Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Charakterystyka produktu leczniczego - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Nazwa lekarstwaFoclivia
Kod ATCJ07BB02
Substancjainfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ProducentSeqirus S.r.l.  

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Foclivia zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (H5N1) (antygen powierzchniowy, inaktywowany, z adiuwantem).

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Antygeny powierzchniowe (hemaglutynina i neuraminidaza)* wirusa grypy szczepu:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrograma**

w dawce 0,5 ml

 

*namnażane w zarodkach kurzych

**wyrażone w mikrogramach hemaglutyniny.

Adiuwant MF59C.1 zawierający:

 

Skwalen

9,75 miligrama

Polisorbat 80

1,175 miligrama

Trioleinian sorbitanu

1,175 miligrama

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO i decyzją UE w przypadku pandemii.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

Mleczno-biały płyn.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Profilaktyka grypy w przypadku oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę Foclivia należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 0,5 ml w wybranym dniu.

Drugą dawkę szczepionki należy podać po upływie przynajmniej 3 tygodni.

Przeprowadzono badania szczepionki Foclivia z udziałem osób dorosłych (w wieku 18-60 lat)

i w podeszłym wieku (powyżej 60 lat) po szczepieniu podstawowym według schematu 1, 22 dzień.

Dane dotyczące trzeciej dawki (przypominającej) podanej po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki są ograniczone (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Dzieci i młodzież:

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności szczepionki Foclivia u dzieci poniżej 18 lat. Aktualne dane dotyczące dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat przedstawiono

w punkcie 5.1, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

Sposób podawania

Uodpornienie należy przeprowadzić poprzez wstrzyknięcie domięśniowe w mięsień naramienny lub w przednio-boczną część uda (zależnie od masy mięśniowej).

4.3Przeciwwskazania

Reakcja anafilaktyczna (tzn. zagrażająca życiu) w wywiadzie po którymkolwiek ze składników lub pozostałościach śladowych jaja, białka kurzego, kanamycyny i siarczanu neomycyny, siarczanu baru, formaldehydu i bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB) tej szczepionki. W przypadku pandemii może być jednak wskazane podanie szczepionki pod warunkiem, że będzie niezwłocznie dostępny sprzęt do reanimacji w razie potrzeby.

Patrz punkt 4.4.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas podawania szczepionki osobom, u których stwierdzono nadwrażliwość (inną niż reakcja anafilaktyczna) na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 i na jajka, białko kurze, kanamycynę i siarczan neomycyny, siarczan baru, formaldehyd i bromek cetylotrimetyloamoniowy (CTAB).

Ze względu na rzadkie przypadki występowania reakcji anafilaktycznych po podawaniu szczepionki, podobnie jak po wszystkich innych szczepionkach w formie iniekcji, należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i podjęcia odpowiedniego leczenia.

Jeśli sytuacja podczas pandemii na to pozwala, należy przełożyć termin szczepienia u pacjentów z ciężką chorobą z gorączką lub ostrą infekcją.

Szczepionki Foclivia nie wolno w żadnym przypadku podawać donaczyniowo i podskórnie. Dlatego fachowy personel medyczny powinien ocenić korzyści i potencjalne ryzyko związane z podaniem szczepionki osobom z małopłytkowością lub jakimikolwiek innymi zaburzeniami związanymi z krwawieniem, które mogą stanowić przeciwwskazania dla wstrzyknięcia domięśniowego, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko związane z krwawieniami.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub u pacjentów z zaburzeniami odporności, odpowiedź na szczepienie może być niewystarczająca.

Nie u wszystkich zaszczepionych możliwe jest uzyskanie ochronnego poziomu odpowiedzi immunologicznej (patrz punkt 5.1).

W badaniach klinicznych zaobserwowano pojawienie się ochrony krzyżowej przeciw określonym wariantom wirusa H5N1 (patrz punkt 5.1).

Ponieważ zalecane jest podanie drugiej dawki, należy pamiętać, że nie istnieją żadne dane na temat bezpieczeństwa, immunogenności lub skuteczności potwierdzające możliwość zamiennego stosowania szczepionki Foclivia z innymi monowalentnymi szczepionkami przeciwko grypie H5N1.

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki Foclivia, ale u osób, którym podano szczepionkę Focetria (szczepionkę pandemiczną H1N1 z adiuwantem MF59.1) podobną do szczepionki Foclivia, zgłaszano przypadki drgawek przebiegających z gorączką lub bez.

Większość przypadków drgawek gorączkowych występowała u dzieci i młodzieży. Część tych przypadków dotyczyła osób chorych na epilepsję. Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z epilepsją. Lekarz powinien poinformować tych pacjentów (lub ich rodziców) o możliwości wystąpienia drgawek (patrz punkt 4.8).

Omdlenie (utrata przytomności) może wystąpić po każdym szczepieniu lub nawet przed podaniem szczepionki jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Może temu towarzyszyć kilka objawów neurologicznych, takich jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje i toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki Foclivia nie należy podawać równocześnie z innymi szczepionkami. Jeśli jednak wskazane jest równoczesne podanie innej szczepionki, szczepienie należy wykonać w różne kończyny. Należy pamiętać, że działania niepożądane mogą być nasilone.

Odpowiedź immunologiczna może być zmniejszona, jeśli pacjent jest poddawany leczeniu immunosupresyjnemu.

Po szczepieniu przeciw grypie możliwe jest wystąpienie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych przeprowadzanych metodą ELISA wykrywających przeciwciała przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności HIV-1, wirusowi zapalenia wątroby typu C, a szczególnie HTLV-1. W takich przypadkach wyniki uzyskiwane metodą Western Blot są negatywne. Te przejściowe fałszywie dodatnie wyniki mogą być spowodowane wytwarzaniem przeciwciał IgM w odpowiedzi na szczepionkę.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki Foclivia u kobiet w ciąży.

Dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania, jednak dotyczą one kobiet w ciąży, którym podano szczepionkę Focetria (szczepionkę pandemiczną H1N1 podobną do szczepionki Foclivia) zawierającą taką samą ilość adiuwanta MF59C.1 jak szczepionka Foclivia. Dane uzyskane ze spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu oraz badania interwencyjnego nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie szczepionki Focetria na ciążę. Ponadto, dwa duże badania obserwacyjne mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania szczepionki Focetria u kobiet w ciąży nie wykazały zwiększenia częstości występowania przypadków cukrzycy ciężarnych, stanu przedrzucawkowego, poronień, porodu martwego płodu, niskiej wagi urodzeniowej, wcześniactwa, zgonów noworodków i wad wrodzonych wśród

prawie 10 000 zaszczepionych kobiet w ciąży i ich dzieci w porównaniu z niezaszczepionymi badanymi kobietami.

Personel medyczny musi ocenić korzyści i potencjalne zagrożenia związane z podaniem szczepionki Foclivia kobietom w ciąży, biorąc pod uwagę oficjalne zalecenia.

Karmienie piersią

Szczepionkę można stosować podczas laktacji.

Płodność

Dane dotyczące płodności nie są dostępne.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4.8 „Działania niepożądane” mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Osoby dorosłe i w podeszłym wieku (powyżej 18 lat)

W badaniach klinicznych, w których stosowano modelową szczepionkę pandemiczną H5N1 z adiuwantem u osób dorosłych i w podeszłym wieku (więcej informacji — patrz punkt 5.1), większość reakcji miała przebieg łagodny, krótkotrwały i były podobne do tych wywołanych tradycyjnymi szczepionkami przeciw grypie sezonowej. Powszechnie wiadomo, że adiuwant zwiększa immunogenność, ale powoduje reakcje miejscowe (przeważnie łagodny ból) nieznacznie częściej w porównaniu z tradycyjnymi szczepionkami przeciw grypie bez adiuwanta. Po drugiej dawce wystąpiło mniej reakcji niż po pierwszej.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 miesięcy do 17 lat:

W badaniu klinicznym fazy II (badaniu V87P6) oceniano bezpieczeństwo stosowania modelowej szczepionki pandemicznej H5N1 z adiuwantem u dzieci i młodzieży (więcej informacji — patrz punkt 5.1).

Bez względu na wiek dziecka, reaktogenność po podaniu pierwszej dawki szczepionki była wyższa niż po podaniu drugiej dawki. Reaktogenność po podaniu trzeciej dawki (12 miesięcy po podaniu drugiej dawki) była wyższa niż po podaniu dawek pierwszej i drugiej. Odsetek osób zgłaszających reakcje miejscowe był wyższy w przypadku grup osób starszych, głównie ze względu na większą liczbę zgłoszonych reakcji bólowych. W przypadku małych dzieci najczęściej zgłaszanymi reakcjami miejscowymi były tkliwość i rumień, a najczęściej zgłaszanymi reakcjami ogólnoustrojowymi były drażliwość i nietypowy płacz. W przypadku dzieci i młodzieży z reakcji miejscowych najczęściej zgłaszano ból, natomiast z reakcji ogólnoustrojowych — zmęczenie i ból głowy. We wszystkich grupach wiekowych niewielki odsetek badanych zgłaszał gorączkę. Dane dotyczące bezpieczeństwa po podaniu pierwszej i drugiej dawki dzieciom i młodzieży podobnej szczepionki pandemicznej (Focetria H1N1v) wskazują na porównywalny profil bezpieczeństwa jak w przypadku modelowej szczepionki aH5N1 (Foclivia).

Częstość występowania działań niepożądanych w badaniach klinicznych i w czasie monitorowania po wprowadzeniu do obrotu podano poniżej.

Badania kliniczne

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych u osób dorosłych i w podeszłym wieku (powyżej 18 lat)

Częstość występowania działań niepożądanych oceniono w trakcie czterech badań klinicznych obejmujących 3696 osób, którym podano szczepionki o różnym składzie przeciwko różnym szczepom wirusa grypy (H5N3, H9N2 i H5N1). Spośród wszystkich uczestników 3618 osobom podano szczepionkę modelową Foclivia (A/H5N1) (patrz punkt 5.1).

Działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych po szczepionce modelowej Foclivia są wymienione poniżej.

Częstość występowania objawów obserwowana u pacjentów w wieku powyżej 60 lat była mniejsza w porównaniu z pacjentami w wieku 18-60 lat.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem:

Zaburzenia układu nerwowego

Często (>1/100 do <1/10): ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (>1/100 do <1/10): nasilone pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często (>1/100 do <1/10): bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (>1/100 do <1/10): zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, wybroczyny i ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie i dreszcze

Większość tych reakcji zazwyczaj mija bez leczenia w ciągu 1-2 dni.

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat

W przeprowadzonym badaniu klinicznym (badanie V87P6) części uczestnikom (n=334) podano szczepionkę H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1 natomiast pozostałym (n=137) – szczepionkę przeciwko grypie sezonowej.

 

 

Druga dawka (21 dni

Trzecia dawka

 

 

(12 miesięcy po

 

Pierwsza dawka

po podaniu pierwszej

 

podaniu drugiej

 

 

dawki)

 

 

dawki)

 

 

 

 

Szczepionka H5N1 z adiuwantem

Małe dzieci

N=145

N=138

N=124

(6-<36 miesięcy)

 

 

 

Dowolne

76%

68%

80%

Reakcje miejscowe

47%

46%

60%

Reakcje ogólnoustrojowe

59%

51%

54%

Gorączka ≥ 38°C

0%

0%

0%

(≥ 40°C)

 

 

 

Inne działania

54%

49%

35%

niepożądane

 

 

 

Dzieci (3-<9 lat)

N=96

N=93

N=85

Dowolne

72%

68%

79%

Reakcje miejscowe

66%

58%

74%

Reakcje ogólnoustrojowe

32%

33%

45%

Gorączka ≥ 38°C

4%

2%

6%

(≥ 40°C)

 

 

 

Inne działania

36%

31%

19%

niepożądane

 

 

 

Młodzież (9-<18 lat)

N=93

N=91

N=83

Dowolne

91%

82%

89%

Reakcje miejscowe

81%

70%

81%

Reakcje ogólnoustrojowe

69%

52%

69%

Gorączka ≥ 38°C

0%

1%

2%

(≥ 40°C)

 

 

 

Inne działania

30%

27%

22%

niepożądane

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które obserwowano w ciągu tygodnia po szczepieniu 77 dzieci (w wieku 3–8 lat) oraz 80 dzieci i młodzieży (w wieku 9–17 lat) szczepionką Focetria H1N1v zawierającą 7,5 μg:

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Dzieci (w wieku od 3 do 8 lat)

N = 77

N = 75

Dowolne działanie niepożądane

74%

69%

Reakcje miejscowe

62%

56%

Reakcje ogólnoustrojowe

39%

35%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

4%

1%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

0%

1%

 

 

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

14%

17%

Młodzież (w wieku od 9 do 17 lat)

N = 80

N = 79

Dowolne działanie niepożądane

79%

66%

Reakcje miejscowe

70%

58%

Reakcje ogólnoustrojowe

45%

30%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

3%

1%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

0%

0%

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

13%

10%

Dane z badań dzieci i młodzieży w wieku 3–17 lat wskazują na niewielkie zmniejszenie reaktogenności po podaniu drugiej dawki, bez zwiększenia częstości występowania gorączki.

Bardzo częste reakcje zgłaszane u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat: Ból, stwardnienie i rumień, złe samopoczucie, ból mięśni, ból głowy i zmęczenie.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które obserwowano w ciągu tygodnia po

szczepieniu 73 niemowląt (w wieku 6–11 miesięcy) oraz 73 małych dzieci (w wieku 12–35 miesięcy) szczepionką Focetria H1N1v zawierającą 7,5 μg:

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Niemowlęta (w wieku

N = 73

N = 68

od 6 do 11 miesięcy)

 

 

Dowolne działanie niepożądane

79%

65%

Reakcje miejscowe

44%

26%

Reakcje ogólnoustrojowe

70%

56%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

11%

9%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

3%

4%

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

32%

31%

Małe dzieci (w wieku

N = 73

N = 71

od 12 do 35 miesięcy)

 

 

Dowolne działanie niepożądane

70%

71%

Reakcje miejscowe

51%

49%

Reakcje ogólnoustrojowe

60%

49%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

10%

11%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

4%

1%

Gorączka ≥ 40° C

1%

0%

Inne działania niepożądane

21%

24%

Dane z badań niemowląt i małych dzieci w wieku 6–35 miesięcy wskazują na niewielkie zmniejszenie reaktogenności po podaniu drugiej dawki, bez zwiększenia częstości występowania gorączki.

Bardzo częste reakcje zgłaszane u 146 niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 do 35 miesięcy: Tkliwość, rumień, drażliwość, nietypowy płacz, senność, biegunka, wymioty i zmiana nawyków żywieniowych. Stwardnienie i wybroczyny występowały bardzo często u małych dzieci i rzadziej u niemowląt.

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Oprócz działań niepożądanych opisywanych w badaniach klinicznych, w raportach po wprowadzeniu do obrotu produktu Focetria H1N1v zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Limfadenopatia.

Zaburzenia serca

Kołatania serca, częstoskurcz.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Osłabienie mięśni, ból kończyn.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Uogólnione reakcje skórne, w tym świąd, pokrzywka lub nieswoista wysypka, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, ból brzucha i biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy, senność, omdlenia. Zaburzenia neurologiczne, takie jak nerwobóle, parestezje, drgawki i zapalenie nerwów.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, reakcja anafilaktyczna z dusznością, skurczem oskrzeli, obrzękiem krtani; w rzadkich przypadkach może kończyć się wstrząsem.

W czasie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu w okresie między pandemiami trójskładnikowych szczepionek, których skład jest podobny do składu szczepionki Foclivia (szczepionki pandemicznej H1N1 z adiuwantem MF59C.1), zgłaszano następujące dodatkowe działania niepożądane:

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/ 1 000)

Trombocytopenia (niektóre bardzo rzadkie przypadki były poważne; liczba płytek krwi była mniejsza niż 5000 na mm3).

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zapalenie naczyń z przejściowym zajęciem nerek i wysiękowym rumieniem wielopostaciowym. Zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie nerwu i zespół Guillain

Barré.

Działanie(-a) niepożądane zgłaszane w czasie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu szczepionki pandemicznej do obrotu: nie dotyczy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka przeciw grypie, kod ATC: J07BB02

W punkcie tym opisano doświadczenia kliniczne ze szczepionkami modelowymi H5N1 po podaniu dwóch dawek szczepionki po 7,5 mikrograma.

Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy, które różnią się od tych w obecnie krążących wirusach grypy. Antygeny te można uznać za "nowe" antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy. Dane uzyskane ze szczepionką modelową będą pomocne w opracowaniu strategii szczepień, która prawdopodobnie będzie miała zastosowanie dla szczepionki pandemicznej: skuteczność kliniczna i dane o bezpieczeństwie uzyskaneze szczepionkami modelowymi są ważne dla szczepionek pandemicznych.

Dorośli (18-60 lat)

W badaniu klinicznym fazy II (badanie V87P1) 312 zdrowym osobom dorosłym podano szczepionkę

H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1. 156 zdrowym osobom dorosłym w odstępie trzytygodniowym podano dwie dawki szczepionki zawierającej szczep H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutyniny (HA)/dawkę z adiuwantem).

W innym badaniu klinicznym (faza III) (badanie V87P13) 2693 zdrowym osobom dorosłym w odstępie trzytygodniowym podano dwie dawki szczepionki zawierającej szczep

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dawkę z adiuwantem). Immunogenność została oceniona na próbie n=197 osób spośród wszystkich objętych badaniem.

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciw H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u osób dorosłych, oznaczonych metodą hemolizy radialnej (SRH, ang. Single Radial Haemolysis) są następujące:

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu drugiej

21 dni po podaniu drugiej

dawki

dawki

 

 

N=149

N=197

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

7.74 (6.6-9.07)

4.03 (3.54-4.59)

 

 

 

 

Badanie V87P13

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu drugiej

21 dni po podaniu drugiej

dawki

dawki

 

 

N=69

N=128

Wyjściowy status serologiczny

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

8.87 (7.09-11)

2.71 (2.38-3.08)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji uzyskane metodą mikroneutralizacji (MN) dla szczepu A/Vietnam/1194/2004 wynoszą odpowiednio od 67% (60-74) do 85% (78-90) i od 65% (58-72)

do 83% (77-89). Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę sprawdzana metodą MN jest zgodna z wynikami uzyskanymi metodą SRH.

Utrzymywanie się przeciwciał po szczepieniu podstawowym w tej populacji oznaczano metodami zahamowania hemaglutynacji (HI), SRH i MN. W porównaniu do poziomu przeciwciał oznaczonego w 43 dniu po zakończeniu szczepienia podstawowego, poziom przeciwciał w dniu 202 zmniejszył się od 1/5 do 1/2 w stosunku do poziomu poprzedniego.

Osoby w podeszłym wieku (>60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u osób w wieku powyżej 60 lat (przy ograniczonej liczbie badanych osób w wieku powyżej 70 lat), oznaczane w ramach dwóch badań klinicznych metodą SRH, są następujące:

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu drugiej

21 dni po podaniu drugiej

dawki

dawki

 

 

N=84

N=210

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

4.96 (3.87-6.37)

2.9 (2.53-3.31)

 

 

 

 

Badanie V87P13

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu drugiej

21 dni po podaniu drugiej

dawki

dawki

 

 

N=66

N=143

Wyjściowy status serologiczny

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

8.58 (6.57-11)

1.91 (1.72-2.12)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji uzyskane metodą MN dla szczepu

A/Vietnam/1194/2004 wynoszą odpowiednio od 57% (50-64) do 79% (68-87) i od 55% (48-62) do 58% (47-69). Wyniki uzyskane na podstawie badania MN, podobne do wyników uzyskanych na

podstawie badania SRH, wskazują na występowanie silnej reakcji immunologicznej po zakończeniu serii szczepień populacji osób starszych.

Utrzymujący się poziom przeciwciał po szczepieniu podstawowym w tej populacji oznaczany metodami HI, SRH i MN w dniu 202 zmniejszył się od 1/2 do 1/5 w stosunku do poziomu oznaczanego tymi samymi metodami HI, SRH i MN w dniu 43 po zakończeniu cyklu szczepienia podstawowego. Do 50% osób w podeszłym wieku, którym podano szczepionkę H5N1 z adiuwantem MF59C, było uodpornionych przez 6 miesięcy.

Dawka przypominająca

Trzecią (przypominającą) dawkę szczepionki H5N1 z adiuwantem MF59C podano po 6 miesiącach od szczepienia podstawowego. Wyniki oznaczono metodą SRH.

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/Vietnam/1194/2004, oznaczane metodą SRH, są następujące:

 

Badanie V87P1 – osoby dorosłe

Badanie V87P1 – osoby

 

dawka przypominająca

w podeszłym wieku

 

(6 miesięcy po podaniu drugiej

dawka przypominająca (6 miesięcy

 

dawki)

po podaniu drugiej dawki)

SRH

N=71

N=38

Wskaźnik seroprotekcji

89% (79-95)

84% (69-94)

(95%CI)*

 

 

Wskaźnik serokonwersji

83% (72-91)

63% (46-78)

(95%CI)*

 

 

Współczynnik

5.96 (4.72-7.53)

5.15 (3.46-7.66)

serokonwersji (95%CI)*

 

 

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Dane dotyczące stosowania dawki przypominającej u osób w podeszłym wieku są ograniczone.

Dane dodatkowe dotyczące osób dorosłych i w podeszłym wieku

W dwóch badaniach dotyczących ustalania dawki, 78 osób dorosłych otrzymało szczepionkę modelową (H5N3 lub H9N2) z adiuwantem.

Dwie dawki szczepionki ze szczepem H5N3 (A/Duck/Singapore/97) zawierające 7,5; 15 i 30 µg

HA/dawkę podano w odstępie trzech tygodni.

Próbki surowicy były badane pod kątem obecności przeciwciał przeciw H5N3, jak też izolatów H5N1. Odpowiedź serologiczna była badana metodą SRH i wyniki wskazują, że 100% pacjentów uzyskało seroprotekcję i u 100% stwierdzono serokonwersję po dwóch wstrzyknięciach po 7,5 g. Ponadto stwierdzono, że szczepionka z adiuwantem indukuje przeciwciała, które chroniły krzyżowo przed szczepami H5N1 wyizolowanymi w 2003 i 2004 roku, wykazującymi przesunięcie antygenowe w porównaniu z oryginalnymi szczepami.

Dwie dawki szczepionki zawierającej szczep H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97)

po 3,75; 7,5; 15 i 30 μg HA/dawkę podano w odstępie czterech tygodni. Odpowiedź serologiczna była badana metodą HI i wyniki wskazują, że 92% pacjentów uzyskało seroprotekcję i u 75% stwierdzono serokonwersję po dwóch wstrzyknięciach 7,5 g.

Reaktywność krzyżowa

Dorośli (18-60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/turkey/Turkey/05 po podaniu drugiej dawki osobom dorosłym w wieku od 18 do 60 lat, oznaczone metodami SRH i HI, są następujące:

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu drugiej

21 dni po podaniu

 

dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=70

N=197

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

SRH

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

49% (42-56)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

2.37 (2.1-2.67)

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu drugiej

21 dni po podaniu

 

dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=70

N=197

 

 

N=69

N=197

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)°

36%(25-49)

23% (18-30)

 

 

 

 

HI

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)°

brak danych***

19% (14-25)

Współczynnik serokonwersji

brak danych***

1.92 (1.64-2.25)

 

 

(95%CI)°°

 

 

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

° oznaczanie metodą HI ≥ 40

°°średnia geometryczna z HI

***Badanie V87P1: nie sprawdzano statusu wyjściowego

W tabeli powyżej przedstawiono uzyskane metodą MN wskaźnik seroprotekcji dla szczepu

A/turkey/Turkey/05 wynoszący od 27% (17-39) (V87P1) do 39% (32-46) (V87P13) oraz wskaźnik serokonwersji wynoszący 36% (29-43) (w badaniu V87P13). GMR przeciwko szczepowi A/turkey/Turkey/05 oznaczony metodą MN w badaniu V87P13 wynosi 2,77 (2,4-3,2).

Osoby w podeszłym wieku (>60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/turkey/Turkey/05 po podaniu drugiej dawki osobom w podeszłym wieku (>60 lat), oznaczone metodami SRH i HI, są następujące:

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

 

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=37

N=207

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

57% (39-73)

20% (18-23)

SRH

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

48% (41-55)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

1.74 (1.57-1.94)

 

 

N=36

N=208

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)°

36%(21-54)

25% (19-32)

HI

 

 

 

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)°

brak danych***

19% (14-25)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)°°

brak danych***

1.79 (1.56-2.06)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

° oznaczanie metodą HI ≥ 40

°°średnia geometryczna z HI

***Badanie V87P1: nie sprawdzano statusu wyjściowego

W tabeli powyżej przedstawiono uzyskane metodą MN wskaźnik seroprotekcji dla szczepu A/turkey/Turkey/05 wynoszący od 11% (3-25) (badanie V87P1) do 30% (24-37) (badanie V87P13) oraz wskaźnik serokonwersji wynoszący 25% (19-31) (badanie V87P13). GMR przeciwko szczepowi A/turkey/Turkey/05 oznaczony metodą MN w badaniu V87P13 wynosi 2,01 (1,78-2,26).

Dane z badań u dzieci i młodzieży

W przeprowadzonym badaniu klinicznym (badanie V87P6) 471 dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 17 lat podano szczepionkę H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1. Dwie dawki szczepionki po 7,5 mikrograma podano w odstępie trzech tygodni, natomiast trzecią dawkę podano po

upływie 12 miesięcy od podania pierwszej dawki. Po 3 tygodniach od podania 2 dawki (dzień 43) we wszystkich grupach wiekowych (tzn. 6-35 miesięcy, 3-8 lat i 9-17 lat) uzyskano wysoki poziom przeciwciał (przeciwko A/Vietnam/1194/2004), oznaczony metodami SRH i HI. Wyniki

przedstawiono w tabeli poniżej*. W tym badaniu nie zaobserwowano żadnych ciężkich działań niepożądanych związanych z podaniem szczepionki.

 

 

Małe dzieci

Dzieci

Młodzież

 

 

(6-<36 miesięcy)

(3-<9 lat)

(9-<18 lat)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Wskaźnik seroprotekcji (95% CI)

97%

97%

89%

 

Dzień 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Współczynnik serokonwersji (95% CI)

Dzień 43 do dnia 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Wskaźnik serokonwersji (95% CI)

97%

97%

89%

 

Dzień 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Wskaźnik seroprotekcji (95% CI)

100%

100%

100%

 

Dzień 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Współczynnik serokonwersji (95% CI)

 

Dzień 43 do dnia 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Wskaźnik serokonwersji (95% CI)

98%

100%

99%

 

Dzień 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Z powodu braku kryterium immunogenności CHMP dla dzieci, do oceny danych serologicznych uzyskanych po zaszczepieniu dzieci zastosowano kryterium immunogenności

CHMP do oceny szczepionek przeciw grypie sezonowej u dorosłych. Jednakże ich znaczenie kliniczne jest nieznane.

Wskaźnik seroprotekcji oznaczany metodą MN przeciwko szczepowi

A/Vietnam/1194/2004 wynosi 99% (95%CI: 94-100), wskaźnik serokonwersji – od 97% (95%CI: 91-99) do 99% (95%CI: 96-100) a GMR – od 29 (95%CI: 25-35) do 50 (95%CI: 44-58).

Wyniki immunogenności dotyczące szczepionki Focetria H1N1v (badanie V111_03): Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji oznaczone metodą HI i współczynnik serokonwersji

wyrażony jako wskaźnik średniej geometrycznej z HI dla przeciwciał anty HA przeciwko H1N1 po podaniu jednej i dwóch dawek po 7,5 µg szczepionki Focetria oceniono u 70 dzieci i młodzieży (w wieku 9–17 lat), 60 dzieci (w wieku 3–8 lat), 58 dzieci (w wieku 13–35 miesięcy) i 49 niemowląt (w wieku 6–11 miesięcy). Kryteria immunogenności ustalone przez Komitet ds. Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi (CHMP) dla osób dorosłych (18–60 lat) zostały spełnione po podaniu pierwszej i drugiej dawki we wszystkich wyżej opisanych grupach wiekowych (zarówno w populacji ogólnej, jak i w podgrupie osób, które na początku badania były seronegatywne).

Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego

Foclivia w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży nad uodpornieniem czynnym na podtyp H5N1 wirusa grypy typu A (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

Szczepionka Foclivia została dopuszczona do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że ze względów naukowych nie było możliwe uzyskanie pełnej informacji dotyczącej tego produktu leczniczego.

Europejska Agencja Leków dokona raz do roku przeglądu wszystkich nowych informacji i, w razie konieczności, ChPL zostanie zaktualizowana.

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane w odniesieniu do szczepionki Foclivia oraz sezonowej szczepionki przeciw grypie z adiuwantem MF59C.1 i wynikające z konwencjonalnych badań dotyczących badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, miejscowej tolerancji, płodności kobiet oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa (aż do końca okresu laktacji), nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek,

Potasu chlorek,

Potasu diwodorofosforan,

Disodu fosforan dwuwodny,

Magnezu chlorek sześciowodny,

Wapnia chlorek dwuwodny,

Sodu cytrynian,

Kwas cytrynowy,

Woda do wstrzykiwań.

Informacje o adiuwancie, patrz punkt 2.

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3Okres ważności

1 rok.

6.4Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C). Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml w ampułko-strzykawce (ze szkła typu I) z korkiem (guma bromobutylowa). Opakowania po 1 i 10.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem doprowadzić szczepionkę do temperatury pokojowej. Delikatnie wstrząsnąć przed użyciem.

Wzrokowo sprawdzić wygląd zawiesiny przed podaniem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek cząstek lub nieprawidłowego wyglądu szczepionkę należy wyrzucić.

Wszelkie niewykorzystane resztki szczepionki lub jej odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Włochy

8.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 października 2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19 października 2014 r.

10.DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Foclivia zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (H5N1) (antygen powierzchniowy, inaktywowany, z adiuwantem).

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Antygeny powierzchniowe (hemaglutynina i neuraminidaza)* wirusa grypy szczepu:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrograma**

w dawce 0,5 ml

 

*namnażane w zarodkach kurzych

**wyrażone w mikrogramach hemaglutyniny.

Adiuwant MF59C.1 zawierający:

 

Skwalen

9,75 miligrama

Polisorbat 80

1,175 miligrama

Trioleinian sorbitanu

1,175 miligrama

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO i decyzją UE w przypadku pandemii.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

Mleczno-biały płyn.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Profilaktyka grypy w przypadku oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę Foclivia należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 0,5 ml w wybranym dniu.

Drugą dawkę szczepionki należy podać po upływie przynajmniej 3 tygodni.

Przeprowadzono badania szczepionki Foclivia z udziałem osób dorosłych (w wieku 18-60 lat)

i w podeszłym wieku (powyżej 60 lat) po szczepieniu podstawowym według schematu 1, 22 dzień.

Dane dotyczące trzeciej dawki (przypominającej) podanej po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki są ograniczone (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Dzieci i młodzież:

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności szczepionki Foclivia u dzieci poniżej 18 lat. Aktualne dane dotyczące dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat przedstawiono

w punkcie 5.1, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

Sposób podawania

Uodpornienie należy przeprowadzić poprzez wstrzyknięcie domięśniowe w mięsień naramienny lub w przednio-boczną część uda (zależnie od masy mięśniowej).

4.3 Przeciwwskazania

Reakcja anafilaktyczna (tzn. zagrażająca życiu) w wywiadzie po którymkolwiek ze składników lub pozostałościach śladowych jaja, białka kurzego, kanamycyny i siarczanu neomycyny, siarczanu baru, formaldehydu i bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB) tej szczepionki. W przypadku pandemii może być jednak wskazane podanie szczepionki pod warunkiem, że będzie niezwłocznie dostępny sprzęt do reanimacji w razie potrzeby.

Patrz punkt 4.4.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas podawania szczepionki osobom, u których stwierdzono nadwrażliwość (inną niż reakcja anafilaktyczna) na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.2 i na jajka, białko kurze, kanamycynę i siarczan neomycyny, siarczan baru, formaldehyd i bromek cetylotrimetyloamoniowy (CTAB).

Ze względu na rzadkie przypadki występowania reakcji anafilaktycznych po podawaniu szczepionki, podobnie jak po wszystkich innych szczepionkach w formie iniekcji, należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i podjęcia odpowiedniego leczenia.

Jeśli sytuacja podczas pandemii na to pozwala, należy przełożyć termin szczepienia u pacjentów z ciężką chorobą z gorączką lub ostrą infekcją.

Szczepionki Foclivia nie wolno w żadnym przypadku podawać donaczyniowo i podskórnie. Dlatego fachowy personel medyczny powinien ocenić korzyści i potencjalne ryzyko związane z podaniem szczepionki osobom z małopłytkowością lub jakimikolwiek innymi zaburzeniami związanymi z krwawieniem, które mogą stanowić przeciwwskazania dla wstrzyknięcia domięśniowego, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko związane z krwawieniami.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub u pacjentów z zaburzeniami odporności, odpowiedź na szczepienie może być niewystarczająca.

Nie u wszystkich zaszczepionych możliwe jest uzyskanie ochronnego poziomu odpowiedzi immunologicznej (patrz punkt 5.1).

W badaniach klinicznych zaobserwowano pojawienie się ochrony krzyżowej przeciw określonym wariantom wirusa H5N1 (patrz punkt 5.1).

Ponieważ zalecane jest podanie drugiej dawki, należy pamiętać, że nie istnieją żadne dane na temat bezpieczeństwa, immunogenności lub skuteczności potwierdzające możliwość zamiennego stosowania szczepionki Foclivia z innymi monowalentnymi szczepionkami przeciwko grypie H5N1.

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki Foclivia, ale u osób, którym podano szczepionkę Focetria (szczepionkę pandemiczną H1N1 z adiuwantem MF59.1) podobną do szczepionki Foclivia, zgłaszano przypadki drgawek przebiegających z gorączką lub bez.

Większość przypadków drgawek gorączkowych występowała u dzieci i młodzieży. Część tych przypadków dotyczyła osób chorych na epilepsję. Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z epilepsją. Lekarz powinien poinformować tych pacjentów (lub ich rodziców) o możliwości wystąpienia drgawek (patrz punkt 4.8).

Omdlenie (utrata przytomności) może wystąpić po każdym szczepieniu lub nawet przed podaniem szczepionki jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Może temu towarzyszyć kilka objawów neurologicznych, takich jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje i toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki Foclivia nie należy podawać równocześnie z innymi szczepionkami. Jeśli jednak wskazane jest równoczesne podanie innej szczepionki, szczepienie należy wykonać w różne kończyny. Należy pamiętać, że działania niepożądane mogą być nasilone.

Odpowiedź immunologiczna może być zmniejszona, jeśli pacjent jest poddawany leczeniu immunosupresyjnemu.

Po szczepieniu przeciw grypie możliwe jest wystąpienie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych przeprowadzanych metodą ELISA wykrywających przeciwciała przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności HIV-1, wirusowi zapalenia wątroby typu C, a szczególnie HTLV-1. W takich przypadkach wyniki uzyskiwane metodą Western Blot są negatywne. Te przejściowe fałszywie dodatnie wyniki mogą być spowodowane wytwarzaniem przeciwciał IgM w odpowiedzi na szczepionkę.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki Foclivia u kobiet w ciąży.

Dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania, jednak dotyczą one kobiet w ciąży, którym podano szczepionkę Focetria (szczepionkę pandemiczną H1N1 podobną do szczepionki Foclivia) zawierającą taką samą ilość adiuwanta MF59C.1 jak szczepionka Foclivia. Dane uzyskane ze spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu oraz badania interwencyjnego nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie szczepionki Focetria na ciążę. Ponadto, dwa duże badania obserwacyjne mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania szczepionki Focetria u kobiet w ciąży nie wykazały zwiększenia częstości występowania przypadków cukrzycy ciężarnych, stanu przedrzucawkowego, poronień, porodu martwego płodu, niskiej wagi urodzeniowej, wcześniactwa, zgonów noworodków i wad wrodzonych wśród

prawie 10 000 zaszczepionych kobiet w ciąży i ich dzieci w porównaniu z niezaszczepionymi badanymi kobietami.

Personel medyczny musi ocenić korzyści i potencjalne zagrożenia związane z podaniem szczepionki Foclivia kobietom w ciąży, biorąc pod uwagę oficjalne zalecenia.

Karmienie piersią

Szczepionkę można stosować podczas laktacji.

Płodność

Dane dotyczące płodności nie są dostępne.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4.8 „Działania niepożądane” mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Osoby dorosłe i w podeszłym wieku (powyżej 18 lat)

W badaniach klinicznych, w których stosowano modelową szczepionkę pandemiczną H5N1 z adiuwantem u osób dorosłych i w podeszłym wieku (więcej informacji — patrz punkt 5.1), większość reakcji miała przebieg łagodny, krótkotrwały i były podobne do tych wywołanych tradycyjnymi szczepionkami przeciw grypie sezonowej. Powszechnie wiadomo, że adiuwant zwiększa immunogenność, ale powoduje reakcje miejscowe (przeważnie łagodny ból) nieznacznie częściej w porównaniu z tradycyjnymi szczepionkami przeciw grypie bez adiuwanta. Po drugiej dawce wystąpiło mniej reakcji niż po pierwszej.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 miesięcy do 17 lat:

W badaniu klinicznym fazy II (badaniu V87P6) oceniano bezpieczeństwo stosowania modelowej szczepionki pandemicznej H5N1 z adiuwantem u dzieci i młodzieży (więcej informacji — patrz punkt 5.1).

Bez względu na wiek dziecka, reaktogenność po podaniu pierwszej dawki szczepionki była wyższa niż po podaniu drugiej dawki. Reaktogenność po podaniu trzeciej dawki (12 miesięcy po podaniu drugiej dawki) była wyższa niż po podaniu dawek pierwszej i drugiej. Odsetek osób zgłaszających reakcje miejscowe był wyższy w przypadku grup osób starszych, głównie ze względu na większą liczbę zgłoszonych reakcji bólowych. W przypadku małych dzieci najczęściej zgłaszanymi reakcjami miejscowymi były tkliwość i rumień, a najczęściej zgłaszanymi reakcjami ogólnoustrojowymi były drażliwość i nietypowy płacz. W przypadku dzieci i młodzieży z reakcji miejscowych najczęściej zgłaszano ból, natomiast z reakcji ogólnoustrojowych — zmęczenie i ból głowy. We wszystkich grupach wiekowych niewielki odsetek badanych zgłaszał gorączkę. Dane dotyczące bezpieczeństwa po podaniu pierwszej i drugiej dawki dzieciom i młodzieży podobnej szczepionki pandemicznej (Focetria H1N1v) wskazują na porównywalny profil bezpieczeństwa jak w przypadku modelowej szczepionki aH5N1 (Foclivia).

Częstość występowania działań niepożądanych w badaniach klinicznych i w czasie monitorowania po wprowadzeniu do obrotu podano poniżej.

Badania kliniczne

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych u osób dorosłych i w podeszłym wieku (powyżej 18 lat)

Częstość występowania działań niepożądanych oceniono w trakcie czterech badań klinicznych obejmujących 3696 osób, którym podano szczepionki o różnym składzie przeciwko różnym szczepom wirusa grypy (H5N3, H9N2 i H5N1). Spośród wszystkich uczestników 3618 osobom podano szczepionkę modelową Foclivia (A/H5N1) (patrz punkt 5.1).

Działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych po szczepionce modelowej Foclivia są wymienione poniżej.

Częstość występowania objawów obserwowana u pacjentów w wieku powyżej 60 lat była mniejsza w porównaniu z pacjentami w wieku 18-60 lat.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem:

Zaburzenia układu nerwowego

Często (>1/100 do <1/10): ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (>1/100 do <1/10): nasilone pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często (>1/100 do <1/10): bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (>1/100 do <1/10): zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, wybroczyny i ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie i dreszcze

Większość tych reakcji zazwyczaj mija bez leczenia w ciągu 1-2 dni.

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat

W przeprowadzonym badaniu klinicznym (badanie V87P6) części uczestnikom (n=334) podano szczepionkę H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1 natomiast pozostałym (n=137) – szczepionkę przeciwko grypie sezonowej.

 

Dawka 1

Dawka 2

Dawka 3

 

Szczepionka

Szczepionka

Szczepionka

 

H5N1 z adiuwantem

H5N1 z adiuwantem

H5N1 z adiuwantem

Małe dzieci

N=145

N=138

N=124

(6-<36 miesięcy)

 

 

 

Dowolne

76%

68%

80%

Reakcje miejscowe

47%

46%

60%

Reakcje ogólnoustrojowe

59%

51%

54%

Gorączka ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Inne działania niepożądane

54%

49%

35%

Dzieci (3-<9 lat)

N=96

N=93

N=85

Dowolne

72%

68%

79%

Reakcje miejscowe

66%

58%

74%

Reakcje ogólnoustrojowe

32%

33%

45%

Gorączka ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Inne działania niepożądane

36%

31%

19%

Młodzież (9-<18 lat)

N=93

N=91

N=83

Dowolne

91%

82%

89%

Reakcje miejscowe

81%

70%

81%

Reakcje ogólnoustrojowe

69%

52%

69%

Gorączka ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Inne działania niepożądane

30%

27%

22%

Focetria (H1N1v)

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które obserwowano w ciągu tygodnia po szczepieniu 77 dzieci (w wieku 3–8 lat) oraz 80 dzieci i młodzieży (w wieku 9–17 lat) szczepionką Focetria H1N1v zawierającą 7,5 μg:

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Dzieci (w wieku od 3 do 8 lat)

N = 77

N = 75

Dowolne działanie niepożądane

74%

69%

Reakcje miejscowe

62%

56%

Reakcje ogólnoustrojowe

39%

35%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

4%

1%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

0%

1%

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

14%

17%

Młodzież (w wieku od 9 do 17 lat)

N = 80

N = 79

Dowolne działanie niepożądane

79%

66%

Reakcje miejscowe

70%

58%

Reakcje ogólnoustrojowe

45%

30%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

3%

1%

 

 

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Gorączka od 39°C do 39,9°C

0%

0%

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

13%

10%

Dane z badań dzieci i młodzieży w wieku 3–17 lat wskazują na niewielkie zmniejszenie reaktogenności po podaniu drugiej dawki, bez zwiększenia częstości występowania gorączki.

Bardzo częste reakcje zgłaszane u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat: Ból, stwardnienie i rumień, złe samopoczucie, ból mięśni, ból głowy i zmęczenie.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które obserwowano w ciągu tygodnia po

szczepieniu 73 niemowląt (w wieku 6–11 miesięcy) oraz 73 małych dzieci (w wieku 12–35 miesięcy) szczepionką Focetria H1N1v zawierającą 7,5 μg:

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Niemowlęta (w wieku

N = 73

N = 68

od 6 do 11 miesięcy)

 

 

Dowolne działanie niepożądane

79%

65%

Reakcje miejscowe

44%

26%

Reakcje ogólnoustrojowe

70%

56%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

11%

9%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

3%

4%

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

32%

31%

Małe dzieci (w wieku

N = 73

N = 71

od 12 do 35 miesięcy)

 

 

Dowolne działanie niepożądane

70%

71%

Reakcje miejscowe

51%

49%

Reakcje ogólnoustrojowe

60%

49%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

10%

11%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

4%

1%

Gorączka ≥ 40° C

1%

0%

Inne działania niepożądane

21%

24%

Dane z badań niemowląt i małych dzieci w wieku 6–35 miesięcy wskazują na niewielkie zmniejszenie reaktogenności po podaniu drugiej dawki, bez zwiększenia częstości występowania gorączki.

Bardzo częste reakcje zgłaszane u 146 niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 do 35 miesięcy: Tkliwość, rumień, drażliwość, nietypowy płacz, senność, biegunka, wymioty i zmiana nawyków żywieniowych. Stwardnienie i wybroczyny występowały bardzo często u małych dzieci i rzadziej u niemowląt.

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Oprócz działań niepożądanych opisywanych w badaniach klinicznych, w raportach po wprowadzeniu do obrotu produktu Focetria H1N1v zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Limfadenopatia.

Zaburzenia serca

Kołatania serca, częstoskurcz.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Osłabienie mięśni, ból kończyn.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Uogólnione reakcje skórne, w tym świąd, pokrzywka lub nieswoista wysypka, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, ból brzucha i biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy, senność, omdlenia. Zaburzenia neurologiczne, takie jak nerwobóle, parestezje, drgawki i zapalenie nerwów.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, reakcja anafilaktyczna z dusznością, skurczem oskrzeli, obrzękiem krtani; w rzadkich przypadkach może kończyć się wstrząsem.

W czasie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu w okresie między pandemiami, trójskładnikowych szczepionek, których skład jest podobny do składu szczepionki Foclivia (szczepionki pandemicznej H1N1 z adiuwantem MF59C.1), zgłaszano następujące dodatkowe działania niepożądane:

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/ 1 000)

Trombocytopenia (niektóre bardzo rzadkie przypadki były poważne; liczba płytek krwi była mniejsza niż 5000 na mm3).

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zapalenie naczyń z przejściowym zajęciem nerek i wysiękowym rumieniem wielopostaciowym. Zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie nerwu i zespół Guillain

Barré.

Działanie(-a) niepożądane zgłaszane w czasie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu szczepionki pandemicznej do obrotu: nie dotyczy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka przeciw grypie, kod ATC: J07BB02

W punkcie tym opisano doświadczenia kliniczne ze szczepionkami modelowymi H5N1 po podaniu dwóch dawek szczepionki po 7,5 mikrograma.

Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy, które różnią się od tych w obecnie krążących wirusach grypy. Antygeny te można uznać za "nowe" antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy. Dane uzyskane ze szczepionką modelową będą pomocne w opracowaniu strategii szczepień, która prawdopodobnie będzie miała zastosowanie dla szczepionki pandemicznej: skuteczność kliniczna i dane o bezpieczeństwie uzyskaneze szczepionkami modelowymi są ważne dla szczepionek pandemicznych.

Dorośli (18-60 lat)

W badaniu klinicznym fazy II (badanie V87P1) 312 zdrowym osobom dorosłym podano szczepionkę

H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1. 156 zdrowym osobom dorosłym w odstępie trzytygodniowym podano dwie dawki szczepionki zawierającej szczep H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutyniny (HA)/dawkę z adiuwantem).

W innym badaniu klinicznym (faza III) (badanie V87P13) 2693 zdrowym osobom dorosłym w odstępie trzytygodniowym podano dwie dawki szczepionki zawierającej szczep

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dawkę z adiuwantem). Immunogenność została oceniona na próbie n=197 osób spośród wszystkich objętych badaniem.

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciw H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u dorosłych oznaczonych metodą hemolizy radialnej (SRH, ang. Single Radial Haemolysis) są następujące:

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

N=149

N=197

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

7.74 (6.6-9.07)

4.03 (3.54-4.59)

 

 

 

 

Badanie V87P13

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

N=69

N=128

Wyjściowy status serologiczny

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

8.87 (7.09-11)

2.71 (2.38-3.08)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji uzyskane metodą mikroneutralizacji (MN) dla szczepu A/Vietnam/1194/2004 wynoszą odpowiednio od 67% (60-74) do 85% (78-90) i od 65% (58-72)

do 83% (77-89). Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę sprawdzana metodą MN jest zgodna z wynikmi uzyskanymi metodą SRH.

Utrzymywanie się przeciwciał po szczepieniu podstawowym w tej populacji oznaczano metodami zahamowania hemaglutynacji (HI), SRH i MN. W porównaniu do poziomu przeciwciał oznaczonego w 43 dniu po zakończeniu szczepienia podstawowego, poziom przeciwciał w dniu 202 zmniejszył się od 1/5 do 1/2 w stosunku do poziomu poprzedniego.

Osoby w podeszłym wieku (>60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u osób w wieku powyżej 60 lat (przy ograniczonej liczbie badanych osób w wieku powyżej 70 lat), oznaczane w ramach dwóch badań klinicznych metodą SRH, są następujące:

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

N=84

N=210

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

4.96 (3.87-6.37)

2.9 (2.53-3.31)

 

 

 

 

Badanie V87P13

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

N=66

N=143

Wyjściowy status serologiczny

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

8.58 (6.57-11)

1.91 (1.72-2.12)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji uzyskane metodą MN dla szczepu

A/Vietnam/1194/2004 wynoszą odpowiednio od 57% (50-64) do 79% (68-87) i od 55% (48-62) do 58% (47-69). Wyniki uzyskane na podstawie badania MN, podobne do wyników uzyskanych na

podstawie badania SRH, wskazują na występowanie silnej reakcji immunologicznej po zakończeniu serii szczepień tej populacji osób starszych.

Utrzymujący się poziom przeciwciał po szczepieniu podstawowym w tej populacji oznaczany metodami HI, SRH i MN w dniu 202 zmniejszył się od 1/2 do 1/5 w stosunku do poziomu oznaczanego tymi samymi metodami HI, SRH i MN w dniu 43 po zakończeniu cyklu szczepienia podstawowego. Do 50% osób w podeszłym wieku, którym podano szczepionkę H5N1 z adiuwantem MF59C, było uodpornionych przez 6 miesięcy.

Dawka przypominająca

Trzecią (przypominającą) dawkę szczepionki H5N1 z adiuwantem MF59C podano po 6 miesiącach od szczepienia podstawowego. Wyniki oznaczono metodą SRH.

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/Vietnam/1194/2004, oznaczane metodą SRH, są następujące:

 

Badanie V87P1 – osoby dorosłe

Badanie V87P1 – osoby

 

dawka przypominająca

w podeszłym wieku

 

(6 miesięcy po podaniu drugiej

dawka przypominająca (6 miesięcy

 

dawki)

po podaniu drugiej dawki)

SRH

N=71

N=38

Wskaźnik seroprotekcji

89% (79-95)

84% (69-94)

(95%CI)*

 

 

 

 

 

Wskaźnik serokonwersji

83% (72-91)

63% (46-78)

(95%CI)*

 

 

 

 

 

Współczynnik serokonwersji

5.96 (4.72-7.53)

5.15 (3.46-7.66)

(95%CI)*

 

 

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Dane dotyczące stosowania dawki przypominającej u osób w podeszłym wieku są ograniczone.

Dane dodatkowe dotyczące osób dorosłych i w podeszłym wieku

W dwóch badaniach dotyczących ustalania dawki, 78 osób dorosłych otrzymało szczepionkę modelową (H5N3 lub H9N2) z adiuwantem. Dwie dawki szczepionki ze szczepem

H5N3 (A/Duck/Singapore/97) zawierające 7,5; 15 i 30 µg HA/dawkę podano w odstępie trzech tygodni.

Próbki surowicy były badane pod kątem obecności przeciwciał przeciw H5N3, jak też izolatów H5N1.

Odpowiedź serologiczna była badana metodą SRH i wyniki wskazują, że 100% pacjentów uzyskało seroprotekcję i u 100% stwierdzono serokonwersję po dwóch wstrzyknięciach po 7,5 g. Ponadto stwierdzono, że szczepionka z adiuwantem indukuje przeciwciała, które chroniły krzyżowo przed szczepami H5N1 wyizolowanymi w 2003 i 2004 roku, wykazującymi przesunięcie antygenowe w porównaniu z oryginalnymi szczepami.

Dwie dawki szczepionki zawierającej szczep H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97)

po 3,75; 7,5; 15 i 30 μg HA/dawkę podano w odstępie czterech tygodni. Odpowiedź serologiczna była badana metodą HI i wyniki wskazują, że 92% pacjentów uzyskało seroprotekcję i u 75% stwierdzono serokonwersję po dwóch wstrzyknięciach 7,5 g.

Reaktywność krzyżowa

Dorośli (18-60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/turkey/Turkey/05 po podaniu drugiej dawki osobom dorosłym w wieku od 18 do 60 lat, oznaczone metodami SRH i HI, są następujące:

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

 

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=70

N=197

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

SRH

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

49% (42-56)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

2.37 (2.1-2.67)

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

 

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=70

N=197

 

 

N=69

N=197

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)°

36%(25-49)

23% (18-30)

HI

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)°

brak danych***

19% (14-25)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)°°

brak danych***

1.92 (1.64-2.25)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

° oznaczanie metodą HI ≥ 40

°°średnia geometryczna z HI

***Badanie V87P1: nie sprawdzano statusu wyjściowego

W tabeli powyżej przedstawiono uzyskane metodą MN wskaźnik seroprotekcji dla szczepu A/turkey/Turkey/05 wynoszący od 27% (17-39) (V87P1) do 39% (32-46) (V87P13) oraz wskaźnik serokonwersji wynoszący 36% (29-43) (w badaniuV87P13). GMR przeciwko szczepowi A/turkey/Turkey/05 oznaczony metodą MN w badaniu V87P13 wynosi 2,77 (2,4-3,2).

Osoby w podeszłym wieku (>60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/turkey/Turkey/05 po podaniu drugiej dawki osobom w podeszłym wieku (>60 lat), oznaczone metodami SRH i HI, są następujące:

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

 

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=37

N=207

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

57% (39-73)

20% (18-23)

SRH

 

 

 

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

48% (41-55)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

1.74 (1.57-1.94)

 

 

N=36

N=208

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)°

36%(21-54)

25% (19-32)

HI

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)°

brak danych***

19% (14-25)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)°°

brak danych***

1.79 (1.56-2.06)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

° oznaczanie metodą HI ≥ 40

°°średnia geometryczna z HI

***Badanie V87P1: nie sprawdzano statusu wyjściowego

W tabeli powyżej przedstawiono uzyskane metodą MN wskaźnik seroprotekcji dla szczepu

A/turkey/Turkey/05 wynoszący od 11% (3-25) (badanie V87P1) do 30% (24-37) (badanie V87P13) oraz wskaźnik serokonwersji wynoszący 25% (19-31) (badanie V87P13). GMR przeciwko szczepowi A/turkey/Turkey/05 oznaczony metodą MN w badaniu V87P13 wynosi 2,01 (1,78-2,26).

Dane z badań u dzieci i młodzieży

W przeprowadzonym badaniu klinicznym (badanie V87P6) 471 dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 17 lat podano szczepionkę H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1. Dwie dawki szczepionki po 7,5 mikrograma podano w odstępie trzech tygodni, natomiast trzecią dawkę podano po

upływie 12 miesięcy od podania pierwszej dawki. Po 3 tygodniach od podania 2. dawki (dzień 43) we wszystkich grupach wiekowych (tzn. 6-35 miesięcy, 3-8 lat i 9-17 lat) uzyskano wysoki poziom przeciwciał przeciwko (A/Vietnam/1194/2004), oznaczony metodami SRH i HI. Wyniki

przedstawiono w tabeli poniżej*. W tym badaniu nie zaobserwowano żadnych ciężkich działań niepożądanych związanych z podaniem szczepionki.

 

 

Małe dzieci

Dzieci

Młodzież

 

 

(6-<36 miesięcy)

(3-<9 lat)

(9-<18 lat)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Wskaźnik seroprotekcji (95% CI)

97%

97%

89%

 

Dzień 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Współczynnik serokonwersji (95% CI)

Dzień 43 do dnia 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Wskaźnik serokonwersji (95% CI)

97%

97%

89%

 

Dzień 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Wskaźnik seroprotekcji (95% CI)

100%

100%

100%

 

Dzień 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Współczynnik serokonwersji (95% CI)

 

Dzień 43 do dnia 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Wskaźnik serokonwersji (95% CI)

98%

100%

99%

 

Dzień 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Z powodu braku kryterium immunogenności CHMP dla dzieci, do oceny danych serologicznych uzyskanych po zaszczepieniu dzieci zastosowano kryterium immunogenności CHMP do oceny szczepionek przeciw grypie sezonowej u dorosłych. Jednakże ich znaczenie kliniczne jest nieznane.

Wskaźnik seroprotekcji oznaczany metodą MN przeciwko szczepowi

A/Vietnam/1194/2004 wynosi 99% (95%CI: 94-100), wskaźnik serokonwersji – od 97% (95%CI: 91-99) do 99% (95%CI: 96-100) a GMR – od 29 (95%CI: 25-35) do 50 (95%CI: 44-58).

Wyniki immunogenności dotyczące szczepionki Focetria H1N1v (badanie V111_03): Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji oznaczone metodą HI i współczynnik serokonwersji

wyrażony jako wskaźnik średniej geometrycznej z HI dla przeciwciał antyHA przeciwko H1N1 po podaniu jednej i dwóch dawek po 7,5 µg szczepionki Focetria oceniono u 70 dzieci i młodzieży (w wieku 9–17 lat), 60 dzieci (w wieku 3–8 lat), 58 dzieci (w wieku 13–35 miesięcy) i 49 niemowląt (w wieku 6–11 miesięcy). Kryteria immunogenności ustalone przez Komitet ds. Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi (CHMP) dla osób dorosłych (18–60 lat) zostały spełnione po podaniu pierwszej i drugiej dawki we wszystkich wyżej opisanych grupach wiekowych (zarówno w populacji ogólnej, jak i w podgrupie osób, które na początku badania były seronegatywne).

Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Foclivia w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży nad uodpornieniem czynnym na podtyp H5N1 wirusa grypy typu A (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

Szczepionka Foclivia została dopuszczona do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że ze względów naukowych nie było możliwe uzyskanie pełnej informacji dotyczącej tego produktu leczniczego.

Europejska Agencja Leków dokona raz do roku przeglądu wszystkich nowych informacji i, w razie konieczności, ChPL zostanie zaktualizowana.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane w odniesieniu do szczepionki Foclivia oraz sezonowej szczepionki przeciw grypie z adiuwantem MF59C.1 i wynikające z konwencjonalnych badań dotyczących badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, miejscowej tolerancji, płodności kobiet oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa (aż do końca okresu laktacji), nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek,

Potasu chlorek,

Potasu diwodorofosforan,

Disodu fosforan dwuwodny,

Magnezu chlorek sześciowodny,

Wapnia chlorek dwuwodny,

Sodu cytrynian,

Kwas cytrynowy,

Woda do wstrzykiwań.

Informacje o adiuwancie, patrz punkt 2.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności

1 rok.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C). Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml w fiolce jednodawkowej (ze szkła typu I) z korkiem (guma halobutylowa). Opakowania po 10. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem doprowadzić szczepionkę do temperatury pokojowej. Delikatnie wstrząsnąć przed użyciem.

Wzrokowo sprawdzić wygląd zawiesiny przed podaniem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek cząstek lub nieprawidłowego wyglądu szczepionkę należy wyrzucić.

Wszelkie niewykorzystane resztki szczepionki lub jej odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Włochy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/09/577/003

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 października 2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19 października 2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej

Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Foclivia zawiesina do wstrzykiwań w opakowaniu wielodawkowym

Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (H5N1) (antygen powierzchniowy, inaktywowany, z adiuwantem).

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Antygeny powierzchniowe (hemaglutynina i neuraminidaza)* wirusa grypy szczepu:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrograma**

w dawce 0,5 ml

 

*namnażane w zarodkach kurzych

**wyrażone w mikrogramach hemaglutyniny.

Adiuwant MF59C.1 zawierający:

 

Skwalen

9,75 miligrama

Polisorbat 80

1,175 miligrama

Trioleinian sorbitanu

1,175 miligrama

Substancje pomocnicze:

 

Tiomersal

0,05 miligrama

Jest to opakowanie wielodawkowe. Liczba dawek w fiolce, patrz punkt 6.5.

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO i decyzją UE w przypadku pandemii.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań.

Mleczno-biały płyn.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Profilaktyka grypy w przypadku oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę Foclivia należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 0,5 ml w wybranym dniu.

Drugą dawkę szczepionki należy podać po upływie przynajmniej 3 tygodni.

Przeprowadzono badania szczepionki Foclivia z udziałem osób dorosłych (w wieku 18-60 lat)

i w podeszłym wieku (powyżej 60 lat) po szczepieniu podstawowym według schematu 1, 22 dzień.

Dane dotyczące trzeciej dawki (przypominającej) podanej po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki są ograniczone (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Dzieci i młodzież:

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności szczepionki Foclivia u dzieci poniżej 18 lat. Aktualne dane dotyczące dzieci w wieku od 6 miesięcy doi 18 roku życia przedstawiono w punkcie 5.1, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

Sposób podawania

Uodpornienie należy przeprowadzić poprzez wstrzyknięcie domięśniowe w mięsień naramienny lub w przednio-boczną część uda (zależnie od masy mięśniowej).

4.3 Przeciwwskazania

Reakcja anafilaktyczna (tzn. zagrażająca życiu) w wywiadzie po którymkolwiek ze składników lub pozostałościach śladowych jaja, białka kurzego, kanamycyny i siarczanu neomycyny, siarczanu baru, formaldehydu i bromku cetylotrimetyloamoniowego (CTAB) tej szczepionki. W przypadku pandemii może być jednak wskazane podanie szczepionki pod warunkiem, że będzie niezwłocznie dostępny sprzęt do reanimacji w razie potrzeby.

Patrz punkt 4.4.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas podawania szczepionki osobom, u których stwierdzono nadwrażliwość (inną niż reakcja anafilaktyczna) na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, na tiomersal i na jajka, białko kurze, kanamycynę i siarczan neomycyny, siarczan baru, formaldehyd i bromek cetylotrimetyloamoniowy (CTAB).

Ze względu na rzadkie przypadki występowania reakcji anafilaktycznych po podawaniu szczepionki, podobnie jak po wszystkich innych szczepionkach w formie iniekcji, należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i podjęcia odpowiedniego leczenia.

Jeśli sytuacja podczas pandemii na to pozwala, należy przełożyć termin szczepienia u pacjentów z ciężką chorobą z gorączką lub ostrą infekcją.

Szczepionki Foclivia nie wolno w żadnym przypadku podawać donaczyniowo i podskórnie. Dlatego fachowy personel medyczny powinien ocenić korzyści i potencjalne ryzyko związane z podaniem szczepionki osobom z małopłytkowością lub jakimikolwiek innymi zaburzeniami związanymi z krwawieniem, które mogą stanowić przeciwwskazania dla wstrzyknięcia domięśniowego, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko związane z krwawieniami.

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub u pacjentów z zaburzeniami odporności, odpowiedź na szczepienie może być niewystarczająca.

Nie u wszystkich zaszczepionych możliwe jest uzyskanie ochronnego poziomu odpowiedzi immunologicznej (patrz punkt 5.1).

W badaniach klinicznych zaobserwowano pojawienie się ochrony krzyżowej przeciw określonym wariantom wirusa H5N1 (patrz punkt 5.1).

Ponieważ zalecane jest podanie drugiej dawki, należy pamiętać, że nie istnieją żadne dane na temat bezpieczeństwa, immunogenności lub skuteczności potwierdzające możliwość zamiennego stosowania szczepionki Foclivia z innymi monowalentnymi szczepionkami przeciwko grypie H5N1.

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki Foclivia, ale u osób, którym podano szczepionkę Focetria (szczepionkę pandemiczną H1N1 z adiuwantem MF59.1) podobną do szczepionki Foclivia, zgłaszano przypadki drgawek przebiegających z gorączką lub bez.

Większość przypadków drgawek gorączkowych występowała u dzieci i młodzieży. Część tych przypadków dotyczyła osób chorych na epilepsję. Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z epilepsją. Lekarz powinien poinformować tych pacjentów (lub ich rodziców) o możliwości wystąpienia drgawek (patrz punkt 4.8).

Omdlenie (utrata przytomności) może wystąpić po każdym szczepieniu lub nawet przed podaniem szczepionki jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Może temu towarzyszyć kilka objawów neurologicznych, takich jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje i toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki Foclivia nie należy podawać równocześnie z innymi szczepionkami. Jeśli jednak wskazane jest równoczesne podanie innej szczepionki, szczepienie należy wykonać w różne kończyny. Należy pamiętać, że działania niepożądane mogą być nasilone.

Odpowiedź immunologiczna może być zmniejszona, jeśli pacjent jest poddawany leczeniu immunosupresyjnemu.

Po szczepieniu przeciw grypie możliwe jest wystąpienie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych przeprowadzanych metodą ELISA wykrywających przeciwciała przeciw ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności HIV-1, wirusowi zapalenia wątroby typu C, a szczególnie HTLV-1. W takich przypadkach wyniki uzyskiwane metodą Western Blot są negatywne. Te przejściowe fałszywie dodatnie wyniki mogą być spowodowane wytwarzaniem przeciwciał IgM w odpowiedzi na szczepionkę.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki Foclivia u kobiet w ciąży.

Dostępne są dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania, jednak dotyczą one kobiet w ciąży, którym podano szczepionkę Focetria (szczepionkę pandemiczną H1N1 podobną do szczepionki Foclivia) zawierającą taką samą ilość adiuwanta MF59C.1 jak szczepionka Foclivia. Dane uzyskane ze spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu oraz badania interwencyjnego nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie szczepionki Focetria na ciążę. Ponadto, dwa duże badania obserwacyjne mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania szczepionki Focetria u kobiet w ciąży nie wykazały zwiększenia częstości występowania przypadków cukrzycy ciężarnych, stanu przedrzucawkowego, poronień, porodu martwego płodu, niskiej wagi urodzeniowej, wcześniactwa, zgonów noworodków i wad wrodzonych wśród

prawie 10 000 zaszczepionych kobiet w ciąży i ich dzieci w porównaniu z niezaszczepionymi badanymi kobietami.

Personel medyczny musi ocenić korzyści i potencjalne zagrożenia związane z podaniem szczepionki Foclivia kobietom w ciąży, biorąc pod uwagę oficjalne zalecenia.

Karmienie piersią

Szczepionkę można stosować podczas laktacji.

Płodność

Dane dotyczące płodności nie są dostępne.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4.8 „Działania niepożądane” mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Osoby dorosłe i w podeszłym wieku (powyżej 18 lat)

W badaniach klinicznych, w których stosowano modelową szczepionkę pandemiczną H5N1 z adiuwantem u osób dorosłych i w podeszłym wieku (więcej informacji — patrz punkt 5.1), większość reakcji miała przebieg łagodny, krótkotrwały i były podobne do tych wywołanych tradycyjnymi szczepionkami przeciw grypie sezonowej. Powszechnie wiadomo, że adiuwant zwiększa immunogenność, ale powoduje reakcje miejscowe (przeważnie łagodny ból) nieznacznie częściej w porównaniu z tradycyjnymi szczepionkami przeciw grypie bez adiuwanta. Po drugiej dawce wystąpiło mniej reakcji niż po pierwszej.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 miesięcy do 17 lat:

W badaniu klinicznym fazy II (badaniu V87P6) oceniano bezpieczeństwo stosowania modelowej szczepionki pandemicznej H5N1 z adiuwantem u dzieci i młodzieży (więcej informacji — patrz punkt 5.1).

Bez względu na wiek dziecka, reaktogenność po podaniu pierwszej dawki szczepionki była wyższa niż po podaniu drugiej dawki. Reaktogenność po podaniu trzeciej dawki (12 miesięcy po podaniu drugiej dawki) była wyższa niż po podaniu dawek pierwszej i drugiej. Odsetek osób zgłaszających reakcje miejscowe był wyższy w przypadku grup osób starszych, głównie ze względu na większą liczbę zgłoszonych reakcji bólowych. W przypadku małych dzieci najczęściej zgłaszanymi reakcjami miejscowymi były tkliwość i rumień, a najczęściej zgłaszanymi reakcjami ogólnoustrojowymi były drażliwość i nietypowy płacz. W przypadku dzieci i młodzieży z reakcji miejscowych najczęściej zgłaszano ból, natomiast z reakcji ogólnoustrojowych — zmęczenie i ból głowy. We wszystkich grupach wiekowych niewielki odsetek badanych zgłaszał gorączkę. Dane dotyczące bezpieczeństwa po podaniu pierwszej i drugiej dawki dzieciom i młodzieży podobnej szczepionki pandemicznej (Focetria H1N1v) wskazują na porównywalny profil bezpieczeństwa jak w przypadku modelowej szczepionki aH5N1 (Foclivia).

Częstość występowania działań niepożądanych w badaniach klinicznych i w czasie monitorowania po wprowadzeniu do obrotu podano poniżej.

Badania kliniczne

Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych u osób dorosłych i w podeszłym wieku (powyżej 18 lat)

Częstość występowania działań niepożądanych oceniono w trakcie czterech badań klinicznych obejmujących 3696 osób, którym podano szczepionki o różnym składzie przeciwko różnym szczepom wirusa grypy (H5N3, H9N2 i H5N1). Spośród wszystkich uczestników 3618 osobom podano szczepionkę modelową Foclivia (A/H5N1) (patrz punkt 5.1).

Działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych po szczepionce modelowej Foclivia są wymienione poniżej (więcej informacji o szczepionkach modelowych patrz punkt 5.1).

Częstość występowania objawów obserwowana u pacjentów w wieku powyżej 60 lat była mniejsza w porównaniu z pacjentami w wieku 18-60 lat.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem:

Zaburzenia układu nerwowego

Często (>1/100 do <1/10): ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (>1/100 do <1/10): nasilone pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często (>1/100 do <1/10): bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (>1/100 do <1/10): zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, wybroczyny i ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie i dreszcze

Większość tych reakcji zazwyczaj mija bez leczenia w ciągu 1-2 dni.

Działanie niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat

W przeprowadzonym badaniu klinicznym (badanie V87P6) części uczestników (n=334) podano szczepionkę H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1 natomiast pozostałym (n=137) – szczepionkę przeciwko grypie sezonowej.

 

 

Druga dawka

Trzecia dawka

 

Pierwsza dawka

(21 dni po podaniu

(12 miesięcy po podaniu

 

 

pierwszej dawki)

drugiej dawki)

 

Szczepionka H5N1 z adiuwantem

Małe dzieci (6-<36 miesięcy)

N=145

N=138

N=124

Dowolne

76%

68%

80%

Reakcje miejscowe

47%

46%

60%

Reakcje ogólnoustrojowe

59%

51%

54%

Gorączka ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Inne działania niepożądane

54%

49%

35%

Dzieci (3-<9 lat)

N=96

N=93

N=85

Dowolne

72%

68%

79%

Reakcje miejscowe

66%

58%

74%

Reakcje ogólnoustrojowe

32%

33%

45%

Gorączka ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Inne działania niepożądane

36%

31%

19%

Młodzież (9-<18 lat)

N=93

N=91

N=83

Dowolne

91%

82%

89%

Reakcje miejscowe

81%

70%

81%

Reakcje ogólnoustrojowe

69%

52%

69%

Gorączka ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Inne działania niepożądane

30%

27%

22%

Focetria (H1N1v)

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które obserwowano w ciągu tygodnia po szczepieniu 77 dzieci (w wieku 3–8 lat) oraz 80 dzieci i młodzieży (w wieku 9–17 lat) szczepionką Focetria H1N1v zawierającą 7,5 μg:

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Dzieci (w wieku od 3 do 8 lat)

N = 77

N = 75

Dowolne działanie niepożądane

74%

69%

Reakcje miejscowe

62%

56%

Reakcje ogólnoustrojowe

39%

35%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

4%

1%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

0%

1%

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

14%

17%

 

 

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Młodzież (w wieku od 9 do 17 lat)

N = 80

N = 79

Dowolne działanie niepożądane

79%

66%

Reakcje miejscowe

70%

58%

Reakcje ogólnoustrojowe

45%

30%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

3%

1%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

0%

0%

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

13%

10%

Dane z badań dzieci i młodzieży w wieku 3–17 lat wskazują na niewielkie zmniejszenie reaktogenności po podaniu drugiej dawki, bez zwiększenia częstości występowania gorączki.

Bardzo częste reakcje zgłaszane u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat: Ból, stwardnienie i rumień, złe samopoczucie, ból mięśni, ból głowy i zmęczenie.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które obserwowano w ciągu tygodnia po

szczepieniu 73 niemowląt (w wieku 6–11 miesięcy) oraz 73 małych dzieci (w wieku 12–35 miesięcy) szczepionką Focetria H1N1v zawierającą 7,5 μg:

 

1. wstrzyknięcie

2. wstrzyknięcie

Niemowlęta (w wieku

N = 73

N = 68

od 6 do 11 miesięcy)

 

 

Dowolne działanie niepożądane

79%

65%

Reakcje miejscowe

44%

26%

Reakcje ogólnoustrojowe

70%

56%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

11%

9%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

3%

4%

Gorączka ≥ 40° C

0%

0%

Inne działania niepożądane

32%

31%

Małe dzieci (w wieku

N = 73

N = 71

od 12 do 35 miesięcy)

 

 

Dowolne działanie niepożądane

70%

71%

Reakcje miejscowe

51%

49%

Reakcje ogólnoustrojowe

60%

49%

Gorączka ≥ 38°C do 38,9°C

10%

11%

Gorączka od 39°C do 39,9°C

4%

1%

Gorączka ≥ 40° C

1%

0%

Inne działania niepożądane

21%

24%

Dane z badań niemowląt i małych dzieci w wieku 6–35 miesięcy wskazują na niewielkie zmniejszenie reaktogenności po podaniu drugiej dawki, bez zwiększenia częstości występowania gorączki.

Bardzo częste reakcje zgłaszane u 146 niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 do 35 miesięcy: Tkliwość, rumień, drażliwość, nietypowy płacz, senność, biegunka, wymioty i zmiana nawyków żywieniowych. Stwardnienie i wybroczyny występowały bardzo często u małych dzieci i rzadziej u niemowląt.

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Oprócz działań niepożądanych opisywanych w badaniach klinicznych, w raportach po wprowadzeniu do obrotu produktu Focetria H1N1v zgłaszano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Limfadenopatia.

Zaburzenia serca

Kołatania serca, częstoskurcz.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Osłabienie mięśni, ból kończyn.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Uogólnione reakcje skórne, w tym świąd, pokrzywka lub nieswoista wysypka, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, ból brzucha i biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy, senność, omdlenia. Zaburzenia neurologiczne, takie jak nerwobóle, parestezje, drgawki i zapalenie nerwów.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, reakcja anafilaktyczna z dusznością, skurczem oskrzeli, obrzękiem krtani; w rzadkich przypadkach może kończyć się wstrząsem.

W czasie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu w okresie między pandemiami, trójskładnikowych szczepionek, których skład jest podobny do składu szczepionki Foclivia (szczepionki pandemicznej H1N1 z adiuwantem MF59C.1), zgłaszano następujące dodatkowe działania niepożądane:

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/ 1 000)

Trombocytopenia (niektóre bardzo rzadkie przypadki były poważne; liczba płytek krwi była mniejsza niż 5000 na mm3).

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zapalenie naczyń z przejściowym zajęciem nerek i wysiękowym rumieniem wielopostaciowym. Zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie nerwu i zespół Guillain

Barré.

Działanie(-a) niepożądane zgłaszane w czasie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu szczepionki pandemicznej do obrotu: nie dotyczy.

Produkt leczniczy w fiolce wielodawkowej zawiera tiomersal (organiczny związek rtęci) jako środek konserwujący i z tego powodu możliwe jest wystąpienie reakcji uczuleniowych (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka przeciw grypie, kod ATC: J07BB02

W punkcie tym opisano doświadczenia kliniczne ze szczepionkami modelowymi H5N1 po podaniu dwóch dawek szczepionki po 7,5 mikrograma.

Szczepionki modelowe zawierają antygeny grypy, które różnią się od tych w obecnie krążących wirusach grypy. Antygeny te można uznać za "nowe" antygeny i imitują sytuację, w której populacja docelowa szczepionych jest narażona na ich działanie po raz pierwszy. Dane uzyskane ze szczepionką modelową będą pomocne w opracowaniu strategii szczepień, która prawdopodobnie będzie miała zastosowanie dla szczepionki pandemicznej: skuteczność kliniczna i dane o bezpieczeństwie uzyskaneze szczepionkami modelowymi są ważne dla szczepionek pandemicznych.

Dorośli (18-60 lat)

W badaniu klinicznym fazy II (badanie V87P1) 312 zdrowym osobom dorosłym podano szczepionkę

H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1. 156 zdrowym osobom dorosłym w odstępie trzytygodniowym podano dwie dawki szczepionki zawierającej szczep H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutyniny (HA)/dawkę z adiuwantem).

W innym badaniu klinicznym (faza III) (badanie V87P13) 2693 zdrowym osobom dorosłym w odstępie trzytygodniowym podano dwie dawki szczepionki zawierającej szczep

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dawkę z adiuwantem). Immunogenność została oceniona na próbie n=197 osób spośród wszystkich objętych badaniem.

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA dla H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u dorosłych oznaczonych metodą hemolizy radialnej (SRH, ang. Single Radial Haemolysis) są następujące:

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

N=149

N=197

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

7.74 (6.6-9.07)

4.03 (3.54-4.59)

 

 

 

 

Badanie V87P13

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

N=69

N=128

Wyjściowy status serologiczny

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

8.87 (7.09-11)

2.71 (2.38-3.08)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji uzyskane metodą mikroneutralizacji (MN) dla szczepu A/Vietnam/1194/2004 wynoszą odpowiednio od 67% (60-74) do 85% (78-90) i od 65% (58-72)

do 83% (77-89). Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę sprawdzana metodą MN jest zgodna z wynikami uzyskanymi metodą SRH.

Utrzymywanie się przeciwciał po szczepieniu podstawowym w tej populacji oznaczano metodami zahamowania hemaglutynacji (HI), SRH i MN. W porównaniu do poziomu przeciwciał oznaczonego w 43 dniu po zakończeniu szczepienia podstawowego, poziom przeciwciał w dniu 202 zmniejszył się od 1/5 do 1/2 w stosunku do poziomu poprzedniego.

Osoby w podeszłym wieku (>60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u osób w wieku powyżej 60 lat (przy ograniczonej liczbie badanych osób w wieku powyżej 70 lat), oznaczane w ramach dwóch badań klinicznych metodą SRH, są następujące:

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

N=84

N=210

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

4.96 (3.87-6.37)

2.9 (2.53-3.31)

 

 

 

 

Badanie V87P13

Badanie V87P13

Przeciwciała antyHA (SRH)

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

N=66

N=143

Wyjściowy status serologiczny

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

8.58 (6.57-11)

1.91 (1.72-2.12)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji uzyskane metodą MN dla szczepu

A/Vietnam/1194/2004 wynoszą odpowiednio od 57% (50-64) do 79% (68-87) i od 55% (48-62) do 58% (47-69). Wyniki uzyskane na podstawie badania MN, podobne do wyników uzyskanych na

podstawie badania SRH, wskazują na występowanie silnej reakcji immunologicznej po zakończeniu serii szczepień tej populacji osób starszych.

Utrzymujący się poziom przeciwciał po szczepieniu podstawowym w tej populacji oznaczany metodami HI, SRH i MN w dniu 202 zmniejszył się od 1/2 do 1/5 w stosunku do poziomu oznaczanego tymi samymi metodami HI, SRH i MN w dniu 43 po zakończeniu cyklu szczepienia podstawowego. Do 50% osób w podeszłym wieku, którym podano szczepionkę H5N1 z adiuwantem MF59C, było uodpornionych przez 6 miesięcy.

Dawka przypominająca

Trzecią (przypominającą) dawkę szczepionki H5N1 z adiuwantem MF59C podano po 6 miesiącach od szczepienia podstawowego. Wyniki oznaczono metodą SRH.

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/Vietnam/1194/2004, oznaczane metodą SRH, są następujące:

 

Badanie V87P1 – osoby dorosłe

Badanie V87P1 – osoby

 

dawka przypominająca

w podeszłym wieku

 

(6 miesięcy po podaniu drugiej

dawka przypominająca (6 miesięcy

 

dawki)

po podaniu drugiej dawki)

 

 

 

SRH

N=71

N=38

Wskaźnik seroprotekcji

89% (79-95)

84% (69-94)

(95%CI)*

 

 

 

 

 

Wskaźnik serokonwersji

83% (72-91)

63% (46-78)

(95%CI)*

 

 

 

 

 

Współczynnik serokonwersji

5.96 (4.72-7.53)

5.15 (3.46-7.66)

(95%CI)*

 

 

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

Dane dotyczące stosowania dawki przypominającej u osób w podeszłym wieku są ograniczone.

Dane dodatkowe dotyczące osób dorosłych i w podeszłym wieku

W dwóch badaniach dotyczących ustalania dawki, 78 osób dorosłych otrzymało szczepionkę modelową (H5N3 lub H9N2) z adiuwantem. Dwie dawki szczepionki ze szczepem

H5N3 (A/Duck/Singapore/97) zawierające 7,5; 15 i 30 µg HA/dawkę podano w odstępie trzech tygodni.

Próbki surowicy były badane pod kątem obecności przeciwciał przeciw H5N3, jak też izolatów H5N1.

Odpowiedź serologiczna była badana metodą SRH i wyniki wskazują, że 100% pacjentów uzyskało seroprotekcję i u 100% stwierdzono serokonwersję po dwóch wstrzyknięciach po 7,5 g. Ponadto stwierdzono, że szczepionka z adiuwantem indukuje przeciwciała, które chroniły krzyżowo przed szczepami H5N1 wyizolowanymi w 2003 i 2004 roku, wykazującymi przesunięcie antygenowe w porównaniu z oryginalnymi szczepami.

Dwie dawki szczepionki zawierającej szczep H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97)

po 3,75; 7,5; 15 i 30 μg HA/dawkę podano w odstępie czterech tygodni. Odpowiedź serologiczna była badana metodą HI i wyniki wskazują, że 92% pacjentów uzyskało seroprotekcję i u 75% stwierdzono serokonwersję po dwóch wstrzyknięciach 7,5 g.

Reaktywność krzyżowa

Dorośli (18-60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/turkey/Turkey/05 po podaniu drugiej dawki osobom dorosłym w wieku od 18 do 60 lat, oznaczone metodami SRH i HI, są następujące:

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

 

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=70

N=197

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

SRH

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

49% (42-56)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

2.37 (2.1-2.67)

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

 

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=70

N=197

 

 

N=69

N=197

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)°

36%(25-49)

23% (18-30)

HI

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)°

brak danych***

19% (14-25)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)°°

brak danych***

1.92 (1.64-2.25)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

° oznaczanie metodą HI ≥ 40

°°średnia geometryczna z HI

***Badanie V87P1: nie sprawdzano statusu wyjściowego

W tabeli powyżej przedstawiono uzyskane metodą MN wskaźnik seroprotekcji dla szczepu

A/turkey/Turkey/05 wynoszący od 27% (17-39) (V87P1) do 39% (32-46) (V87P13) oraz wskaźnik serokonwersji wynoszący 36% (29-43) (w badaniu V87P13). GMR przeciwko szczepowi A/turkey/Turkey/05 oznaczony metodą MN w badaniu V87P13 wynosi 2,77 (2,4-3,2).

Osoby w podeszłym wieku (>60 lat)

Wskaźnik seroprotekcji*, wskaźnik serokonwersji* i współczynnik serokonwersji** dla przeciwciał antyHA przeciwko H5N1 A/turkey/Turkey/05 po podaniu drugiej dawki osobom w podeszłym wieku (>60 lat), oznaczone metodami SRH i HI, są następujące:

 

 

Badanie V87P1

Badanie V87P13

 

Przeciwciała anty-HA

21 dni po podaniu

21 dni po podaniu

 

drugiej dawki

drugiej dawki

 

 

 

 

N=37

N=207

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)*

57% (39-73)

20% (18-23)

SRH

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

48% (41-55)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)*

brak danych***

1.74 (1.57-1.94)

 

 

N=36

N=208

 

Wskaźnik seroprotekcji (95%CI)°

36%(21-54)

25% (19-32)

HI

Wskaźnik serokonwersji (95%CI)°

brak danych***

19% (14-25)

 

Współczynnik serokonwersji (95%CI)°°

brak danych***

1.79 (1.56-2.06)

*oznaczanie metodą SRH ≥ 25 mm2

**średnia geometryczna z SRH

° oznaczanie metodą HI ≥ 40

°°średnia geometryczna z HI

***Badanie V87P1: nie sprawdzano statusu wyjściowego

W tabeli powyżej przedstawiono uzyskane metodą MN wskaźnik seroprotekcji dla szczepu

A/turkey/Turkey/05 wynoszący od 11% (3-25) (badanie V87P1) do 30% (24-37) (badanie V87P13) oraz wskaźnik serokonwersji wynoszący 25% (19-31) (badanie V87P13). GMR przeciwko szczepowi A/turkey/Turkey/05 oznaczony metodą MN w badaniu V87P13 wynosi 2,01 (1,78-2,26).

Dane z badań u dzieci i młodzieży

W przeprowadzonym badaniu klinicznym (badanie V87P6) 471 dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 17 lat podano szczepionkę H5N1 zawierającą adiuwant MF59C.1. Dwie dawki szczepionki po 7,5 mikrograma podano w odstępie trzech tygodni, natomiast trzecią dawkę podano po

upływie 12 miesięcy od podania pierwszej dawki. Po 3 tygodniach od podania 2. dawki (dzień 43) we wszystkich grupach wiekowych (tzn. 6-35 miesięcy, 3-8 lat i 9-17 lat) uzyskano wysoki poziom przeciwciał przeciwko (A/Vietnam/1194/2004), oznaczony metodami SRH i HI. Wyniki

przedstawiono w tabeli poniżej*. W tym badaniu nie zaobserwowano żadnych ciężkich działań niepożądanych związanych z podaniem szczepionki.

 

 

Małe dzieci

Dzieci

Młodzież

 

 

(6-<36 miesięcy)

(3-<9 lat)

(9-<18 lat)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Wskaźnik seroprotekcji (95% CI)

97%

97%

89%

 

Dzień 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Współczynnik serokonwersji

Dzień 43 do dnia 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Wskaźnik serokonwersji (95% CI)

97%

97%

89%

 

Dzień 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Wskaźnik seroprotekcji (95% CI)

100%

100%

100%

 

Dzień 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Współczynnik serokonwersji (95% CI)

 

Dzień 43 do dnia 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Wskaźnik serokonwersji (95% CI)

98%

100%

99%

 

Dzień 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Z powodu braku kryterium immunogenności CHMP dla dzieci, do oceny danych serologicznych uzyskanych po zaszczepieniu dzieci zastosowano kryterium immunogenności

CHMP do oceny szczepionek przeciw grypie sezonowej u dorosłych. Jednakże ich znaczenie kliniczne jest nieznane.

Wskaźnik seroprotekcji oznaczany metodą MN przeciwko szczepowi

A/Vietnam/1194/2004 wynosi 99% (95%CI: 94-100), wskaźnik serokonwersji – od 97% (95%CI: 91-99) do 99% (95%CI: 96-100) a GMR – od 29 (95%CI: 25-35) do 50 (95%CI: 44-58).

Wyniki immunogenności dotyczące szczepionki Focetria H1N1v (badanie V111_03): Wskaźniki seroprotekcji i serokonwersji oznaczone metodą HI i współczynnik serokonwersji

wyrażony jako wskaźnik średniej geometrycznej z HI dla przeciwciał antyHA przeciwko H1N1 po podaniu jednej i dwóch dawek po 7,5 µg szczepionki Focetria oceniono u 70 dzieci i młodzieży (w wieku 9–17 lat), 60 dzieci (w wieku 3–8 lat), 58 dzieci (w wieku 13–35 miesięcy) i 49 niemowląt (w wieku 6–11 miesięcy). Kryteria immunogenności ustalone przez Komitet ds. Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi (CHMP) dla osób dorosłych (18–60 lat) zostały spełnione po podaniu pierwszej i drugiej dawki we wszystkich wyżej opisanych grupach wiekowych (zarówno w populacji ogólnej, jak i w podgrupie osób, które na początku badania były seronegatywne).

Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Foclivia w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i młodzieży nad uodpornieniem czynnym na podtyp H5N1 wirusa grypy typu A (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

Szczepionka Foclivia została dopuszczona do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że ze względów naukowych nie było możliwe uzyskanie pełnej informacji dotyczącej tego produktu leczniczego.

Europejska Agencja Leków dokona raz do roku przeglądu wszystkich nowych informacji i, w razie konieczności, ChPL zostanie zaktualizowana.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane w odniesieniu do szczepionki Foclivia oraz sezonowej szczepionki przeciw grypie z adiuwantem MF59C.1 i wynikające z konwencjonalnych badań dotyczących badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, miejscowej tolerancji, płodności kobiet oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa (aż do końca okresu laktacji), nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek,

Potasu chlorek,

Potasu diwodorofosforan,

Disodu fosforan dwuwodny,

Magnezu chlorek sześciowodny,

Wapnia chlorek dwuwodny,

Sodu cytrynian,

Kwas cytrynowy,

Tiomersal,

Woda do wstrzykiwań.

Informacje o adiuwancie, patrz punkt 2.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności

1 rok.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C). Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

5,0 ml w fiolce 10-dawkowej (ze szkła typu I) z korkiem (guma halobutylowa). Opakowania po 10. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wzrokowo sprawdzić wygląd zawiesiny przed podaniem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek cząstek lub nieprawidłowego wyglądu szczepionkę należy wyrzucić.

Delikatnie wstrząsnąć fiolkę wielodawkową każdorazowo przed pobraniem pojedynczej dawki szczepionki (0,5 ml) do strzykawki. Przed podaniem pobraną dawkę szczepionki doprowadzić do temperatury pokojowej.

Produkt Foclivia we fiolkach wielodawkowych zawiera środek konserwujący hamujący rozwój bakterii, jednak to użytkownik jest odpowiedzialny za minimalizację ryzyka skażenia fiolki wielodawkowej podczas pobrania każdej dawki.

Na etykiecie fiolki należy zapisać datę i godzinę pobrania pierwszej dawki.

Pomiędzy podaniem kolejnych dawek należy umieścić fiolkę wielodawkową w zalecanych warunkach przechowywania w temperaturze 2–8°C. Zaleca się wykorzystanie fiolki wielodawkowej w

ciągu 24 godzin od pobrania pierwszej dawki.

Dostępne są dane wskazujące, że fiolki wielodawkowe można wykorzystywać nawet do 72 godzin od pobrania pierwszej dawki, jednak w miarę możliwości należy unikać tak długiego okresu przechowywania.

Wszelkie niewykorzystane resztki szczepionki lub jej odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Włochy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/09/577/004

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 października 2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 19 października 2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę