Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Ulotka dla pacjenta - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaFareston
Kod ATCL02BA02
Substancjatoremifene
ProducentOrion Corporation

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Fareston 60 mg tabletki

Toremifen

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest Fareston i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fareston

3.Jak stosować Fareston

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Fareston

6.Zawartość opakowania i inne informacje

1.Co to jest Fareston i w jakim celu się go stosuje

Fareston zawiera substancję czynną toremifen, jest antyestrogenem. Fareston jest lekiem stosowanym w leczeniu określonego typu guza piersi u kobiet po menopauzie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fareston

Kiedy nie stosować leku Fareston:

-jeśli pacjentka ma uczulenie na toremifen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-Jeśli występuje pogrubienie śluzówki macicy.

-W przypadku ciężkiej choroby wątroby.

-jeśli u pacjentki występuje wrodzone lub nabyte schorzenie powodujące pewne nieprawidłowe zmiany w badaniu rejestrującym czynność elektryczną serca (w elektrokardiogramie lub EKG),

-jeśli u pacjentki występują zaburzenia elektrolitowe, szczególnie niewyrównany lekami obniżony poziom potasu we krwi (hipokaliemia),

-jeśli u pacjentki występuje bardzo wolna akcja serca (rzadkoskurcz, inaczej bradykardia),

-jeśli u pacjentki występuje niewydolność serca,

-jeśli u pacjentki występowały zaburzenia rytmu serca (arytmie),

-jeśli pacjentka przyjmuje inne leki mające wpływ na serce (patrz punkt 2 podpunkt zatytułowany „Lek Fareston a inne leki”)

Jest to spowodowane tym, że Fareston może mieć wpływ na serce poprzez wydłużenie przewodzenia pobudzeń elektrycznych w sercu (wydłużenie odstępu QT).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fareston należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-w przypadku niestabilnej cukrzycy,

-jeśli pacjentka jest w ciężkim stanie ogólnym,

-jeśli w wywiadzie stwierdzono występowanie stanu, w którym tworzyły się zakrzepy krwi w naczyniach krwionośnych i na przykład w płucach (zatorowość płucna) lub zakrzepy krwi w żyłach nóg (zakrzepica żył głębokich),

-jeśli pacjentka doświadcza nieprawidłowości rytmu serca podczas stosowania leku Fareston. Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania leku Fareston i wykonanie badań medycznych by potwierdzić czynność serca (EKG). (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Fareston:”),

-jeśli występują choroby serca, w tym ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),

-jeśli nowotwór rozprzestrzenił się do kości (przerzuty do kości), w początkowym okresie leczenia lekiem Fareston może wystąpić zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Lekarz zaleci regularną kontrolę,

-jeśli pacjentka została poinformowana przez lekarza, że występuje u niej nietolerancja niektórych cukrów, takich jak laktoza (patrz punkt 2 „Fareston zawiera laktozę”).

Pacjentka powinna zgłosić się na badania ginekologiczne, które powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem leczenia lekiem Fareston i regularnie przynajmniej raz w roku po rozpoczęciu leczenia lekiem Fareston. Lekarz zaleci regularną kontrolę, jeśli u pacjentki występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, pacjentka przyjmuje hormonalną terapię zastępczą lub jeśli u pacjentki występuje otyłość (BMI powyżej 30).

Lek Fareston a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W trakcie leczenia lekiem Fareston, dawki niektórych leków należy dostosować. W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniżej wymienionych leków:

-leki moczopędne (w tym tiazydowe leki moczopędne),

-leki stosowane w celu utrzymania prawidłowej krzepliwości krwi, takie jak warfaryna,

-leki stosowane w leczeniu padaczki takie, jak: karbamazepina, fenytoina, fenobarbital,

-leki stosowane w leczeniu infekcji grzybiczych takie jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, posakonazol,

-leki stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych (antybiotyki) takie jak erytromycyna, klarytromycyna i telitromycyna,

-leki stosowane w leczeniu infekcji wirusowych takie jak: rytonawir, nelfinawir.

Nie należy stosować leku Fareston jednocześnie z nastepującymmi lekami, ponieważ powoduje to zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentki (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Fareston:”):

-leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak: chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid oraz ibutylid,

-leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (neuroleptyki), takie jak pochodne fenotiazyny, pimozyd, sertyndol, haloperydol oraz sultopryd,

-leki stosowane w leczeniu infekcji (leki przeciwdrobnoustrojowe), takie jak: moksyfloksacyna, erytromycyna (do infuzji), pentamidyna oraz leki przeciwmalaryczne, (zwłaszcza halofantryna),

-niektóre leki stosowane w leczeniu alergii, takie jak: terfenadyna, astemizol oraz mizolastyna,

-inne leki: cyzapryd, winkamina iv., beprydyl, difemanil.

Jeśli pacjentka zostaje przyjęta do szpitala lub zostały jej przepisane nowe leki powinna poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowaniu leku Fareston.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Fareston w okresie ciąży i okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Fareston nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Fareston zawiera laktozę

Fareston zawiera laktozę (28,5 mg w tabletce). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.Jak stosować Fareston

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zazwyczaj stosowana dawka leku Fareston, to 1 tabletka (60 mg) na dobę. Przyjmować doustnie. Fareston może być przyjmowany z posiłkiem lub bez.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fareston

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego, farmaceutę lub najbliższy szpital. Objawy przedawkowania leku Fareston to zawroty i bóle głowy.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Fareston

W przypadku pominięcia jednej dawki należy przyjąć kolejną tabletkę jak zwykle i kontynuować leczenie według zaleceń lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pominięto kilka dawek należy poinformować lekarza prowadzącego i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Przerwanie stosowania leku Fareston

Leczenie lekiem Fareston może być przerwane tylko na zlecenie lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) to: - uderzenia gorąca, pocenie się.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób) to:

-zmęczenie, zawroty głowy, depresja,

-nudności (mdłości), wymioty,

-wysypka, świąd, obrzęki (obrzmienia),

-krwawienia z macicy, białe upławy.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób) to:

-bóle głowy, zaburzenia snu,

-zwiększenie masy ciała, zaparcia, utrata apetytu,

-pogrubienie błony śluzowej macicy (przerost endometrium),

-zakrzepy w krwi np. w płucach (zaburzenia zatorowo-zakrzepowe),

-duszność,

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób) to:

-uczucie zwrotów głowy (zaburzenia równowagi),

-rozrost błony śluzowej macicy (polipy endometrium),

-zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (zwiększenie aminotransferaz wątrobowych).

Bardzo rzadkie działania niepożądane ( mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób) to:

-zmiany w śluzówce macicy (endometrium), nowotwór błony śluzowej macicy (rak endometrium),

-wypadanie włosów (łysienie),

-zmętnienie powierzchni oka (przemijające zmętnienie rogówki),

-zażółcenie skóry lub białek oka (żółtaczka).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

-mała liczba białych krwinek, które pełnią ważną rolę w zwalczaniu zakażeń (leukopenia),

-mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość),

-mała liczba płytek krwi (trombocytopenia),

-zapalenie wątroby.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

-obrzęki, bolesność w łydkach,

-duszność, nagły ból w klatce piersiowej,

-krwawienia z pochwy lub zmiany w wydzielinie z pochwy.

Fareston powoduje pewne nieprawidłowe zmiany w zapisie elektrycznym rytmu serca (elektrokardiogram lub EKG). Patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V: Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.Jak przechowywać lek Fareston

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fareston

-Substancją czynną jest toremifen: każda tabletka zawiera 60 mg (w postaci cytrynianu).

-Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, laktoza, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, koloidalny dwutlenek krzemu bezwodny, stearynian magnezu.

Jak wygląda lek Fareston i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, płaskie tabletki o ostrych kantach z wytłoczonym napisem TO 60 po jednej stronie. 30 lub 100 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę