wymienić głowicę rozpylającą (IRU) przed następną inhalacją (patrz punkt 6.6).

Dawkowanie

Zmiana rodzaju lub marki insuliny powinna być dokonana pod dokładną kontrolą lekarską, bowiem może być konieczna zmiana dawkowania.

Ekspozycja na insulinę ludzką po podaniu trzech dawek 1 mg zawartych w trzech blistrach jest istotnie większa niż po podaniu pojedynczej dawki 3 mg zawartej w jednym blistrze. Dlatego dawka 3 mg zawarta w jednym blistrze nie jest zamienna z trzema dawkami 1 mg (patrz punkty 2, 4.2 i 5.2).

Jeśli dawka 3 mg w jednym blistrze jest czasowo niedostępna, należy zastąpić ją dwiema dawkami 1 mg zawartymi w dwóch blistrach i oznaczać stężenie glukozy we krwi.

Blister zawierający dawkę 1 mg insuliny do inhalacji jest w przybliżeniu równoważny 3 j.m. szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. Dlatego, preparat EXUBERA powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z małą masą ciała. Stosowanie preparatu EXUBERA u pacjentów wymagających dawki poniżej 1 mg nie jest zalecane (patrz punkt 4.2).

Hipoglikemia

 

Hipoglikemia jest najczęstszym działaniem niepożądanym stosowania insuliny, w tym preparatu

hipoglikemia może być zagrożeniem życia.

obrotu

EXUBERA oraz wielu doustnych leków przeciwcukrzycowych. Może ona wystąpić wówczas, gdy dawka insuliny jest zbyt duża w stosunku do zapotrzebowania na insulinę. Ciężka hipoglikemia, szczególnie nawracająca, może prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego. Długotrwała lub ciężka

dopuszczenie

do

Objawy hipoglikemii zwykle pojawiają się nagle. Mogą wystąpić zimne poty, oziębienie i zblednięcie

skóry, uczucie zmęczenia, nerwowość lub drżenie, uczucie lęku, nadzwyczaj silne uczucie zmęczenia

lub osłabienia, splątanie, trudności w koncentracji, senność, nadmierne łaknienie, zaburzenia

widzenia, ból głowy, nudności i kołatanie serca. Ciężka hipoglikemia może prowadzić do utraty

przytomności i (lub) drgawek i może spowodować przemijające lub trwałe uszkodzenie mózgu lub

nawet zgon.

 

Zazwyczaj stan hipoglikemii udaje się wyrównać przez natychmiastowe podanie węglowodanów.

 

na

Pacjenci powinni nosić glukozę przy sobie, aby możliwe było natychmiastowe działanie.

pozwolenia

 

Pominięcie posiłku lub niezaplanowany, nadmierny wysiłek fizyczny mogą prowadzić do wystąpienia

hipoglikemii. U pacjentów, u których dochodzi do znacznej poprawy kontroli poziomu glikemii np. w

przebiegu intensywnej insulinoterapii mogą wystąpić zmiany w odczuwaniu objawów ostrzegawczych

hipoglikemii. Powinni oni być o tym uprzedzeni.

Występujące zazwyczaj objawy ostrzegawcze mogą nie pojawiać się u pacjentów z wieloletnią

cukrzycą.

nego

 

Część pacjentów, u których występowały reakcje hipoglikemiczne, po zmianie leczenia z insuliny

zwierzęcej na ludzką podawało, żeżwczesne objawy ostrzegawcze hipoglikemii były mniej wyraźne

lub różniły się od tych, występujących w okresie stosowania poprzedniej insuliny.

 

wa

Pacjenci podróżujący między różnymi strefami czasowymi powinni zasięgnąć porady lekarskiej,

ponieważ może to powodować konieczność zmiany w przyjmowaniu insuliny i posiłków.

bez

 

Niedostatecznaleczniczydawka lub zaprzestanie stosowania preparatu zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą insulinozależną może prowadzić do hiperglikemii i wystąpienia cukrzycowej kwasicy ketonowej;

stanów potencjalnie śmiertelnych.

ProduktW skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi należy starannie dostosować dawkę każdego leku w celu uzyskania optymalnego działania farmakologicznego.

Zapotrzebowanie na insulinę może się zmienić w wypadku wystąpienia innych chorób, zaburzeń emocjonalnych lub stresu.

Bezpieczeństwo dotyczące płuc

Współistniejące zaburzenia układu oddechowego

Preparat EXUBERA nie powinien być stosowany u pacjentów z chorobami płuc takimi jak astma czy POChP z uwagi na ograniczone dane dotyczące bezpiecznego jego stosowania u tych pacjentów.

Jednoczesne stosowanie leków rozszerzających oskrzela takich jak salbutamol, podawanego w celu złagodzenia ostrych objawów ze strony układu oddechowego, może zwiększyć wchłanianie preparatu EXUBERA i w związku z tym zwiększyć ryzyko hipoglikemii (patrz punkt 4.5).

Układ oddechowy

W rzadkich przypadkach może wystąpić skurcz oskrzeli. Każdy pacjent, u którego wystąpi taka reakcja powinien przerwać stosowanie preparatu EXUBERA i natychmiast zasięgnąć porady

lekarskiej. Ponowne wprowadzenie preparatu EXUBERA wymaga dokładnej oceny ryzyka i jest

możliwe jedynie w warunkach ścisłej kontroli medycznej z zabezpieczeniem odpowiedniego sprzętu

medycznego.

 

 

obrotu

 

 

 

Obniżenie wydolności płuc

 

do

 

 

 

 

W badaniach klinicznych obserwowano niewielkie ale stałe różnice w grupach terapeutycznych w

 

dopuszczenie

 

 

obniżeniu wydolności płuc (szczególnie wyraźne podczas pomiaru nasilonej objętości wydechowej 1- sekundowej (FEV1)) na korzyść leku porównawczego. W badaniach klinicznych trwających do 2 lat, nie obserwowano nasilonego upośledzenia wydolności płuc trwającego ponad 3-6 miesięcy. Opisane niewielkie różnice pomiędzy grupami zanikły w ciągu 6 tygodni od zaprzestania leczenia trwającego 2 lata (patrz punkty 4.8 i 5.1).

U wszystkich pacjentów, u których rozpoczęto leczenie preparatem EXUBERA powinno się oznaczyć

wyjściowe wartości parametrów wydolności płuc (np. badanie spirometryczne w celu oznaczenia

na

FEV1). Skuteczność i bezpieczeństwo wziewnej insuliny ludzkiej u pacjentów z przewidywaną

wartością wyjściową FEV < 70% nie została określona, stosowanie wziewnej insuliny ludzkiej w tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Zaleca siępozwoleniaponownie oznaczyć parametry wydolności płuc po

pierwszych 6 miesiącach leczenia. Jeśli po pierwszych 6 miesiącach obserwuje się obniżenie FEV1 o <15% należy powtórzyć badanie spirometryczne po roku a następnie wykonywać je co rok. Jeśli po pierwszych 6 miesiącach obserwuje się obniżenie FEV1 o 15-20% lub o więcej niż 500 ml w stosunku do wartości wyjściowej, należy powtórzyć badanie spirometryczne po 3 miesiącach.

U pacjentów z potwierdzonym (np. co najmniej w 2 kolejnych badaniach wykonywanych w odstępie

3-4 tygodni) obniżeniem FEV1 o >20% w stosunku do wartości wyjściowej należy przerwać leczenie

preparatem EXUBERA a pacjent powinien pozostać pod kontrolą zgodnie ze wskazaniami

 

 

 

 

nego

klinicznymi. Nie ma doświadczeniażze wznowieniem leczenia preparatem EXUBERA u pacjentów, u

których czynność płuc powróciła do normy.

 

 

 

wa

 

W razie wystąpienia duszności w czasie leczenia preparatem EXUBERA powinno się wykonać

badania aby ustalić czy jej przyczyna jest pochodzenia płucnego lub sercowego. W przypadku

 

 

bez

 

 

wystąpienia obrzęku płuc lub klinicznie istotnego obniżenia wydolności płuc należy przerwać

stosowanie preparatu EXUBERA i podawać insulinę we wstrzyknięciach.

Wystąpienie choroby układu oddechowego

 

leczniczy

 

 

 

W badaniach klinicznych preparat EXUBERA podawano pacjentom, u których wystąpiły choroby

układu oddechowego (np. zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych). Nie

Produkt

 

 

 

 

obserwowano zwiększonego ryzyka hipoglikemii lub nieprawidłowej kontroli glikemii u osób przyjmujących preparat EXUBERA. W razie wystąpienia choroby dróg oddechowych może być konieczne ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi i skorygowanie dawki, indywidualnie dla danego pacjenta (patrz punkt 4.2). Nie ma doświadczenia ze stosowaniem preparatu EXUBERA u pacjentów z zapaleniem płuc.

Byli palacze

W badaniach klinicznych leku Exubera stwierdzono 6 nowo rozpoznanych przypadków pierwotnych nowotworów złośliwych płuca wśród pacjentów otrzymujących lek Exubera oraz 1 nowo rozpoznany przypadek wśród pacjentów otrzymujących lek porównawczy (komparator). Po wprowadzeniu leku do

obrotu odnotowano też jeden przypadek pierwotnego nowotworu złośliwego płuca u pacjenta przyjmującego lek Exubera. W kontrolowanych badaniach klinicznych leku Exubera częstość występowania nowo rozpoznanych pierwotnych nowotworów złośliwych płuca na 100 pacjento-lat ekspozycji na badany lek wynosiła 0,130 (5 przypadków na 3800 pacjento-lat) w przypadku leku Exubera i 0,03 (1 przypadek na 3900 pacjento-lat) w przypadku leku porównawczego. Liczba stwierdzonych przypadków była zbyt niska, aby możliwe było ustalenie, czy opisane zdarzenia niepożądane były związane ze stosowaniem leku Exubera. Wszyscy pacjenci, u których rozpoznano raka płuca, zgłaszali w wywiadzie palenie tytoniu.

4.5Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

 

 

 

 

 

obrotu

Wiele substancji ma wpływ na metabolizm glukozy, a ich stosowanie może powodować konieczność

skorygowania dawki insuliny.

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

Do substancji, które mogą nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi i zwiększać

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

ryzyko wystąpienia hipoglikemii, należą: doustne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory konwertazy

angiotensyny (ACE), inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO), nieselektywne beta-adrenolityki,

salicylany, sulfonamidy.

 

 

 

 

 

Podanie salbutamolu przed zastosowaniem preparatu EXUBERA może powodować zwiększoną

absorpcję insuliny (patrz punkt 5.2).

 

 

 

 

 

Wydaje się, że podanie flutikazonu przed zastosowaniem preparatu EXUBERA nie wpływa na

 

wchłanianie insuliny (patrz punkt 5.2).

pozwolenia

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne palenie papierosów znacznie nasila, podczas gdy bierna ekspozycja na dym tytoniowy

 

niepalących zmniejsza szybkość i ilość wchłoniętego preparatu EXUBERA (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Do substancji, które mogą osłabiać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi, należą:

kortykosteroidy, danazol, doustne środki antykoncepcyjne, hormony tarczycy, hormon wzrostu, leki

sympatykomimetyczne i tiazydy. Oktreotyd/lanreotyd mogą zarówno zwiększać jak i zmniejszać

zapotrzebowanie na insulinę.

nego

 

Leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy hipoglikemii. Alkohol może nasilać i przedłużać hipoglikemiczne działanie insuliny.ż

Podanie preparatu EXUBERAwa10 minut przed podaniem salbutamolu nie wpływało na stopień rozszerzenia oskrzeli wbezodpowiedzi na salbutamol u pacjentów bez cukrzycy z łagodnie- umiarkowanie nasiloną astmą.

takimi lekami zaleca się ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi oraz korygowanie dawki w

Nie przeprowadzonoleczniczybadań nad wpływem innych leków, które mogą zmieniać wchłanianie w płucach lub przenikalność płucną. W czasie równoczesnego stosowania insuliny ludzkiej w postaci wziewnej z

razie potrzeby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu EXUBERA jednocześnie z Produkttakimi preparatami.

4.6 Ciąża i laktacja

Nie ma doświadczenia klinicznego w stosowaniu preparatu EXUBERA w czasie ciąży. Insulina wziewna często indukuje produkcję przeciwciał insulinowych, a ryzyko związane z ich obecnością dla płodu jest nieznane. Z tego względu preparatu EXUBERA nie należy stosować w czasie ciąży. Jeśli pacjentka przyjmująca preparat EXUBERA zajdzie w ciążę, należy zastąpić go odpowiednim preparatem insuliny do stosowania podskórnie.

U kobiet karmiących piersią może być wymagane skorygowanie dawki insuliny oraz diety.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podobnie jak w przypadku innych preparatów insuliny, w następstwie hipoglikemii może nastąpić upośledzenie zdolności do koncentracji i szybkiej reakcji. Może to powodować zwiększenie ryzyka w sytuacjach, kiedy zdolność ta ma duże znaczenie (np. przy prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu maszyn).

4.8Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania preparatu EXUBERA pojedynczo lub w skojarzeniu z insuliną podawanobrotuą podskórnie lub z doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi zostało ocenione w badaniach klinicznych obejmujących ponad 2700 pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2 w tym u ponad 1975 dorosłych pacjentów leczonych przez ponad 6 miesięcy oraz ponad 745 pacjentów leczonych przez

ponad 2 lata.

do

 

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane, które wystąpiły w przebiegu kontrolowanych badań klinicznych z grupą kontrolną u ponad 1970 pacjentów stosujących preparat EXUBERA.

 

Układ narządów

 

Bardzo często

Często

 

Nieczęsto

 

 

 

 

(≥1/10)

 

(≥1/100, <1/10)

(≥1/1000, <1/100)

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

Zakażenia i infestacja

 

 

 

 

 

zapalenie gardła

 

Zaburzenia metabolizmu i

 

hipoglikemia

 

na

 

 

odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia oddechowe,

 

kaszel

 

duszność

 

krwawienie z nosa

 

klatki piersiowej i

 

 

 

mokry kaszel

skurcz oskrzeli

 

śródpiersia

 

 

 

podrażnienie gardła świszczący oddech

 

 

 

 

 

 

suchość gardła

chrypka

 

 

 

 

żnego

pozwolenia

 

ból gardłowo-

 

 

 

 

 

 

 

krtaniowy

 

 

 

 

 

 

 

zaburzenia migdałków

 

 

 

 

 

 

 

podniebiennych

 

Zaburzenia żołądkowo-

wa

 

 

 

suchość w jamie ustnej

 

jelitowe

 

 

 

 

 

Zaburzenia ogólne i stanybezw

 

 

 

ból w klatce piersiowej

 

miejscu podania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: W całym programie badań klinicznych, włącznie z rozszerzonymi badaniami

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

 

niekontrolowanymi, zgłoszono dwa przypadki wysięku opłucnowego, w których nie można wykluczyć związku przyczynowego z zastosowanym lekiem.

Hipoglikemia

Podobnie jak podczas stosowania innych insulin hipoglikemia była najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym u pacjentów stosujących preparat EXUBERA.

Kaszel

Kaszel, najczęściej o łagodnym nasileniu pojawiał się zwykle po kilku sekundach lub minutach po inhalacji insuliny. Nasilenie kaszlu zmniejszało się z czasem. Około 1% pacjentów przerwało stosowanie preparatu EXUBERA z powodu kaszlu.

Duszność

W większości przypadków (> 95%) duszność miała nasilenie łagodne do umiarkowanego. Wśród pacjentów leczonych preparatem EXUBERA 0,4% przerwało leczenie z powodu duszności.

Ból w klatce piersiowej

Szeroki zakres objawów ze strony klatki piersiowej został potraktowany jako działania niepożądane

związane z leczeniem i ogólnie nazwany niespecyficznymi bólami w klatce piersiowej. Większość tych działań (> 95%) zostało określonych jako łagodnie lub umiarkowanie nasilone. Jedna osobaobrotuz grupy przyjmującej preparat EXUBERA i jedna z grupy kontrolnej przerwała leczenie z powodu bólu

w klatce piersiowej. Istotne jest to, że ogólna częstość występowania objawów związanych z chorobą wieńcową takich jak dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego nie była większa w grupie

przyjmującej preparat EXUBERA.

do

 

Inne działania

 

przyjmującej preparat EXUBERA i grupie kontrolnej. W badaniach klinicznychdopuszczenietrwających do 2 lat nie obserwowano nasilonego pogorszenia wydolności płuc trwającego dłużej niż 3-6 miesięcy.

Obniżenie wartości FEV1

Obserwowano niewielkie różnice pomiędzy grupami badanymi dotyczące obniżenia FEV1 w grupie

Opisane niewielkie różnice pomiędzy grupami ustąpiły w ciągu 6 tygodni od zakończenia 2-letniego

leczenia preparatem EXUBERA (patrz punkty 4.4 i 5.1).

na

Obniżenie wartości FEV1 w stosunku do pomiaru wyjściowego o ≥ 15% wystąpiło u 1,3% pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych preparatem EXUBERA i 5,0% pacjentów z cukrzycą typu 2.

Przeciwciała przeciwko insulinie

 

pozwolenia

 

 

W przebiegu leczenia każdą postacią insuliny, w tym preparatem EXUBERA, może dochodzić do

 

nego

 

wytwarzania przeciwciał przeciwko insulinie. W badaniach klinicznych przeciwciała insulinowe występowały częściej i ich poziomy były wyższe u pacjentów, którzy zamienili leczenie postacią

ż podskórną na preparat EXUBERAwa w porównaniu z pacjentami, którzy pozostali przy podskórnej

postaci insuliny. Miano przeciwciał było większe u pacjentów z cukrzycą typu 1 w porównaniu z

 

bez

mianem u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ustabilizowało się po 6-12 miesiącach ekspozycji w obu

grupach. Nie ustalono znaczenia klinicznego powstawania tych przeciwciał.

leczniczy

 

Reakcje nadwrażliwości

Podobnie jak w przypadku innych insulin, w bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić uogólnione reakcje alergiczne. Takie reakcje na insulinę lub na substancje pomocnicze, mogą przebiegać np. z

uogólnioną reakcją skórną, obrzękiem naczynioruchowym, skurczem oskrzeli, hipotonią i wstrząsem. ProduktMogą one stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 4.4 Układ oddechowy).

Obrzęk i zaburzenia refrakcji oka

Leczenie insuliną może wywołać zatrzymywanie sodu i obrzęki. Na początku terapii insuliną mogą wystąpić zaburzenia refrakcji oka. Zwykle działanie to jest przemijające.

4.9Przedawkowanie

Hipoglikemia może wystąpić w następstwie przyjęcia zbyt dużej dawki insuliny względem spożycia pokarmów, wydatku energii lub obu tych czynników.

Mechanizm działania

Hipoglikemię o małym nasileniu zwykle można leczyć węglowodanami podawanymi doustnie. Może być wymagane skorygowanie dawki leku, schematu przyjmowania pokarmów lub wykonywania wysiłku fizycznego.

Bardziej nasiloną hipoglikemię, ze śpiączką, drgawkami lub zaburzeniami neurologicznymi można leczyć wstrzyknięciem glukagonu domięśniowo lub podskórnie (0,5 do 1 mg) albo podaniem stężonego roztworu glukozy dożylnie. Glukozę należy również podać dożylnie, jeśli nie obserwuje się odpowiedzi na glukagon w ciągu 10-15 minut od podania.

W celu zapobiegania nawrotom epizodów hipoglikemii, po odzyskaniu przytomności, pacjent

obrotu

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

powinien otrzymać doustnie węglowodany.

 

 

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

do

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w cukrzycy, kod ATC: A10AF01

 

 

Insulina ludzka zmniejsza stężenie glukozy we krwi i pobudza działanie anaboliczne oraz zmniejsza

działanie kataboliczne, zwiększa ilość glukozy transportowanej do komórek oraz tworzenie glikogenu w mięśniach i w wątrobie oraz poprawia utylizację pirogronianu.naHamuje glikogenolizę i

glukoneogenezę, nasila lipogenezę w wątrobie i w tkance tłuszczowej oraz hamuje lipolizę. Pobudza wychwyt aminokwasów do komórek oraz syntezpozwoleniaę białek, a także nasila wychwyt potasu do komórek.

Insulina ludzka w postaci wziewnej, podobnie jak szybko działające analogi insuliny, ma szybszy początek działania zmniejszającego stężenie glukozy we krwi w porównaniu do rozpuszczalnej

insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. Długość działania zmniejszającego stężenie glukozy po podaniu insuliny ludzkiej w postaci wziewnej jest podobna do długości działania szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie i dłuższa niż długość działania szybko działających analogów insuliny (patrz rys. 1).

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC Lispro (18

j.m.)

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIR (% maksimum)

 

bez

 

 

 

 

 

 

Exubera (6mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybko działająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

insulina ludzka (18 j.m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProduktRys. 1. Średnia wartość szybkości wlewu

 

 

 

 

 

 

 

Czas (min)

 

 

znormalizowana do wartości maksymalnych

glukozy (GIR)

dla każdego uczestnika, w czasie mierzonym u zdrowych ochotników.

Po przyjęciu insuliny ludzkiej w postaci wziewnej, działanie w postaci zmniejszenia stężenia glukozy występuje w ciągu 10-20 minut. Działanie maksymalne występuje po około 2 godzinach od inhalacji. Działanie to utrzymuje się około 6 godzin.

U pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz z cukrzycą typu 2, insulina ludzka w postaci wziewnej wykazuje szybszy początek działania zmniejszającego stężenie glukozy we wczesnym okresie po podaniu w porównaniu do szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie.

Zmienność wewnątrzosobnicza działania zmniejszającego stężenie glukozy po podaniu insuliny ludzkiej w postaci wziewnej była na ogół porównywalna ze zmiennością działania szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub typu 2.

Zastosowanie insuliny ludzkiej w postaci wziewnej jest związane ze zwiększeniem częstości występowania i poziomu przeciwciał insulinowych. W trwającym 6 miesięcy prospektywnym badaniu rozpoznawczym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 1 nie stwierdzono zmian w zakresie farmakodynamiki oddziaływania na stężenia glukozy po zastosowaniu insuliny ludzkiej w postaci wziewnej.

Informacja o badaniach klinicznych

do

obrotu

 

 

 

Badania kliniczne z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz typu 2 wykazały, że preparat EXUBERA powoduje uzyskanie i zachowanie skutecznej kontroli glikemii, z wynikami porównywalnymi do uzyskiwanych po zastosowaniu szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie.

Cukrzyca typu 1

dopuszczenie

 

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 1 u pacjentów przyjmujących

preparat EXUBERA w skojarzeniu z długo i średnio długo działnaającą insuliną stwierdzono podobne zmniejszenie wskaźnika HbA1c w porównaniu do pacjentów przyjmujących wyłącznie insulinę

podawaną podskórnie. Odsetek pacjentów, u pozwoleniaktórych uzyskano docelową wartość HbA1c < 7,0% był porównywalny we wszystkich leczonych grupach.

U pacjentów przyjmujących preparat EXUBERA w insulinoterapii skojarzonej stężenia glukozy w

osoczu krwi były znamiennie niższe w porównaniu do osób leczonych wyłącznie preparatami szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie.

Cukrzyca typu 2

 

nego

 

 

 

ż

U pacjentów z cukrzycą typu 2, biorących udział w badaniu klinicznym, którzy przyjmowali preparat

EXUBERA w skojarzeniu z insulinwa

ą o długotrwałym lub średnio długim działaniu, stwierdzono

podobne zmiany wskaźnika HbA1c, jak u pacjentów leczonych wyłącznie insuliną w postaci

podskórnej.

bez

 

 

 

Stężenia glukozy na czczo były znamiennie mniejsze u pacjentów leczonych preparatem EXUBERA

w porównaniu do leczonych z użyciem insuliny w postaci podskórnej.

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2, u których zastosowanie tylko

 

leczniczy

środków doustnych nie zapewniło zadowalającej kontroli glikemii, zastosowanie preparatu

Produkt

 

EXUBERA w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami doustnymi, pozwoliło uzyskać większą poprawę wskaźnika HbA1c w porównaniu do pacjentów leczonych wyłącznie lekami doustnymi. W większości tych badań, odsetek pacjentów, u których uzyskano wskaźnik HbA1c < 7,0% był wyższy w grupach przyjmujących preparat EXUBERA w skojarzeniu z innymi środkami w porównaniu do grup przyjmujących wyłącznie leki doustne. W grupach pacjentów przyjmujących preparat EXUBERA w skojarzeniu z innymi środkami stwierdzono ponadto stężenie glukozy na czczo porównywalne lub mniejsze niż u pacjentów przyjmujących wyłącznie leki doustne. U pacjentów z cukrzycą typu 2 wystarczająco kontrolowaną za pomocą doustnych środków przeciwcukrzycowych nie uzyskano dalszej poprawy po zastosowaniu wziewnej insuliny.

Obniżenie wartości FEV1

Przeprowadzono otwarte, randomizowane badanie porównawcze w celu oceny zmian wartości FEV1 po rozpoczęciu terapii preparatem EXUBERA u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2. W badaniach tych zarówno w grupie leczonej preparatem EXUBERA jak i grupie porównawczej obserwowano obniżenie wydolności płuc wraz z upływem czasu (patrz rys. 2 i 3). Po dwóch latach terapii obserwowano niewielkie różnice między grupami (na korzyść leku porównawczego) w zmianie wartości FEV1 względem punktu wyjściowego o 0,034l u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 0,039l u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Obniżenie wartości FEV1 o co najmniej 15% wystąpiło u 1,3% pacjentów leczonych preparatem

EXUBERA oraz u 1% pacjentów leczonych preparatem porównawczym w grupie chorych na

obrotu

cukrzycę typu 1 oraz odpowiednio 5% i 3,4% w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,3

 

 

 

 

 

 

in s u lin a w z ie w n a

 

 

 

 

 

0 ,2 5

 

 

 

 

 

 

le k p o r ó w n aw cz y

 

 

 

 

 

0 ,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,1 5

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

0 ,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD)

0 ,0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ciowejśwyjci

-0 ,1

 

 

 

 

 

na

 

 

Zmiana FEV stosunku do wartoś

(Średnia +/-

-0 ,1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość wyjściowa

 

96 LOCF

 

 

 

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta (tygodnie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Liczba osobników na początku badania, tydzień 12, tydzień 24, tydzień 36 , tydzień 48,

 

 

 

 

tydzień 60 , tydzień 72 , tydzień 84 , tydzień 96, LOCF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insulina wziewna N= 236, 231,wa233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236.

 

 

 

 

 

 

 

lek porównawczy N= 253, 238, 252, 248, 252, 249, 230, 224, 216, 253.

 

 

 

 

 

Rys 2. Zmiany FEV1

(L)bezw stosunku do wartości wyjściowych u pacjentów z cukrzycą typu 1

 

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In su lin a w ziewn a

 

 

ści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ek p o ró w n aw czy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kres w yp łu kiw an ia

warto

 

 

 

0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in su lin y w ziewn ej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

 

Ś( rednia +/- SD)

.1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stosunku

wyjściowej

 

0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

-0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faz a le ku p or ów na wcz

eg o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faz a wa sh o ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 3. Zmiana FEV1

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L) w stosunku do wartości wyjściowych u pacjentów z cukrzycą typu 2

 

 

 

 

na

 

 

 

W badaniach fazy 2/3 9 spośród 2498 pacjentów leczonych preparatem EXUBERA przerwało

 

pozwolenia

 

 

 

 

W arto ść

+ 6

+ 12

w yj ścio w a

 

 

 

W izyta (tyg o d nie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= L iczb a o so bn ikó w n a po czątku b ad an ia, tyd zień 52, tyd zień 104, tyd zień + 6, tyd zień + 12. In su lin a w ziewn a i o kres w yp u kiw an ia in su lin y w ziewn ej N= 158, 155, 143, 139, 123. L ek

p o ró w n aw czy N= 145, 143, 125, 129, 120.

leczenie z powodu pogorszenia czynności płuc i u których wartość FEV1 na końcu badania wykazywała spadek o co najmniej 15% wobec wartości wyjściowych. U pacjentów tych wystąpiła

średnia redukcja wartości FEV1 osiągająca 21% (od 16% do 33%) wobec wartości wyjściowej.

Pacjenci ci byli leczeni preparatem EXUBERA przez średnio 23 miesiące. Sześciu z nich przeszło kolejne badanie wydolności płuc, z czego u pięciu zaobserwowano poprawę wartości FEV1 po zakończeniu leczenia natomiast u jednegonegopacjenta nie odnotowano dalszego pogorszenia od końca

badania. Brak informacji dotyczących trzech pozostałych pacjentów, którzy przerwali badanie.

ż Odwracalność obniżenia wartowaści FEV1

U pacjentów z cukrzycą typu 1 odwracalność niewielkich różnic pomiędzy grupami (0,010 litra na korzyść leku porównawczego) następowała w ciągu 2 tygodni od zaprzestania leczenia preparatem

bez EXUBERAleczniczypo terapii trwającej 12 tygodni. U pacjentów z cukrzycą typu 2 zniesienie niewielkich różnic pomiędzy grupami (0,039 l na korzyść leku porównawczego) następowało w ciągu 6 tygodni

od odstawienia preparatu EXUBERA po dwuletniej terapii (patrz rys. 3). W mniejszej grupie (n=36) obejmującej pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 leczonych preparatem EXUBERA przez ponad 36 miesięcy odstawienie leku skutkowało średnim wzrostem FEV1 o 0,036 litra w ciągu kolejnych 6

miesięcy.

Produkt5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Insulina ludzka w postaci wziewnej jest wchłaniana przez płuca. Insulina ludzka w postaci wziewnej jest wchłaniana tak szybko, jak szybko działające analogi insuliny i szybciej niż szybko działająca insulina ludzka podawana podskórnie u osób zdrowych oraz u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub z cukrzycą typu 2 (patrz rys. 4).

Czas (min)

wolnej ści początkowej

Exubera (4mg)

frakcjieniaężst

wartodemęwzgl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina w postaci wziewnej

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina w postaci podskórnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krwisurowicyw (µU/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybkodziałająca insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ludzka (12 IU)

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4

. Średnie zmiany stężeń frakcji wolnej insuliny w surowicy krwi (µU/ml) po przyjęciu drogą wziewną 4 mg insuliny ludzkiej lub po wstrzyknięciu podskórnym 12 jedn. szybko działającej insuliny ludzkiej u osób otyłych z cukrzycą typu 2.

Czas do wystąpienia maksymalnego stężenia insuliny (T ) jest na ogół o połowę krótszy w

porównaniu do Tmax szybko działającej insuliny ludzkiej w postacinapodskórnej. Maksymalne stężenie insuliny w surowicy krwi występuje na ogół po 45 minutach od zastosowania insuliny ludzkiej w

U pacjentów z cukrzycą typu 1 wykazano porównywalnpozwoleniaą wewnątrzosobniczą zmienność w zakresie AUC dla wziewnej insuliny ludzkiej do stwierdzonej dla szybko działającej insuliny ludzkiej

postaci wziewnej. Wewnątrzosobnicza zmienność czasu do wystąpienia maksymalnego stężenia

(Cmax) insuliny była mniejsza dla ludzkiej insuliny w inhalacji niż dla szybko działającej ludzkiej insuliny podawanej podskórnie u pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2.

podawanej podskórnie. Wewnątrzosobnicza zmienność dla insuliny wziewnej w zakresie Cmax była

większa niż dla szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. U otyłych pacjentów z

cukrzycą typu 2 wewnątrzosobnicza zmienność w zakresie Cmax i AUC była porównywalna lub

 

nego

ż

mniejsza niż ta dla szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie.

wa

 

Względna biodostępność preparatu EXUBERA w porównaniu do szybko działającej insuliny ludzkiej

wynosi ok. 10%. W odróbezżnieniu od preparatów insuliny podawanej podskórnie biodostępność

preparatu EXUBERA nie zależy od wskaźnika masy ciała (BMI - Body Mass Index).

W badaniuleczniczyz udziałem zdrowych ochotników, ekspozycja układowa (AUC oraz Cmax) insuliny ludzkiej w postaci wziewnej zwiększała się w sposób proporcjonalny do dawki, w zakresie od 1 mg do 6 mg.

Maksymalna ekspozycja występowała po przyjęciu dwóch blistrów z każdego rodzaju (każdej mocy)

lub ich skojarzenia. W badaniu, w którym porównano działanie dawki zawartej w trzech blistrach po 1 Produktmg z działaniem dawki 3 mg w jednym blistrze stwierdzono, że Cmax oraz AUC po inhalacji dawki z

trzech blistrów po 1 mg były odpowiednio o około 30% oraz 40% większe, niż po inhalacji dawki z jednego blistra po 3 mg, co wskazuje że trzy blistry 1 mg nie są wymienne z jednym blistrem 3 mg (patrz punkty 2, 4.2 i 4.4).

Ok. 40% większą biodostępność 3 dawek 1 mg zawartych w osobnych blistrach w porównaniu do jednej dawki 3 mg zawartej w jednym blistrze stwierdzono u zdrowych osobników. Prawdopodobnym wyjaśnieniem różnic w biodostępności jest różny stosunek energii do masy między dawkami 1 mg i

3 mg zawartymi w osobnych blistrach. W przypadku mniejszej ilości proszku w blistrze inhalator jest bardziej skuteczny w rozbijaniu i rozpraszaniu proszku, co prowadzi do wytworzenia większej liczby małych aerodynamicznych cząsteczek podczas stosowania dawki 1 mg (patrz punkty 2 i 4.4).

Choroby układu oddechowego (podstawowa choroba płuc)

Dystrybucja

Po doustnej inhalacji pojedynczej dawki ludzkiej insuliny ok. 30% całej zawartości blistra pozostaje w nim lub w inhalatorze, 20% jest zdeponowane w okolicach krtani, 10% w drogach oddechowych a 40% dostaje się do płuc.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby insulina przyjmowana wziewnie gromadziła się w płucach.

Populacje specjalne

 

 

obrotu

Palenie tytoniu

 

do

 

 

Palenie tytoniu w znacznym stopniu zwiększa szybkość i ilość wchłanianej insuliny ludzkiej

przyjmowanej drogą wziewną (Cmax ok. 3 do 5 razy a AUC ok. 2 do 3 razy) i z tego powodu, może

zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii (patrz punkty 4.3 i 4.5).

dopuszczenie

 

 

 

 

 

Kiedy preparat EXUBERA podano zdrowym ochotnikom po dwugodzinnym, biernym narażeniu na dym papierosowy w warunkach doświadczenia AUC i Cmax insuliny zmniejszały się odpowiednio o 17% i 30% (patrz punkt 4.5).

U pacjentów bez cukrzycy z astmą o nasileniu łagodnym i umiarkowanym, AUC i Cmax dla ludzkiej

insuliny wziewnej bez jednoczesnego zastosowania leku rozszerzającego oskrzela było nieco mniejsze

niż u pacjentów bez astmy.

pozwolenia

na

 

 

 

U pacjentów bez cukrzycy, z POCHP, wchłanianie insuliny ludzkiej w postaci wziewnej było większe

w porównaniu do osób bez przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (patrz punkt 4.4).

Podanie salbutamolu 30 minut przed preparatem EXUBERA u pacjentów bez cukrzycy z astmą o nasileniu łagodnym i umiarkowanymnegopowodowało wzrost AUC i Cmax dla insuliny pomiedzy 25% do 51% w porównaniu do podania wyłącznie preparatu EXUBERA (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Podanie flutikazonu 30 minut przedżpodaniem preparatu EXUBERA nie wpłynęło na właściwości farmakokinetyczne preparatu EXUBERAwa u pacjentów bez cukrzycy z astmą o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym (patrz punkt 4.5).

Upośledzenie czynnościbeznerek

Nie przeprowadzono badań nad wpływem upośledzenia czynności nerek na wchłanianie insuliny

ludzkiej przyjmowanej drogą wziewną (patrz punkt 4.2).

Upośledzenie czynności wątroby

Produkt

leczniczy

Nie przeprowadzono badań nad wpływem upośledzenia czynności wątroby na wchłanianie insuliny ludzkiej przyjmowanej drogą wziewną (patrz punkt 4.2).

Płeć

U osób z cukrzycą oraz u osób bez cukrzycy nie stwierdzono różnic pod względem wchłaniania insuliny ludzkiej w postaci wziewnej pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Dzieci i młodzież

U dzieci (w wieku 6-11 lat) oraz młodzieży (w wieku 12-17 lat) z cukrzycą typu 1 stwierdzono, że insulina ludzka w postaci wziewnej była wchłaniana szybciej, niż szybko działająca insulina ludzka

podawana podskórnie. Dostępność biologiczna insuliny ludzkiej w postaci wziewnej w porównaniu do szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie była porównywalna do wartości stwierdzanych u osób dorosłych z cukrzycą typu 1 (patrz punkt 4.2).

Osoby w wieku podeszłym

U osób w wieku podeszłym, z cukrzycą typu 2, insulina ludzka w postaci wziewnej była wchłaniana szybciej, niż szybko działająca insulina ludzka podawana podskórnie. Dostępność biologiczna insuliny ludzkiej w postaci wziewnej względem szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie była porównywalna do wartości obserwowanych u młodszych osób dorosłych z cukrzycą typu 2.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

 

 

obrotu

Badania toksyczności wziewnej u szczurów i małp prowadzone przez okres do 6 miesięcy nie

wykazały wystąpienia szczególnego ryzyka dla układu oddechowego związanego z przyjmowaniem

insuliny wziewnej.

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

 

 

dopuszczenie

 

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

 

 

 

Mannitol

 

 

 

 

na

 

Glicyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytrynian sodowy (w postaci dwuwodzianu)

pozwolenia

 

 

Wodorotlenek sodowy.

 

 

 

 

 

 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

6.3

Okres trwałości

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

Po pierwszym otwarciu folii: 3 miesiące.

 

 

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

6.4 Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

zapewnienia ochrony przed wilgocią.

 

 

 

 

Po otwarciu folii: przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

Nie przechowywać w chłodziarce i nie zamrażać.

 

 

 

ProduktInhalatora nie należy przechowywać w lodówce ani zamrażać.

 

 

 

Inhalator i jego części należy przechowywać w suchym miejscu.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Jeden blister zbiorczy zawiera 6 perforowanych blistrów z pojedynczą dawką (PCV/aluminium). Pięć blistrów zbiorczych znajduje się na podkładce z przezroczystego tworzywa sztucznego (polietylenu) z dodatkiem środka pochłaniającego wilgoć i są przykryte przezroczystą nakrywką z tworzywa sztucznego (polietylenu). Podkładka jest zamknięta w torebce z folii laminowanej, z dodatkiem środka pochłaniającego wilgoć.

Rodzaje opakowań:

Pudełko kartonowe zawierające 30 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (1 torebka)

Pudełko kartonowe zawierające 60 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (2 torebki)

Pudełko kartonowe zawierające 90 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (3

torebek)

obrotu

torebki)

 

Pudełko kartonowe zawierające 180 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (6

dopuszczenie

do

Pudełko kartonowe zawierające 270 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (9 torebek)

Pudełko kartonowe zawierające 60 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (2 torebki) i 2 dodatkowe głowice rozpylające (IRU)

Pudełko kartonowe zawierające 270 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (9

torebek) i 6 dodatkowych głowic rozpylających (IRU)

Zestaw zawierający 90 blistrów perforowanych (PCV/aluminium)naz pojedynczą dawką

 

pozwolenia

(3 torebki), 1 inhalator insulinowy, 1 dodatkową komorę oraz 6 dodatkowych głowic rozpylających

(IRU)

 

Dostępne są zestawy zawierające dodatkowy inhalator, dodatkowe głowice rozpylające i komory. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

nego

Blistry z pojedynczą dawką jednostkowż

ą wolno stosować jedynie z inhalatorem insulinowym.

Inhalator insulinowy należy wymieniawa

ć co rok.

Głowicę rozpylającą należy wymieniać co 2 tygodnie.

bez

 

 

Jeśli inhalatorleczniczyinsulinowy zostanie przez nieuwagę użyty w warunkach wysokiej wilgotności, zazwyczaj w wyniku tego następuje zmniejszenie dawki insuliny uwalnianej z inhalatora. W takim

przypadku należy wymienić głowicę rozpylającą (IRU) przed następną inhalacją (patrz punkt 4.4).

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ProduktPfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13, 9NJ

Wielka Brytania

8.NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/05/327/001

EU/1/05/327/002

EU/1/05/327/003

EU/1/05/327/004

EU/1/05/327/005

EU/1/05/327/006

EU/1/05/327/007

EU/1/05/327/008

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 

 

 

obrotu

24/01/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

do

 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

na

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EXUBERA, 3 mg proszek do inhalacji, gotowy do użytku.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy blister zawiera pojedynczą dawkę odpowiadającą 3 mg insuliny ludzkiej.

Ekspozycja na insulinę ludzką po podaniu trzech dawek 1 mg zawartych w trzech blistrach jest

 

istotnie większa niż po podaniu pojedynczej dawki zawartej w jednym blistrze 3 mg. Dlatego dawka 3

mg zawarta w jednym blistrze nie jest zamienna z trzema dawkami 1 mg (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.2).

Wytwarzana z zastosowaniem technologii rekombinowanego DNA w Escherichia coli.

do

obrotu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

dopuszczenie

 

 

 

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

Proszek do inhalacji, gotowy do użytku.

 

 

 

Biały proszek.

na

 

 

 

 

 

 

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Wskazania do stosowania

 

 

 

 

Preparat EXUBERA jest wskazany w leczeniupozwoleniadorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 niedostatecznie wyrównaną doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi i wymagającą leczenia insuliną.

Preparat EXUBERA jest również wskazanynegow leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1 jako dodatek do długo i średnio długo działającej insuliny podawanej podskórnie, u których potencjalna

korzyść wynikająca z dodania insulinyż wziewnej przewyższa potencjalne ryzyko (patrz punkt 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposóbbez podawaniawa

Preparat EXUBERA (wziewna insulina ludzka) jest szybko działającą insuliną do stosowania w cukrzycy typu 1 i typu 2. Wziewną insulinę ludzką można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i (lub) preparatami insuliny długo lub średnio długo działającej podawanymi podskórnie w celu uzyskania optymalnego wyrównania glikemii.

Preparat EXUBERA w blistrach zawierających pojedynczą dawkę po 1 mg i 3 mg jest przeznaczony

Produkt

leczniczy

do podawania przez płuca przez doustną inhalację, wyłącznie z użyciem inhalatora insulinowego.

Kolejne inhalacje trzech dawek 1 mg zawartych w blistrach powodują istotnie większą ekspozycję na insulinę niż pojedyncza inhalacja dawki 3 mg. Dlatego dawka 3 mg zawarta w blistrze nie jest zamienna z trzema dawkami 1 mg (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.2).

Wziewna insulina ludzka zaczyna działać szybciej niż szybko działająca insulina ludzka podawana podskórnie. Ze względu na szybki początek działania, wziewną insulinę ludzką należy podawać na 10 minut przed rozpoczęciem posiłku.

Lekarz powinien indywidualnie ustalić dawkowanie początkowe i późniejsze dawkowanie (dawka i czas podawania) i dostosować je na podstawie indywidualnej reakcji organizmu pacjenta oraz zapotrzebowania na insulinę (tzn. diety, aktywności fizycznej i stylu życia).

Dawki dobowe i czas podawania

Nie ma stałych zasad dawkowania insuliny. Jednak, zalecana początkowa dawka dobowa jest obliczana zgodnie z następującą formułą:

Masa ciała (kg) x 0,15 mg/kg = całkowita dawka dobowa (mg). Całkowita dawka dobowa powinna być podzielona na trzy dawki przyjmowane przed posiłkiem.

Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA przyjmowanych przed posiłkami w zależności od masy ciała pacjenta są przedstawione w Tabeli 1:

Masa ciała

Dawka

Przybliżona

Liczba 1mg blistrów /

Liczba 3 mg blistrów /

pacjenta

początkowa/posiłek

dawka w j.m.

dawkę

 

dawkę

 

 

 

 

 

 

obrotu

30 do 39,9 kg

1 mg /posiłek

3 j.m.

 

-

 

40 do 59,9 kg

2 mg /posiłek

6 j.m.

 

-

 

 

 

 

 

 

do

 

60 do 79,9 kg

3 mg /posiłek

8 j.m.

-

 

 

80 do 99,9 kg

4 mg /posiłek

11 j.m.

 

 

100 do 119,9 kg

5 mg /posiłek

14 j.m.

 

 

120 do 139,9 kg

6 mg /posiłek

16 j.m.

-

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA przyjmowanych przed posiłkami (w zależności od masy ciała pacjenta)

przybliżone przeliczenie dawki szybko działającej insuliny ludzkiej w j.m. na dawkę początkową preparatu EXUBERA przyjmowanego przed posiłkiem w mg.

Jeden blister 1 mg wziewnej insuliny odpowiada w przybliżeniuna3 j.m. szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. Jeden blister pozwolenia3 mg wziewnej insuliny odpowiada w przybliżeniu 8 j.m. szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. W Tabeli 1 przedstawiono

W związku z powyższym preparat EXUBERA powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z małą poniżej 1 mg nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

masą ciała. Stosowanie preparatu EXUBERA u pacjentów wymagających dostosowania dawki

 

ż

Może być konieczne dostosowanie dawkinegow zależności od wielkości posiłku, jego składu, pory dnia

 

wa

(większe zapotrzebowanie na insulinę jest rano), stężenia glukozy we krwi przed posiłkiem, niedawno

wykonanego lub planowanego wysiłku fizycznego.

bez

 

Podczas współistniejącej choroby dróg oddechowych (np. zapalenia oskrzeli, infekcji górnych dróg

należy zapoznaleczniczyć się z instrukcją użytkowania.

oddechowych) może zaistnieć potrzeba dokładnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi i

konieczność dostosowania dawki zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem pacjenta (patrz punkt

4.4).

 

W celu zapoznania się z dalszymi szczegółami dotyczącymi stosowania inhalatora insulinowego

Produkt

 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może występować zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono długotrwałych obserwacji na temat bezpieczeństwa stosowania wziewnej postaci insuliny u dzieci z cukrzycą. Z tego powodu nie zaleca się stosowania tego preparatu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

 

 

Doświadczenie związane ze stosowaniem insuliny wziewnej u osób ≥75 lat jest ograniczone.

obrotu

niewydolnością serca jest bardzo ograniczone. Z tego względu nie zaleca się stosowania tego

Pacjenci z zastoinową niewydolnością serca.

 

 

Doświadczenie związane ze stosowaniem insuliny wziewnej u pacjentów z zastoinową

do

 

preparatu u pacjentów ze znacznie upośledzoną czynnością płuc.

 

 

 

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hipoglikemia.

 

 

W czasie stosowania preparatu EXUBERA pacjentom nie wolno palić tytoniu. Wymagane jest

 

 

dopuszczenie

przerwanie palenia tytoniu na co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem stosowania preparatu

 

na

 

EXUBERA. Gdyby pacjent zaczął palić albo wrócił do palenia tytoniu, należy natychmiast przerwać

stosowanie preparatu EXUBERA z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia hipoglikemii. Należy wówczas zastosować alternatywną metodę leczenia (patrz punkt 5.2).

Niedostatecznie kontrolowana, niestabilna lub ciężka astma oskrzelowa.

Ciężka (wg GOLD stadium III lub IV POChP) przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 

 

pozwolenia

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

nego

 

Pacjenci rozpoczynający leczenieżpreparatem EXUBERA muszą otrzymać zrozumiałe instrukcje

dotyczące używania inhalatora (patrz Instrukcja użytkowania inhalatora insulinowego). Pacjent

powinien inhalować proszek zawierajwa

ący insulinę przez usta jednym powolnym i spokojnym

wdechem. Następnie należy na 5 sekund wstrzymać oddech i normalnie wypuścić powietrze. Należy

stosować stałą, standardową technikę inhalacji, aby zapewnić optymalne i powtarzalne dostarczanie

preparatu.

bez

leczniczy

 

Należy unikać kontaktu produktu z wilgocią lub z powietrzem o względnie wysokiej wilgotności, np. w zaparowanej łazience, w czasie przyjmowania dawki preparatu.

ProduktJeśli inhalator insulinowy zostanie przez nieuwagę użyty w warunkach wysokiej wilgotności, zazwyczaj w wyniku tego następuje zmniejszenie dawki insuliny uwalnianej z inhalatora. W takim przypadku należy wymienić głowicę rozpylającą (IRU) przed następną inhalacją (patrz punkt 6.6).

Dawkowanie

Zmiana rodzaju lub marki insuliny powinna być dokonana pod dokładną kontrolą lekarską, bowiem może być konieczna zmiana dawkowania.

Ekspozycja na insulinę ludzką po podaniu trzech dawek 1 mg jednostkowych zawartych w trzech blistrach jest istotnie większa niż po podaniu pojedynczej dawki 3 mg zawartej w jednym blistrze. Dlatego dawka 3 mg zawarta w jednym blistrze nie jest zamienna z trzema dawkami 1 mg (patrz punkty 2, 4.2 i 5.2).

Jeśli dawka 3 mg w jednym blistrze jest czasowo niedostępna, należy zastąpić ją dwiema dawkami 1 mg zawartymi w dwóch blistrach i oznaczać stężenie glukozy we krwi.

Blister zawierający dawkę 1 mg insuliny do inhalacji jest w przybliżeniu równoważny 3 j.m. szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. Dlatego, preparat EXUBERA powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z małą masą ciała. Stosowanie preparatu EXUBERA u pacjentów wymagających dawki poniżej 1 mg nie jest zalecane (patrz punkt 4.2).

Hipoglikemia

Hipoglikemia jest najczęstszym działaniem niepożądanym stosowania insuliny, w tym preparatuobrotu EXUBERA oraz wielu doustnych leków przeciwcukrzycowych. Może ona wystąpić wówczas, gdy

dawka insuliny jest zbyt duża w stosunku do zapotrzebowania na insulinę. Ciężka hipoglikemia, szczególnie nawracająca, może prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego. Długotrwała lub ciężka

hipoglikemia może być zagrożeniem życia.

do

Objawy hipoglikemii zwykle pojawiają się nagle. Mogą wystąpić zimnedopuszczeniepoty, oziębienie i zblednięcie skóry, uczucie zmęczenia, nerwowość lub drżenie, uczucie lęku, nadzwyczaj silne uczucie zmęczenia

lub osłabienia, splątanie, trudności w koncentracji, senność, nadmierne łaknienie, zaburzenia widzenia, ból głowy, nudności i kołatanie serca. Ciężka hipoglikemia może prowadzić do utraty

przytomności i (lub) drgawek i może spowodować przemijające lub trwałe uszkodzenie mózgu lub nawet zgon.

Zazwyczaj stan hipoglikemii udaje się wyrównać przez natychmiastowe podanie węglowodanów.

Pacjenci powinni nosić glukozę przy sobie, aby możliwe było natychmiastowena

działanie.

pozwolenia

 

Pominięcie posiłku lub niezaplanowany, nadmierny wysiłek fizyczny mogą prowadzić do wystąpienia

hipoglikemii. U pacjentów, u których dochodzi do znacznej poprawy kontroli poziomu glikemii np. w przebiegu intensywnej insulinoterapii mogą wystąpić zmiany w odczuwaniu objawów ostrzegawczych hipoglikemii. Powinni oni być o tym uprzedzeni.

Występujące zazwyczaj objawy ostrzegawcze mogą nie pojawiać się u pacjentów z wieloletnią cukrzycą.

nego

Część pacjentów, u których wystężpowały reakcje hipoglikemiczne po zmianie leczenia z insuliny zwierzęcej na ludzką podawało, że wczesne objawy ostrzegawcze hipoglikemii były mniej wyraźne

wa lub różniły się od tych, bezwystępujących w okresie stosowania poprzedniej insuliny.

Pacjenci podróżujący między różnymi strefami czasowymi powinni zasięgnąć porady lekarskiej, poniewaleczniczyż może to powodować konieczność zmiany w przyjmowaniu insuliny i posiłków.

Niedostateczna dawka lub zaprzestanie stosowania preparatu zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą insulinozależną może prowadzić do hiperglikemii i wystąpienia cukrzycowej kwasicy ketonowej;

stanów, potencjalnie śmiertelnych.

ProduktW skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi należy starannie dostosować dawkę każdego leku w celu uzyskania optymalnego działania farmakologicznego.

Zapotrzebowanie na insulinę może się zmienić w wypadku wystąpienia innych chorób, zaburzeń emocjonalnych lub stresu.

Bezpieczeństwo dotyczące płuc

Współistniejące zaburzenia układu oddechowego

Preparat EXUBERA nie powinien być stosowany u pacjentów z chorobą płuc taką jak astma czy POChP z uwagi na ograniczone dane dotyczące bezpiecznego jego stosowania u tych pacjentów.

Jednoczesne stosowanie leków rozszerzających oskrzela takich jak salbutamol, podawanego w celu złagodzenia ostrych objawów ze strony układu oddechowego, może zwiększyć wchłanianie preparatu EXUBERA i w związku z tym zwiększać ryzyko hipoglikemii (patrz punkt 4.5).

Układ oddechowy

W rzadkich przypadkach może wystąpić skurcz oskrzeli. Każdy pacjent, u którego wystąpi taka reakcja powinien przerwać stosowanie preparatu EXUBERA i natychmiast zasięgnąć porady

lekarskiej. Ponowne wprowadzenie preparatu EXUBERA wymaga dokładnej oceny ryzyka i jest

możliwe jedynie w warunkach ścisłej kontroli medycznej z zabezpieczeniem odpowiedniego sprzętu

medycznego.

 

 

obrotu

 

 

 

Obniżenie wydolności płuc

 

do

 

 

 

 

W badaniach klinicznych obserwowano niewielkie, ale stałe różnice w grupach terapeutycznych w

 

dopuszczenie

 

 

obniżaniu wydolności płuc (szczególnie wyraźne podczas pomiaru nasilonej objętości wydechowej 1- sekundowej (FEV1)) na korzyść leku porównawczego. W badaniach klinicznych trwających do 2 lat, nie obserwowano nasilonego upośledzenia wydolności płuc trwającego ponad 3-6 miesięcy. Opisane niewielkie różnice pomiędzy grupami zanikły w ciągu 6 tygodni od zaprzestania leczenia trwającego 2 lata (patrz punkty 4.8 i 5.1).

U wszystkich pacjentów, u których rozpoczęto leczenie preparatem EXUBERA powinno się oznaczyć

wyjściowe wartości parametrów wydolności płuc (np. badanie spirometryczne w celu oznaczenia

 

na

FEV1). Skuteczność i bezpieczeństwo wziewnej insuliny ludzkiej u pacjentów z przewidywaną

wartością wyjściową FEV

< 70% nie została określona, stosowanie wziewnej insuliny ludzkiej w tej

 

pozwolenia

 

grupie pacjentów nie jest zalecane. Zleca się ponownie oznaczyć parametry wydolności płuc po pierwszych 6 miesiącach leczenia. Jeśli po pierwszych 6 miesiącach obserwuje się obniżenie FEV1 o<15% należy powtórzyć badanie spirometryczne po roku a następnie wykonywać je co rok. Jeśli po pierwszych 6 miesiącach obserwuje się obniżenie FEV1 o 15-20% lub o więcej niż 500 ml w stosunku do wartości wyjściowej; należy powtórzyć badanie spirometryczne po 3 miesiącach.

U pacjentów z potwierdzonym (np. co najmniej w 2 kolejnych badaniach wykonywanych w odstępie

3-4 tygodni) obniżeniem FEV1 o >20% w stosunku do wartości wyjściowej należy przerwać leczenie

preparatem EXUBERA a pacjent powinien pozostać pod kontrolą zgodnie ze wskazaniami

 

 

 

 

nego

klinicznymi. Nie ma doświadczeniażze wznowieniem leczenia preparatem EXUBERA u pacjentów, u

których czynność płuc powróciła do normy.

 

 

 

wa

 

W razie wystąpienia duszności w czasie leczenia preparatem EXUBERA powinno się wykonać

badania, aby ustalić czy jej przyczyna jest pochodzenia płucnego lub sercowego. W przypadku

 

 

bez

 

 

wystąpienia obrzęku płuc lub klinicznie istotnego obniżenia wydolności płuc należy przerwać

stosowanie preparatu EXUBERA i podawać insulinę we wstrzyknięciach.

Wystąpienie choroby układu oddechowego

 

leczniczy

 

 

 

W badaniach klinicznych preparat EXUBERA podawano pacjentom, u których wystąpiły choroby

układu oddechowego (np. zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych). Nie

Produkt

 

 

 

 

obserwowano zwiększonego ryzyka hipoglikemii lub nieprawidłowej kontroli glikemii u osób przyjmujących preparat EXUBERA. W razie wystąpienia choroby dróg oddechowych może być konieczne ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi i skorygowanie dawki, indywidualnie dla danego pacjenta (patrz punkt 4.2). Nie ma doświadczenia ze stosowaniem preparatu EXUBERA u pacjentów z zapaleniem płuc.

Byli palacze

W badaniach klinicznych leku Exubera stwierdzono 6 nowo rozpoznanych przypadków pierwotnych nowotworów złośliwych płuca wśród pacjentów otrzymujących lek Exubera oraz 1 nowo rozpoznany przypadek wśród pacjentów otrzymujących lek porównawczy (komparator). Po wprowadzeniu leku do

obrotu odnotowano też jeden przypadek pierwotnego nowotworu złośliwego płuca u pacjenta przyjmującego lek Exubera. W kontrolowanych badaniach klinicznych leku Exubera częstość występowania nowo rozpoznanych pierwotnych nowotworów złośliwych płuca na 100 pacjento-lat ekspozycji na badany lek wynosiła 0,130 (5 przypadków na 3800 pacjento-lat) w przypadku leku Exubera i 0,03 (1 przypadek na 3900 pacjento-lat) w przypadku leku porównawczego. Liczba stwierdzonych przypadków była zbyt niska, aby możliwe było ustalenie, czy opisane zdarzenia niepożądane były związane ze stosowaniem leku Exubera. Wszyscy pacjenci, u których rozpoznano raka płuca, zgłaszali w wywiadzie palenie tytoniu.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Do substancji, które mogą nasilać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi i zwiększać

obrotu

 

 

 

 

 

do

 

ryzyko wystąpienia hipoglikemii, należą: doustne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory konwertazy

angiotensyny (ACE), inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO), nieselektywne beta-adrenolityki,

salicylany, sulfonamidy.

 

 

 

 

 

Podanie salbutamolu przed zastosowaniem preparatu EXUBERA może powodować zwiększoną

absorpcję insuliny (patrz punkt 5.2).

 

 

 

 

 

Wydaje się, że podanie flutikazonu przed zastosowaniem preparatu EXUBERA nie wpływa na

 

wchłanianie insuliny (patrz punkt 5.2).

 

na

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywne palenie papierosów znacznie nasila, podczas gdy bierna ekspozycja na dym tytoniowy

 

niepalących zmniejsza szybkość i ilość wchłoniętego preparatu EXUBERA (patrz punkty 4.3 i 5.2).

 

pozwolenia

 

 

 

 

Wiele substancji ma wpływ na metabolizm glukozy a ich stosowanie może powodować konieczność skorygowania dawki insuliny.

Do substancji, które mogą osłabiać działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi, należą:

kortykosteroidy, danazol, doustne środki antykoncepcyjne, hormony tarczycy, hormon wzrostu, leki

sympatykomimetyczne i tiazydy. Oktreotyd/lanreotyd mogą zarówno zwiększać jak i zmniejszać

zapotrzebowanie na insulinę.

nego

 

Leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy hipoglikemii. Alkohol może nasilać i przedłużać hipoglikemiczne działanie insuliny.ż

Podanie preparatu EXUBERAwa10 minut przed podaniem salbutamolu nie wpływało na stopień rozszerzenia oskrzeli wbezodpowiedzi na salbutamol u pacjentów bez cukrzycy z łagodnie- umiarkowanie nasiloną astmą.

takimi lekami zaleca się ścisłe kontrolowanie stężenia glukozy we krwi oraz korygowanie dawki w

Nie przeprowadzonoleczniczybadań nad wpływem innych leków, które mogą zmieniać wchłanianie w płucach lub przenikalność płucną. W czasie równoczesnego stosowania insuliny ludzkiej w postaci wziewnej z

razie potrzeby. Należy zachować ostrożność przy stosowania preparatu EXUBERA jednocześnie z Produkttakimi preparatami.

4.6 Ciąża i laktacja

Nie ma doświadczenia klinicznego w stosowaniu preparatu EXUBERA w czasie ciąży. Insulina wziewna często indukuje produkcję przeciwciał insulinowych, a ryzyko związane z ich obecnością dla płodu jest nieznane. Z tego względu preparatu EXUBERA nie należy stosować w czasie ciąży. Jeśli pacjentka przyjmująca preparat EXUBERA zajdzie w ciążę, należy zastąpić go odpowiednim preparatem insuliny do stosowania podskórnie.

U kobiet karmiących piersią może być wymagane skorygowanie dawki insuliny oraz diety.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Podobnie jak w przypadku innych preparatów insuliny, w następstwie hipoglikemii może nastąpić upośledzenie zdolności do koncentracji i szybkiej reakcji. Może to powodować zwiększenie ryzyka w sytuacjach, kiedy zdolność ta ma duże znaczenie (np. przy prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu maszyn).

4.8 Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania preparatu EXUBERA pojedynczo lub w skojarzeniu z insuliną podawanobrotuą podskórnie lub z doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi zostało ocenione w badaniach klinicznych obejmujących ponad 2700 pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2 w tym u ponad 1975 dorosłych pacjentów leczonych przez ponad 6 miesięcy oraz ponad 745 pacjentów leczonych przez

okres ponad 2 lata.

 

do

 

 

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane, które wystąpiły w przebiegu

 

 

dopuszczenie

 

kontrolowanych badań klinicznych z grupą kontrolną u ponad 1970 pacjentów stosujących preparat EXUBERA.

 

Układ narządów

 

Bardzo często

Często

 

Nieczęsto

 

 

 

 

(≥1/10)

 

(≥1/100, <1/10)

(≥1/1000, <1/100)

 

Zakażenia i infestacja

 

 

 

 

 

 

zapalenie gardła

 

Zaburzenia metabolizmu i

hipoglikemia

 

 

na

 

 

odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia oddechowe,

kaszel

 

duszność

 

krwawienie z nosa

 

klatki piersiowej i

 

 

 

 

mokry kaszel

 

skurcz oskrzeli

 

śródpiersia

 

 

 

 

podrażnienie gardła

świszczący oddech

 

 

 

 

 

 

 

suchość gardła

chrypka

 

 

 

 

 

nego

pozwolenia

 

ból gardłowo-

 

 

 

 

 

 

krtaniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaburzenia migdałków

 

 

 

 

 

 

 

 

podniebiennych

 

Zaburzenia żołądkowo-

ż

 

 

 

suchość w jamie ustnej

 

wa

 

 

 

 

 

jelitowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w

 

 

 

 

 

ból w klatce piersiowej

 

miejscu podania

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: W całym programie badań klinicznych, włącznie z rozszerzonymi badaniami

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

niekontrolowanymi, zgłoszono dwa przypadki wysięku opłucnowego, w których nie można wykluczyć związku przyczynowego z zastosowanym lekiem.

Hipoglikemia

Podobnie jak podczas stosowania innych insulin hipoglikemia była najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym u pacjentów stosujących preparat EXUBERA.

Kaszel

Kaszel, najczęściej o łagodnym nasileniu pojawiał się zwykle po kilku sekundach lub minutach po inhalacji insuliny. Nasilenie kaszlu zmniejszało się z czasem. Około 1% pacjentów przerwało stosowanie preparatu EXUBERA z powodu kaszlu.

Duszność

W większości przypadków (> 95%) duszność miała nasilenie łagodne do umiarkowanego. Wśród pacjentów leczonych preparatem EXUBERA 0,4% przerwało leczenie z powodu duszności.

Ból w klatce piersiowej

Szeroki zakres objawów ze strony klatki piersiowej został potraktowany jako działania niepożądane

związane z leczeniem i ogólnie nazwany niespecyficznymi bólami w klatce piersiowej. Większość tych działań (> 95%) zostało określonych jako łagodnie lub umiarkowanie nasilone. Jedna osobaobrotuz grupy przyjmującej preparat EXUBERA i jedna z grupy kontrolnej przerwała leczenie z powodu bólu

w klatce piersiowej. Istotne jest to, że ogólna częstość występowania objawów związanych z chorobą wieńcową takich jak dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego nie była większa w grupie

przyjmującej preparat EXUBERA.

do

 

Inne działania

 

Obniżenie wartości FEV1

Obserwowano niewielkie różnice pomiędzy grupami badanymi dotyczące obniżenia FEV1 w grupie

przyjmującej preparat EXUBERA i grupie kontrolnej. W badaniach klinicznych trwających do 2 lat

nie obserwowano nasilonego pogorszenia wydolności płuc trwającego dłużej niż 3-6 miesięcy.

 

 

dopuszczenie

Opisane niewielkie różnice pomiędzy grupami ustąpiły w ciągu 6 tygodni od zakończenia 2-letniego

leczenia preparatem EXUBERA (patrz punkty 4.4 i 5.1).

na

 

Obniżenie wartości FEV1 w stosunku do pomiaru wyjściowego o ≥ 15% wystąpiło u 1,3% pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych preparatem EXUBERA i 5,0% pacjentów z cukrzycą typu 2.

Przeciwciała przeciwko insulinie

pozwolenia

 

W przebiegu leczenia każdą postacią insuliny, w tym preparatem EXUBERA, może dochodzić do

występowały częściej i ich poziomyżnegobyły wyższe u pacjentów, którzy zamienili leczenie postacią podskórną na preparat EXUBERA w porównaniu z pacjentami, którzy pozostali przy podskórnej

wytwarzania przeciwciał przeciwko insulinie. W badaniach klinicznych przeciwciała insulinowe

Podobnie jak w przypadku innych insulin, w bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić uogólnione reakcje alergiczne. Takie reakcje na insulinę lub na substancje pomocnicze, mogą przebiegać np. z

postaci insuliny. Miano przeciwciał było większe u pacjentów z cukrzycą typu 1 w porównaniu z

mianem u pacjentów z cukrzycwaą typu 2 i ustabilizowało się po 6-12 miesiącach ekspozycji w obu

grupach. Nie ustalono znaczenia klinicznego powstawania tych przeciwciał.

 

bez

Reakcje nadwrażliwości

leczniczy

 

uogólnioną reakcją skórną, obrzękiem naczynioruchowym, skurczem oskrzeli, hipotonią i wstrząsem. ProduktMogą one stanowić zagrożenie dla życia (patrz punkt 4.4, Układ oddechowy).

Obrzęk i zaburzenia refrakcji oka

Leczenie insuliną może wywołać zatrzymywanie sodu i obrzęki. Na początku terapii insuliną mogą wystąpić zaburzenia refrakcji oka. Zwykle działanie to jest przemijające.

4.9Przedawkowanie

Hipoglikemia może wystąpić w następstwie przyjęcia zbyt dużej dawki insuliny względem spożycia pokarmów, wydatku energii lub obu tych czynników.

Mechanizm działania

Hipoglikemię o małym nasileniu zwykle można leczyć węglowodanami podawanymi doustnie. Może być wymagane skorygowanie dawki leku, schematu przyjmowania pokarmów lub wykonywania wysiłku fizycznego.

Bardziej nasiloną hipoglikemię, ze śpiączką, drgawkami lub zaburzeniami neurologicznymi można leczyć wstrzyknięciem glukagonu domięśniowo lub podskórnie (0,5 do 1 mg) albo podaniem stężonego roztworu glukozy dożylnie. Glukozę należy również podać dożylnie, jeśli nie obserwuje się odpowiedzi na glukagon w ciągu 10-15 minut od podania.

W celu zapobiegania nawrotom epizodów hipoglikemii, po odzyskaniu przytomności, pacjent

obrotu

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

powinien otrzymać doustnie węglowodany.

 

 

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

do

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w cukrzycy, kod ATC: A10AF01

 

 

Insulina ludzka zmniejsza stężenie glukozy we krwi i pobudza działanie anaboliczne oraz zmniejsza

działanie kataboliczne, zwiększa ilość glukozy transportowanej do komórek oraz tworzenie glikogenu w mięśniach i w wątrobie oraz poprawia utylizację pirogronianu.naHamuje glikogenolizę i

glukoneogenezę, nasila lipogenezę w wątrobie i w tkance tłuszczowej oraz hamuje lipolizę. Pobudza wychwyt aminokwasów do komórek oraz syntezpozwoleniaę białek, a także nasila wychwyt potasu do komórek.

Insulina ludzka w postaci wziewnej, podobnie jak szybko działające analogi insuliny, ma szybszy początek działania zmniejszającego stężenie glukozy we krwi w porównaniu do rozpuszczalnej

insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. Długość działania zmniejszającego stężenie glukozy po podaniu insuliny ludzkiej w postaci wziewnej jest podobna do długości działania szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie i dłuższa niż długość działania szybko działających analogów insuliny (patrz rys. 1).

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC Lispro (18

j.m.)

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

GIR (% maksimum)

 

bez

 

 

 

 

 

Exubera (6mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybko działająca

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

insulina ludzka (18 j.m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas (min.)

ProduktRys 1. Średnia wartość szybkości wlewu glukozy (GIR) znormalizowana do wartości maksymalnych

dla każdego uczestnika, w czasie mierzonym u zdrowych ochotników.

Po przyjęciu insuliny ludzkiej w postaci wziewnej, działanie w postaci zmniejszenia stężenia glukozy występuje w ciągu 10-20 minut. Działanie maksymalne występuje po około 2 godzinach od inhalacji. Działanie to utrzymuje się około 6 godzin.

U pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz z cukrzycą typu 2, insulina ludzka w postaci wziewnej wykazuje szybszy początek działania zmniejszającego stężenie glukozy we wczesnym okresie po podaniu w porównaniu do szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie.

Zmienność wewnątrzosobnicza działania zmniejszającego stężenie glukozy po podaniu insuliny ludzkiej w postaci wziewnej była na ogół porównywalna ze zmiennością działania szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub typu 2.

Zastosowanie insuliny ludzkiej w postaci wziewnej jest związane ze zwiększeniem częstości występowania i poziomu przeciwciał insulinowych. W trwającym 6 miesięcy prospektywnym badaniu rozpoznawczym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 1 nie stwierdzono zmian w zakresie farmakodynamiki oddziaływania na stężenia glukozy po zastosowaniu insuliny ludzkiej w postaci wziewnej.

Informacja o badaniach klinicznych

do

obrotu

 

 

 

Badania kliniczne z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz typu 2 wykazały, że preparat EXUBERA powoduje uzyskanie i zachowanie skutecznej kontroli glikemii, z wynikami porównywalnymi do uzyskiwanych po zastosowaniu szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie.

Cukrzyca typu 1

dopuszczenie

 

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 1 u pacjentów przyjmujących

preparat EXUBERA w skojarzeniu z długo i średnio długo działnaającą insuliną stwierdzono podobne zmniejszenie wskaźnika HbA1c w porównaniu do pacjentów przyjmujących wyłącznie insulinę

podawaną podskórnie. Odsetek pacjentów, u którychpozwoleniauzyskano docelową wartość HbA1c < 7,0% był porównywalny we wszystkich leczonych grupach.

U pacjentów przyjmujących preparat EXUBERA w insulinoterapii skojarzonej stężenia glukozy w

osoczu krwi były znamiennie niższe w porównaniu do osób leczonych wyłącznie preparatami szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie.

Cukrzyca typu 2

 

nego

 

 

 

ż

U pacjentów z cukrzycą typu 2, biorących udział w badaniu klinicznym, którzy przyjmowali preparat

EXUBERA w skojarzeniu z insulinwa

ą o długotrwałym lub średnio długim działaniu, stwierdzono

podobne zmiany wskaźnika HbA1c, jak u pacjentów leczonych wyłącznie insuliną w postaci

podskórnej.

bez

 

 

 

Stężenia glukozy na czczo były znamiennie mniejsze u pacjentów leczonych preparatem EXUBERA

w porównaniu do leczonych z użyciem insuliny w postaci podskórnej.

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2, u których zastosowanie tylko

 

leczniczy

środków doustnych nie zapewniło zadowalającej kontroli glikemii, zastosowanie preparatu

Produkt

 

EXUBERA w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami doustnymi, pozwoliło uzyskać większą poprawę wskaźnika HbA1c w porównaniu do pacjentów leczonych wyłącznie lekami doustnymi. W większości tych badań, odsetek pacjentów, u których uzyskano wskaźnik HbA1c < 7,0% był wyższy w grupach przyjmujących preparat EXUBERA w skojarzeniu z innymi środkami w porównaniu do grup przyjmujących wyłącznie leki doustne. W grupach pacjentów przyjmujących preparat EXUBERA w skojarzeniu z innymi środkami stwierdzono ponadto stężenie glukozy na czczo porównywalne lub mniejsze niż u pacjentów przyjmujących wyłącznie leki doustne. U pacjentów z cukrzycą typu 2 wystarczająco kontrolowaną za pomocą doustnych środków przeciwcukrzycowych nie uzyskano dalszej poprawy po zastosowaniu wziewnej insuliny.

Obniżenie wartości FEV1

Przeprowadzono otwarte, randomizowane badanie porównawcze w celu oceny zmian wartości FEV1 po rozpoczęciu terapii preparatem EXUBERA u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2. W badaniach tych zarówno w grupie leczonej preparatem EXUBERA jak i grupie porównawczej obserwowano obniżenie wydolności płuc wraz z upływem czasu (patrz rys. 2 i 3). Po dwóch latach terapii obserwowano niewielkie różnice między grupami (na korzyść leku porównawczego) w zmianie wartości FEV1 względem punktu wyjściowego o 0,034l u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 0,039l u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Obniżenie wartości FEV1 o co najmniej 15% wystąpiło u 1,3% pacjentów leczonych preparatem

EXUBERA oraz u 1% pacjentów leczonych preparatem porównawczym w grupie chorych na

obrotu

cukrzycę typu 1 oraz odpowiednio 5% i 3,4% w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,3

 

 

 

 

 

in s u lin a w z ie w n a

 

 

 

 

 

0 , 2 5

 

 

 

 

 

le k p o r ó w n a w c z y

 

 

 

 

 

0 ,2

 

 

 

 

 

 

 

 

ciowejś

 

0 , 1 5

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

0 ,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0 , 0 5

 

 

 

 

 

 

 

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 , 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 , 1 5

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana FEV stosunku do wartowyjciś

(ŚredniaSD)+/-

 

 

 

 

na

 

 

-0 ,2

 

 

 

 

 

 

-0 , 2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 , 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 , 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 ,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość wyjściowa

96 LOCF

 

 

 

 

 

 

 

pozwoleniaWizyta (tygodnie)

 

 

 

 

 

 

 

N=Liczba osobników na początku badania, tydzień 12, tydzień 24, tydzień 36 , tydzień 48,

 

 

 

 

tydzień 60 , tydzień 72 , tydzień 84 , tydzień 96, LOCF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insulina wziewna N= 236, 231,ż233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236.

 

 

 

 

 

 

 

lek porównawczy N= 253, 238, 252, 248, 252, 249, 230, 224, 216, 253.

 

 

 

 

 

Rys. 2: Zmiany FEV1

(L) w stosunkuwa

do wartości wyjściowych u pacjentów z cukrzycą typu 1

 

 

leczniczy

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczenie z powodu pogorszenia czynności płuc i u których wartość FEV1 na końcu badania wykazywała spadek o co najmniej 15% wobec wartości wyjściowych. U pacjentów tych wystąpiła

średnia redukcja wartości FEV1 osiągająca 21% (od 16% do 33%) wobec wartości wyjściowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In su lin a w ziewn a

 

 

ści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ek p o ró w n aw czy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kres w yp łu kiw an ia

warto

 

0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in su lin y w ziewn ej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

Średnia +/- SD)

0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stosunku

0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

-0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ciowejwyjś

-0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

Zmiana FEV

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faz a le ku p or ów na wcz

eg o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faz a wa sh o ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W arto ść

 

+ 6 + 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w yjścio w a

 

 

 

 

 

 

 

 

W izyta (tyg o d nie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= L iczb a o so bn ikó w n a po czątku b ad an ia, tyd zień 52, tyd zień 104, tyd zień + 6, tyd zień + 12.

 

 

 

 

 

In su lin a w ziewn a i o kres w yp u kiw an ia in su lin y w ziewn ej N= 158, 155, 143, 139, 123. L ek

 

 

 

 

 

p o ró w n aw czy N= 145, 143, 125, 129, 120.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

Rys. 3:

Zmiana FEV1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L) w stosunku do wartości wyjściowych u pacjentów z cukrzycą typu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W badaniach fazy 2/3 9 spośród 2498 pacjentów leczonych preparatem EXUBERA przerwało

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacjenci ci byli leczeni preparatem EXUBERA przez średnio 23 miesiące. Sześciu z nich przeszło kolejne badanie wydolności płuc, z czego u pięciu zaobserwowano poprawę wartości FEV1 po zakończeniu leczenia natomiast u jednegonegopacjenta nie odnotowano dalszego pogorszenia od końca badania. Brak informacji dotyczących trzech pozostałych pacjentów, którzy przerwali badanie.

Odwracalność obniżenia wartościżFEV

wa 1

U pacjentów z cukrzycąbeztypu 1 odwracalność niewielkich różnic pomiędzy grupami (0,010 litra na

korzyść leku porównawczego) następowało w ciągu 2 tygodni od zaprzestania leczenia preparatem

EXUBERA po terapii trwającej 12 tygodni. U pacjentów z cukrzycą typu 2 zniesienie niewielkich różnic pomileczniczyędzy grupami (0,039 l na korzyść leku porównawczego) następowało w ciągu 6 tygodni

od odstawienia preparatu EXUBERA po dwuletniej terapii (patrz rys. 3). W mniejszej grupie (n=36) obejmującej pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 leczonych preparatem EXUBERA przez ponad 36 miesięcy odstawienie leku skutkowało średnim wzrostem FEV1 o 0,036l w ciągu kolejnych 6

miesięcy.

Produkt5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Insulina ludzka w postaci wziewnej jest wchłaniana drogą przez płuca. Insulina ludzka w postaci wziewnej jest wchłaniana tak szybko, jak szybko działające analogi insuliny i szybciej niż szybko działająca insulina ludzka podawana podskórnie u osób zdrowych oraz u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub z cukrzycą typu 2 (patrz rys. 4).

Czas (min)

 

(µU/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ąpocztkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frakcjieniaężstZmiana

ciśwartodemęwzglkrwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybkodziałająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exubera (4 mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina w postaci ziewnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina w postaci podskórnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surowicyw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insulina ludzka (12 IU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4 : Średnie zmiany stężeń frakcji wolnej insuliny w surowicy krwi (µU/ml) po przyjęciu drogą wziewną 4 mg insuliny ludzkiej lub po wstrzyknięciu podskórnym 12 jedn. szybkodziałającej insuliny ludzkiej u osób otyłych z cukrzycą typu 2.

Czas do wystąpienia maksymalnego stężenia insuliny (Tmax) jest na ogół o połowę krótszy w porównaniu do stosowania szybkodziałającej insuliny ludzkiej wnapostaci podskórnej. Maksymalne

stężenie insuliny w surowicy krwi występuje na ogół po 45 minutach od zastosowania insuliny ludzkiej w postaci wziewnej. Wewnątrzosobniczapozwoleniazmienność czasu do wystąpienia maksymalnego stężenia (Cmax) insuliny była mniejsza dla ludzkiej insuliny w inhalacji niż dla szybko działającej

ludzkiej insuliny podawanej podskórnie u pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2.

U pacjentów z cukrzycą typu 1 wykazano porównywalną wewnątrzosobniczą zmienność w zakresie AUC dla wziewnej insuliny ludzkiej do stwierdzonej dla szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. Wewnątrzosobniczanegozmienność dla insuliny wziewnej w zakresie Cmax była większa niż dla szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie. U otyłych pacjentów z

cukrzycą typu 2 wewnątrzosobnicza zmienność w zakresie Cmax i AUC była porównywalna lub ż mniejsza niż ta dla szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie.

Względna biodostępność preparatuwa EXUBERA w porównaniu do szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie wynosi ok. 10%. W odróżnieniu od preparatów insuliny podawanej podskórnie biodostępność preparatubezEXUBERA nie zależy od wskaźnika masy ciała (BMI - Body Mass Index).

W badaniuleczniczyz udziałem zdrowych ochotników, ekspozycja układowa (AUC oraz Cmax) insuliny ludzkiej w postaci wziewnej zwiększała się w sposób proporcjonalny do dawki, w zakresie od 1 mg do 6 mg.

Maksymalna ekspozycja występowała po przyjęciu dwóch blistrów z każdego rodzaju (każdej mocy) lub ich skojarzenia. W badaniu, w którym porównano działanie dawki zawartej w trzech bistrach po 1

mg z działaniem dawki 3 mg w jednym bistrze stwierdzono, że Cmax oraz AUC po inhalacji dawki z

Produkttrzech blistrów po 1 mg były odpowiednio o około 30% oraz 40% większe, niż po inhalacji dawki z jednego blistra po 3 mg, co wskazuje, że trzy blistry 1mg nie są wymienne z jednym blistrem 3 mg

(patrz punkty 4.2 i 4.4).

Ok. 40% większą biodostępność dawki 1 mg zawartej w osobnych blistrach w porównaniu do jednej dawki 3 mg zawartej w jednym blistrze stwierdzono u zdrowych osobników. Prawdopodobnym wyjaśnieniem różnic w biodostępności jest różny stosunek energii do masy między dawkami 1 mg i 3 mg zawartymi w osobnych blistrach W przypadku mniejszej zawartości proszku w blistrze inhalator jest bardziej skuteczny w rozbijaniu i rozpraszaniu proszku, co prowadzi do wytworzenia większej liczby małych aerodynamicznych cząsteczek podczas stosowania dawki 1 mg (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Dystrybucja

Po doustnej inhalacji pojedynczej dawki ludzkiej insuliny ok. 30% całej zawartości blistra pozostaje w nim lub w inhalatorze, 20% jest zdeponowane w okolicach krtani, 10% w drogach oddechowych a 40% dostaje się do płuc.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, że insulina przyjmowana wziewnie gromadzi się w płucach.

Populacje specjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

Palenie tytoniu

 

 

 

 

 

 

 

 

Palenie tytoniu w znacznym stopniu zwiększa szybkość i ilość wchłanianej insuliny ludzkiej

przyjmowanej drogą wziewną (Cmax ok. 3 do 5 razy a AUC ok. 2 do 3 razy) i z tego powodu, może

zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii (patrz punkty 4.3 i 4.5).

 

do

 

 

 

 

Kiedy preparat EXUBERA podano zdrowym ochotnikom po dwugodzinnym, biernym narażeniu na

dym papierosowy w warunkach doświadczenia AUC i Cmax insuliny zmniejszały się odpowiednio o

17% i 30% (patrz punkt 4.5).

 

 

 

 

 

 

 

 

Choroby układu oddechowego (podstawowa choroba płuc)

 

 

 

 

U pacjentów bez cukrzycy z łagodną do umiarkowanej astmą, AUC i Cmax dla ludzkiej insuliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

wziewnej bez jednoczesnego zastosowania leku rozszerzającego oskrzela było nieco mniejsze niż u

pacjentów bez astmy.

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pacjentów bez cukrzycy, z POCHP, wchłanianie insuliny ludzkiej w postaci wziewnej było większe

w porównaniu do osób bez przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (patrz punkt 4.4).

 

 

Podanie salbutamolu 30 minut przed preparatem EXUBERA u pacjentów bez cukrzycy z łagodną do

umiarkowaną astmą powodowało wzrost AUC i Cmax dla insuliny pomiędzy 25% do 51% w

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

porównaniu do podania wyłącznie preparatu EXUBERA (patrz punkty 4.2 i 4.5).

 

 

Podanie flutikazonu 30 minut przed podaniem preparatu EXUBERA nie wpłynęło na właściwości

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

farmakokinetyczne preparatu EXUBERAż

u pacjentów bez cukrzycy z łagodną lub umiarkowaną

astmą (patrz punkt 4.5).

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upośledzenie czynności nerek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie przeprowadzono badań nad wpływem upośledzenia czynności nerek na wchłanianie insuliny

ludzkiej przyjmowanej drogą wziewną (patrz punkt 4.2).

 

 

 

 

Upośledzenie czynności wątroby

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie przeprowadzono badań nad wpływem upośledzenia czynności wątroby na wchłanianie insuliny ludzkiej przyjmowanej drogą wziewną (patrz punkt 4.2).

Płeć

U osób z cukrzycą oraz u osób bez cukrzycy nie stwierdzono różnic pod względem wchłaniania insuliny ludzkiej w postaci wziewnej pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Dzieci i młodzież

U dzieci (w wieku 6-11 lat) oraz młodzieży (w wieku 12-17 lat) z cukrzycą typu 1 stwierdzono, że insulina ludzka w postaci wziewnej była wchłaniana szybciej, niż szybko działająca insulina ludzka. Dostępność biologiczna insuliny ludzkiej w postaci wziewnej w porównaniu do szybko działającej

insuliny ludzkiej podawanej podskórnie była porównywalna do stwierdzanej u osób dorosłych z cukrzycą typu 1 (patrz punkt 4.2).

Osoby w wieku podeszłym

U osób w wieku podeszłym, z cukrzycą typu 2, insulina ludzka w postaci wziewnej była wchłaniana szybciej, niż szybko działająca insulina ludzka podawana podskórnie. Dostępność biologiczna insuliny ludzkiej w postaci wziewnej względem szybko działającej insuliny ludzkiej podawanej podskórnie była porównywalna do obserwowanej u młodszych osób dorosłych z cukrzycą typu 2.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności wziewnej u szczurów i małp prowadzone przez okres do 6 miesięcy nie obrotu wykazały wystąpienia szczególnego ryzyka dla układu oddechowego związanego z przyjmowaniem

insuliny wziewnej.

 

 

 

dopuszczenie

do

 

 

 

 

 

 

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

 

 

 

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

 

 

 

Mannitol

 

 

 

 

Glicyna

 

 

 

na

 

Cytrynian sodowy (w postaci dwuwodzianu)

 

 

 

 

 

Wodorotlenek sodowy.

 

pozwolenia

 

 

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

6.3

Okres trwałości

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pierwszym otwarciu folii: 3 miesiżące.

 

 

 

 

6.4 Szczególne środki ostroważności przy przechowywaniu

 

 

 

Przechowywać w temperaturzebez

poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu

zapewnienia ochrony przed wilgocią.

 

 

 

 

Po otwarciu folii: przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

 

 

 

Nie przechowywać w chłodziarce i nie zamrażać.

 

 

 

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

Inhalator i jego części należy przechowywać w suchym miejscu.

Inhalatora nie należy przechowywać w lodówce ani zamrażać.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Jeden blister zbiorczy zawiera 6 perforowanych blistrów z pojedynczą dawką (PCV/aluminium). Pięć blistrów zbiorczych znajduje się na podkładce z przezroczystego tworzywa sztucznego (polietylenu) z dodatkiem środka pochłaniającego wilgoć i są przykryte przezroczystą nakrywką z tworzywa sztucznego (polietylenu). Podkładka jest zamknięta w torebce z folii laminowanej, z dodatkiem środka pochłaniającego wilgoć.

Rodzaje opakowań

Pudełko kartonowe zawierające 30 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (1 torebka)

Pudełko kartonowe zawierające 60 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (2 torebki)

Pudełko kartonowe zawierające 90 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z dawką jednostkową (3 torebki)

Pudełko kartonowe zawierające 180 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (6 torebek)

obrotu

Pudełko kartonowe zawierające 270 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (9

torebek)

do

 

Pudełko kartonowe zawierające 60 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (2 torebki) i 2 dodatkowe głowice rozpylające (IRU)

 

dopuszczenie

Pudełko kartonowe zawierające 90 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (3

torebki) i 2 dodatkowe głowice rozpylające (IRU)

 

Pudełko kartonowe zawierające 180 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką

(6 torebek), 2 dodatkowe głowice rozpylające

na

pozwolenia

 

Pudełko kartonowe zawierające 270 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką (9 torebek) i 6 głowic rozpylających (IRU)

Zestaw zawierający 90 blistrów perforowanych (PCV/aluminium) z pojedynczą dawką

(3 torebki), 1 inhalator insulinowy, 1 dodatkową komorę oraz 6 dodatkowych głowic rozpylających

(IRU)

 

 

 

nego

 

 

 

 

Dostępne są zestawy zawierające dodatkowy inhalator, dodatkowe głowice rozpylające i komory.

 

 

 

ż

 

 

 

wa

 

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 

 

bez

 

 

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

 

leczniczy

 

 

 

Blistry z dawką jednostkową wolno stosować jedynie z inhalatorem insulinowym.

Inhalator insulinowy należy wymieniać co rok.

Głowicę rozpylającą należy wymieniać co 2 tygodnie.

Produkt

 

 

 

 

Jeśli inhalator insulinowy zostanie przez nieuwagę użyty w warunkach wysokiej wilgotności, zazwyczaj w wyniku tego następuje zmniejszenie dawki insuliny uwalnianej z inhalatora. W takim przypadku należy wymienić głowicę rozpylającą (IRU) przed następną inhalacją (patrz punkt 4.4).

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13, 9NJ

Wielka Brytania

8.NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/05/327/009

EU/1/05/327/010

EU/1/05/327/011

EU/1/05/327/012

EU/1/05/327/013

EU/1/05/327/014

EU/1/05/327/015

EU/1/05/327/016

EU/1/05/327/017

EU/1/05/327/018

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

dopuszczenie

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO10.24/01/2006

 

 

 

 

 

pozwolenia

na

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu doOBROTU

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę