Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fortacin (lidocaine / prilocaine) – Charakterystyka produktu leczniczego - N01BB20

Updated on site: 07-Oct-2017

Nazwa lekarstwaFortacin
Kod ATCN01BB20
Substancjalidocaine / prilocaine
ProducentPlethora Solutions Limited

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fortacin 150 mg/ml + 50 mg/ml, aerozol do stosowania na skórę, roztwór

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 150 mg lidokainy (lidocainum) i 50 mg prylokainy (prilocainum). Każdy pojemnik zawiera co najmniej 20 dawek (6,5 ml) lub 12 dawek (5,0 ml).

Każde naciśnięcie pompki dostarcza 50 mikrolitrów zawierających 7,5 mg lidokainy oraz 2,5 mg prylokainy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do stosowania na skórę, roztwór

Roztwór bezbarwny do jasnożółtego

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Fortacin jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwotnego przedwczesnego wytrysku u dorosłych mężczyzn.

4.2Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka to 3 naciśnięcia pompki wykonane w celu pokrycia żołędzi prącia. Każda dawka zawiera łączną ilość 22,5 mg lidokainy oraz 7,5 mg prylokainy, przypadającą na pojedyncze zastosowanie (1 dawka odpowiada 3 naciśnięciom pompki).

W ciągu 24 godzin można zastosować maksymalnie 3 dawki produktu z zachowaniem co najmniej 4-godzinnego odstępu między dawkami.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku nie jest wymagane.

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Fortacin u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone.

Zaburzenia czynności nerek

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jednak ze względu na sposób podawania, a także niewielki stopień wchłaniania układowego leku, nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, jednak ze względu na sposób podawania, a także niewielki stopień wchłaniania układowego leku, nie jest

wymagana modyfikacja dawkowania. Należy zachować ostrożność w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu Fortacin u dzieci i młodzieży nie jest istotne we wskazaniu: leczenie pierwotnego przedwczesnego wytrysku u dorosłych mężczyzn.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Produkt Fortacin jest wskazany wyłącznie do podania na żołądź prącia.

Przed pierwszym użyciem należy krótko wstrząsnąć pojemnik z aerozolem, a następnie trzykrotnie rozpylić produkt w powietrze w celu napełnienia przewodu pompki.

Każde kolejne stosowanie należy poprzedzić krótkim wstrząśnięciem pojemnika, a następnie jednorazowym rozpyleniem w powietrze w celu napełnienia przewodu pompki produktem leczniczym.

Należy zsunąć napletek z żołędzi prącia. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej (zaworem do góry) należy zastosować 1 dawkę leku Fortacin na całą powierzchnię żołędzi, trzykrotnie naciskając zawór pompki. Każde naciśnięcie pompki powinno pokryć roztworem jedną trzecią powierzchni żołędzi prącia. Jeżeli po upływie 5 minut na żołędzi pozostaje nadmiar leku, należy go usunąć przed stosunkiem.

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta lub jego partnerki/partnera na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Pacjenci i ich partnerki/partnerzy z wrażliwością na miejscowo działające leki znieczulające należące do grupy amidów w wywiadzie.

4.4Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Choroby związane z niedokrwistością

Pacjenci lub ich partnerki/partnerzy z niedoborem dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej lub z wrodzoną bądź idiopatyczną methemoglobinemią są bardziej podatni na methemoglobinemię wywołaną stosowaniem produktu leczniczego (patrz punkt 4.5).

Chociaż dostępność układowa prylokainy po wchłonięciu produktu Fortacin przez skórę jest niska, należy zachować ostrożność u pacjentów z niedokrwistością, wrodzoną lub nabytą methemoglobinemią oraz u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki wywołujące takie choroby.

Interakcje

Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron).

Reakcje nadwrażliwości

Nie wykazano wrażliwości krzyżowej na lidokainę i (lub) prylokainę u pacjentów z alergią na pochodne kwasu paraaminobenzoesowego (prokainę, tetrakainę, benzokainę, itd.). Jednak należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Fortacin u pacjentów (lub ich partnerek/partnerów) z

wrażliwością na produkty lecznicze w wywiadzie, zwłaszcza w przypadku braku pewności w odniesieniu do czynnika etiologicznego.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu produktu Fortacin z oczami, gdyż może on spowodować podrażnienie. Także utrata odruchów obronnych oka może powodować podrażnienie i potencjalnie abrazję rogówki. Nie ustalono przezspojówkowego stopnia wchłaniania produktu Fortacin. W razie kontaktu z oczami należy je niezwłocznie przemyć wodą lub roztworem chlorku sodowego i chronić do momentu odzyskania czucia.

Po rozpyleniu produktu Fortacin na błonę śluzową jamy ustnej, nosa lub gardła pacjenta lub jego partnerki/partnera bądź przeniesienia na błonę śluzową kobiecych narządów płciowych lub odbytu może on ulec wchłonięciu i spowodować chwilowe miejscowe drętwienie/znieczulenie. Znieczulenie może maskować prawidłowe odczuwanie bólu i w związku z tym zwiększyć ryzyko wystąpienia miejscowego urazu.

Produkt Fortacin rozpylony na uszkodzoną błonę bębenkową może wywierać działanie ototoksyczne na ucho środkowe.

Zaobserwowano zmniejszenie skuteczności podczas równoczesnego stosowania produktu Fortacin i prezerwatyw poliuretanowych przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn.

Równoczesne stosowanie produktu Fortacin i prezerwatyw męskich może zwiększyć częstość występowania zaburzeń erekcji oraz osłabienia czucia w obrębie męskich narządów płciowych.

Ze względu na ryzyko przeniesienia produktu na partnerkę, pacjenci starający się o poczęcie dziecka powinni unikać stosowania produktu Fortacin lub, w przypadku konieczności zastosowania produktu w celu osiągnięcia penetracji, możliwie najdokładniej umyć żołądź prącia po upływie 5 minut od zastosowania aerozolu, ale przed rozpoczęciem stosunku (patrz punkt 4.6).

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia toksycznych stężeń lidokainy i prylokainy w osoczu ze względu na niezdolność do prawidłowego metabolizowania leków znieczulających o działaniu miejscowym (patrz punkt 4.2).

4.5Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U pacjentów przyjmujących produkty lecznicze wywołujące methemoglobinemię, np. sulfonamidy, acetanilid, barwniki anilinowe, benzokainę, chlorochinę, dapson, metoklopramid, naftalen, azotany i azotyny, nitrofurantoinę, nitroglicerynę, nitroprusydek, pamachinę, kwas paraaminosalicylowy, fenobarbital, fenytoinę, prymachinę i chininę, choroba ta może ulec nasileniu (patrz punkt 4.4).

W przypadku podawania dużych dawek produktu Fortacin pacjentom stosującym inne leki znieczulające o działaniu miejscowym lub leki o podobnej budowie, np. leki przeciwarytmiczne klasy I takie jak meksyletyna, należy rozważyć ryzyko dodatkowej toksyczności układowej.

Choć nie prowadzono badań interakcji swoistych lidokainy/prylokainy i leków przeciwarytmicznych klasy III (np. amiodaronu), zaleca się zachowanie ostrożności (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze zmniejszające klirens lidokainy (np. cymetydyna lub leki beta-adrenolityczne) mogą powodować powstawanie potencjalnie toksycznych stężeń lidokainy w osoczu, jeśli jest ona podawana dożylnie, w dużych dawkach wielokrotnych, przez długi okres czasu (30 godzin).

Prowadzone in vitro badania interakcji ze stosowanymi miejscowo produktami leczniczymi o działaniu przeciwgrzybiczym (klotrimazol, ekonazol, imidazol, nystatyna, mikonazol, ketokonazol), przeciwbakteryjnym (klindamycyna, metronidazol) oraz przeciwwirusowym (acyklowir) nie wykazały wpływu na działanie przeciwdrobnoustrojowe.

4.6Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Fortacin nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Jednakże może dojść do pewnego narażenia u partnerek mężczyzn leczonych produktem Fortacin.

Kobiety w wieku rozrodczym / antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Pacjenci starający się o poczęcie dziecka powinni albo unikać stosowania produktu Fortacin, albo, w przypadku konieczności zastosowania produktu w celu osiągnięcia penetracji, możliwie najdokładniej umyć żołądź prącia przed stosunkiem.

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania lidokainy i prylokainy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu Fortacin w okresie ciąży, chyba że zastosowane zostaną skuteczne mechaniczne środki antykoncepcyjne przeznaczone dla mężczyzn w celu uniknięcia potencjalnego narażenia płodu.

Karmienie piersią

Lidokaina i prylokaina przenikają do mleka ludzkiego, jednak nie przewiduje się wystąpienia wpływu produktu Fortacin w dawkach leczniczych na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią w przypadku przeniesienia substancji czynnej z pacjenta na partnerkę.

Płodność

Brak jest wystarczających danych dotyczących wpływu stosowania lidokainy i prylokainy na płodność u ludzi. Badania u szczurów wykazały, że produkt Fortacin zmniejsza ruchliwość plemników. Ten produkt leczniczy może zmniejszyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, jednak nie należy go stosować jako środka antykoncepcyjnego.

4.7Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Fortacin nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Ocenę bezpieczeństwa stosowania produktu Fortacin prowadzono z udziałem 596 pacjentów, którzy stosowali go w ramach prowadzonych badań klinicznych. Bezpieczeństwo stosowania produktu oceniano również u 584 partnerek tych pacjentów.

Działania niepożądane wystąpiły u 9,6% pacjentów oraz u 6,0% partnerek. W większości przypadków działania niepożądane sklasyfikowano jako łagodne lub umiarkowane.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi w związku ze stosowaniem tego produktu leczniczego u mężczyzn były miejscowe działanie osłabiające czucie w obrębie narządów płciowych

(4,5%) oraz zaburzenia erekcji (4,4%). W wyniku tych działań niepożądanych leczenie przerwało odpowiednio 0,2% i 0,5% pacjentów.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi przez partnerki pacjentów stosujących ten produkt leczniczy były uczucie pieczenia sromu i pochwy (3,9%) oraz osłabienie czucia w obrębie narządów płciowych (1,0%). Na skutek uczucia pieczenia sromu i pochwy leczenie przerwało 0,3% pacjentów.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Częstość występowania działań niepożądanych definiowano jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się występowaniem.

Niepożądane działania leku u pacjentów stosujących lek

Klasyfikacja układów i

Częstość

Działania niepożądane

narządów

 

 

 

 

 

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt

Zaburzenia orgazmu

 

często

 

 

 

 

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt

Ból głowy

 

często

 

 

 

 

Zaburzenia układu

Niezbyt

Podrażnienie gardła

oddechowego, klatki piersiowej

często

 

i śródpiersia

 

 

 

 

 

Zaburzenia skóry i tkanki

Niezbyt

Podrażnienie skóry

podskórnej

często

 

 

 

 

Zaburzenia układu rozrodczego

Często

Osłabienie czucia w obrębie męskich

i piersi

 

narządów płciowych, zaburzenia erekcji,

 

 

uczucie pieczenia w obrębie narządów

 

 

płciowych

 

Niezbyt

Rumień narządów płciowych, brak wytrysku,

 

często

parestezje męskich narządów płciowych, ból

 

 

prącia, zaburzenie czynności prącia, świąd

 

 

narządów płciowych

 

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w

Niezbyt

Gorączka

miejscu podania

często

 

 

 

 

 

Niepożądane działania leku u partnerek pacjentów

 

 

 

Klasyfikacja układów i

Częstość

Działania niepożądane

narządów

 

 

 

 

 

Zakażenia i zarażenia

Niezbyt

Drożdżyca pochwy

pasożytnicze

często

 

 

 

 

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt

Ból głowy

 

często

 

 

 

 

Zaburzenia układu

Niezbyt

Podrażnienie gardła

 

 

 

Niepożądane działania leku u partnerek pacjentów

Klasyfikacja układów i

Częstość

Działania niepożądane

narządów

 

 

 

 

 

oddechowego, klatki piersiowej

często

 

i śródpiersia

 

 

 

 

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt

Dyskomfort odbytniczo-odbytowy, parestezje

 

często

jamy ustnej

 

 

 

Zaburzenia nerek i dróg

Niezbyt

Dysuria

moczowych

często

 

 

 

 

Zaburzenia układu rozrodczego

Częste

Uczucie pieczenia sromu i pochwy, osłabienie

i piersi

 

czucia

 

 

 

 

Niezbyt

Uczucie dyskomfortu w obrębie sromu i

 

często

pochwy, ból pochwy, świąd sromu i pochwy

 

 

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V.

4.9Przedawkowanie

Ryzyko przedawkowania jest niewielkie, ponieważ produkt Fortacin stosuje się miejscowo na żołądź prącia.

Stosowanie dużych dawek prylokainy, a zwłaszcza łącznie z lekami wywołującymi powstawanie methemoglobiny (np. sulfonamidami) może spowodować zwiększenie stężenia methemoglobiny. Istotną klinicznie methemoglobinemię należy leczyć, stosując powolne wstrzyknięcie dożylne chlorku metylotioninowego.

Oczekuje się, że w przypadku wystąpienia innych objawów toksyczności układowej, objawy przedmiotowe będą podobne do tych występujących po stosowaniu leków znieczulających o działaniu miejscowym podanych innymi drogami. Toksyczność leku znieczulającego o działaniu miejscowym może się objawiać pobudzeniem układu nerwowego, a w ciężkich przypadkach — depresją układu nerwowego i układu krążenia.

Ciężkie objawy neurologiczne (drgawki, depresja OUN) należy leczyć objawowo poprzez wspomaganie oddychania i podawanie leków przeciwdrgawkowych.

5.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki znieczulające, amidy, kod ATC: NO1BB20 Mechanizm działania

Produkt leczniczy Fortacin wywołuje miejscowe znieczulenie żołędzi prącia. Substancje czynne, lidokaina i prylokaina, blokują przewodzenie impulsów nerwowych w żołędzi, zmniejszając jej

wrażliwość. Działanie to przekłada się na wydłużenie czasu opóźnienia wytrysku bez negatywnego wpływu na odczuwanie wytrysku.

Działanie farmakodynamiczne

Badania kliniczne wykazały, że produkt Fortacin wydłuża czas wewnątrzpochwowego opóźnienia wytrysku (ang. intra-vaginal ejaculatory latency time, IELT), zwiększa kontrolę nad wytryskiem oraz obniża dystres pacjentów z przedwczesnym wytryskiem, co zmierzono za pomocą wskaźnika przedwczesnego wytrysku (ang. Index of Premature Ejaculation, IPE). Produkt ten charakteryzuje się szybkim początkiem działania i osiąga skuteczność w ciągu 5 minut od zastosowania. Wykazano, że skuteczność produktu w przypadku wielokrotnego stosowania utrzymuje się przez cały czas.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność leku Fortacin wykazano w dwóch wieloośrodkowych, międzynarodowych, randomizowanych badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, po których przeprowadzono fazę otwartą badania. Do badań kwalifikowano mężczyzn spełniających kryteria Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ang. International Society for Sexual Medicine, ISSM) dotyczące przedwczesnego wytrysku (ang. premature ejaculation, PE) z wyjściowym IELT ≤ 1 minuty podczas co najmniej dwóch z pierwszych trzech stosunków seksualnych odbytych podczas badań przesiewowych.

Skuteczność leku Fortacin w leczeniu pacjentów z przedwczesnym wytryskiem oceniano, mierząc IELT oraz równorzędne pierwszorzędowe punkty końcowe, obejmujące kontrolę wytrysku, satysfakcję ze współżycia oraz dystres, za pomocą wskaźnika IPE. Podczas trwającej 3 miesiące fazy prowadzonej metodą podwójnie ślepej próby średnia geometryczna IELT wzrosła z 0,58 do

3,17 minuty w grupie stosującej produkt Fortacin oraz z 0,56 do 0,94 minuty w grupie stosującej placebo.

W ciągu 3 miesięcy leczenia w grupie stosującej produkt Fortacin średni IELT wynoszący > 1 minuty uzyskano u 85,2% pacjentów, podczas gdy w grupie stosującej placebo średni IELT wynoszący

> 1 minuty uzyskano u 46,4% pacjentów. Średni IELT > 2 minut uzyskano u 66,2% pacjentów w grupie stosującej produkt Fortacin oraz u 18,8% pacjentów w grupie stosującej placebo.

Istotnemu klinicznie wzrostowi wartości IELT towarzyszyły podobne, istotne różnice w wartościach wskaźnika IPE (p < 0,0001). Skorygowane wartości średniej zmiany wskaźnika (produkt Fortacin w porównaniu z placebo) w 3 miesiącu badania wynosiły odpowiednio 8,2 i 2,2 w odniesieniu do kontroli wytrysku, 7,2 i 1,9 w odniesieniu do satysfakcji ze współżycia oraz 3,7 i 1,1 w odniesieniu do występowania dystresu.

U osób badanych stosujących lek Fortacin wyniki IELT oraz IPE wzrosły w pierwszym punkcie czasowym pomiaru. Dalszy, nieznaczny wzrost tych wyników utrzymywał się do końca fazy prowadzonej metodą podwójnie ślepej próby. Korzystne zmiany wyników w odniesieniu do IELT oraz IPE utrzymywały się podczas badań fazy otwartej.

Podczas każdej z trzech comiesięcznych ocen wszyscy pacjenci uzupełniali kwestionariusz profilu przedwczesnego wytrysku (ang. Premature Ejaculation Profile, PEP) dotyczący poczucia kontroli nad wytryskiem, dystresu związanego wytryskiem, satysfakcji ze współżycia oraz związanych z wytryskiem trudności w relacjach interpersonalnych. Poprawa wyników uzyskanych na podstawie kwestionariusza PEP (ang. Premature Ejaculation Profile, PEP) była podobna jak w przypadku wyników IELT oraz IPE. We wszystkich trzech comiesięcznych ocenach dokonywanych przez osoby badane występowała istotna różnica pomiędzy grupą stosującą lek Fortacin a grupą stosującą placebo (p < 0,0001). Partnerki pacjentów uzupełniały kwestionariusz PEP w trzecim miesiącu badania. Istotną różnicę w porównaniu z grupą stosującą placebo stwierdzono również we wszystkich dziedzinach, których dotyczyły odpowiedzi udzielone przez partnerki pacjentów (p < 0,0001).

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Fortacin we wszystkich podgrupach dzieci i młodzieży z przedwczesnym wytryskiem (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Stężenia lidokainy i prylokainy w osoczu u badanych kobiet i mężczyzn utrzymywały się poniżej stężeń związanych z toksycznością (5000 ng/ml). Po zastosowaniu dawek wielokrotnych maksymalne stężenia lidokainy w osoczu krwi u ochotników wynosiły mniej niż 4% stężeń toksycznych, natomiast w przypadku prylokainy — mniej niż 0,4% stężeń toksycznych. U ochotniczek, które otrzymywały wielokrotne dawki produktu bezpośrednio do szyjki macicy i pochwy, maksymalnie pięciokrotnie większe niż dawki zalecane dla ich partnerów, maksymalne stężenia lidokainy w osoczu krwi wynosiły mniej niż 8% stężeń toksycznych, a w przypadku prylokainy — mniej niż 1% stężeń toksycznych.

Narażenie układowe na lidokainę i prylokainę oraz ich metabolity (odpowiednio 2,6-ksylidynę i o- toluidynę) po zastosowaniu dawek większych niż zalecane na żołądź prącia u pacjentów oraz na sklepienie pochwy lub szyjki macicy u badanych kobiet jest niewielkie.

Dystrybucja

Lidokaina

Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym po dożylnym podaniu lidokainy wynosi od 1,1 do 2,1 l/kg. Lidokaina w 66% wiąże się z białkami osocza, w tym z kwasem alfa-1-glikoproteiny. Lidokaina przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko, a także do mleka matki.

Prylokaina

Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym po dożylnym podaniu prylokainy wynosi od 0,7 do 4,4 l/kg. Prylokaina wiąże się z białkami osocza w 55%, w tym z kwasem alfa-1-glikoproteiny. Prylokaina przenika przez barierę krew-mózg oraz łożysko. Prylokaina przenika również do mleka matki.

Metabolizm

Lidokaina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie przy udziale cytochromu P450 (CYP 3A4) oraz prawdopodobnie, choć mniejszym stopniu, w skórze. Metabolizm pierwszego przejścia jest szybki i znaczący, a biodostępność po podaniu doustnym wynosi 35%.

Prylokaina jest szybko metabolizowana w wątrobie przy udziale cytochromu P450, a także w nerkach przy udziale amidaz.

Przemiany metaboliczne tych związków prowadzą do wytworzenia między innymi takich metabolitów, jak 2,6-ksylidyna w przypadku lidokainy oraz o-toluidyna w przypadku prylokainy. Stężenia tych metabolitów w osoczu krwi oznaczane po zastosowaniu leku Fortacin w ramach prowadzonych badań klinicznych były niskie zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, nawet po zastosowaniu dawek wielokrotnie przekraczających dawkę kliniczną. Po miejscowym zastosowaniu produktu leczniczego u ochotniczek nie stwierdzono obecności 2,6-ksylidyny lub o-toluidyny w wydzielinie pochwy w żadnym z punktów czasowych.

Eliminacja

Lidokaina

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji lidokainy z osocza krwi po podaniu dożylnym wynosi w przybliżeniu 65–150 minut, natomiast jej klirens układowy wynosi 10–20 ml/min/kg. Lidokaina jest wydalana z moczem głównie w postaci metabolitów, jedynie niewielka jej ilość jest wydalana w postaci niezmienionej.

Prylokaina

Okres półtrwania w fazie eliminacji po dożylnym podaniu prylokainy wynosi w przybliżeniu 10– 150 minut. Klirens układowy tego związku wynosi 18–64 ml/min/kg. Prylokaina jest wydalana z moczem głównie w postaci metabolitów, jedynie niewielka jej ilość jest wydalana w postaci niezmienionej.

5.3Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Lidokaina

Badania wpływu na rozwój zarodków lub płodów u szczurów i królików otrzymujących lek w trakcie organogenezy nie wykazały działania teratogennego. U królików toksyczność względem zarodków obserwowano po podaniu dawek toksycznych dla matki. Wykazano, że czas przeżycia po urodzeniu potomstwa samic szczurów, którym w trakcie ciąży i karmienia podawano toksyczne dawki związku, uległ skróceniu.

Prylokaina

Nie zaobserwowano wpływu na rozwój zarodka lub płodu podczas badań na ciężarnych samicach szczurów, którym w trakcie organogenezy podawano kombinację lidokainy i prylokainy. Jednak brak jest dostępnych danych dotyczących narażenia układowego, które można by porównać z narażeniem klinicznym.

Działanie genotoksyczne i rakotwórcze

Lidokaina

Nie stwierdzono genotoksycznego działania lidokainy, a jej potencjalne działanie rakotwórcze nie zostało zbadane. Metabolit lidokainy, 2,6-ksylidyna, wykazuje działanie genotoksyczne in vitro. W badaniach rakotwórczości u szczurów narażonych na 2,6-ksylidynę in utero, po urodzeniu oraz przez całe życie obserwowano guzy nowotworowe w jamie nosowej, tkance podskórnej i wątrobie. Znaczenie kliniczne wyników dotyczących rozwoju nowotworów w odniesieniu do krótkoterminowego lub przerywanego stosowania lidokainy u człowieka nie jest znane. Narażenie u ludzi wynikające ze stosowania produktu Fortacin jest 2030 razy mniejsze niż dawka minimalna, która nie powodowała rozwoju nowotworu, oraz 200 razy mniejsze niż dawka minimalna, która powodowała rozwój nowotworu.

Prylokaina

Nie stwierdzono genotoksycznego działania prylokainy, a jej potencjalne działanie rakotwórcze nie zostało zbadane. Metabolit prylokainy, o-toluidyna, wykazuje działanie genotoksyczne in vitro. W badaniach rakotwórczości o-toluidyny u szczurów, myszy i chomików w kilku narządach zaobserwowano guzy nowotworowe. Znaczenie kliniczne wyników dotyczących rozwoju nowotworów w odniesieniu do krótkoterminowego lub przerywanego stosowania prylokainy u

człowieka nie jest znane. Narażenie u ludzi jest 1000 razy mniejsze niż minimalna badana dawka. Należy zauważyć, że dawka ta nie powodowała rozwoju nowotworów.

Wpływ na płodność

Badania in vitro u szczurów, którym podawano produkt Fortacin, wykazały obniżenie ruchliwości plemników w przypadku bezpośredniego kontaktu 22,5 mg lidokainy i 7,5 mg prylokainy (tj. ilości zawartej w pojedynczej dawce przeznaczonej dla człowieka) z nasieniem szczura. Jednak z uwagi na fakt, że stężenie produktu Fortacin podczas bezpośredniego kontaktu z nasieniem jest wielokrotnie mniejsze, badania te nie odtwarzały okoliczności zastosowania klinicznego. Nie można jednak wykluczyć potencjalnego działania obniżającego ruchliwość plemników po klinicznym zastosowaniu produktu leczniczego, w związku z czym nie można stwierdzić, czy produkt Fortacin zapobiega ciąży.

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Norfluran

6.2Niezgodności farmaceutyczne

Obserwowano zmniejszenie skuteczności podczas równoczesnego stosowania produktu Fortacin i prezerwatyw poliuretanowych przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn (patrz punkt 4.4).

6.3Okres ważności

18 miesięcy.

Po pierwszym zastosowaniu: 12 tygodni

6.4Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5Rodzaj i zawartość opakowania

Każde opakowanie zawiera jeden aluminiowy pojemnik aerozolowy z zaworem dozującym zawierający 6,5 ml lub 5,0 ml roztworu.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Metalowy pojemnik jest pod ciśnieniem. Nie należy przekłuwać, uszkadzać ani palić pojemnika, nawet jeśli wydaje się on pusty.

Po wykorzystaniu wszystkich dawek w pojemniku pozostaje niewielka ilość płynu, która nie nadaje się do wykorzystania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Plethora Solutions LTD

Hampden House

Monument Business Park

Chalgrove

OX44 7RW

Wielka Brytania

8.NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/13/881/001-002

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15 listopada 2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

{MM/RRRR}

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę