Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intrinsa (testosterone) – Charakterystyka produktu leczniczego - G03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaIntrinsa
Kod ATCG03BA03
Substancjatestosterone
ProducentWarner Chilcott UK Ltd.

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Intrinsa 300 mikrogramów/24 godziny system transdermalny, plaster

2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy plaster o powierzchni 28 cm2 zawiera 8,4 mg testosteronu i uwalnia 300 mikrogramów testosteronu w ciągu 24 godzin.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

do

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

System transdermalny, plaster.

 

 

 

 

Cienki, bezbarwny, owalny system transdermalny typu matrycowego składający się z trzech warstw:

 

przezroczystej błony pokrywającej, samoprzylepnej warstwy matrycowej z lekiem oraz warstwy

 

ochronnej, którą usuwa się przed naklejeniem plastra. Na powierzchni każdego plastra znajduje się

 

nadruk „T001”.

 

dopuszczenie

 

 

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Wskazania do stosowania

4.2 Dawkowanie i sposób podawania pozwolenia

Produkt Intrinsa jest wskazany w leczeniu zmniejszonego popędu płciowego (hypoactive sexual desire

disorder, HSDD) u kobiet po usunięciu obu jajników i macicy (po menopauzie indukowanej chirurgicznie), otrzymujących jednocześnie terapię estrogenową.

Dawkowanie

nego

 

Zalecana dawka dobowa testosteronuważ wynosi 300 mikrogramów. Osiąga się ją podczas stałego stosowania plastra dwa razy ciągu tygodnia. Plaster należy wymieniać co 3 do 4 dni. Jednocześnie można stosować tylko jeden plaster.

Jednoczesne leczeniebezestrogenami

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Intrinsa oraz w trakcie rutynowej oceny leczenia należy rozważyć właś iwe zastosowanie i ograniczenia związane z terapią estrogenową. Dalsze stosowanie

produktuleczniczyI tr nsa zaleca się tylko wówczas, jeśli wskazane jest jednoczesne podawanie estrogenów (tj. najmniejs ej skutecznej dawki w najkrótszym możliwym okresie).

Nie zaleca się stosowania produktu Intrinsa u pacjentek leczonych skoniugowanymi estrogenami Produktońskimi (conjugated equine estrogen, CEE), ponieważ nie wykazano skuteczności takiego leczenia

(patrz punkty 4.4 i 5.1).

Czas trwania leczenia

Odpowiedź na stosowanie produktu Intrinsa należy ocenić w ciągu 3-6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia, określając wskazania do dalszego leczenia. U pacjentek, które nie odniosły znaczącej korzyści, należy dokonać ponownej oceny i rozważyć przerwanie leczenia.

Ponieważ skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Intrinsa nie zostały ocenione w badaniach w okresie dłuższym niż 1 rok, zaleca się przeprowadzanie oceny leczenia co 6 miesięcy.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentek z niewydolnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby.

Osoby w podeszłym wieku

Produkt Intrinsa jest zalecany do stosowania u kobiet po menopauzie chirurgicznej w wieku do 60 lat.

Ze względu na częstotliwość występowania HSDD dane dotyczące osób w wieku powyżej 60 lat są

obrotu

ograniczone.

do

 

Dzieci i młodzież

 

Nie ma właściwego stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.

 

 

ponownym wykorzystaniem tego samego miejsca. Nie należy naklejać dopuszczenieplastrów na piersi i inne okolice ciała. Zaleca się wybór miejsca na skórze z jak najmniejszą ilością zmarszczek i

Sposób podawania

Samoprzylepną stronę plastra należy nakleić na czystą i suchą skórę w dolnej części brzucha poniżej

pasa. Miejsca naklejenia plastra należy zmieniać z zachowaniem co najmniej 7-dniowej przerwy przed

nieprzykrytego ciasną odzieżą. Skóra w miejscu naklejenia nie powinna być tłusta, uszkodzona ani

podrażniona. Aby nie naruszyć właściwości powierzchni samoprzylepnejna plastra Intrinsa, w miejscu

wybranym do naklejenia plastra nie należy stosować żadnych kremów, emulsji ani pudru. Plaster należy nakleić bezpośrednio po otwarciupozwoleniasaszetki i zdjęciu obu części ochronnej warstwy nieprzylepnej. Plaster należy mocno docisnąć w miejscu naklejenia przez około 10 sekund,

upewniając się, że dobrze przylega do skóry, zwłaszcza na brzegach. Jeśli część plastra unosi się, należy ją docisnąć. Jeśli plaster ulegnie przedwc esnemu odklejeniu, można go nakleić ponownie. Jeśli nie ma możliwości ponownego naklejenia tego samego plastra, należy nakleić nowy plaster w innym miejscu. W obu przypadkach należy zachować oryginalny schemat leczenia. Plaster zaprojektowano w ten sposób, aby negopozostać na miejscu podczas korzystania z natrysku, kąpieli, pływania lub wykonywania ćwiczeń. ż

4.3Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancjęwaczynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 

 

bez

Rozpoznany, podejrz wany lub występujący w wywiadzie rak piersi albo rozpoznany lub

podejrzewany estrogenozależny proces nowotworowy lub jakikolwiek inny stan chorobowy, w którym

 

leczniczy

 

stosowanie estrogenów jest przeciwwskazane.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Produkt

 

 

Reakcje androgenne

 

Podczas leczenia lekarze powinni regularnie obserwować pacjentki pod kątem występowania ewentualnych androgennych reakcji niepożądanych (tj. trądziku, zmian we wzrastaniu włosów lub łysienia). Należy zachęcać pacjentki do samooceny pod kątem występowania androgennych działań niepożądanych. Objawy wirylizacji, takie jak obniżenie głosu, hirsutyzm lub przerost łechtaczki, mogą być nieodwracalne i należy rozważyć przerwanie leczenia. W badaniach klinicznych działania te były odwracalne u większości pacjentek (patrz punkt 4.8).

Nadwrażliwość

Nadwrażliwość na plaster w miejscu naklejenia może spowodować ciężki rumień skóry, miejscowy obrzęk i powstawanie pęcherzy. Jeśli wystąpią takie objawy niepożądane, należy przerwać stosowanie plastra.

Długotrwałe bezpieczeństwo, w tym rak piersi

 

Bezpieczeństwo stosowania produktu Intrinsa nie zostało ocenione w badaniach z podwójnie ślepą

 

próbą kontrolowanych placebo w okresie dłuższym niż 1 rok. Niewiele wiadomo na temat

obrotu

bezpieczeństwa długoterminowego, w tym wpływu na tkankę gruczołu piersiowego, układ krążenia

 

oraz zwiększenie oporności na insulinę. Dane dostępne w literaturze na temat wpływu testosteronu na ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet są ograniczone, niejednoznaczne i sprzeczne. Długoterminowy wpływ leczenia testosteronem na gruczoły piersiowe pozostaje obecnie nieznany, dlatego należy

uważnie obserwować pacjentki pod kątem raka piersi zgodnie z aktualnie zaakceptowanymi metodami

badań przesiewowych i indywidualnymi potrzebami pacjentki.

dopuszczenie

do

 

Choroba układu krążenia

 

 

 

Nie badano pacjentek z rozpoznaną chorobą układu krążenia. Należy dokładnie obserwować pacjentki z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, zwłaszcza z nadciśnieniem, oraz pacjentki z rozpoznaną chorobą układu krążenia, szczególnie pod kątem zmian ciśnienia tętniczego i masy iała.

Pacjentki z cukrzycą

Działania metaboliczne testosteronu mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi i zapotrzebowanie na insulinę u pacjentek z cukrzycą. Nie badano leku u pacjentek z cukrzycą.

Działanie na endometrium

na

 

Dostępnych jest niewiele danych na temat działania testosteronu na endometrium. Ograniczone dane

stosowania dużych dawek testosteronu i innychpozwoleniasteroidów anabolicznych u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą serca, nerek lub wątroby. Jednakże nie oczekuje się takiego działania podczas

oceniające działanie testosteronu na endometrium nie pozwalają na wysnucie wniosków dotyczących jego wpływu na występowanie raka endometrium ani go nie potwierdzają.

Obrzęk

Obrzęk (z lub bez zastoinowej niewydolności serca) może stanowić ciężkie powikłanie podczas

stosowania małych dawek testosteronunegouwalnianych przez plaster Intrinsa. Środki ostrożności dotyczące stosoważ ia

Produktu Intrinsa nie należywastosować u kobiet po menopauzie naturalnej

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu Intrinsa u kobiet po menopauzie naturalnej z HSDD

Pomimo że produkt Intrinsa jest wskazany do stosowania jednocześnie z terapią estrogenową, u pacjentek podgrupy otrzymującej doustnie skoniugowane estrogeny końskie (conjugated equine estrog n, CEE) nie obserwowano istotnej poprawy w zakresie funkcji seksualnych. Z tego powodu

leczonych jednocześnie strogenami, z lub bez progesteronu, nie były badane. Produkt Intrinsa nie jest

zalecany u kobiet po menopauzie naturalnej.

 

bez

Produktu Intrinsa nie należy stosować u kobiet leczonych jednocześnie CEE

leczniczy

 

produkt Intrinsa nie powinien być stosowany u kobiet w skojarzeniu ze skoniugowanymi estrogenami Produktońskimi (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Stężenia hormonów tarczycy

Androgeny mogą zmniejszać stężenia globuliny wiążącej tyroksynę, prowadząc do zmniejszenia całkowitego stężenia T4 w surowicy i zwiększonego wychwytu T3 i T4. Jednakże stężenie wolnego hormonu tarczycy pozostaje niezmienione i brak jest objawów klinicznych zaburzeń czynności tarczycy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Skojarzone stosowanie testosteronu i leków przeciwzakrzepowych może spowodować nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych. Należy ściśle obserwować pacjentki otrzymujące doustne leki przeciwzakrzepowe, zwłaszcza w okresie rozpoczynania lub przerywania leczenia testosteronem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

 

 

 

 

obrotu

Ciąża

 

 

 

 

Produktu Intrinsa nie wolno stosować u kobiet w ciąży lub mogących zajść w ciążę.

 

 

Testosteron może indukować wirylizację płodu żeńskiego podczas stosowania u kobiet w ciąży.

do

 

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

 

 

W przypadku nieumyślnej ekspozycji w czasie ciąży należy przerwać stosowanie leku I tri

sa.

 

 

Karmienie piersią

 

 

 

 

 

Produktu Intrinsa nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

 

 

 

 

Płodność

 

 

 

 

 

Nie są dostępne dane dotyczące działania produktu Intrinsa na płodność.

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwa ia maszyn

 

 

 

pozwolenia

na

 

 

 

 

Produkt Intrinsa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak poinformować pacjentki, że w czasie leczenia produktem Intrinsa zgłaszano występowanie migreny, zaburzeń uwagi i podwójnego widzenia.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanym działaniemnegoniep żądanym (30,4%) były reakcje w miejscu naklejenia plastra. Większość tych działań niepożądanych stanowiły łagodny rumień i świąd, i nie powodowały one przerwania leczenia przez pacjentkę.ż

Bardzo często zgłaszano ró nież hirsutyzm. Większość zgłoszeń dotyczyła brody lub wargi górnej,

była łagodna (≥ 90%) i mniejwaniż 1% wszystkich pacjentek wycofało się z badań z powodu

 

bez

hirsutyzmu. U większości pacjentek hirsutyzm był odwracalny.

leczniczy

 

Inne często zgłaszane reakcje androgenne to trądzik, obniżenie głosu i łysienie. Ponad 90% tych

zgłoszeń oceniono jako łagodne. U większości pacjentek te objawy były odwracalne. Mniej niż 1% pacjentek wycofało się z badań z powodu któregoś z tych objawów. Wszystkie inne częste reakcje niepożądane ustąpiły u większości pacjentek.

Tabe aryczny wykaz reakcji niepożądanych

ProduktW rakcie 6-miesięcznego podawania leku z zastosowaniem metody podwójnie ślepej próby w grupie leczonej produktem Intrinsa (n=549) następujące działania niepożądane wystąpiły z większą

częstością niż w grupie otrzymującej placebo (n=545). Te działania niepożądane zostały ocenione przez badaczy jako mające możliwy lub prawdopodobny związek z leczeniem produktem Intrinsa. Jeśli jakieś działanie niepożądane występowało częściej w zintegrowanych badaniach fazy III (pacjenci leczeni produktem Intrinsa n=1 498, pacjenci otrzymujący placebo n=1 297), w tabeli podano tę częstość występowania. Częstość występowania jest określona jako bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) lub bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i

Bardzo często

Często

Niezbyt często

narządów MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

Zakażenia i zarażenia

 

 

Zapalenie zatok

pasożytnicze

 

 

 

Zaburzenia krwi i układu

 

 

Nieprawidłowe stężenia

chłonnego

 

 

czynników krzepnięcia

Zaburzenia układu

 

 

 

 

 

 

immunologicznego

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia metabolizmu i

 

 

 

 

 

odżywiania

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia psychiczne

 

 

 

 

Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

 

 

 

Migrena

Zaburzenia oka

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia serca

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia układu

 

 

 

 

 

Obniżenie

oddechowego, klatki piersiowej

 

 

 

głosu

i śródpiersia

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia żołądka i jelit

 

 

 

 

Ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki

 

 

 

pozwolenia

 

 

Hirsutyzm

Trądzik,

podskórnej

 

 

 

 

 

łysi nie

Zaburzenia mięśniowo-

 

 

 

 

 

szkieletowe i tkanki łącznej

 

 

 

 

 

Zaburzenia układu rozrodczego

 

 

 

Ból piersi

i piersi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w

ż

 

 

 

Reakcja w

 

miejscu podania

 

wa

miejscu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

naklejenia

 

 

 

 

 

plastra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rumień,

 

 

 

leczniczy

 

 

 

świąd)

 

Zwiększenie

Badania diagnost czne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masy ciała

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

na

Nadwrażliwość

 

obrotu

Zwiększenie apetytu

 

 

 

Pobudzenie, lęk

do

 

Zaburzenia uwagi, zaburzenia

 

smaku, zaburzenia równowagi,

 

dopuszczenie

 

 

przeczulica, parestezje wokół

 

ust, przejściowe niedokrwienie

 

mózgu

 

 

Podwójne widzenie,

 

 

zaczerwienienie oczu

 

 

Kołatania serca

 

 

Przekrwienie błony śluzowej

 

nosa, uczucie ucisku w gardle

 

Biegunka, suchość błony

śluzowej jamy ustnej, nudności

Wyprysk, zwiększona potliwość, trądzik różowaty

Zapalenie stawów

Torbiel piersi, przerost

łechtaczki, powiększenie łechtaczki, świąd narządów płciowych, uczucie pieczenia pochwy

Obrzęk uogólniony, osłabienie, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej

Nieprawidłowe stężenie fibrynogenu we krwi, przyspieszenie częstości serca, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi

4.9 Przedawkowanie

Sposób stosowania produktu Intrinsa powoduje, że przypadki przedawkowania są mało prawdopodobne. Odklejenie plastra powoduje szybkie zmniejszenie stężenia testosteronu w surowicy

(patrz punkt 5.2).

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

 

obrotu

 

 

 

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

 

 

 

Grupa farmakoterapeutyczna: Hormony płciowe i modulatory układu płciowego, androgeny, kod

 

ATC: G03BA03

dopuszczenie

do

 

 

 

Mechanizm działania

 

 

 

 

 

Testosteron, główny androgen we krwi kobiet, jest naturalnym steroidem wydzielanym przez jajniki i nadnercza. U kobiet w wieku przedmenopauzalnym szybkość produkcji testosteronu wynosi 100 do 400 mikrogramów/24 godziny, z czego połowa jest dostarczana przez jajniki jako testosteron lub jego prekursor. U kobiet stężenia androgenów w surowicy ulegają zmniejszeniu wraz z wiekiem. U kobiet, które zostały poddane obustronnemu usunięciu jajników, stężenia testosteronu w surowicy zmniejszają się o około 50% w ciągu kilku dni po zabiegu.

Intrinsa stanowi terapię transdermalną dla kobiet z HSDD, która polepsza popęd płciowy, zwiększając stężenie testosteronu do wartości podobnych do tych w okresie przedmenopauzalnym.na

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowaniapozwolenia

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Intrinsa zostały ocenione na podstawie dwóch wieloośrodkowych 6-miesięcznych badań z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo, obejmujących 562 (INTIMATE SM1) i 533 (INTIMATE SM2) kobiety po usunięciu obu jajników i macicy (po menopauzie indukowanej chirurgic nie), w wieku od 20 do 70 lat, z HSDD, jednocześnie leczonych estrogenami. Przy użyciu zatwierdz nych metod oceniano ogólne zadowolenie z aktywności seksualnej (pierwszorzędowy punkt końcowy), popęd płciowy oraz niepokój związany z

 

 

 

nego

niskim popędem płciowym (drugorzędowy punkt końcowy).

W łącznej analizie badań po 24 tygod iach różnica średniej częstotliwości ogólnej liczby

 

 

wa

 

zadowalających zbliżeń pomiędzyżgrupami stosującymi produkt Intrinsa i placebo wynosiła 1,07 na

4 tygodnie.

bez

 

 

 

 

 

Kobiety leczone produkt m Intrinsa zgłaszały w znacznie większym odsetku korzyści w zakresie

wymienionych trzech punktów końcowych, które uznano za istotne klinicznie, w porównaniu z

leczniczy

 

 

 

kobietami otrzymującymi placebo. Zgodnie z połączonymi danymi z badań fazy III, przy wykluczeniu

pacjentek otrzymujących doustne CEE, u których nie wystąpiła istotna poprawa w zakresie funkcji seksualnych, 50,7% kobiet (n=274) leczonych produktem Intrinsa oraz 29,4% otrzymujących placebo (n=269) wykazało odpowiedź na leczenie pod względem łącznej zadowalającej aktywności seksualnej (pi rwszorzędowy punkt końcowy), podczas gdy odpowiedź na leczenie zdefiniowano wstępnie jako zwiększenie w ciągu 4 tygodni częstości zadowalających zbliżeń > 1.

ProduktDziałania produktu Intrinsa obserwowano po 4. tygodniach od rozpoczęcia leczenia (pierwszy oceniany punkt czasowy badania), a następnie oceniano skuteczność w comiesięcznych punktach czasowych.

W porównaniu do placebo skuteczność była istotnie większa w podgrupach obejmujących pacjentki podzielone na podstawie następujących charakterystyk początkowych: wiek (wszystkie podgrupy w wieku do 65 lat), masa ciała (do 80 kg) i usunięcie jajników (do 15 lat temu).

Analizy podgrup sugerują, że wpływ na odpowiedź pacjentek na leczenie może mieć droga podania i rodzaj stosowanego jednocześnie leczenia estrogenami (estradiol podawany przezskórnie, doustne

skoniugowane estrogeny końskie (CEE), estrogeny doustne inne niż CEE). Analiza odpowiedzi na leczenie w badaniach głównych fazy II i III wykazała istotna poprawę w zakresie wszystkich trzech głównych klinicznych punktów końcowych w porównaniu do placebo u pacjentek otrzymujących jednocześnie przezskórnie lub doustnie estrogeny inne niż CEE. Jednakże podgrupa pacjentek otrzymujących doustne CEE nie wykazała istotnej poprawy aktywności seksualnej w porównaniu do grupy placebo (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

Wchłanianie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testosteron uwalniany z plastra Intrinsa jest transportowany przez zdrową skórę na drodze dyfuzji

biernej kontrolowanej głównie przez przenikanie przez warstwę rogową naskórka. Intrinsa uwalnia

równomiernie 300 mikrogramów leku/dobę. Po naklejeniu plastra na skórę brzucha maksymalne

 

 

stężenie testosteronu w surowicy zostaje osiągnięte w ciągu 24-36 godzin przy znacznej zmiennoścido

 

 

wśród pacjentek. Stężenia testosteronu w surowicy są utrzymywane w stanie stacjonarnym prz z

 

 

naklejenie drugiego plastra w przypadku schematu dawkowania dwa razy w tygodniu. Produkt Intrinsa

nie wpływa na stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (sex hormone binding globulin, SHBG),

 

 

estrogenów lub hormonów nadnerczy w surowicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stężenia testosteronu i SHBG w surowicy u pacjentek otrzymujących produkt Intrinsa w klinicznych

 

 

badaniach skuteczności i bezpieczeństwa stosowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormon

Wartość początkowa

 

 

Tydzień 24

 

Tydzień 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

N

Średnia (SEM)

 

N

 

Średnia (SEM)

N

 

Średnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

(SEM)

 

 

Wolny testosteron

0,92 (0,03)

 

 

4,36 (0,16)

 

4,44 (0,31)

 

 

(pg/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testosteron całkowity

17,6 (0,4)

 

 

79,7 (2,7)

 

74,8 (3,6)

 

 

(ng/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHT (ng/dl)

7,65 (0,34)

 

 

20,98 (0,98)

 

21,04 (0,97)

 

 

SHBG (nmol/l)

91,7 (2,5)

 

 

93,9 (2,8)

 

90,0 (3,6)

 

 

DHT = dihydrotestosteron, SHBG = globulina wiążąca hormony płciowe

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

SEM = błąd standardowy średniej (Standard Error of the Mean)

 

 

 

 

 

 

 

Dystrybucja

 

Testosteron jest w surowicy kobietnegowiązany głównie przez SHBG (65-80%) oraz albuminy (20-30%),

 

ż

jedynie około 0,5-2% pozost je we frakcji wolnej. Powinowactwo wiązania z SHBG surowicy jest

 

wa

względnie wysokie, dlatego frakcja związana z SHBG jest uznawana za nieaktywną biologicznie. Wiązanie z albuminamibezma względnie małe powinowactwo i jest odwracalne. Frakcja związana z albuminami oraz frakcja niezwiązana są łącznie określane jako testosteron „biodostępny”. Ilość SHBG

i albumin w surowicy oraz stężenie testosteronu całkowitego określają dystrybucję testosteronu wolnegoleczniczyi biodostępnego. Na stężenie SHBG w surowicy wpływa droga podania jednoczesnej terapii estrogenowej.

Metaboli m:

Testost ron jest metabolizowany głównie w wątrobie. Testosteron ulega metabolizmowi do różnych

17-ketosteroidów; dalszy metabolizm prowadzi do powstania nieaktywnych glukuronidów i innych

Produktonjugatów. Aktywnymi metabolitami testosteronu są estradiol i dihydrotestosteron (DHT). DHT ma większe powinowactwo do SHBG niż testosteron. Stężenia DHT zwiększają się wraz ze stężeniami testosteronu podczas leczenia produktem Intrinsa. Nie wykazano istotnych różnic w stężeniu estradiolu i estronu w surowicy u pacjentek leczonych produktem Intrinsa przez maksymalnie

52 tygodnie w porównaniu do wartości początkowych.

Po zdjęciu plastra Intrinsa stężenia testosteronu w surowicy powracają do wartości zbliżonych do początkowych w ciągu 12 godzin ze względu na krótki końcowy okres półtrwania o rozkładzie wykładniczym (około 2 godzin). Nie wykazano oznak kumulacji testosteronu podczas leczenia trwającego 52 tygodnie.

Eliminacja
Testosteron jest wydalany głównie z moczem jako konjugaty testosteronu z kwasem glukuronowym i siarkowym oraz jako metabolity testosteronu.
5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne testosteronu ujawniły tylko takie działania, które można wyjaśnić na podstawie profilu hormonalnego.

Udowodniono brak działania genotoksycznego testosteronu. Badania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów

podskórnego w dawce 0,5 lub 1 mg/dobę (w postaci estru propionowego) ciężarnym samicom szczura w okresie organogenezy.

w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnych. Znaczenie tych

danych dla stosowania produktu Intrinsa u pacjentek nie jest znane.

do

obrotu

 

Testosteron wykazuje działanie maskulinizujące na żeńskie płody szczurów podczas podawania

 

 

 

dopuszczenie

 

 

6.DANE FARMACEUTYCZNE

6.1Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa pokrywająca

 

 

na

 

 

 

Przezroczysta polietylenowa błona pokrywająca

 

Sorbitanu oleinian

 

pozwolenia

 

Tusz drukarski

 

 

 

żółcień pomarańczowa FCF (E110)

 

 

czerwień litiolowa - latolrubine BK (E180)

 

 

miedziowy błękit ftalocyjaninowy

 

 

Samoprzylepna warstwa matrycowa z lekiem

 

 

nego

 

 

Akrylowy kopolimer samoprzylepny zawierający kopolimer akrylanu 2-etyloheksylu i 1-winylo-2-

pirolidonu.

ż

 

 

Warstwa ochronna

 

 

Błona poliestrowa pokryta silikonemwa

 

 

6.2NiezgodnościbezfarmaceutyczneNie dotyczy.

6.3

leczniczy

Okres ważności

3 lata

Produkt

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

6.4

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy plaster jest zapakowany w szczelnej laminowanej saszetce. Materiał saszetki składa się z papieru /LDPE/aluminium/kwasu etylenometakrylowego kopolimeru klasy spożywczej (warstwy od zewnętrznej do wewnętrznej). Kwasu etylenometakrylowego kopolimer (Surlyn) stanowi warstwę

uszczelnianą termicznie, która umożliwia zgrzanie dwóch laminowanych warstw podstawowych saszetki w jedną saszetkę.
Pudełka tekturowe zawierają 2, 8 i 24 plastry.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Systemu transdermalnego nie należy wrzucać do kanalizacji.

Zgiąć zużyty plaster na pół, sklejając ze sobą dwie połowy i wyrzucić w sposób zabezpieczający przed

zetknięciem z dziećmi (np. do kosza na śmieci).

 

 

obrotu

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymido

przepisami.

 

 

 

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

 

 

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

dopuszczenie

 

Warner Chilcott UK Limited

 

 

Old Belfast Road

 

 

Millbrook, Larne

na

 

County Antrim

BT40 2SH

Wielka Brytania

8.NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NAOBROTUDOPUSZCZENIE DO

EU/1/06/352/001-003

pozwolenia

 

 

 

nego

 

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 

 

ż

 

Data wydania pierwszego poz olenia: 28 lipca 2006

Data ostatniego przedłużenia:wa28 lipca 2011

 

 

leczniczy

bez

 

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

 

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowa informacja o tym produkcie leczniczym jest dostępna na stronie internetowej

Produkt

 

 

 

Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę